Chapter 77 Effects of the Gunas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ७७ (सत्त्वादिगुणफलाध्यायः)

अथ सत्त्वादिगुणफलाध्यायः ॥ ७७॥

अथो गुणवशेनाहं कथयामि फलं द्विज ।
सत्त्वग्रहोदये जातो भवेत्सत्त्वाधिकः सुधीः ॥ १॥

रजःखेटोदये विज्ञो रजोगुणसमन्वितः ।
तमःखेटोदये मूर्खो भवेज्जातस्तमोऽधिकः ॥ २॥

गुणसाम्ययुतो जातो गुणसाम्यखगोदये ।
एवं चतुर्विधा विप्र जायन्तो जन्तवो भुवि ॥ ३॥

उत्तमो मध्यमो नीच उदासीन इति क्रमात् ।
तेषां गुणानहं वक्ष्ये नारदारिप्रभाषितान् ॥ ४॥

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ।
अलोभः सत्यवादित्वं जने सत्त्वाधिके गुणाः ॥ ५॥

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाऽप्यपलायनम् ।
साधूनां रक्षणं चेति गुणा ज्ञेया रजोऽधिके ॥ ६॥

लोभश्चासत्यवादित्वं जाड्यमालस्यमेव च ।
सेवाकर्मपटुत्वंच गुणा एते तमोऽधिके ॥ ७॥

कृषिकर्मणि वाणिज्ये पटुत्वं पशुपालने ।
सत्यासत्यप्रभाषित्वं गुणसाम्ये गुणा इमे ॥ ८॥

गतैश्च लक्षणैर्लक्ष्य उत्तमो मध्यमोऽधमः ।
उदासीनश्च विप्रेन्द तं तत्कर्मणि योजयेत् ॥ ९॥

द्वाभ्यामेकोऽधिको यश्च तस्याधिक्यं निगद्यते ।
अन्यथा गुणसाम्यं च विज्ञेयं द्विजसत्तम ॥ १०॥

सेव्यसेवकयोरेवं कन्यकावरयोरपि ।
गुणैः सदृशयोरेव प्रीतिर्भवति निश्चला ॥ ११॥

उदासीनोऽधमस्यैवमुदासीनस्य मध्यमः ।
मध्यमस्योत्तमो विप्र प्रभवत्याश्रयो मुदे ॥ १२॥

अतोऽवरा वरात् कन्य सेव्यतः सेवकोऽवरः ।
गुणैस्ततः सुखोत्पत्तिरन्यथा हानिरेव हि ॥ १३॥

वीर्यं क्षेत्रं प्रसूतेश्च समयः सङ्गतिस्तथा ।
उत्तमादिगुणे हेतुर्बलवानुत्तरोत्तरम् ॥ १४॥

अतः प्रसूतिकालस्य सदृशो जातके गुणः ।
जायते तं परीक्ष्यैव फलं वाच्यं विचक्षणैः ॥ १५॥

कालः सृजति भूतनि पात्यथो संहरत्यपि ।
इश्वरः सर्वलोकानामव्ययो भगवान् विभु ॥ १६॥

तच्छक्तिः प्रकृतिः प्रोक्ता मुनिभिस्त्रिगुणात्मिका ।
तथा विभक्तोऽव्यक्तोऽपि व्यक्तो भवति देहिनाम् ॥ १७॥

चतुर्धाऽवयवास्तस्य स्वगुणैश्च चतुर्विधः ।
जायन्ते ह्युत्तमो मध्ये उदासीनोऽधमः क्रमात् ॥ १८॥

उत्तमे तूत्तमो जन्तुर्मध्येऽङ्गे च मध्यमः ।
उदासीने ह्यदासीनो जायते चाऽधमेऽधमः ॥ १९॥

उत्तमाङ्गं शरिस्तस्य मध्यमाङ्गमुरःस्थलम् ।
जंघाद्वयौदासीनमधमं पदमुच्यते ॥ २०॥

एवं गुणवशादेव कालभेदः प्रजायते ।
जातिभेदस्तु तद्भेदाज्जायतेऽत्र चराचरे ॥ २१॥

एवं भगवता सृष्टं विभुना स्वगुणैः समम् ।
चतुर्विधेन कालेन जगदेतच्चतुर्विधम् ॥ २२॥

1-4. The Great Sage Parasara said. O Brahmin! When the Sattva-Guni Grahas are
predominant, the person born is Sattva-Guni and of good character. When Rajo-Guna
(passion of love and pleasure) is predominant, the person born is Rajo-Guna and intelligent.
When the Tamo-Guna (attribute of darkness) is predominant, the person born is stupid. When

at the time of birth all the Grahas are of equal dominance, the person has a mixture of all the
attributes. The persons (creatures) so born are classified, as Uttama (most excellent),
Madhyama (of intermediate type), Adhama (despisable) and Udaseena (indifferent, or neutral)
in that order. Thus there are four kinds of animate beings (Prani). I will relate their attributes,
which have been described by Narada and other sages.

5. The natural attributes of persons, belonging to Uttam class, are possession of control over
organs of perception and mind, simplicity, truthfulness, patience and satisfaction.

6. Valour, splendour, patience, cleverness, not retreating in war and protecting the holy men
are the natural attributes of persons, belonging to Rajo-Guna.

7. Greed, falsehood, idiocy, laziness and doing service of others are the inborn attributes of
persons, who belong to Adham class.

8. Engagement in agriculture and business, protection of cattle and speaking both truth and
lies are inborn attributes of persons, belonging to Udaseena class.

9. O Maitreya! Classify the people, as Uttama, Madhyama, Adhama and Udaseena after
observation of the attributes, described above. A person should be considered appropriate for
a job, according to his attributes.

10. If amongst Sattva, Rajas and Tamas any attribute is the most dominant, it is considered the
most predominant of all. Otherwise all have equal effects.

1 1 . The affectionate relationship between an employer and employee and man and women
will be invariable and stable, if they possess the same attributes.

12. O Maitreya! Amongst the above four classes of persons, if there is any kind of
relationship of even Adhama with Udaseena, of Udaseena with Madhyama and of Madhyama
with Uttama, there will be mutual affection and happiness.

13. If the bridegroom has better attributes than the bride and the master has better attributes
than the servant, there will be mutual affection (regard for each other) and happiness. If the
bride, or the servant possesses better attributes, the relationships will be full of bitterness.

14. The attributes of the native are dependent on his father and mother, his time of birth and
the persons, he gets associated with. These are the root causes of Uttama etc. qualities,
possessed by him. The attributes, endowed by the time of the birth and associations, are
stronger than those, received from the parents.

15. Consequently the person is embellished with the attribute Sattva, Rajas, or Tamas,
whichever is predominant at the time of birth. The predictions should therefore be made after
taking into account the time of birth.

16. The Supreme Lord of the Universe, who is indestructible and omnicient, is the Kal. He is
the Creator, Protector and Destroyer of all movable and immovable.

17. These three faculties of Lord Kal are called nature. Divided by these faculties, the
imperceptible Lord Kal is also perceptible.

18. In accordance with the self-created qualities by the Perceptible form of Lord Kal, there are
four kinds of limbs, namely Uttama, Madhyama, Udaseena and Adhama.

19. From the Uttama, Madhyama, Udaseena and Adhama parts are created Uttama,
Madhyama, Udaseena and Adhama types of creatures.

20. The Uttama part of Lord Kal is the head, Madhyama part both arms and chest, thighs form
the Udaseena part and the feet fall in the Adhama part.

21. This is how a differentiation is made between classes of movables and immovables,
according to attributes and the parts, from which the creations are made.

22. The Chaturvidha (four sided) Lord Kal has thus created this Chaturvidha universe in
consonance with his own attributes.