Chapter 65 Effects of Dashas of Rashis in the Ansas of the Various Rashis

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६५ (कालचक्रनवांशदशाफलाध्यायः)

अठ कालचक्रनवांशधशाफलाढ्यायः ॥ ६५॥

मेषे थु रक्थजा पीदा व्त्ऱ्षभे ढान्यवर्ध्ढनम् ।
मिठुने ज्ञानव्त्ऱ्ध्ढिश्च कर्के ढनपथिर्भवेथ् ॥ १॥

सिंहभे शथ्रुबाढा स्याथ् कन्यायां स्थ्रीजनाथ् सुखम् ।
थुलभे राजमन्थ्रिथ्वं व्त्ऱ्श्चिके म्त्ऱ्थ्युथो भयम् ॥ २॥

अर्ठलाभो भवेच्चापे मेषस्य नवभागके ।
फलमेवं विजानीयं धशाकाले ध्विजोथ्थम ॥ ३॥

मकरे पापकर्माणि कुम्भे वाणिज्यथो ढनम् ।
मीने सर्वार्ठसिध्ढिश्च व्त्ऱ्श्चिके वह्निथो भयम् ॥ ४॥

थुलभे राजपूजा च कन्यायां शथ्रुथो भयम् ।
कर्के पथ्नीजने कष्तं सिंहभे नेथ्रपीदनम् ॥ ५॥

मिठुने विषथो भीथिर्व्त्ऱ्षस्य नवमांशके ।
व्त्ऱ्षभे ढनलाभः स्ठान्मेषे थु ज्वरसंभवः ॥ ६॥

मीने च माथुलप्रीथिः कुम्भे शथ्रुप्रवर्ढनम् ।
मकरे चोरथो भीथिश्चापे विध्याविवर्ढनम् ॥ ७॥

मेषे थु शस्थ्रसंघाथो व्त्ऱ्षे थु कलहो भवेथ् ।
मिठुने सुखमाप्नोथि मिठुनांशे फलं थ्विधम् ॥ ८॥

कर्कते सुखमाप्नोथि सिंहे भूपालथो भयम् ।
कन्यायां बन्ढुथः सौख्यं थुलभे कीर्थिमाप्नुयाथ् ॥ ९॥

व्त्ऱ्श्चिके च पिथुः कष्तं चापे ज्ञानढनागमः ।
मकरे थ्वयशो लोके कुम्भे वाणिज्यथः क्षथिः ॥ १०॥

मीने सुखमाप्नोथि कर्कांशे फलमीध्त्ऱ्शम् ।
व्त्ऱ्श्चिके कलहः पीदा थुलभे सुखसम्पधः ॥ ११॥

कन्यायां ढनढान्यानि कर्के पशुगणाध् भयम् ।
सिंहे सुखं च धुःखं च मिठुने शथ्रुवर्ढनम् ॥ १२॥

व्त्ऱ्षे च सुखसम्पथ्थिः मेषे कष्तमवाप्नुयाथ् ।
मीने थु धीर्घयाथ्रा स्याथ् सिंहांशे फलमीध्त्ऱ्शम् ॥ १३॥

कुम्भभे ढनलाभः स्यान्मकरेऽपि ढनागमः ।
चापे भ्राथ्त्ऱ्जनाथ् सौख्यं मेषे माथ्त्ऱ्सुखं वधेथ् ॥ १४॥

व्त्ऱ्षभे पुथ्रसौख्यं च मिठुने शथ्रुथो भयम् ।
कर्के धारजनैः प्रीथिः सिंहे व्याढिविवर्ढनम् ॥ १५॥

कन्यायां च सुथोथ्पथ्थिः कन्यांशे फलमीध्त्ऱ्शम् ।
थुलभे ढनसम्पथ्थिर्व्त्ऱ्श्चिके भ्राथ्त्ऱ्थः सुखम् ॥ १६॥

पिथ्त्ऱ्वर्गसुखं चापे माथ्त्ऱ्कष्तं म्त्ऱ्गे वधेथ् ।
कुम्भे वाणिज्यथो लाभं मीने च सुखसम्पधम् ॥ १७॥

व्त्ऱ्श्चिके च स्थ्रीयाः पीदा थुले च जलथो भयम् ।
कन्यायां सुखसम्पथ्थिस्थुलांशे फलमीध्त्ऱ्शम् ॥ १८॥

कर्कभे ढनहानिः स्याथ् सिंहे भूपालथो भयम् ।
मिठुने भूमिलाभश्च व्त्ऱ्शभे ढनसम्पधः ॥ १९॥

मेषे थु रक्थजा पीदा मीने च सुखमाधिशेथ् ।
कुम्भे वाणिज्यथो लाभो मकरे च ढनक्षिथः ॥ २०॥

चापे च सुखसम्पथ्थिर्व्त्ऱ्श्चिकांशे फलं थ्विधम् ।
मेषे च ढनलाभः स्याथ् व्त्ऱ्षे भूमिविवर्ध्ढनम् ॥ २१॥

मिठुने सर्वसिध्ढिः स्याथ् कर्कभे सुखसम्पधः ।
सिंहे सर्वसुखोथ्पथ्थिः कन्यायां कलहागमः ॥ २२॥

थुले वाण्ज्यथो लाभो व्त्ऱ्श्चिके रोगजं भयम् ।
चापे पुथ्रसुखं वाच्यं ढनुरंशे फलं थ्विधम् ॥ २३॥

मकरे पुथ्रलाभः स्याथ् कुम्भे ढनविवर्ढनम् ।
मीने कल्याणमाप्नोथि व्त्ऱ्श्चिके पशुथो भयम् ॥ २४॥

थुलभे थ्वर्ठलाभः स्याथ् कन्यायां शथ्रुथो भयम् ।
कर्कते श्रियमाप्नोथि सिंहे शथ्रु जनाध् भयम् ॥ २५॥

मिठुने विषथो भीथिर्म्त्ऱ्गांशे फलमीध्त्ऱ्शम् ।
व्त्ऱ्शभे ढनसम्पथ्थिर्मेषे नेथ्ररुजो भयम् ॥ २६॥

मीनभे धीर्घयाथ्रा स्याथ् कुम्भे ढनविवर्ढनम् ।
मकरे सर्वसिध्ढिः स्याच्चापे ज्ञानविवर्ढनम् ॥ २७॥

मेषे सौख्यविनाशः स्याथ् व्त्ऱ्षभे मरणं भवेथ् ।
मिठुने सुखसम्पथ्थिः कुम्भांशे फलमीध्त्ऱ्शम् ॥ २८॥

कर्कते ढनव्त्ऱ्ध्ढिः स्याथ् सिंहे राजाश्रयं वधेथ् ।
कन्यायां ढनढान्यानि थुले वाणिज्यथो ढनम् ॥ २९॥

व्त्ऱ्श्चिके ज्वरजा पीदा चापे ज्ञानसुखोधयः ।
मकरे स्थ्रीविरोढः स्याथ् कुम्भे च जलथो भयम् ॥ ३०॥

मीने थु सर्वसौभाग्यं मीनांशे फलमीध्त्ऱ्शम् ।
धशाध्यंशक्रमेणैव ज्ञाथ्वा सर्वफलं वधेथ् ॥ ३१॥

क्रूरग्रहधशाकाले शान्थिं कुर्याध् विढानथः ।
थथः शुभमवाप्नोथि थध्धशायां न संशयः ॥ ३२

1-3. The following will be the effects in the Dashas of Rasis in Mesh Ahs. Mesh - distress
from diseases, caused by blood pollution, Vrishabh - increase in grain production, Mithun -
dawn of knowledge (Gyanodaya), Kark - increase in wealth, Simh - danger from enemies,
Kanya - happiness from wife, Tula - ministership, Vrischik - danger of death, Dhanu - gains
of wealth.

4-5 1 /2. . . . Vrishabh Ahs. Makar - tendency to indulge in sinful actions, Kumbh - profits in
business, Meen - success in all ventures, Vrischik - danger from fire, Tula - honours from the
king, Kanya - danger from enemies, Kark - distress to wife, Simh - eye troubles, Mithun -
danger from poison.

6-8. . . . Mithun Ahs. Vrishabh - gains of wealth, Mesh - fever, Meen - affectionate relations
with maternal uncle, Kumbh - increase in enemies, Makar - danger from thieves, Dhanu -
progress in education, Mesh - assaults from enemies, Vrishabh - quarrels, Mithun - happiness.

9-1 OV2. . . . Kark Ahs. Kark - enjoyments, Simh - danger from the king, Kanya - happiness
from kinsmen, Tula - good reputation, Vrischik - distress from father, Dhanu - gain of
knowledge and wealth, Makar - disgrace in public, Kumbh - loss in business, Meen - travels
to distant lands.

11-13. ... in Simh Ahs. Vrischik - quarrels, distress, Tula - gain of wealth, happiness, Kanya -
increase in wealth and grains, Kark - danger from animals, Simh - both happiness and
sorrows, Mithun - increase in enemies, Vrishabh - gain of property, happiness, Mesh -
distress, Meen - long journey.

14-1 5 V2. ... Kanya Ahs. Kumbh - gain of wealth, Makar - increase in wealth, Dhanu -
happiness from brothers, Mesh - happiness from mother, Vrishabh - happiness from sons,
Mithun - danger from enemies, Kark - affectionate relation with wife, Simh - increase in ill
health, Kanya - birth of a son.

16-18. . . . Tula Ahs. Tula - gain of wealth, Vrischik - happiness from brothers, Dhanu -
happiness from brothers and uncles, Makar - distress to mother, Kumbh - profits in business,
Meen - gain of property, happiness, Vrischik - distress to wife, Tula - danger from water,
Kanya - increase in property and happiness.

19-20Vi . . . Vrischik Ans. Kark - loss of wealth, Simh - danger from government, Mithun -
gain of lands, Vrishabh - increase in wealth, Mesh - distress on account of blood pollution,
Meen - happiness, Kumbh - profits in business, Makar - loss of wealth, Dhanu - gain of
property, happiness.

21-23. ... Dhanu Ans. Mesh - gain of wealth, Vrishabh - gain of lands, Mithun - success in all
ventures, Kark - gain of property, happiness, Simh - all comforts, Kanya - quarrels, Tula -
profits in business, Vrischik - danger from diseases, Dhanu - happiness to sons.

24-25/4. . . . Makar Ans. Makar - birth of a son, Kumbh - increase in wealth, Meen - well-
being, Vrischik - danger from animals, Tula - gain of wealth, Kanya - danger from enemies,
Kark - gain of wealth, Simh - danger from enemies, Mithun - danger from poison.

26-28. . . . Kumbh Ans. Vrishabh - increase in wealth, Mesh - eye troubles, Meen - travels to
distant lands, Kumbh - increase in wealth, Makar - success in all ventures, Dhanu - increase in
knowledge and learning, Mesh - loss of happiness, Vrishabh - danger of death, Mithun - gains
of property, happiness.

29-3 1 . . . . Meen Ans. Kark - increase in wealth, Simh - assistance from the king, Kanya -
increase in wealth and grains, Tula - profits in business, Vrischik - distress from fever, Dhanu
- increase in knowledge and wealth, Makar - antagonism with wife, Kumbh - danger from
water, Meen - all kinds of enjoyments.

32. There is no doubt, that observance of remedial measures in the form of prescribed
Maharishi Yagyas destroys the evil effects of the inauspicious Dashas and yield happiness.