Chapter 78 Lost Horoscopy

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ७८ (नष्टजातकाध्यायः)

अथ नष्टजातकाध्यायः ॥ ७८॥

जन्मकालवशादेवं फलं प्रोक्तं त्वया मुने ।
यज्जन्मसमयोऽज्ञातो ज्ञेयं तस्य फलं कथम् ॥ १॥

शुभं वाऽप्यशुभं वापि मनुजस्य पुराकृतम् ।
अस्ति कश्चिदुपायश्चेत् तं भवान् वक्तुमर्हति ॥ २॥

साधु पृष्टं त्वया विप्र लोकानुग्रहमानसा ।
कथयामि तव स्नेहात् फलमज्ञातजन्मनाम् ॥ ३॥

वर्षायनर्तुमासार्धतिथिनक्षत्रभादिषु ।
यदज्ञातं च तन्मानं ज्ञायते प्रश्नलग्नतः ॥ ४॥

प्रश्नाङ्गद्वादशांशर्क्षस्थिते जन्म वदेत् गुरौ ।
अयनं लग्नपूर्वार्धे सौम्यं याम्यं परार्धके ॥ ५॥

ऋतुर्लग्नदृकाणर्क्षस्वामिभिः शशिरादयः ।
शनिशुक्रकुजेन्दुज्ञजीवैर्ग्रीष्मस्तु भानुना ॥ ६॥

अयनर्तुविरोधे तु परिवर्त्याः परस्परम् ।
बुधचन्द्र सुराचार्याः कुजशुक्रशनैश्चरैः ॥ ७॥

मासो दृकाणपूर्वार्धेर्पूर्वोऽन्यस्तु परार्धके ।
अनुपातात् तिथिर्ज्ञेया भास्करांशसमा द्विज ॥ ८॥

तद्वशादिष्टकालो यो जन्मकालसमो हि सः ।
तत्र ग्रहांश्च भावांश्च ज्ञात्वा तस्य फलं वदेत् ॥ ९॥

गुरुर्द्वादशभ्र्वर्षैः पुनस्तद्राशिगो भवेत् ।
तत् कस्मिन् पर्ययो तस्य ज्ञेयः संवत्सरो मुने ॥ १०॥

संवस्तरस्य सन्देहे प्रश्नकर्तुर्द्विजोत्तम ।
वयोऽनुमानतस्तत्र द्वादश द्वादश क्षिपेत् ॥ ११॥

तत्रापि संशये जाते गुरुर्लग्नत्रिकोणगः ।
कल्प्यो वयोऽनुमानेन वत्सरः पूर्ववत् ततः ॥ १२॥

ज्ञात्वा मासं ससूर्यांशं कालज्ञानं कथं भवेत् ।
भगवन्निति मे ब्रूहि लोकानुग्रहचेतसा ॥ १३॥

सक्रान्तेरिष्टसूर्यांशतुल्येऽह्नि द्विजसत्तम ।
रविरौदयिकः साध्यस्तस्येष्टार्कस्य चान्तरम् ॥ १४॥

कलीकृत्य स्वषण्निघ्नं स्फुटार्कगतिभाजितम् ।
लब्धंघट्यादिमानं यत् तावान् सूर्योदयात् परम् ॥ १५॥

पूर्वं जन्मेष्टकालो हि क्रमाज् ज्ञेयो विपश्चिता ।
साधितौदयिकादर्कादिष्टेऽर्केऽनिकहीनके ॥ १६॥

1-2. Maitreya said. O Sage! You have so far described the auspicious and inauspicious effects
to be enjoyed, or suffered by a person on the basis of the time of birth, but can the auspicious
and inauspicious be ascertained, when the time of birth is not known? Kindly tell me, if there
is any way to solve this problem.

3-4. The Sage said. Your question is a good one and is for the benefit of the world at large.
Considering your attachment, I will tell you about this problem also. If any, or all amongst the
Samvatsar, Ayana, Ritu, month, Paksha, Tithi, Nakshatr, Lagn, Rasi, or Amsas etc. of the
birth are not known, these can be ascertained from Prasna Lagn (Query chart).

5-6. The Samvatsar of the birth of the querist will be the same, as that of the Rasi in the
Dwadasams, in which the Prasna Lagn falls (Guru will be in that Rasi at birth). Saumyayan
(Uttarayan - the northern course of Surya) will be in the first Hora of Lagn and Yamyayan
(Dakshinayan - the southern course of Surya) will be in its second Hora. The Ritu (season)
may be determined with reference to the Lord of the Drekkan, in which Lagn falls. Shishir
will be indicated by the Drekkan of Sani, Grishma by that of Surya and Mangal, Vasanta by
that of Sukr, Varsha by that of Candr, Sharad by that of Budh and Hemanta by that of Guru.

7. If there be any contradiction in the Ayana and Ritu, the Ritu may be determined from Budh
in place of Mangal, from Sukr in place of Candr and from Sani in place of Guru.

8-9. After the Ritu becomes known take the first part of the Drekkan, as its first month and
latter part, as the next month of the Ritu. Then from the expired Amsas of the Drekkan
determine proportionately the Tithi, or the Amsas of Surya. The Istakal, indicated by the
Amsas (degrees) of Surya, will be the time of the birth of the querist. From the Istakal so
calculated have to be worked out the longitudes of the Grahas and Bhavas (Grah Spast and
Bhava Spast). Predictions should then be made in accordance with the dispositions of the
Bhavas and Grahas.

10. Maitreya asked. O Sage! Guru returns to the same Rasi after every 12 years. Then from
which circle of Guru should Samvatsar be determined.

11-12. The Sage said in reply. O Maitreya! When there is any doubt about the Samvatsar, take
the approximate age of the querist and add multiples of 12 to the difference between the Rasi
of the Guru at the time of query and his Rasi at the time of birth. The figure so arrived at
should be taken, as the possible number of years and the Samvatsar should be determined
accordingly. If by adding 12 there may appear to be difference in age, the position of Guru
should be fixed, according to guessed approximate age, in the Trikon Rasi, 5 th , or 9 th of the
Prasna Lagn, as may be found feasible. Then, taking that, as the Samvatsar, the Ayana, Ritu
etc. should be worked out accordingly in the manner already explained.

13. Maitreya asked again. O Sage! How will the time of birth be known after ascertaining the
month and the Amsas etc. of Surya. Please explain this for the benefit of the people.

14-16. The Sage said. After ascertaining the Rasi, Amsas etc. of Surya at the time of birth, the
longitude of Surya (Surya Spast) should be worked out for the next day after the number of
days, taken by Surya after entering into the Rasi, which will be equal to the expired Amsas of
Surya. Then the difference between the longitudes of this rising Surya and Surya at the time
of birth should be converted into Kalas and multiplied by 60. The product should be divided
by Surya Spast, converted into Kalas. The Ghatikas etc. so becoming available will represent
the Istakal of the birth before and after sunrise. If the longitude of the Ista Surya be more than
that of the rising Surya, the Istakal of the birth will be so much after the sunrise. If the
longitude of the Ista Surya be less than that of the rising Surya, the Istakal of the birth will be
so much before the sunrise.