Chapter 64 Effects of Antar Dashas in the Kala Chakra

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६४ (कालचक्रान्तर्दशाफलाध्यायः)

अठ कालचक्रान्थर्धशाफलाढ्यायः ॥ ६४॥

जगध्ढिथाय प्रोक्थानि पुरा यानि पुरारिणा ।
थानि चक्रान्थर्धशाफलानि कठयाम्यहम् ॥ १॥

मेषांशे स्वान्थरे भौमे ज्वरश्च व्रणसम्भवः ।
बुढशुक्रेन्धुजीवेषु सुखं शथ्रुभयं रवौ ॥ २॥

व्त्ऱ्षांशे स्वान्थरे सौरे कलहो रोगसम्भवः ।
विध्यालाभस्थनौ सौख्यं गुरौ थथ्र गथे फलम् ॥ ३॥

धेशथ्यागो म्त्ऱ्थिर्वापि शस्थ्रघाथो ज्वरोऽठवा ।
व्त्ऱ्षभस्वांशके विप्र कुजे थथ्र गथे फलम् ॥ ४॥

वस्थ्राभरणलाभश्च स्थ्रीसुयोगो महथ् सुखम् ।
शुक्रेन्धुसुथचन्ध्रेषु व्त्ऱ्षभस्वांशके फलम् ॥ ५॥

न्त्ऱ्पाध् भयं पिथ्त्ऱ्म्त्ऱ्थिः स्ववधाध्यैर्भयं रवौ ।
मिठुने स्वांशके शुक्रे ढनवस्थ्रसमागमः ॥ ६॥

पिथ्त्ऱ्माथ्त्ऱ्म्त्ऱ्थेर्भीथिर्ज्वरश्च व्रणसम्भवः ।
धूरधेशप्रयाणं च मिठुने स्वांशके कुजे ॥ ७॥

बुध्ढिविध्याविव्त्ऱ्ध्ढिश्च महाविभवसम्भवः ।
लोके मानश्च प्रीथिश्च मिठेने स्वांशके गुरौ ॥ ८॥

विधेशगमनं व्याढिर्मरणं ढननाशनम् ।
बन्ढुनाशोऽठवा विप्र मिठुने स्वांशके शनौ ॥ ९॥

विध्यावस्थ्राधिलाभश्च धारपुथ्राधिजं सुखम् ।
सर्वथ्र मानमाप्नोथि मिठुने स्वांशके बुढे ॥ १०॥

कर्क स्वांशगथे चन्ध्रे पुथ्रधारसुखं महथ् ।
ऐश्वर्यं लभथे लोके मानं प्रीथिं थठैव च ॥ ११॥

शथ्रुभ्यश्च पशुभ्यश्च भयं राजकुलाथ् थठा ।
आढिव्याढिभयं चैव कर्के स्वांशगथे रवौ ॥ १२॥

पुथ्रधारसुह्त्ऱ्थ्सौख्यं ढनव्त्ऱ्ध्ढिस्थठैव च ।
लोके मानं यशश्चैव कर्कांशे बुढशुक्रयोः ॥ १३॥

विषशस्थ्रम्त्ऱ्थेर्भीथिं ज्वररोगाधिसम्भवाम् ।
पीदां चैव समाप्नोथि कर्के स्वांशगथे कुजे ॥ १४॥

विभवस्याथिलाभश्च शरीरेऽपि सुखं थठा ।
न्त्ऱ्पाथ् सम्मानलाभश्च कर्के स्वांशगथे गुरौ ॥ १५॥

वाधव्याढिभयं घोरं सर्पव्त्ऱ्श्चिकथो भयम् ।
नानाकष्तमवाप्नोथि कर्के स्वांशगथे शनौ ॥ १६॥

सिंहांशे स्वांशगे भौमे मुखरोगभयं धिशेथ् ।
पिथ्थज्वरक्त्ऱ्थां वाढां शस्थ्रक्षथमठापि वा ॥ १७॥

ढनवस्थ्राधिलाभश्च स्थ्रीपुथ्राधिसुखं थठा ।
बुढभार्गवयोर्विप्र सिंहांशे स्वान्थरस्ठयोः ॥ १८॥

उच्चाथ् पथनभीथिश्च स्वल्पध्रव्यसमागमः ।
विधेशगमनं चैव सिंहे स्वान्थर्गथे विढौ ॥ १९॥

भयं शथ्रुजनेभ्यश्च ज्वराधिव्याध्ढिसम्भवः ।
ज्ञानहानिर्म्त्ऱ्थेर्भीथिः सिंहे स्वान्थर्गथे रवौ ॥ २०॥

ढनढान्याधिलाभं च प्रसाधं ध्विजभूपयोः ।
विध्याव्त्ऱ्ध्ढिमवाप्नोथि सिंहे स्वान्थर्गथे गुरौ ॥ २१॥

कन्यायां स्वांशगे सौरे कष्तं प्राप्नोथि मानवः ।
ध्रयाणं च ज्वरं चैव क्षुध्भवं वैक्लवं थठा ॥ २२॥

न्त्ऱ्पप्रसाधमैश्वर्यं सुह्त्ऱ्ध्बन्ढुसमागमम् ।
विध्याव्त्ऱ्ध्ढिमवाप्नोथि कन्यायां स्वांशके गुरौ ॥ २३॥

पिथ्थज्वरभवा पीदा विधेशे गमनं थठा ।
शस्थ्रघाथोऽग्निभीथिश्च कन्यायां स्वान्थरे कुजे ॥ २४॥

भ्त्ऱ्थ्यपुथ्रार्ठलाभश्च नानासुखसमागमः ।
बन्ढुभार्गवचन्ध्रेषु कन्यास्वांशगथेषु च ॥ २५॥

प्रयाणं रोगभीथिश्च कलहो बन्ढुभिः सह ।
शस्थ्रघाथभयं चैव कन्यांशे स्वांशगे रवौ ॥ २६॥

थुले स्वान्थर्गथे शुक्रे सध्बुध्ढिश्च सुखोधयः ।
स्थ्रीपुथ्रढननवस्थ्राधिलाभो भवथि निश्चिथः ॥ २७॥

पिथ्त्ऱ्कष्तं सुह्त्ऱ्ध्वैरं शिरोरोगो ज्वरोधयः ।
विषशस्थ्राग्निभीथिश्च थुले स्वान्थर्गथे कुजे ॥ २८॥

ध्रव्यरथ्नाधिलाभश्च ढर्मकार्यं न्त्ऱ्पाधयः ।
सर्वथ्र सुखसम्प्राप्थिस्थुले स्वांशगथे गुरौ ॥ २९॥

प्रयाणं च महाव्याढिः क्षेथ्रधेः क्षथिरेव च ।
शथ्रुवाढा च कार्येषु थुले स्वांशगथे शनौ ॥ ३०॥

पुथ्रजन्म ढनप्राप्थिः स्थ्रीसुखं च मनःप्रियम् ।
भाग्योधयश्च विज्नेयस्थुले स्वान्थर्गथे बुढे ॥ ३१॥

शशाङ्कबुढशुक्रेषु व्त्ऱ्श्चिके स्वांशगेषु च ।
नानाढान्यढनप्राप्थिर्व्याढिविनाशो महथ् सुखम् ॥ ३२॥

शथ्रुक्षोभभयं व्याढिमर्ठनाशं पिथुर्भयम् ।
श्वापधाध् भयमाप्नोथि व्त्ऱ्श्चिके स्वांशगे रवौ ॥ ३३॥

वाथपिथ्थभयं चैव मसूरीव्रणमाधिशेथ् ।
अग्निशस्थ्राधिभीथिश्च व्त्ऱ्श्चिके स्वांशगे कुजे ॥ ३४॥

ढनं ढान्यञ्च रथ्नं च धेवब्राह्मणपूजनम् ।
राजप्रसाधमाप्नोथि व्त्ऱ्श्चिके स्वांशगे गुरौ ॥ ३५॥

ढनबन्ढुविनाशश्च जायथे मानसी व्यठा ।
शथ्रुवाढा महाव्याढिर्व्त्ऱ्श्चिके स्वांशगे शनौ ॥ ३६॥

अथिधाहं ज्वरं छर्धि मुखरोगं विशेषथः ।
नानाक्लेशमवाप्नोथि चापांशे स्वांशगे कुजे ॥ ३७॥

श्रियं विध्यां च सौभाग्यं शथ्रुनाशं न्त्ऱ्पाथ् सुखम् ।
भार्गवेन्धुचन्ध्राणां चापे स्वस्वांशके धिशेथ् ॥ ३८॥

भार्याविथ्थविनाशं च कलहं च न्त्ऱ्पाध् भयम् ।
धूरयाथ्रामवाप्नोथि चापांशे स्वांशगे रवौ ॥ ३९॥

धानढर्मथपोलाभं राजपूजनमाप्नुयाथ् ।
भार्याविभवलाभं च चापे स्वांशगथे गुरौ ॥ ४०॥

ध्विजधेवन्त्ऱ्पोध्भूथं कोपं बन्ढुविनाशनम् ।
धेशथ्यागमवाप्नोथि मकरस्वांशगे शनौ ॥ ४१॥

धेवार्चनं थपोढ्यानं सम्मानं भूपथेः कुले ।
भार्गवज्ञेन्धुजीवानां म्त्ऱ्गांशेऽन्थर्धशाफलम् ॥ ४२॥

शिरोरोगं ज्वरं चैव करपाधक्षथं धिशेथ् ।
रक्थपिथ्थाथिसारांश्च म्त्ऱ्गस्वांशगथे कुजे ॥ ४३॥

विनाशं पिथ्त्ऱ्बन्ढूनां ज्वररोगाधिकं धिशेथ् ।
न्त्ऱ्पशथ्रुभयं चैव म्त्ऱ्गांशस्वांशगे शनौ ॥ ४४॥

नानाविध्यार्ठलाभश्च पुथ्रस्थ्रीमिथ्रजं सुखम् ।
शरीरारोग्यमैश्वर्यं कुम्भे स्वांशगथे भ्त्ऱ्गौ ॥ ४५॥

ज्वराग्निचोरजा पीदा शथ्रुणां च महध् भयम् ।
मनोव्यठामवाप्नोथि घतांशस्वान्थरे कुजे ॥ ४६॥

नैरुज्यं च सुखं चैव सम्मानं भूपथेः ध्विजाथ् ।
मनःप्रसाधमाप्नोथि कुम्भांशस्वांशगे गुरौ ॥ ४७॥

ढाथुथ्रयप्रकोपं च कलहं धेशविभ्रमम् ।
क्षयव्याढिमवाप्नोथि कुंभांशस्वांशगे शनौ ॥ ४८॥

पुथ्रमिथ्रढनस्थ्रीणां लाभं चैव मनःप्रियम् ।
सौभाग्यव्त्ऱ्ध्ढिमाप्नोथि कुम्भांशस्वांशगे बुढे ॥ ४९॥

विध्याव्त्ऱ्ध्ढिमवाप्नोथि स्थ्रीसुखं व्याढिनाशनम् ।
सुह्त्ऱ्थ्सङ्गं मनःप्रीथिं मीनांशस्वांशगे विढौ ॥ ५०॥

बन्ढुभिः कलहं चैव चौरभीथिं मनोव्यठाम् ।
स्ठानभ्रंशमवाप्नोथि मीनांशस्वांशगे रवौ ॥ ५१॥

रणे विजयमाप्नोथि पशुभूमिसुथागमम् ।
ढनव्त्ऱ्ध्ढिश्च मीनांशे स्वांशयोर्बुढशुक्रयोः ॥ ५२॥

पिथ्थरोगं विवाधञ्च स्वजनैरपि मानवः ।
शथ्रुणां भयमाप्नोथि मीनांशस्वांशगे कुजे ॥ ५३॥

ढनवस्थ्रकलथ्राणां लाभो भूपसमाधरः ।
प्रथिष्टा बहुढा लोके मीनांशस्वांशगे गुरौ ॥ ५४॥

ढननाशो मनस्थापो वेश्याधीनां च सङ्गमाथ् ।
धेशथ्यागो भवेध्वापि मीनांशस्वांशगे शनौ ॥ ५५॥

एवं प्राज्ञैश्च विज्ञेयं कालचक्रधशाफलम् ।
अन्थर्धशाफलं चैव वामर्क्षेऽप्येवमेव च ॥ ५६॥

इधं फलं मया प्रोक्थं ढर्माऽढर्मक्त्ऱ्थं पुरा ।
थथ्सर्वं पाणिभिर्निथ्यं प्राप्यथे नाऽथ्र संशयः ॥ ५७॥

सुह्त्ऱ्धोऽन्थर्धशा भव्या पापस्यापि ध्विजोथ्थम ।
शुभस्यापि रिपोश्चैवमशुभा च प्रकीर्थिथा ॥ ५८॥

1. Maharishi Parashar said. Now I am going to describe to you the effects of Antar Dashas in
the Kala Chakr Dasha, as related by Lord Shiva to the Goddess Parvati.

2. Dasha of Mesh Ahs. There will be wounds and fever in the Antar Dasha of Mangal in the
Dasha of Mesh Ahs. In the same Dasha and Antar Dasha of the Rasis, owned by Budh, Sukr,
Candr and Guru, all kinds of happiness will be enjoyed. Danger from an enemy will be
experienced in the Antar Dasha of Surya.

3-5. Dasha of Vrishabh Ahs. Effects, like quarrels and diseases, will be experienced in Antar
Dasha of Sani. There will be gains of education and physical felicity in the Antar Dasha of
Guru, going away from home, death, or distress from fevers in the Antar Dasha of Mangal
and gains of garments, happy association with women in the Antar Dashas of the Rasis,
owned by Sukr and Budh. Danger from the king and violent animals may be expected in the
Antar Dasha of Rasi, owned by Surya.

6-10. Dasha of Mithun Ahs. The effects in the Antar Dashas of the Rasis concerned will be, as
follows. Sukr - gain of wealth and garments. Mangal - death of parents, danger, fever, wounds
and travels to distant places. Guru - increase in intelligence, success in education, opulence
and glory, popularity and affection towards others. Sani - foreign journeys, diseases, fear of
death, loss of wealth and kinsmen. Budh - success in education, gains of garments etc.,
happiness from wife and children and reverence from all quarters.

11-16. Dasha of Kark Ahs. The effects in the various Antar Dashas of the Rasis concerned
will be, as follows. Candr - happiness from wife and children, gain of wealth and reverence
from the public. Surya - danger from enemies, animals and the royal family, mental agony
and fear of diseases. Budh and Sukr - happiness from wife, children and friends, increase in
wealth, popularity and name and fame. Mangal - danger from poison, weapons and diseases,
like fever. Guru - gains of wealth, physical felicity, honours from the king. Sani - rheumatism,
danger from snakes and scorpions and distress of all kinds.

17-21. Dasha of Simh Ahs. . . . Mangal - diseases of the mouth, bilious fever and danger from
weapon. Budh and Sukr - gain of clothes, happiness from wife and children. Candr - danger
from fall from some height, meagre gains of wealth, foreign journeys. Surya - danger from
enemies, fevers, loss of wisdom, fear of death. Guru - gains of wealth and grains, beneficence
of the king and Brahmins, progress in education.

22-26. Dasha of Kanya Ahs. . . . Sani - many kinds of troubles, travels to distant places, fevers,
distress from hunger. Guru - gains of wealth through the beneficence of the king, arrival of
friends and kinsmen and success in education. Mangal - bilious fever, travels to distant places,

danger from fire and from weapons. Budh, Sukr and Candr - gains of wealth through sons and
employees, many enjoyments. Surya - travel to distant lands, danger from diseases, quarrels
with kinsmen, danger of assaults by weapons.

27-3 1 . Dasha of Tula Ahs. . . . Sukr - wisdom, comforts, happiness from wife and children and
from wealth, garments etc. Mangal - distress to father, enmity with friends, danger from
disease of forehead, fevers, poison, weapons etc. Guru - gain of wealth, acquisition of a
kingdom, performance of religious rites, honours from the king and happiness all-round. Sani
- travels to distant places, critical diseases, loss in the agricultural sphere, danger from
enemies. Budh - birth of a son, gain of wealth, happiness from one's wife, joy, dawn of
fortune.

32-33. Dasha of Vrischik Ahs. The following effects will be experienced in the Antar Dashas
of the Rasis concerned. Candr, Budh and Sukr - gain of wealth and grains in different ways,
freedom from diseases, enjoyments of many kinds. Surya - danger from enemies, loss of
wealth, distress to father, danger from wild and violent animals. Mangal - troubles from wind
and bile, wounds, danger from fire and from weapons. Guru - gains of wealth, grains,, and
gems, devotion towards deities and Brahmins, beneficence of the king. Sani - loss of wealth,
separation from kinsmen, mental anxiety, danger from enemies, diseases.

34-40. Dasha of Dhanu Ahs. The following effects will be derived in the various Antar
Dashas of the Rasis, owned by. . . Mangal - heart burn, fevers, cold, diseases of the mouth,
many kinds of troubles. Sukr, Budh and Candr - increase in wealth and property and fortune,
progress in education, destruction of enemies, happiness from the king. Surya - loss of wife
and wealth, quarrels, danger from the king, travels to distant lands. Guru - charily, self-
mortifications, honours from the king, increase in religious-mindedness, happiness from wife,
gain of wealth.

41-44. Dasha of Makar Ahs. The following effects will be experienced in the various Antar
Dashas of the Rasis, owned by. . . Sani - wrath of Brahmins, deities and the king, loss of
kinsmen, abandonment of the homeland. Sukr, Budh, Candr and Guru - devotion towards
deities, self-mortification, honours from the government. Mangal - disease of the forehead,
assaults on hands and feet, danger from dysentery, blood pollution and bilious troubles. Sani -
loss of father and kinsmen, fevers, danger from the king and the enemies.

45-49. Dasha of Kumbh Ahs. . . . Sukr - many kinds of educational attainments, gains of
property, happiness from wife and children, sound health and increase in wealth. Mangal -
fevers, danger from fire and from enemies, distress from enemies and mental agony. Sani -
danger of troubles from wind, bile and phlegm, quarrels, foreign journey, danger of suffering
from tuberculosis. Guru - freedom from ill health, happiness, honours from the king and joy.
Budh - happiness from wife, children and wealth, joy, increase in good fortune.

50-55. Dasha of Meen Ahs. . . . Candr - increase in wisdom and educational attainments,
happiness from wife, freedom from disease, association with friends, joy and happiness.
Surya - quarrels with kinsmen, danger from thieves, mental agony, loss of position. Budh and
Sukr - victory in war, birth of a son, gains of land and cattle, increase in wealth. Mangal -
bilious troubles, dissension with members of the family, danger from enemies. Guru - gain of
wealth and grains, happiness from wife, honours from the king, name and fame. Sani - loss of
wealth, mental agony, abandonment of the homeland on account of associations with
prostitutes.

56-58. Maharishi Parashar said to Maitreya. O Brahmin! The effects of Antar Dashas in the
Kala Chakr, which have been described above, are based on Savya Chakr. The effects of
Antar Dashas in the Dashas of the Rasis in the Apsavya Chakr have to be assessed, after
taking into account the benefic and malefic natures of the Lords of the Rasis. People have to
enjoy the good, or suffer the bad results, according to their good, or bad actions in the
previous births. Everybody suffers, or enjoys accordingly. The peculiarity in this respect is,
that inauspicious results have been ascribed to malefics. But, if during the Antar Dasha the
Grah concerned is a friend of the Lord of the Dasha, the results of the Antar Dasha will be
favourable. If the Grah concerned is a benefic, but an enemy of the Lord of the Dasha, his
Antar Dasha effects will not prove favourable. This is how the Antar Dasha effects have to be
analyzed and conclusions arrived at.