Chapter 70 Effects of the Ashtakavarga

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ७० (अथाऽष्टकवर्गफलाध्यायः)

अठाऽष्तकवर्गफलाढ्यायः ॥ ७०॥

आथ्मस्वभावशक्थिश्च पिथ्त्ऱ्चिन्था रवेः फलम् ।
मनोबुध्ढिप्रसाधश्च माथ्त्ऱ्चिन्था म्त्ऱ्गाङ्कथः ॥ १॥

भ्राथ्त्ऱ्सथ्थ्वं गुणं भूमिं भौमेनैव विचिन्थयेथ् ।
वाणिज्यकर्म व्त्ऱ्थ्थिश्च सुह्त्ऱ्धं च बुढेन थु ॥ २॥

गुरुणा धेहपुष्तिञ्च विध्या पुथ्रार्ठसम्पधः ।
भ्त्ऱ्गोर्विवाहकर्माणि भोगस्ठान च वाहनम् ॥ ३॥

वेश्यास्थ्रीजनसंयोगं शुक्रेण च निरीक्षयेथ् ।
आयुश्च जीवनोपायं धुःखशोक भयानि च ॥ ४॥

सर्वक्षयं च मरणं मन्धेनैव निरीक्षयेथ् ।
थथ्थध्भावफलाङ्केन गुणयेध् योगपिण्दकम् ॥ ५॥

सप्थविंशओढ्त्ऱ्थं शेषथुल्यर्क्षे याथि भानुजः ।
यधा थधा थस्य थस्य भावस्यार्थि विनिर्धिशेथ् ॥ ६॥

अर्काश्रिथर्क्षान्नवमो राशिः पिथ्त्ऱ् ग्त्ऱ्हं स्म्त्ऱ्थम् ।
थध्राशिफलसंख्याभिर्वर्ढयेध् योगपिण्दकम् ॥ ७॥

विभजेथ् सप्थविंशथ्या शेषर्क्षे याथि भानुजः ।
यधा थधा पिथ्त्ऱ्क्लेशो भवथीथि न संशयः ॥ ८॥

थथ्थ्रिकोणगथे वापि पिथा पिथ्त्ऱ्समोऽपि वा ।
मरणं थस्य जानीयाथ् पीदां वा महथीं वधेथ् ॥ ९॥

गुणयेध् योगपिण्दं वा थध्राशिफलसंख्यया ।
अर्कोध्ढ्त्ऱ्थावशेषर्क्षे यधा गच्छथि भानुजः ॥ १०॥

थथ्थ्रिकोणर्क्षकं वापि पिथ्त्ऱ्कष्तं थधा वधेथ् ।
रिष्तप्रधधशायां थु मरणं कष्तमन्यधा ॥ ११॥

अर्काथ्थु थुर्यगे राहौ मन्धे वा भूमिनन्धने ।
गुरुशुक्रेक्षणम्त्ऱ्थे पिथ्त्ऱ्हा जायथे नरः ॥ १२॥

लग्नाथ् चन्ध्राध् गुरुस्ठाने याथे सूय्रसुथेऽठवा ।
पापैर्ध्त्ऱ्ष्ते युथे वापि पिथ्त्ऱ्नाशं वधेध् बुढः ॥ १३॥

लग्नाथ् सुखेश्वरारिष्तधशाकाले पिथ्त्ऱ्क्षयः ।
अनुकूलधशाकाले नेथि चिन्थ्यं विचक्षणैः ॥ १४॥

पिथ्त्ऱ्जन्माष्तमे जाथस्थधीशे लग्नगेऽपि वा ।
करोथि पिथ्त्ऱ्कार्याणि स एवाथ्र न संशयः ॥ १५॥

सुखनाठधशायान्थु सुखप्राप्थेश्च संभवः ।
सुखेशे लग्नलाभस्ठे चन्ध्रस्ठानाध् विशेषथः ।
पिथ्त्ऱ्गेहसमायुक्थे जाथः पिथ्त्ऱ्वशानुगः ॥ १६॥

पिथ्त्ऱ्जन्मथ्त्ऱ्थीयर्क्षे जाथः पिथ्त्ऱ्ढनाश्रिथः ।
पिथ्त्ऱ्कर्मग्त्ऱ्हे जाथः पिथ्त्ऱ्थुल्यगुणान्विथः ॥ १७॥

थधीशे लग्नसंस्ठेऽपि पिथ्त्ऱ्श्रेष्टो भवेन्नरः ।
एवं पूर्वक्थसामान्यफलं चाथ्रापि चिन्थयेथ् ॥ १८॥

सूर्याष्तवर्गे यन्छून्यं थन्मासे वस्थरेऽपि च ।
विवाहव्रथचूदाधि शुभकर्म परिथ्यजेथ् ॥ १९॥

यथ्र रेखाढिका थथ्र मासे संवचरेऽपि च ।
अनिष्तेऽपि रवौ जीवे शुभकर्म समाचरेथ् ॥ २०॥

एवं चन्ध्राष्तवर्गे च यथ्र शून्यं भवेध् बहु ।
थथ्र थथ्र गथे चन्ध्रे शुभं कर्मं परिथ्यजेथ् ॥ २१॥

चन्ध्राच्चथुर्ठो माथ्त्ऱ्प्रसाधग्रामचिन्थनम् ।
चन्ध्राथ् सुखफलं पिण्दं वर्ध्ढयेध् भैश्च सम्भजेथ् ॥ २२॥

शेषम्त्ऱ्क्षं शनौ याथे माथ्त्ऱ्हानिं विनिर्धिशेथ् ।
थथ्थ्रिकोणगथे चापि शनौ माथ्त्ऱ्रुजं वधेथ् ॥ २३॥

भौमाष्तवर्गे संचिन्थ्यं भ्राथ्त्ऱ्विक्रमढैर्यकम् ।
कुजाश्रिथाथ् थ्त्ऱ्थीयर्क्षं बुढैर्भ्राथ्त्ऱ्ग्त्ऱ्हं स्म्त्ऱ्थम् ॥ २४॥

थ्रिकोणशोढनं क्त्ऱ्थ्वा यथ्र स्याधढिकं फलम् ।
भूमेर्लाभोऽथ्र भार्याया भ्राथ्त्ऱ्णां सुखमुथ्थमम् ॥ २५॥

भौमो बलविहीनश्चध् धीर्घायुर्भाथ्त्ऱ्को भवेथ् ।
फलाअनि यथ्र क्षीयन्थे थथ्र भौमे गथे क्षथिह् ॥ २६॥

थ्त्ऱ्थीयर्क्षफलेनाठ पिण्दं सम्बर्ढ्य पूर्ववथ् ।
शेषम्त्ऱ्क्षं शनौ याथे भ्राथ्त्ऱ्कष्तं विनिर्धिशेथ् ॥ २७॥

बुढाथ्थुर्ये कुतुम्बं च माथुलं मिथ्रमेव च ।
बुढे फलाढिके राशौ गथे थीषां सुखं धिशेथ् ॥ २८॥

बुढाष्तवर्गं संशोढ्य शेषम्त्ऱ्क्षं गथे शनौ ।
कष्तं कुतुम्बमिथ्राणां माथुलानां च निर्धिशेथ् ॥ २९॥

जीवाथ् पञ्चमथो ज्ञानं ढर्मं पुथ्रं च चिन्थयेथ् ।
थस्मिन् फलाअढिके राशौ सन्थानस्य सुखं धिशेथ् ॥ ३०॥

ब्त्ऱ्हस्पथेः सुथस्ठाने फलं यथ्संख्यकं भवेथ् ।
शथ्रुनीचग्रहं थ्यक्थ्वा थावथी सन्थथिर्ढ्रुवा ॥ ३१॥

सुथभेशनवांशैश्च थुल्या वा सन्थथिर्भवेथ् ।
सुथभावफलेनैवं पिण्दं संगुण्य पूर्ववथ् ॥ ३२॥

पुथ्रकष्तं विजानीयाथ् शेषम्त्ऱ्क्षं गथे शनौ ।
एवं ढर्मं च विध्यां च कल्पयेथ् कालचिथ्थमः ॥ ३३॥

शथ्रुस्याकष्तवर्गं च निक्षिप्याकाशचारिषु ।
यथ्र यथ्र फलानि स्युर्भूयांसि कलि थथ्र थु ॥ ३४॥

विथ्थं कलथ्रं भूमिं च थथ्थध्धेशाध् विनिर्धिशेथ् ।
शुक्राज्जामिथ्रथो धारलब्ढिश्चिन्थ्या विचक्षणैः ॥ ३५॥

जामिथ्रथथ्थ्रिकोणस्ठराशिधिग्धेशसम्भवा ।
सुखेधुःखे स्थ्रियाश्चिन्थ्ये पिण्दं सम्वर्ढ्य पूर्ववथ् ॥ ३६॥

सनैश्चराश्रिथस्ठानाधष्तमं म्त्ऱ्थ्युभं स्म्त्ऱ्थम् ।
थधेव चायुषः स्ठानं थस्माधायुर्विचिन्थयेथ् ॥ ३७॥

लग्नाथ्प्रभ्त्ऱ्थि मन्धान्थं फलान्येकथ्र कारयेथ् ।
थध्योगफलथुल्याब्धे व्याढिं वैरं समाधिशेथ् ॥ ३८॥

एवं मन्धाधिलग्नान्थं फलान्येकथ्र योजयेथ् ।
थथ्थुल्यवर्षे जाथस्य थस्य व्याढिभयं वधेथ् ॥ ३९॥

ध्वयोर्योगसमे वर्षे कष्तं म्त्ऱ्थ्युसमं धिशेथ् ।
धशारिष्तसमायोगो म्त्ऱ्थ्युरेव न संशयः ॥ ४०॥

पिण्दं संस्ठाप्य गुणयेथ् शनेरष्तमगैः फलैः ।
सप्थविंशथिह्त्ऱ्च्छेषथुल्यम्त्ऱ्क्षं गथे शनौ ॥ ४१॥

थथ्थ्रिकोणर्क्षगे वापि जाथकस्य म्त्ऱ्थिं वधेथ् ।
अर्कह्त्ऱ्च्छेषराशौ वा थथ्थ्रिकोणेऽपि थध् वधेथ् ॥ ४२॥

शनैश्चराष्तवर्गेषु यथ्र नास्थि फलं ग्त्ऱ्हे ।
थथ्र नैव शुभं थस्य यधा याथि शनैश्चरः ॥ ४३॥

यथ्र राशौ शुभाढिक्यं थथ्र याथे शनैश्चरे ।
जाथकस्य ढ्रुवं ज्ञेयं थस्मिन् काले शुभं फलम् ॥ ४४॥

1-6. The matters to be considered from Surya and other Grahas are, as follows. Surya - the
soul (Atma), nature, physical strength, joys and sorrows and father. Candr - mind, wisdom,
joy and mother. Mangal - co-borns, strength, qualities and land. Budh - business dealings,
livelihood and friends. Guru - nourishment of the body, learning, son (children), wealth and
property. Sukr - marriage, enjoyments, conveyance, prostitution and sexual intercourse with
women. Sani - longevity, source of maintenance, grief, danger, losses and death. The
following procedure should be adopted to ascertain the effects of a house. Multiply the
number of Rekhas with the Yog Pinda (Rasi Pinda plus Grah Pinda), connected with the
AshtakaVarg of that Grah and divide the product by 27. The remainder will denote the
number of the Nakshatr. During the transit of Sani in that Nakshatr the Bhava concerned will
be harmed.

7-9. The 9 th house from Surya at the time of birth deals with father. The Rekhas of that Rasi,
as marked in Surya' s AshtakaVarg, should be multiplied by the Yog Pinda and the product be
divided by 27. The remainder will denote the number of Nakshatr. The father will be in
distress, or he will otherwise suffer, when Sani in transit passes through the Nakshatr. Even,
when Sani passes in transit the Trikon Nakshatras, father, or relatives, like father, may die, or
suffer.

Notes. By dividing the 27 Nakshatras in three equal parts, the 1 st , 10 th and 19 th fall in Trikon
from each other. Surya is PitraKarak (significator of father). Therefore all about father is
ascertained from the Surya' s AshtakaVarg.

10-11. If the AshtakaVarg Rekha number is multiplied by the Yog Pinda and the product is
divided by 12, the remainder will denote the Rasi, through which, or through the Rasis in
Trikon to it, the transit of Sani will cause harm, or unfavourable effects to father. Death of the
father may occur, if the Dasa prevailing at that time be unfavourable. If the Dasa be
favourable, father will face only adverse effects.

(12-15 Arishta to Father) 12-14. The death of the father may be expected, if Rahu, Sani, or
Mangal are in the 4 th from Surya at the time of transit of Sani through any of the above three
Rasis (Trikon Rasis). The death of the father will come to pass by such transit, if at that time
Sani, associated, or aspected by a malefic, be in the 9 th from Lagn, or Candr and/or the Dasa
of the Lord of the 4 th from Lagn be in operation. The death does not take place, if a favourable
Dasa be in force at the time of Sani's transit. This should be kept in mind by the Jyotishis,
while making predictions.

15. If the Rasi of Lagn of the native be the 8 th Rasi from Lagn of the father, or, if the Lord of
the 8 th from father's Lagn be in Lagn of the native, he takes over all the responsibilities of his
father after the latter' s death.

16-18. The father enjoys happiness in the Dasa of the Lord of the 4 th from Lagn. The native is
obedient to his father, if the Lord of the 4* be in Lagn, or the 1 \ x , or in the 1 \ x , or 10* from
Candr. If the birth be in the 3 rd Rasi from Lagn, or Candr of the father, the native makes
proper use of the wealth, inherited from his father. If the birth be in the 10 th Rasi from Lagn,
or Candr of the father, the native will inherit all the good qualities of his father. If the Lord of
the 10 th be in Lagn, the native will be more distinguished than his father.

19-20. No auspicious functions, like marriage etc., should be performed in the month of Rasis
(that is, when Surya transits that Rasi), which has more number of dots in Surya' s
AshtakaVarg. The same applies to the Samvatsar of that Rasi (that is, when the mean Guru
transits that Rasi). Auspicious functions should be performed, when Surya, or the mean Guru
transits the Rasi, which has more Rekhas in Surya' s AshtakaVarg.

21-23. In the same manner no auspicious functions should be performed during the transit of
Candr in the Rasi, which has larger number of dots in Candr' s AshtakaVarg. Consideration,
regarding mother, house and village, should be done from the 4 th Bhava from Candr.
Therefore multiply the number of Rekhas in the AshtakaVarg of Candr by the Yog Pinda of
that AshtakaVarg and divide the product by 27. The death of, or distress to mother may be
expected, when Sani passes in transit through the Nakshatr, denoted by the remainder. Then
divide the product by 12. The death of the mother may occur, when Sani transits the Rasi,
denoted by the remainder. Distress to mother may be predicted, when Sani transits the
Nakshatras, or Rasis in Trikon to Nakshatr and Rasi, indicated above.

24-27. Consideration of brothers (co-borns), valour and patience is done from Mangal's
AshtakaVarg. If the number of Rekha is larger in any Rasi after Trikon Shodhana, there will
be gains of land, happiness from wife and great happiness to brother, when Mangal passes
through that Rasi in transit. If Mangal be weak, the brothers will be short lived. There will be
distress to brothers, when Mangal transits a Rasi without Rekhas. Here also the Yog Pinda of
Mangal should be multiplied by the number of Rekhas in the AshtakaVarg and the product be
divided separately by 27 and 12. The remainders will denote the Nakshatr and Rasi. The
brother will suffer, whenever Sani transits that Nakshatr, or Rasi (or the Trikon Nakshatras, or
Rasis).

28-29. Consideration in regard to family, maternal uncle and friends should be done from the
4 th Bhava from Budh. The family etc. will enjoy happiness during the transit of Budh's
AshtakaVarg. After performing Trikon and Ekadhipatya Shodhana in Budh's AshtakaVarg,
the happiness, or distress of the family should be predicted from the transit of Sani through
the resultant Nakshatr and Rasi (and those in Trikon to them).

30-33. All about knowledge, religious inclinations of the native and son (progeny) is to be
ascertained from the 5 th Bhava from Guru. If the Rekhas in the 5 th Bhava from Guru are larger
in number in the AshtakaVarg, there will be great happiness in respect of progeny. If the dots
are larger in number, the happiness in respect of progeny will be meagre. The number of
children are equal to the number of Rekhas in the 5 th Bhava (from Guru), provided it is not the
Rasi of debilitation of Guru, or his enemy's Rasi. In that case the number of children will be
very limited. The number of children is also equal to the number of Navams, in which the
Lord of the 5 th from Guru is posited. Multiply the Yog Pinda of Guru by the number of
Rekhas in the AshtakaVarg and divide the product separately by 27 and 12. The remainders
will denote the Nakshatr and Rasi. Transit of Sani through that Nakshatr and its Trikon
Nakshatras and of that Rasi and its Trikon Rasis will be inauspitious. During that period the
knowledge, learning and religious activities of the native will also be adversely affected.

34-36. There will be gain of wealth, land and happiness and marriage, whenever Sukr passes
in transit through the Rasis, which have larger number of Rekhas in the AshtakaVarg of Sukr.
These gains will be from the directions of the 7 th Rasi from Sukr and of its Trikon Rasis. The
effects should be judged in the manner, already explained earlier, after multiplying the Rekhas
in the 7 th Bhava from Sukr by the Yog Pinda.

37-40. The 8 th Bhava from Sani signifies death, as well as longevity. Assessment about
longevity should be made from that Bhava through the AshtakaVarg. Therefore predict
distress to the native in the year, equal to the number of Rekhas in the AshtakaVarg from
Lagn up to Sani. The year, equal to the number of Rekhas from Sani up to Lagn, will also be
of distress. If in the year, equal to the total of the above Rekhas, Arishta Dasa be also in
operation, there can be possibility of death of the native.

41-42. Multiply the Yog Pinda by the number of Rekhas in the AshtakaVarg and divide the
product by 27. The death of the native will take place, when Sani passes in transit through the
Nakshatr, denoted by the remainder, or its Trikon Nakshatras. Again, divide the product by
12. The native will face danger of death, when Sani passes in transit through the Rasi, denoted
by the remainder, or through its Trikon Rasis.

43-44. The results will be favourable, when Sani passes in transit through Rasis, which have
larger number of Rekhas in Sani's AshtakaVarg. Sani's transit through Rasis, which have
larger number of dots, will produce only evil effects.