Chapter 80 Female Horoscopy

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ८० (स्त्रीजातकाध्यायः)

अथ स्त्रीजातकाध्यायः ॥ ८०॥

बहुधा भवता प्रोक्तं यज्जातकफलं मुने ।
तन्नारीणां कथं ज्ञेयमिति मे कथयाऽधुना ॥ १॥

साधु पृष्टं त्वया विप्र तदपि प्रवदाम्यहम् ।
स्त्रीणां पुंभिः समं ज्ञेयं फलमुक्तं विपश्चिता ॥ २॥

विशेषस्तत्र यो दृष्टः संक्षेपात् कथयामि तत् ।
लग्ने देहफलं तस्याः पञ्चमे प्रसवस्तथा ॥ ३॥

सप्तमे पतिसौभाग्यं वैधव्यं निधने द्विज ।
स्त्रीणामसम्भवं यद्यत् तत्फलं तत्पतौ वदेत् ॥ ४॥

लग्नेन्दू समभे यस्याः सा नारी प्रकृतिस्थिता ।
कन्योचितगुणोपेता सुशीला शुभलक्षणा ॥ ५॥

शुभेक्षितौ सुरूपा च सदा देहसुखान्विता ।
विषमे पुरुषाकारा दुःशीला पापवीक्षितौ ॥ ६॥

पापाढ्यौ च गुणैर्हीना मिश्रे मिश्रफलं वदेत् ।
लग्नेन्द्वोर्यो बली तस्य फलं तस्य विशेषतः ॥ ७॥

लग्नेन्द्वोर्यो बली विप्र त्रिंशांशैस्तदधिष्ठितैः ।
ग्रहराशिवशाद् वाच्यं फलं स्त्रीणां विशेषतः ॥ ८॥

कन्यैवारगृहे दुष्टा भौमत्रिंशांशके भवेत् ।
कुचरित्रा तथा शौक्रे समाया बोधने स्मृता ॥ ९॥

जैवे साध्वी शनौ दासी ज्ञर्क्षे कौजे छलान्विता ।
शौक्रे प्रकीर्णकामा सा बौधेंऽशे च गुणान्विता ॥ १०॥

क्लीबाऽर्क्यंशे सती जैवे कौजै दुष्टा सितर्क्षके ।
शौक्रे ख्यातगुणा बौधे कलासु निपुणा भवेत् ॥ ११॥

जैवे गुणवती मान्दे पुनर्भूश्चन्द्रभे ततः ।
स्वतन्त्रा कुजात्रिंशांशे शौक्रे च कुलपांसना ॥ १२॥

बौधे शिल्पकलाऽभिज्ञा जैवे बहुगुणा शनौ ।
पतिघ्नी चार्कभे कौजे वाचाला भार्गवे सती ॥ १३॥

बौधे पुंश्चेष्टिता जैवे राज्ञी मान्दे कुलच्युता ।
कौजे बहुगुणाऽर्यर्क्षे शौक्रे चाप्यसती मता ॥ १४॥

बौधे विज्ञानसंयुता जैवेऽनेकगुणान्विता ।
मान्दे चाल्परतिः प्रोक्ता दासी कौजे तथाऽर्किभे ॥ १५॥

सुप्रज्ञा च भवेच्छौक्रे बौधे दुःस्था तथा खला ।
जैवे पतिव्रता प्रोक्ता मान्दे नीचजनानुगा ॥ १६॥

मन्दे शून्ये शुभादृष्टे पतिः कापुरुषो भवेत् ।
चरभे च प्रवासी स्यात् क्लीवस्तत्र ज्ञमन्दयोः ॥ १७॥

सूर्येऽस्तभे पतित्यक्ता बाल्ये च विधवा कुजे ।
शनावशुभसन्दृष्टे याति कन्यैव वृद्धताम् ॥ १८॥

विधवास्तगतैः पापैः सौम्यैस्तु सधवा सती ।
मिश्रखेटैः पूनर्भूः सा ज्ञेया मिश्रफलान्विता ॥ १९॥

मिथोंऽशस्थौ सितारौ चेदन्यासक्ता तदाऽङ्गना ।
सप्तमे च स्थिते चन्द्रे तदा भर्तुरनुज्ञ्या ॥ २०॥

शुक्रभे शनिभे वापि सेन्दुशुक्रे च लग्नगे ।
मात्रा सह तदा नारी वन्धकी भवति ध्रुवम् ॥ २१॥

कुजर्क्षे वा तदंशेऽस्ते स्त्रीलोलः क्रोधनः पतिः ।
बौधर्क्षांशे तथा विद्वान् कलासु निपुणः सुधीः ॥ २२॥

जैवे सर्वगुणोपेतः पतिरस्ते जितेन्द्रियः ।
शौक्रे सौभाग्यसंयुक्तः कान्तः स्त्रीजनवल्लभः ॥ २३॥

सौरेर्क्ष वाथ सौरांशे वृद्धो मूर्खश्च सप्तमे ।
अतीवामृदुरर्कांशे तदृक्षेवाऽतिकर्मकृत् ॥ २४॥

अस्ते कर्के तदंशे वा कान्तः कामी मृदुः पतिः ।
मिश्रे मिश्रफलं वाच्यं भांशयोश्च बलक्रमात् ॥ २५॥

सूर्येऽष्टमगते जाता दुःखदारिद्र्यसंयुता ।
क्षताङ्गी खेदयुक्ता च भवेद्धर्मपराङ्मुखी ॥ २६॥

चन्द्रेऽष्टमगते नारी कुभगा कुस्तनो कुदृग् ।
वस्त्राभरणहीना च रोगिणी चातिगर्हिता ॥ २७॥

कुजेऽष्टमगते बाला कृशाङ्गी रोगसंयुता ।
विधवा कान्तिहीना च शोकसन्तापदुःखिता ॥ २८॥

बुधेष्टमगते जाता धर्महीना भयातुरा ।
अभिमानधनैर्हीना निर्गुणा कलहप्रिया ॥ २९॥

गुरावष्टमगे बाला विशीला स्वल्पसन्ततिः ।
पृथुवादकरा पत्या त्यक्ता बह्वशना भवेत् ॥ ३०॥

शुक्रेऽष्टमगते जाता प्रमत्ता धनवर्जिता ।
निर्दया धर्महीना च मलिना कपटान्विता ॥ ३१॥

शनावष्टमगे जाता दुःस्वभावा मलिम्लुचा ।
प्रवंचनपरा नारी भवेत् पतिसुखोज्ज्ञिता ॥ ३२॥

राहावष्टमभावस्थे कुरूपा पतिवर्जिता ।
कठोरहृदया रोगैर्युक्ता च व्यभिचारिणी ॥ ३३॥

शशिशुक्रौ यदा लग्ने मन्दराभ्यां युतौ तदा ।
बन्ध्या भवति सा नारी सुतभे पापदृग्युते ॥ ३४॥

कुजांशेस्तगते सौरिदृष्टे नारी सरुग्भगा ।
शुभांशे सप्तमे ज्ञेया सुभगा पतिवल्लभा ॥ ३५॥

बुधभे लग्नगे सूतौ चन्द्रशुक्रयुते द्विज ।
ज्ञेया पितृगृहे नारी सा सर्वसुखसंयुता ॥ ३६॥

लग्ने चन्द्रज्ञशुक्रेषु बहुसौख्यगुणान्विता ।
जीव तत्रातिसम्पन्ना पुत्रवित्तसुखान्विता ॥ ३७॥

लग्नादष्टमगौ स्यातां चन्द्रार्कौ स्वर्क्षगौ तदा ।
बन्ध्याऽथ काकबन्ध्या चेदेवं चन्द्रबुधौ यदा ॥ ३८॥

शनिमङ्गलभे लग्ने चन्द्रभार्गवसंयुते ।
पापदृष्टे च सा नारी बन्ध्या भवति निश्चयात् ॥ ३९॥

सराहौ सप्तमे सूर्ये पञ्चमे पापसंयुते ।
शुक्रेज्यराहवो मृत्यौ मृतापत्या च सा भवेत् ॥ ४०॥

शुक्रेज्यावष्टमे सारौ सप्तमे वा कुजो भवेत् ।
शनिना दृग्युतो नारी गलद्गर्भा प्रकीर्तिता ॥ ४१॥

पापकर्तरिके लग्ने चन्द्रे जाता च कन्यका ।
समस्तं पितृवंशं च पतिवंशं हिहन्ति सा ॥ ४२॥

ससर्पाग्निजलेशर्क्षे भानुमन्दारवासरे ।
भद्रातिथौ जनुर्यस्याः सा विषाख्या कुमारिका ॥ ४३॥

सपापश्च शुभौ लग्ने द्वौ पापौ शत्रुभस्थितौ ।
यस्या जनुषि सा कन्या विषाख्या परिकीर्तिता ॥ ४४॥

विषयोगे समुत्पन्ना मृतवत्सा च दुर्भगा ।
वस्त्राभरणहीना च शोकसन्तप्तमानसा ॥ ४५॥

सप्तमेशः शुभो वापि सप्तमे लग्नतोऽथवा ।
चन्द्रतो वा विषं योगं विनिहन्ति न संशयः ॥ ४६॥

लग्ने व्यये सुखे वापि सप्तमे चाऽष्टमे कुजे ।
शुभदृग्योगहीने च पतिं हन्ति न संशयः ॥ ४७॥

यस्मिन् योगे समुत्पन्ना पतिं हन्ति कुमारिका ।
तस्मिन् योगे समुत्पन्नो पत्नीं हन्ति नरोऽपि च ॥ ४८॥

स्त्रीहन्त्रा परिणीता चेत् पतिहन्त्री कुमारिका ।
तदा वैधव्ययोगस्य भङ्गो भवति निश्चयात् ॥ ४९॥

मिथोंऽशस्थौ मिथोदृष्टौ सितार्की वा सितर्क्षके ।
घटांशे लग्नगे नारी प्रदीप्तं मदनानलम् ॥ ५०॥

संशान्तिं नयति स्त्रीभिः सुखीभिर्मदनातुरा ।
पराभिः पुरुषाकारस्थितभिर्द्विजसत्तम ॥ ५१॥

कुजज्ञगुरुशुक्रैश्च बलिभिः समभे तनौ ।
कुशलाऽनेकशास्त्रेषु सा नारी ब्रह्मवादिनी ॥ ५२॥

क्रूरे सप्तमगे कश्चित् खेचरो नवमे यदि ।
सा प्रव्रज्यां तदाप्नोति पापखेचरसंभवाम् ॥ ५३॥

विलग्नादष्टमे सौम्ये पापदृग्योगवर्जिते ।
मृत्युः प्रागेव विज्ञेयस्तस्य मृत्युर्न संशयः ॥ ५४॥

अष्टमे शुभपापौ चेत् स्यातां तुल्यबलौ यदा ।
सह भर्त्रा तदा मृत्युं प्राप्त्वा स्वर्याति निश्चयात् ॥ ५५॥

1. Maitreya asked. O Sage! You have described the effects of many kinds. Now be kind
enough to throw light on StrT Jatak (female horoscopy).

2. Maharishi Parasara replied. What a good question! Listen to what I am going to tell you
about the Rasi Kundalis of females. All the effects, that have been described till now in the
case of male horoscopies, will apply to females also. Matters, relating to her physical
appearance, should be determined from Lagn, those, relating to children, from the 5 th Bhava,
fortune for the husband from the 7 th and death of the husband (widowhood) should be
deduced from the 8 th . Those effects, which are impossible to ascribe to the female, should be
declared to be applicable to her husband.

Brihat Jatak. "Of the effects, that have been described till now in the case of male horoscopes
and those, that may be found in female horoscopes, suitable to females, should be declared, as
applicable to them alone. The rest should be ascribed to their husbands. The death of the
husband is to be deduced through the 8 th place (from Lagn, or Candr, whichever is stronger).
Matters, relating to her appearance, beauty etc., should be determined from Lagn and the Rasi,
occupied by Candr. It is from the 7 th place (from Lagn, or Candr), that her welfare (happiness)
and the nature of the husband should be ascertained."

Mantreswara' s Phaldeepika. "Whatever effects are declared for men, they are entirely
applicable to women too. The woman's prosperity and happiness have to be deduced from the
8 th place (from Lagn, or Candr, whichever is stronger). Children should be declared from the
9 th Bhava and matters, relating to her appearance, beauty etc., should be determined from
Lagn. It is from the 7 th place, that her welfare (power of influencing her husband) and the
nature of the husband should be ascertained, while her association and chastity should be
predicted from an examination of the 4 th Bhava. Benefics in those Bhavas produce good
results, while malefics in the above Bhavas are productive of evil, unless they happen to own
the Bhavas, in which case the effects will be good."

Jatak Parijata. Whatever effects may accrue from the horoscopes of females, applicable only
to men, should be ascribed to the husband. The good and evil, affecting their person, should
be calculated from Candr and Lagn, whichever of them is stronger. It is from the 7 th Bhava
from Lagn, or Candr, that all, that is worthy, or unworthy in the husband should be
ascertained and the death of the husband is foretold through the 8 th . All this should be well
weighed by the strength, or weakness of the Grahas, benefic and malefic. Before an
announcement is made, of Lagn and Candr find, which is stronger. It is with reference to this,
that the luck, beauty and strength of the women should be announced. Children and wealth in
abundance should be declared through the 9 th Bhava therefrom. Wedded happiness, or
otherwise should be gathered from the 8 th and husband's fortune from the 7 th . Some Jyotishis
opine, that the well-being, or the reverses of the husband can be determined from the 9 th .

5. If at the time of birth of a woman Lagn and Candr are in even Rasis, the woman will be
truly feminine in character. She will possess excellent qualities, be of steadfast character,
beautiful and physically fit.

6. If Lagn and Candr are in odd Rasis, she will be masculine in form and masculine in bearing
and, if they be associated with, or aspected by malefics, she will be devoid of good qualities
and be sinful.

7. If amongst Lagn and Candr one be in an even Rasi and the other be in an odd one, the
woman concerned should be declared to partake the characteristics of both male and female.
The qualities of Lagn, or Candr will be more predominant, according to their strength.

8. O Brahmin! The effects in respect of women would particularly depend on the Rasi and
Trimsams of Lagn, or Candr, whichever is stronger.

9-16. When Lagn, or Candr is in a Rasi, belonging to Mangal, the woman, born in a Trimsams
of Mangal, will have illicit relations with a man before marriage. If she be born in Trimsams
of Sukr, she will become unchaste after marriage; if of Budh, she will be full of guile and
adept in conjuration; if the Trimsams be of Guru, she will be worthy and virtuous; she will be
menial, or slave, if birth be in a Trimsams of Sani. ... in a Rasi, owned by Budh, the female,
born in a Trimsams of Mangal, will be full of guile, will be a hard-worker; if the Trimsams be
of Sukr, will be possessed of good qualities; if of Budh, will be of the nature of
hermaphrodite; if of Guru, will be chaste. In a Rasi, owned by Sukr, a female, born in a
Trimsams of Mangal, will be deprived; if the Trimsams be of Sukr, will be well known and
possessed of excellent qualities; if of Budh, will be skilled in all arts; she will be endowed
with all good qualities, if born in a Trimsams of Guru; she will remarry, if born in a Trimsams
of Sani. When Lagn, or Candr happens to be in a Rasi, owned by Candr and the Trimsams of
birth is owned by Mangal, the female born will be self-willed and uncontrolled; she will be
unchaste and of loose character, if born in a Trimsams of Sukr; will be skilled in arts and
handiwork, if of Budh; will be gifted with all excellent qualities, if of Guru; will become a
widow, if of Sani. . . . , owned by Surya and the Trimsams of birth be owned by Mangal, the
female born will be very talkative; she will be virtuous, if born in a Trimsams of Sukr; will
bear masculine features, if of Budh; will be chaste and virtuous, if of Guru; will be unchaste,
if of Sani. When the rising Rasi, or the Rasi, occupied by Candr, is owned by Guru, the
female, born in a Trimsams of Mangal, will be endowed with many good qualities; she will be
Punschali, if born in a Trimsams of Sukr; will be well versed in many sciences, if of Budh;
will be endowed with all good qualities, if of Guru; will not indulge much in sexual
intercourse, if of Sani. When Lagn, or the Rasi, occupied by Candr, belongs to Sani, the
female, born in a Trimsams of Mangal, will be a maid-servant; she will be learned (barren,
according to Brihat Jatak), if born in a Trimsams of Sukr; will be cruel and immoral, if of
Budh; will be devoted to her husband, if of Guru; will be unchaste (addicted to men of low
caste, according to Brihat Jatak), if of Sani.

17-21. If the 7 th Bhava be without a Grah (without strength) and without benefic aspect, the
female born will have a coward and contemptible wretch for her husband. When the 7 th Bhava
is a moveable Rasi, the husband will always be away from home. If Budh and Sani be in the
7 th Bhava, the husband of the woman concerned will be impotent. If Surya occupies the 7 th
Bhava, the woman concerned is abandoned by her husband. If Mangal be in the 7 th , the
female concerned becomes a widow in her childhood. If Sani be in the 7 th , she lives to an old
age, remaining unmarried. If there be a malefic, she becomes a widow, while young. If there
be a benefic in the 7 th , the female born will enjoy marital happiness and will be chaste. If there
be both benefics and malefics in the 7 th , both benefic and evil effects will be experienced. If
Mangal be in the Navams of Sukr and Sukr be in the Navams of Mangal, the female
concerned will have illicit relations with other men. If in this Yog Candr be in the l x , the
female concerned enters into illicit connections at the instance of her husband.

22-25. If at woman's birth the 7 th Bhava, or the setting Navams be that of Mangal, the
husband will be fond of other women and will be of an irascible temper. If it be a Rasi, or

Navams of Budh, her husband will be very learned and clever. If it be a Rasi, or Navams of
Guru, the husband of the woman concerned will be of great merit and will have passions
under his control. If it be a Rasi, or Navams of Sukr, her husband will be fortunate, very
good-looking and liked by women. If the Rasi, or Navams belongs to Sani, her husband will
be an old man and a fool. If the Rasi, or Navams be Simh, her husband will be exceedingly
soft in his disposition and will be very hard-working. If the 7 th Bhava, or the setting Navams
be a Rasi, owned by Candr, the husband of the woman will be love-sick and gentle. If there be
different Rasis and Navamsas in the 7 th , the effects will be of a mixed nature. The effects of
the Rasis and Navamsas will depend on their strength.

26-29. If in a female's horoscope Surya be in the 8 th , the native will be unhappy, poverty-
stricken, of deformed limbs and without faith in religion. If Candr be in the 8 th , the woman
concerned will be of a defective vagina, will have ugly breasts, with sinister eyes, without
robes, or ornaments, sickly and will be defamed in the society. If Mangal, the native will be of
weak constitution, sickly, widow, ugly-looking and full of sorrows and agonies. If Budh, she
will be without faith in religion, timid, devoid of wealth, self-respect and good qualities and
she will be quarrelsome.

30-33. If in a female's horoscope Guru be in the 8 th , the woman concerned will be shameless
and without virtue, will have few children, fatty hands and feet, will be abandoned by her
husband and be gluttonous. If Sukr be in the 8 l , she will be fond of pleasures, devoid of
sympathy, religion, wealth, will be dirty and deceptive. If Sani, the woman concerned will be
of wicked disposition, dirty, deceptive and devoid of conjugal harmony. If Rahu, she will be
ugly, without marital happiness, cruel -hearted, sickly and unchaste.

34. The woman will be barren, if in her Rasi Kundali Candr and Sukr be associated with Sani,
or Mangal and the 5 th Bhava be occupied, or aspected by a malefic.

35. If the 7 th be in the Navams of Mangal, the vagina will be diseased. If the 7 th be the
Navams of a benefic, she will have a well formed female organ and will be beloved by her
husband.

36. If Mithun, or Kanya Lagn in a female's horoscope is occupied by Sukr and Candr, the
woman concerned lives happily and is equipped with all kinds of comforts in her father's
house.

37. If Candr, Budh and Sukr be in Lagn, the woman concerned is endowed with many good
qualities and happiness. If Guru be in Lagn, she is happy, wealthy and has children.

38. If the 8 th Bhava be Simh, or Kark and Surya and Candr be both placed there, the woman
concerned will be barren. If the 8 th be Mithun, Kanya, or Kark and Budh and Candr be posited
there, the female native will have only one child.

39. The woman concerned will be definitely barren, if Lagn be Mesh, Vrischik, Makar, or
Kumbh and Candr and Sukr be posited there, aspected by malefics.

40. The woman concerned will give birth to an already dead child, if the 7 th be occupied by
Rahu and Surya, or Guru and Rahu be in the 8 th and the 5 th be occupied by malefics.

41. The woman concerned will not be able to conceive, if Gum and Sukr be associated with
Mangal in the 8 th , or Mangal be with Sani in the 8 th .

42. The woman concerned becomes a destructor of her husband's family and her father's
family, if at her birth Candr and Lagn be subjected to Papa Kartari Yog (direct malefics in
12 th and retrograde malefics in 2 nd ).

43. The woman, whose birth takes place under the following conditions, is named, as Visha
Kanya. Day of birth Sunday, Nakshatr Aslesha, 2 nd Tithi; Saturday, Krittika, 7 th Tithi;
Tuesday, Satabhisha, 12 th Tithi.

44. The woman will be Visha Kanya, if at birth Lagn be occupied by a malefic and a benefic
and two Grahas be in inimical Rasis.

45. Visha Kanya gives birth to a child already dead. She has a defective generative organ and
is bereft of robes, ornaments etc.

46. The evil effects of Visha Kanya are destroyed, if the Lord of the 7 th is a benefic, or a
benefic Grah be in the 7 l from Lagn, or Candr.

47. The woman born becomes a widow, if Mangal be in the 12 th , 4 th , 7 th , or 8 th from Lagn,
without aspect by, or association with any benefic.

48-49. The Yog, which causes the woman to become widow also causes a male native to
become a widower. If the man and woman, possessing this Yog, join in wedlock, the Yog
ceases to have any effect.

50-51. If at a woman' s birth the rising Rasi be that of Sukr and the rising Navams be of Sani
(Kumbh, according to Brihat Jatak) and, if Sukr and Sani aspect each other, or are occupying
each other's Navams, she will be afflicted with too much lust and will allay her fire of passion
with the help of other females, acting the part of a male.

52. When Guru, Mangal, Budh and Sukr are strong and, when the rising Rasi is an even one,
the woman born will be learned in Shastras and an expounder of the Vedanta Philosophy.

53. When a malefic Grah is in the 7 th and some Grah in the 8 th , the woman concerned will
become an ascetic.

54. The woman dies before her husband, when in her nativity there is a benefic in the 8 th ,
without aspect by, or association with a malefic.

55. If at the birth of a woman there are equal number of benefic s and malefics and they
possess the same strength, she without doubt will leave for her heavenly abode along with her
husband.