Chapter 83 Effects of the Curses in the previous birth

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ८३ (पूर्वजन्मशापद्योतनाध्यायः)
अथ पूर्वजन्मशापद्योतनाध्यायः ॥ ८३॥

महर्षे भवता प्रोक्तं फलं स्त्रीणां नृणां पृथक् ।
अधुना श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो वेदविदांवर ॥ १॥

अपुत्रस्य गतिर्नास्ति शास्त्रेषु श्रूयते मुने ।
अपुत्रः केन पापेन भवतीति वद प्रभो ॥ २॥

जन्मलग्नाच्च तज्ज्ञानं कथं दैवविदां भवेत् ।
अपुत्रस्य सुतप्राप्तेरुपायं कृपयोच्यताम् ॥ ३॥

साधु पृष्टं त्वया विप्र कथ्यते हि तथा मया ।
यथोमया हि पृष्टेन शिवेन कथितं पुरा ॥ ४॥

केन योगेन पापेन ज्ञायतेऽपत्यनाशनम् ।
तेषां च रक्षणोपायं कृपया नाथ मे वद ॥ ५॥

साधु पृष्टं त्वया देवि कथयामि तवाऽधुना ।
सन्तानहानियोगांश्च तद्रक्षोपायसंयुतान् ॥ ६॥

गुरुलग्नेश दारेशपुत्रस्थानाधिपेषु च ।
सर्वेषु बलहीनेषु वक्तव्या त्वनपत्यता ॥ ७॥

रव्यारराहुशनयः सबलाः पुत्रभावगाः ।
तदाऽनपत्यता चेत् स्युरबलाः पुत्रकारकाः ॥ ८॥

पुत्रस्थानगते राहौ कुजेन च निरीक्षिते ।
कुजक्षेत्रगते वाऽपि सर्पशापात् सुतक्षयः ॥ ९॥

पुत्रशे राहुसंयुक्ते पुत्रस्थे भानुनन्दने ।
चन्द्रेण संयुते दृष्टे सर्पशापात् सुतक्षयः ॥ १०॥

कारके राहुसंयुक्ते पुत्रेशे बलवर्जिते ।
लग्नेशे कुजसंयुक्ते सर्पशापात् सुतक्षयः ॥ ११॥

कारके भौमसंयुक्ते लग्ने च राहुसंयुते ।
पुत्रस्थानाधिपे दुःस्थे सर्पशापात् सुतक्षयः ॥ १२॥

भौमांशे भौमसंयुक्ते पुत्रेशे सोमनन्दने ।
राहुमान्दियुते लग्ने सर्पशापात् सुतक्षयः ॥ १३॥

पुत्रभावे कुजक्षेत्रे पुत्रेशे राहुसंयुते ।
सौम्यदृष्टे युते वाऽपि सर्पशापात् सुतक्षयः ॥ १४॥

पुत्रस्था भानुमन्दाराः स्वभानुः शशिजोऽङ्गिराः ।
निर्बलौ पुत्रलग्नेशौ सर्पशापात् सुतक्षयः ॥ १५॥

लग्नेशे राहुसंयुक्ते पुत्रेशे भोमसंयुते ।
कारके राहुयुक्ते वा सर्पशापात् सुतक्षयः ॥ १६॥

ग्रहयोगवशेनैवं नृणां ज्ञात्वाऽनपत्यता ।
तद्दोषपरिहारार्थं नागपूजां समारभेत् ॥ १७॥

स्वगृह्योक्तविधानेन प्रतिष्ठां कारयेत् सुधीः ।
नागमूर्ति सुवर्णेन कृत्वा पूजां समाचरेत् ॥ १८॥

गोभूतिलहिरण्यादि दद्याद् वित्तानुसारतः ।
एवं कृते तु नागेन्द्रप्रसादात् वर्धते कुलम् ॥ १९॥

पुत्रस्थानं गते भानौ नीचे मन्दांशकस्थिते ।
पार्श्वयोः क्रूरसम्बन्धे पितृशापात् सुतक्षयः ॥ २०॥

पुत्रस्थानाधिपे भानौ त्रिकोणे पापसंयुते ।
क्रूरान्तरे पापदृष्टे पितृशापात् सुतक्षयः ॥ २१॥

भानुराशिस्थिते जीवे पुत्रेशे भानुसंयुते ।
पुत्रे लग्ने च पापाढ्ये पितृशापात् सुतक्षयः ॥ २२॥

लग्नेशे दुर्बले पुत्रे पुत्रेशे भानुसंयुते ।
पुत्रे लग्ने पापयुते पितृशापात् सुतक्षयः ॥ २३॥

पितृस्थानाधिपे पुत्रे पुत्रेशे वापि कर्मगे ।
पुत्रे लग्ने च पापाढ्ये पितृशापात् सुतक्षयः ॥ २४॥

पितृस्थानाधिपे भौमः पुत्रेशेन समन्वितः ।
लग्ने पुत्रे पितृस्थाने पापे सन्ततिनाशनम् ॥ २५॥

पितृस्थानाधिपे दुःस्थे कारके पापराशिगे ।
सपापौ पुत्रलग्नेशौ पितृशापात् सुतक्षयः ॥ २६॥

लग्नपञ्चमभावस्था भानुभौमशनैश्चराः ।
रन्ध्रे रिष्फे राहुजीवौ पितृशापात् सुतक्षयः ॥ २७॥

लग्नादष्टमगे भानौ पुत्रस्थे भानुनन्दने ।
पुत्रेशे राहुसंयुक्ते लग्ने पापे सुतक्षयः ॥ २८॥

व्ययेशे लग्नभावस्थे रन्ध्रेशे पुत्रराशिगे ।
पितृस्थानाधिपे रन्ध्रे पितृशापात् सुतक्षयः ॥ २९॥

रोगेशे पुत्रभावस्थे पितृस्थानाधिपे रिपौ ।
कारके राहुसंयुक्ते पितृशापात् सुतक्षयः ॥ ३०॥

तद्दोषपरिहारार्थं गयाश्राद्धं च कारयेत् ।
ब्राह्मणान् भोजयेदत्र अयुतं वा सहस्रकम् ॥ ३१॥

अथवा कन्यकादानं गोदानं च समाचरेत् ।
एवं कृते पितुः शापान्मुच्यते नाऽत्र संशयः ॥ ३२॥

वर्धते च कुलं तस्य पुत्रपौत्रदिभिः सदा ।
ग्रहयोगवशादेवं फलं ब्रूयात् विचक्षणः ॥ ३३॥

पुत्रस्थानाधिपे चन्द्रे नीचे वा पापमध्यगे ।
हिबुके पञ्चमे पापे मातृशापात् सुतक्षयः ॥ ३४॥

लाभे मन्दसमायुक्ते मातृस्थाने शुभेतरे ।
नीचे पञ्चमगे चन्द्रे मातृशापात् सुतक्षयः ॥ ३५॥

पुत्रस्थानाधिपे दुःस्थे लग्नेशे नीचराशिगे ।
चन्द्रे च पापसंयुक्ते मातृशापात् सुतक्षयः ॥ ३६॥

पुत्रेशेऽष्टारिरिष्फेस्थे चन्द्रे पापांशसंगते ।
लग्ने पुत्रे च पापाढ्ये मातृशापात् सुतक्षयः ॥ ३७॥

पुत्रस्थानाधिपे चन्द्रे मन्दराह्वारसंयुते ।
भाग्ये वा पुत्रभावे वा मातृशापात् सुतक्षयः ॥ ३८॥

मातृस्थानाधिपे भौमे शनिराहुसमन्विते ।
चन्द्रभानुयुते पुत्रे लग्ने वा सन्ततिक्षयः ॥ ३९॥

लग्नात्मजेशौ शत्रुस्थौ रन्ध्रे मात्रधिपः स्थितः ।
पितृनाशाधिपौ लग्ने मातृशापात् सुतक्षयः ॥ ४०॥

षष्ठाष्टमेशौ लग्नस्थौ व्यये मात्रधिपः सुते ।
चन्द्रजीवौ पापयुक्तौ मातृशापात् सुतक्षयः ॥ ४१॥

पापमध्यगते लग्ने क्षीणे चन्द्रे च सप्तम ।
मातृपुत्रे राहुमन्दौ मातृशापात् सुतक्षयः ॥ ४२॥

नाशस्थानाधिपे पुत्रे पुत्रेशे नाशराशिगे ।
चन्द्रमातृपतौ दुःस्थे मातृशापात् सुतक्षयः ॥ ४३॥

चन्द्रक्षेत्रे यदा लग्ने कुजराहुसमन्विते ।
चन्द्रमन्दौ पुत्रसंस्थौ मातृशापात् सुतक्षयः ॥ ४४॥

लग्ने पुत्रे मृतौ रिष्फे कुजो राहू रविः शनिः ।
मातृलग्नाधिपौ दुःस्थौ मातृशापात् सुतक्षयः ॥ ४५॥

नाशस्थानं गते जीवे कुजराहुसमन्विते ।
पुत्रस्थानौ मन्दचन्द्रौ मातृशापात् सुतक्षयः ॥ ४६॥

एवं योगं बुधैदृष्ट्वा विज्ञेया त्वनपत्यता ।
ततः सन्तानरक्षार्थं कर्त्तव्या शान्तिरुत्तमा ॥ ४७॥

सेतुस्नानं प्रकर्तव्यं गायत्रीलक्षसंख्यका ।
रौप्यमात्रं पयः पीत्वा ग्रहदानं प्रयत्नतः ॥ ४८॥

ब्राह्मणान् भोजयेत्तद्वदश्वत्थस्य प्रदक्षिणम् ।
कर्तव्यं भक्तियुक्तेन चाष्टोत्तरसहस्रकम् ॥ ४९॥

एवं कृते महादेवि शापान्मोक्षो भविष्यति ।
सुपुत्रं लभते पश्चात् कुलवृद्धिश्च जायते ॥ ५०॥

अथो योगान् प्रवक्ष्यामि भ्रातृशापसमुद्भवान् ।
यज्ज्ञात्वाऽपत्यरक्षार्थं यत्नं कुर्याद् विचक्षणः ॥ ५१॥

भ्रातृस्थानाधिपे पुत्रे कुजराहुसमन्विते ।
पुत्रलग्नेश्वरौ रन्ध्रे भ्रातृशापात् सुतक्षयः ॥ ५२॥

लग्ने सुते कुजे मन्दे भ्रातृपे भाग्यराशिगे ।
कारके नाशभावस्थे भ्रातृशापात् सुतक्षयः ॥ ५३॥

भ्रातृस्थाने गुरुर्नीचे मन्दः पञ्चमगते यदि ।
नाशस्थाने तु चन्द्रारौ भ्रातृशापात् सुतक्षयः ॥ ५४॥

तनुस्थानाधिपे रिष्फे भौमः पञ्चमगो यदि ।
रन्ध्रे सपापपुत्रेशे भ्रातृशापात् सुतक्षयः ॥ ५५॥

पापमध्यगते लग्ने पापमध्ये सुतेऽपि च ।
लग्नेशपुत्रपौ दुःस्थौ भ्रातृशापात् सुतक्षयः ॥ ५६॥

कर्मेशे भ्रातृभावस्थे पापयुक्ते तथा शुभे ।
पुत्रगे कुजसंयुक्ते भ्रातृशापात् सुतक्षयः ॥ ५७॥

पुत्रस्थाने बुधक्षेत्रे शमिराहुसमन्विते ।
रिष्फे विदारौ विज्ञेयो भ्रातृशापात् सुतक्षयः ॥ ५८॥

लग्नेशे भ्रातृभावस्थे भ्रातृस्थानाधिपे सुते ।
लग्नभ्रातृसुते पापे भ्रातृशापात् सुतक्षयः ॥ ५९॥

भ्रात्रीशे मृत्युभावस्थे पुत्रस्थे कारके तथा ।
राहुमन्देयुते दृष्टे भ्रातृशापात् सुतक्षयः ॥ ६०॥

नाशस्थानाधिपे पुत्रे भ्रातृनाथेन संयुते ।
रन्ध्रे आरार्किसंयुक्ते भ्रातृशापात् सुतक्षयः ॥ ६१॥

भ्रातृशापविमोक्षार्थं वंशस्य श्रवणं हरेः ।
चान्द्रायण्सं चरेत् पश्चात् कावेर्य्या विष्णुसन्निधौ ॥ ६२॥

अश्वत्थस्थापनं कुर्याद् दशधेनूश्च दापयेत् ।
पत्नीहस्तेन पुत्रेच्छुर्भूमिं दद्यात् फलान्विताम् ॥ ६३॥

एवं यः कुरुते भक्त्या धर्मपत्न्या समन्वितः ।
ध्रुवं तस्य भवेत् पुत्रः कुलवृद्धिश्च जायते ॥ ६४॥

पुत्रस्थाने बुधे जीवे कुजराहुसमन्विते ।
लग्ने मन्दे सुतभावो ज्ञेयो मातुलशापतः ॥ ६५॥

लग्नेपुत्रेश्वरौ पुत्रे बुधभौमार्किसंयुतौ ।
ज्ञेयं मातुलशापत्वाज्जनस्य सन्ततिक्षयः ॥ ६६॥

लुप्ते पुत्राधिपे लग्ने सप्तमे भानुनन्दने ।
लग्नेशे बुधसंयुक्ते तस्यापि सन्ततिक्षयः ॥ ६७॥

ज्ञातिस्थानाधिपे लग्ने व्ययेशेन समन्विते ।
शशिसौम्यकुजे पुत्रे विज्ञेयः सन्ततिक्षयः ॥ ६८॥

तद्दोषपरिहारार्थं विष्णुस्थापरमाचरेत् ।
वापीकूपतडागादिखननं सुतबन्धुनम् ॥ ६९॥

पुत्रवृद्धिर्भवेत्तस्य संपद्वृद्धिः प्रजायते ।
इति योगवशादेवं शान्तिं कुर्याद् विचक्षणः ॥ ७०॥

बलगर्व्व यो मर्त्यो ब्राह्मणानवमन्यते ।
तद्दोषाद् ब्रह्मशापाच्च तस्य स्यात् सन्ततिक्षयः ॥ ७१॥

गुरुक्षेत्रे यदा राहुः पुत्रे जीवारभानुजाः ।
धर्मस्थानाधिपे नाशे ब्रह्मशापात् सुतक्षयः ॥ ७२॥

धर्मेशे पुत्रभावस्थे पुत्रेशे नाशराशिगे ।
जीवारराहुभिर्युक्ते ब्रह्मशापात् सुतक्षयः ॥ ७३॥

धर्मभावाधिपे नीचे व्ययेशे पुत्रभावगे ।
राहुयुतेक्षिते वापि ब्रह्मशापात् सुतक्षयः ॥ ७४॥

जीवे नीचगते राहौ लग्ने वा पुत्रराशिगे ।
पुत्रस्थानाधिपे दुःस्थे ब्रह्मशापात् सुतक्षयः ॥ ७५॥

पुत्रभावाधिपे जीवे रन्ध्रे पापसमन्विते ।
पुत्रेशे सार्कचन्द्रे वा ब्रह्मशापात् सुतक्षयः ॥ ७६॥

मन्दांशे मन्दसंयुक्ते जीवे भौमसमन्विते ।
पुत्रेशे व्ययराशिस्थे ब्रह्मशापात् सुतक्षयः ॥ ७७॥

लग्ने गुरुयुते मन्दे भाग्ये राहुसमन्विते ।
व्यय वा गुरुसंयुक्ते ब्रह्मशापात् सुतक्षयः ॥ ७८॥

तस्य दोषस्य शान्त्यर्थं कुर्याच्चान्द्रायणं नरः ।
ब्रह्मकृच्छ्रत्र्यं कृत्वा धनुं दद्यात् सदक्षिणाम् ॥ ७९॥

पञ्चरत्नानि देयानि सुवर्णसहितानि च ।
ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चाद्यथाशक्ति द्विजोत्तम ॥ ८०॥

एवं कृते तु सत्पुत्रं लभते नाऽत्र संशयः ।
मुक्तशापो विशुद्धात्मा स नरः सुखमेधते ॥ ८१॥

दारेशे पुत्रभावस्थे दारेशस्यांशपे शनौ ।
पुत्रेशे नाशराशिस्थे पत्नीशापात् सुतक्षयः ॥ ८२॥

नाशसंस्थे कलत्रेशे पुत्रेशे नाशराशिगे ।
कारके पापसंयुक्ते पत्नीशापात् सुतक्षयः ॥ ८३॥

पुत्रस्थानगते शुक्रे कामपे रन्ध्रमाश्रिते ।
कारके पापसंयुक्ते पत्नीशापात् सुतक्षयः ॥ ८४॥

कुटुम्बे पापसंयुक्ते कामपे नाशराशिगे ।
पुत्रे पापग्रहैर्युक्ते पत्नीशापात् सुतक्षयः ॥ ८५॥

भाग्यस्थानगते शुक्रे दारेशे नाशराशिगे ।
लग्ने सुते च पापढ्ये पत्नीशापात् सुतक्षयः ॥ ८६॥

भाग्यस्थानाधिपे शुक्रे पुत्रेशे शत्रुराशिगे ।
गुरुलग्नेशदारेशा दुःस्थाश्चेत् सन्ततिक्षयः ॥ ८७॥

पुत्रस्थाने भृगुक्षेत्रे राहुचन्द्रसमन्विते ।
व्यये लग्ने धने पापे पत्नीशापात् सुतक्षयः ॥ ८८॥

सप्तमे मन्दशुक्रौ च रन्ध्रेशे पुत्रभे रवौ ।
लग्ने राहुसमायुक्ते पत्नीशापात् सुतक्षयः ॥ ८९॥

धने कुजे व्यये जीवे पुत्रस्थे भृगुनन्दने ।
शनिराहुयुते दृष्टे पत्नीशापात् सुतक्षयः ॥ ९०॥

नाशस्थौ वित्तदारेशौ पुत्रे लग्ने कुजे शनौ ।
कारके पापसंयुक्ते पत्नीशापात् सुतक्षयः ॥ ९१॥

लग्नपञ्चमभाग्यस्था राहुमन्दकुजाः क्रमात् ।
रन्ध्रस्थौ पुत्रदारेशौ पत्नीशापात् सुतक्षयः ॥ ९२॥

शापमुक्त्यै च कन्यायां सत्यां तद्दानमाचरेत् ।
कन्याभावे च श्रीविष्णोर्मूर्ति लक्ष्मीसमन्विताम् ॥ ९३॥

दद्यात् स्वर्णमयीं विप्र दशदेनुसमन्विताम् ।
शय्यां च भूषणं वस्त्रं दम्पतिभ्यां द्विजन्मनाम् ॥ ९४॥

ध्रुवं तस्य भवेत् पुत्रो भाग्यवृद्धिश्च जायते ।
कर्मलोपे पितृणां च प्रेतत्वं तस्य जायते ॥ ९५॥

तस्य प्रेतस्य शापाच्च पुत्राभावः प्रजायते ।
अतोऽत्र तादृशान् योगात् जन्मलग्नात् प्रवच्म्यहम् ॥ ९६॥

पुत्रस्थानौ मन्दसूर्यौ क्षीणचन्द्रश्च सप्तमे ।
लग्ने व्यये राहुजीवौ प्रेतशापात् सुतक्षयः ॥ ९७॥

पुत्रस्थानाधिपे मन्दे नाशस्थे लग्नगे कुजे ।
कारके नाशभावे च प्रेतशापात् सुतक्षयः ॥ ९८॥

लग्ने पापे व्यये भानौ सुते चारार्किसोमजाः ।
पुत्रेशे रन्ध्रभावस्थे प्रेतशापात् सुतक्षयः ॥ ९९॥

लग्ने स्वर्भानुना युक्ते पुत्रस्थे भानुनन्दने ।
गुरौ च नाशराशिस्थे प्रेतशापात् सुतक्षयः ॥ १००॥

लग्ने राहौ सशुक्रेज्ये चन्द्रे मन्दयुते तथा ।
लग्नेशे मृत्युराशिस्थे प्रेतशापात् सुतक्षयः ॥ १०१॥

पुत्रस्थानाधिपे नीचे कारके नीचराशिगे ।
नीचस्थग्रहदृष्टे च प्रेतशापात् सुतक्षयः ॥ १०२॥

लग्ने मन्दे सुते राहौ रन्ध्रे भानुसमन्विते ।
व्यये भौमेन संयुक्ते प्रेतशापात् सुतक्षयः ॥ १०३॥

कामस्थानाधिपे दुःस्थे पुत्रे चन्द्रसमन्विते ।
मन्दमान्दियुते लग्ने प्रेतशापात् सुतक्षयः ॥ १०४॥

वधस्थानाधिपे पुत्रे शनिशुक्रसमन्विते ।
कारके नाशराशिस्थे प्रेतशापात् सुतक्षयः ॥ १०५॥

अस्य दोषस्य शान्त्यर्थं गयाश्राद्धं समाचरेत् ।
कुर्यांद्रुद्राभिषेकञ्च ब्रह्ममूर्ति प्रदापयेत् ॥ १०६॥

धेनुं रजतपात्रं च तथा नीलमणिं द्विज ।
ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् तेभ्यश्च दक्षिणां दिशेत् ॥ १०७॥

एवं कृते मनुष्यस्य शापमोक्षा प्रजायते ।
पुत्रोत्पत्तिर्भवेत्तस्य कुलवृद्धिश्च जायते ॥ १०८॥

तथा ज्ञशुक्रजे दोषे पुत्राप्तिः शम्भुपूजनात् ।
जीवचन्द्रकृते विप्र मन्त्रयन्त्रौषधादितः ॥ १०९॥

राहुजे कन्यकादानात् सूर्यजे हरिकीर्तनात् ।
गोदानात् केतुजे दोषे रुद्रजापात् कुजाऽर्किजे ॥ ११०॥

सर्वदोषविनाशाय शुभसन्तानलब्धये ।
हरिवंशकथा भक्त्या श्रोतव्या विधिना द्विज ॥ १११॥

1-3. Maitreya said. O Venerable Sage! You have acquainted me with effects, experienced by
men and women in a number of ways. According to Shastras, the soul of a person does not
rest in peace after his death, if he is not blessed with a son. What sin does a person commit to
remain without a son? And what are the remedial measures to be adopted by him to get a son?
Kindly enlighten me about this.

4. Maharishi Parasara replied. I will now tell you, whatever Lord Shiva told Goddess Parvati
in this respect.

5. Goddess Parvati said to Lord Shiva. O my Lord! What is the sin, which causes destruction
of children amongst men. Please tell me, what are the Yogas for such an effect and what are
the remedial measures to protect the children?

6. Lord Shiva replied: O Devi! You have asked a very relevant question. Now I will tell you
the Yogas for loss of children and the requisite remedial measures.

7. A person will be without a son, if Guru, the Lord of Lagn and the Lord of the 5 th are all
devoid of strength.

8. The same will happen, if Surya, Mangal, Rahu and Sani, endowed with strength, be in the
5 th and the significator for children, namely Guru and Lord of the 5 th etc. be bereft of strength.

9-16. There will be no male issue, due to the curse of a serpent, if at birth Rahu is in the 5 th ,
aspected by Mangal; the Lord of 5 th is associated with Rahu and Candr is in the 5 th and is
aspected by Sani; the significator for children (Guru) is associated with Rahu, the Lord of the
5 th is devoid of strength and the Lord of Lagn is with Mangal; the significator for children is
associated with Mangal, Lagn is occupied by Rahu and the Lord of the 5 th is in 6 th , 8 th , or 12 th ;
Budh, as Lord of the 5 th , being in the Navams of Mangal, is associated with Mangal and Lagn
is occupied by Rahu and Gulika; the 5 th is Mesh, or Vrischik and the Lord of the 5 th is
associated with Rahu, or Budh; the 5 th is occupied by Surya, Sani, Mangal, Rahu, Budh and
Guru and the Lords of the 5 th and Lagn are devoid of strength; the Lord of Lagn, or Guru is
associated with Rahu and the Lord of the 5 th is in conjunction with Mangal.

17-19. Remedial measures should be adopted to obtain protection from the evil effects of the
above Yogas. These are getting an idol of Naga (serpent) Raja, made in gold and, after
worshipping it in accordance with prescribed procedure, giving in charily a cow, some land,
sesame seeds and gold etc. By adopting these measures the Lord of Serpents will be gratified
and by his beneficence the person concerned will be blessed with a son and the lineage of his
family will be prolonged.

20-30. There will be no male issue, as a result of the curse of the father in the previous birth,
if at birth of the native Surya in his debilitation Rasi and in the Navams of Sani is hemmed in
between malefics in the 5 th Bhava; Surya, as Lord of the 5 th , posited in a Trikon with a
malefic, is hemmed in between malefics and is also aspected by a malefic; Guru occupies the
Rasi of Surya, the Lord of the 5 th is with Surya and Lagn and the 5 th are occupied by malefics;
Lord of Lagn, devoid of strength, is in the 5 l and the Lord of the 5 th is combust and Lagn and
the 5 th are occupied by malefics; there is exchange of Bhavas between Lords of the 5 th and the
10 th and Lagn and the 5 th are occupied by malefics; Mangal, as the Lord of the 10 th , is
associated with the Lord of the 5 th and Lagn, the 5 th and the 10 th are occupied by malefics;
Lord of the 10 th is in the 6 th , 8 th , or 12 th , Guru is in a malefic Rasi and the Lord of Lagn and
the 5 th are associated with malefics; Surya, Mangal and Sani are in Lagn and the 5 th and Rahu
and Guru are in the 8 th and the 12 th ; Surya is in the 8 th , Sani in the 5 th , the Lord of the 5 th is
associated with Rahu and Lagn is occupied by a malefic; Lord of 12 th is in Lagn, Lord of 8 th
in 5 th and Lord of 10 th in 8 th ; Lord of 6 tfe is in 5 th , Lord of 10 th in 6 th and Guru is associated
with Rahu.

31-33. To get deliverance form the curse of the father the remedial measures are performance
of Shraddha at Gaya; to feed ten thousand, one thousand, or 100 Brahmins, as one can afford;
Kanyadana (to perform the marriage of a girl); giving a cow in charity. By observing these
remedial measures, the person concerned becomes free from the curse and the family lineage
is prolonged by the birth of sons, grandsons etc.

Note. In this chapter, where the words 'childlessness' and 'issue-lessness' are used, they
should be interpreted to mean want of male issue, because it is the male issue, who by
performing the last rites of his father and mother ensures eternal peace to their souls.

34-50. A person will be without a male issue, as a result of curse of the mother, if at birth
Candr, as Lord of the 5 th is in her debilitation Rasi, or is hemmed in between malefics and 4 th
and 5 th are occupied by malefics; Sani is in 1 1 th , 4 th is occupied by malefics and Candr is
posited in the 5 l in her debilitation Rasi; Lord of 5 th is in 6 th , 8 th , or 12 th , Lord of Lagn in his
debilitation Rasi and Candr is associated with malefics; Lord of 5 th is in 8 th , 6 th , or 12 th , Candr
in a malefic Navams and there are malefics in Lagn and in 5 th ; Lord of 5 th and Candr,
associated with Sani, Rahu and Mangal, are in 5 th , or 9 th ; Mangal, as Lord of 4 th is associated
with Sani and Rahu and 5 th and Lagn are occupied by Surya and Candr, respectively; Lords of
Lagn and 5 th are in 6 th , Lord of 4 th in 8 th and Lagn is occupied by Lord of 8 th and 10 th ; Lagn is
occupied by the Lords of 6 th and 8 th , Lord of 4 th is in 12 th and Candr and Guru, associated with
malefics, are in the 5 th ; Lagn is hemmed in between malefics, waning Candr is in 7 th and 4 th
and 5 th are occupied by Rahu and Sani, respectively; there is exchange of Bhavas between
Lords of 5 th and 8 th and the Lord of 4* and Candr are in 6 th , 8 th , or 12 th ; Kark Lagn is occupied
by Mangal and Rahu and Candr and Sani are in 5 th ; Mangal, Rahu, Surya and Sani are in
Lagn, 5 th , 8 th and 12 th , respectively, and the Lords of Lagn and 4 th are in 6 th , 8 th , or 12 th ;
Mangal, Rahu and Guru are in 8 th and Sani and Candr are in 5 th . For release from this curse
and to beget a male issue the person concerned should take bath in the sea with bridge of
rocks between India and Sri Lanka, recite one Lakh Gayatri Mantras, give in charity things,
connected with evil Grahas, feed Brahmins and go round a Pipal tree 1008 times. By
performing these remedial measures, he will not only beget a son, the lineage of family will
also be prolonged.

51-61. A person will be without a male issue, as result of the curse of the brother, if at birth
Lord of 3 rd with Rahu and Mangal is in 5 th and Lords of Lagn and 5 th are in 8 th ; Lagn and 5 th

are occupied by Mangal and Sani, respectively, the Lord of 3 rd is in 9 th and Mangal, the
significator for brothers, is in 8 th ; Guru in his debilitation Rasi is in 3 rd , Sani in 5 th and Candr
and Mangal are in 8 th ; Lord of Lagn is in 12 th , Mangal in 5 th and Lord of 5 th , associated with a
malefic, in 8 th ; Lagn and the 5 th are hemmed in between malefics and the Lord of Lagn and 5 th
are in 6 th , 8 th , or 12 th ; the 3 rd is occupied by the Lord of 10 th along with a malefic and a benefic
is with Mangal in 5 th ; the 5 th in a Rasi of Budh is occupied by Sani and Rahu and Budh and
Mangal are in 12 th ; the 3 rd is occupied by the Lord of Lagn, the Lord of 3 rd occupies the 5 th
and Lagn, 3 rd and 5 th are with malefics; Lord of 3 rd is in 8 th and Guru is associated with Sani
in 5 th ; Lord of 8 th is in 5 th along with the Lord of 3 rd and Mangal and Sani are in 8 th .

62-64. The person concerned will, without doubt, get release from the curse, will be blessed
with a son and the prolongation of his family lineage will be ensured, if the following
remedial measures are adopted. He should observe the Candryana fast after listening to
Haribansa Puran. He should plant a sapling of Pipal in front of Saligram on the banks of the
Caveri river, or on the Ganga, or Mahanadi and offer prayers to it. He should give 10 cows in
charity through his wife. He should give in charity land with mango trees, planted on it.

65-68. A person will be without a male issue, as a result of the curse of the maternal uncle, if
at birth the 5 th is occupied by Budh, Guru, Mangal and Rahu and Sani is in Lagn; the 5 th is
occupied by the Lords of Lagn and of 5 th along with Sani, Mangal and Budh; Lagn is
occupied by a combust Lord of 6 th , Sani is in 7 th and Lord of Lagn is associated with Budh;
Lords of Lagn and 4 th are in Lagn and Candr, Budh and Mangal are in 5 th .

69-70. To get release from the curse and for being blessed with a son and for ensuring the
prolongation of the lineage of the family the following remedial measures are to be adopted.
Installation of an idol of Lord Vishnu. Construction of a deep, or ordinary well, dam, or
reservoir, or all of them.

71-78. If a person, mad with power and wealth, insults a Brahmin, he remains without a male
issue in the next birth. A person will be without a male issue, as a result of the curse of a
Brahmin, if at birth Rahu is in Guru's Rasi and Guru in 5 th ; Lord of 9 th is in 5 th and Lord of 5 th
in 8 th along with Guru, Mangal and Rahu; Lord of 9 th is in his debilitation Rasi and Lord of
12 th , associated with Rahu, is in 5 th ; Guru is in his debilitation Rasi, Rahu in Lagn, or 5 th and
Lord of 5 th in 6 th , 8 th , or 12 th ; Lord of 5 th and Guru, associated with malefics, are in 8 th , or the
Lord of 5 th , associated with Surya and Candr, is in 8 th ; Guru, being in the Navams of Sani, is
associated with Sani and Mangal and the Lord of 5 th is in 12 th ; Guru is associated with Sani in
Lagn and Rahu is in 9 th , or Rahu is with Guru in 12 th . These are Yogas, which reveal the curse
of Brahmin in the previous birth.

79-81. To obtain relief from the evil effects of the above Yogas the remedial measures are to
observe Candrayana fast and to do penance three times and to give in charity a cow and five
gems with gold, after feeding Brahmins, according to one's means and giving them presents
in cash. Then the person will be released from the curse and will be endowed with happiness.

82-92. A person does not beget a male issue, as a result of the curse of the wife, if at birth
Lord of Lagn is in 5 th , Sani in the Navams of Lord of 7 th and Lord of 5 th in 8 th ; Lord of 7 th is in
8 th , Lord of 12 th in 5 th and Guru is associated with a malefic; Sukr is in 5 th , Lord of 7 th in 8 th
and 5 th is occupied by a malefic; the 2 nd and 5 th are occupied by a malefic and Lord of 7 th is in
8 th ; Sukr is in 9 th , Lord of 7 th in 8 th and Lagn and 5 th are occupied by malefics; Sukr is Lord of
9 th , Lord of 5 th is in an inimical Rasi and Lord of Lagn and 7 th and Guru are in 6 th , 8 th , or 12 th ;

the 5 th is Vrishabh, or Tul, occupied by Surya and Candr and 12 th , Lagn and 2 nd are occupied
by malefics; Sani and Sukr are in 7 th , Lord of 8 th is in 5 th and Lagn is occupied by Surya and
Rahu; Mangal occupies 2 nd , Guru is in 12 th and Sukr and Rahu are in 5 th ; Lords of 2 nd and 7 th
are in 8 th , Mangal and Sani occupy 5 th and Lagn, respectively, and Guru is associated with a
malefic; Rahu is in Lagn, Sani in 5 th , Mangal in 9 th and Lords of 5 th and 7 th are in 8 th .

93-94. The person concerned gets release from the curse and is blessed with a son, if he
performs the marriage of an unmarried girl, or, if such a girl is not available, a gold idol of the
Lakshminarayana, fertile cow, a bed, ornaments and garments to a Brahmin couple.

Notes. According to our view, 'Kanyadana' does not mean giving a girl in charily, but helping
in the performance of the marriage of an unmarried girl, not his own daughter.

95-105. If the person, whose duty is to do so, does not perform Shraddha of his father, or
mother in his previous birth, the departed soul is formed into an evil spirit and he is deprived
of a male issue in the next birth. This is revealed by the following Yogas at birth. Sani and
Surya in 5 th , waning Candr in 7 th and Rahu and Guru in 12 th ; Sani, as Lord of 5 th in 8 th ,
Mangal in Lagn and Guru in 8 th ; Malefics are in Lagn, Surya in 12 th , Mangal, Sani and Budh
are in 5 th and the Lord of 5 th is in 8 th ; Rahu is in Lagn, Sani in 5 th and Guru in 8 th ; Sukr, Guru
and Rahu are in Lagn, associated with Candr and Sani and the Lord of Lagn are in 8 th ; Lord of
5 th and Guru are in their debilitation Rasis, aspected by debilitated Grahas; Sani is in Lagn,
Rahu in 5 th , Surya in 8 th and Mangal in 12 th ; Lord of 7 th is in 6 th , 8 th , or 12 th , Candr is in 5 th ,
Sani and Gulika are in Lagn; Lord of 8 th along with Sani and Sukr is in 5 th and Guru is in his
debilitation Rasi.

106-108. The person concerned gets release from the curse and is blessed with a son, if he
undertakes the following remedial measures. Performance of a Pinda Dana, Rudra Abhisheka,
giving in charity a gold idol of Brahma, a cow, a vessel, made of silver and a Neelamani,
feeding Brahmins and giving them presents in cash.

109-111. If a person is deprived of a male issue, as a result of malevolence of Grahas at birth,
he will be blessed with a son, if he undertakes the following remedial measures. Worshipping
Lord Shiva, if the harm is, as a result of the malevolence of Budh and Sukr; reciting of Santan
Gopal Mantra, wearing and worshipping appropriate Yantra and taking suitable medicines, if
the childlessness is a result of the malevolence of Guru and Candr; Kanya Dana, if the
childlessness is due to malevolence of Rahu; worshipping of Lord Vishnu, if it is due to
malevolence of Surya; Rudriya Japa, if it is due to the malevolence of Mangal and Sani.
Listening with devotion to Haribansh Puran removes all kinds of blemishes and blesses the
person concerned with a son.