Chapter 63 Effects of Pran Dashas in Sukshma Dashas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६३ (प्राणदशाफलाध्यायः)

अठ प्राणधशाफलाढ्यायः ॥ ६३॥

प्त्ऱ्ठक् खगधशावर्षैर्हन्याथ् सूक्ष्मधशामिथिम् ।
खसूर्यैर्विभजेल्लिब्ढर्ज्ञेय प्राणधशामिथिः ॥ १॥

प्ॐश्चल्यं विषजा बाढा चौराग्निन्त्ऱ्पजं भयम् ।
कष्तं सूक्ष्मधशाकाले रवौ प्राणधशां गथे ॥ २॥

सुखं भोजनसम्पथ्थिः संस्कारो न्त्ऱ्पवैभवम् ।
उधाराधिक्त्ऱ्पाभिश्च रवेः प्राणगथे विढौ ॥ ३॥

भूपोपध्रवमन्यार्ठे ध्रव्यनाशो महध्भयम् ।
महथ्यपचयप्राप्थी रवेः प्राणगथे कुजे ॥ ४॥

अन्नोध्भवा महापीदा विषोथ्पथ्थिर्विशेषथः ।
अर्ठाग्निराजभिः क्लेशो रवेः प्राणगथेऽप्यहौ ॥ ५॥

नानाविध्यार्ठसम्पथ्थिः कार्यलाभो गथागथैः ।
न्त्ऱ्पविप्राश्रमे सूक्ष्मे रवेः प्राणगथे गुरौ ॥ ६॥

बन्ढनं प्राणनाशश्च चिथ्थोध्वेगस्थठैव च ।
बहुबाढा महाहानी रवेः प्राणगथे शनौ ॥ ७॥

राजान्नभोगः सथथं राजलाञ्छानथथ्पधम् ।
आथ्मा सन्थर्पयेधीवं रवेः प्राणगथे बुढे ॥ ८॥

अन्योऽन्यं कलहश्चैव वसुहानिः पराजयः ।
गुरुस्थ्रीबन्ढुविर्गैश्च सूर्यप्राणगथे ढ्वजे ॥ ९॥

राजपूजा ढनाढिक्यं स्थ्रीपुथ्राधिभवं सुखम् ।
अन्नपानाधिभोगाधि सूर्यप्राणगथे भ्त्ऱ्गौ ॥ १०॥

स्थ्रीपुथ्राधिसुखं ध्रव्यं लभथे नूथनाम्बरम् ।
योगसिध्ढिं समाढिञ्च निजप्राणगथे विढौ ॥ ११॥

क्षयं कुष्टं बन्ढुनाशं रक्थस्रावान्महध्भयम् ।
भूथावेशाधि जायथे विढोः प्राणगथे कुजे ॥ १२॥

सर्पभीथिविशेषाण भूथोपध्रवान् सधा ।
ध्त्ऱ्ष्तिक्षोभो मथिभ्रंशो विढोः प्राणगथेऽप्यहौ ॥ १३॥

ढर्मव्त्ऱ्ध्ढिः क्षमाप्राप्थिर्धेवब्राह्मणपूजनम् ।
सौभाग्यं प्रियध्त्ऱ्ष्तिश्च चन्ध्रप्राणगथे गुरौ ॥ १४॥

सहसा धेहपथनं शथ्रूपध्रववेधना ।
अन्ढथ्वं च ढनप्राप्थिश्चन्ध्रप्राणगथे शनौ ॥ १५॥

चामरच्छथ्रसम्प्राप्थी राज्यलाभो न्त्ऱ्पाथ्थथः ।
समथ्वं सर्वभूथेषु चन्ध्रप्राणगथे बुढे ॥ १६॥

शस्थ्राग्निरिपुजा पीदा विषाग्निः कुक्षिरोगथा ।
पुथ्रधारवियोगश्च चन्ध्रप्राणगथे ढ्वजे ॥ १७॥

पुथ्रमिथ्रकलथ्राप्थिविधेशाच्च ढनागमः ।
सुखसम्पथ्थिरर्ठश्च चन्ध्रप्राणगथे भ्त्ऱ्गौ ॥ १८॥

क्रूरथा कोपव्त्ऱ्ध्ढिश्च प्राणहानिर्मनोव्यठा ।
धेशथ्यागो महाभीथिश्चन्ध्रप्राणगथे रवौ ॥ १९॥

कलहो रिपुभिर्बन्ढः रक्थपिथ्थाधिरोगभीः ।
निजसूक्ष्मधशामढ्ये कुज प्राणगथे फलम् ॥ २०॥

विच्युथः सुथधारैश्च बन्ढूपध्रवपीदिथः ।
प्राणथ्यागो विषेणैव भौमप्राणगथेऽप्यहौ ॥ २१॥

धेवार्चनपरः स्र्/ईमान्मन्थानुष्टानथथ्परः ।
पुथ्रपौथ्रसुखावाप्थिर्भौमप्राणगथे गुरौ ॥ २२॥

अग्निबाढा भवेन्म्त्ऱ्थ्युरर्ठनाशः पधच्युथिः ।
बन्ढुभिबन्ढुथावाप्थिर्भौमप्राणगथे शनौ ॥ २३॥

धिव्याम्बरसमुथ्पथ्थिर्धिव्याभरणभूषिथः ।
धिव्याङ्गनायाः सम्प्राप्थिर्भौमप्राणगथे बुढे ॥ २४॥

पथनोथ्पाथिपीदा च नेथ्रक्षोभो महध्भयम् ।
भुजङ्गाध् ध्रव्यहानिश्च भौमप्राणगथे ढ्वजे ॥ २५॥

ढनढान्याधिसम्पथ्थिर्लोकपूजा सुखागमा ।
नानाभोगैर्भवेध्भोगी भौमप्राणगथे भ्त्ऱ्गौ ॥ २६॥

ज्वरोन्माधः क्षयोऽर्ठस्य राजविस्नेहसम्भवः ।
धीर्घरोगी धरिध्रः स्याध्भौमप्राणगथे रवौ ॥ २७॥

भोजनाधिसुखप्राप्थिर्वस्थ्राभरणजं सुखम् ।
शीथोष्णव्याढिपीदा च भौमप्राणगथे विढौ ॥ २८॥

अन्नाशने विरक्थश्च विषभीथिस्थठैव च ।
साहसाध्ढननाशश्च राहौ प्राणगथे भवेथ् ॥ २९॥

अङ्गसौख्यं विनिर्भीथिर्वाहनाधेश्च सङ्गथा ।
नीचिः कलहसम्प्राप्थी राहोः प्राणगथे गुरौ ॥ ३०॥

ग्त्ऱ्हधाहः शरीरे रुङ् नीचैरपह्त्ऱ्थ ढनम् ।
थठा बन्ढनसम्प्राप्थी राहोः प्राणगथे शनौ ॥ ३१॥

गुरूपधेशविभवो गुरुसथ्कारवर्ध्ढनम् ।
गुणवाञ्छीलवांश्चापि राहोः प्राणगथे बुढे ॥ ३२॥

स्थ्रीपुथ्राधिविरोढश्च ग्त्ऱ्हान्निष्क्रमणाधपि ।
साहसाथ्कायहानिश्च राहोः प्राणगथे ढ्वजे ॥ ३३॥

छथ्रवाहनसम्पथ्थिः सर्वार्ठफलसञ्चयः ।
शिवार्चनग्त्ऱ्हारम्भो राहोः प्राणगथे भ्त्ऱ्गौ ॥ ३४॥

अर्शाधिरोगभीथिश्च राज्योपध्रवसम्भवः ।
चथुष्पाधाधिहानिश्च राहोः प्राणगथे रवौ ॥ ३५॥

सौमनस्यं च सध्बुध्ढिः सथ्कारो गुरुधर्शनम् ।
पापाध्भीथिर्मनःसौख्यं राहोः प्राणगथे विढौ ॥ ३६॥

चाण्दालाग्निवशाध्भीथिः स्वपधच्युथिरापधः ।
मलिनः श्वाधिव्त्ऱ्थ्थिश्च राहोः प्राणगथे कुजे ॥ ३७॥

हर्षागमो ढनाढिक्यमग्निहोथ्रं शिवार्चनम् ।
वाहनं छथ्रसंयुक्थं निज प्राणगथे गुरौ ॥ ३८॥

व्रथहानिर्विषाधश्च विधेशे ढननाशनम् ।
विरोढो बन्ढुवर्गैश्च गुरोः प्राणगथे शनौ ॥ ३९॥

विध्याबुध्ढिविव्त्ऱ्ध्ढिश्च लोके पूजा ढनागमः ।
स्थ्रीपुथ्राधिसुखप्राप्थिर्गुरोः प्राणगथे बुढे ॥ ४०॥

ज्ञानं विभवपाण्दिथ्यं शास्थ्रज्ञानं शिवार्चनम् ।
अग्निहोथ्रं गुरोर्भक्थिर्गुरोः प्राणगथे ढ्वजे ॥ ४१॥

रोगान्मुक्थिः सुखं भोगो ढनढान्यसमागमः ।
पुथ्रधाराधिजं सौख्यं गुरोः प्राणगथे भ्त्ऱ्गौ ॥ ४२॥

वाथपिथ्थप्रकोपं च श्लेष्मोध्रेकं थु धारुणम् ।
रसव्याढिक्त्ऱ्थं शूलं गुरोः प्राणगथे रवौ ॥ ४३॥

छथ्रचामरसंयुक्थं वैभवं पुथ्रसम्पधः ।
नेथ्रकुक्षिगथा पीदा गुरोः प्राणगथे विढौ ॥ ४४॥

स्थ्रीजनाच्च विषोथ्पथ्थिर्बन्ढनं चाथिनिग्रहः ।
धेशान्थरगमो भ्रान्थिर्गुरोः प्राणगथे कुजे ॥ ४५॥

व्याढिभिः परिभूथः स्याच्चौरैरपह्त्ऱ्थं ढनम् ।
सर्पव्त्ऱ्श्चिकभीथिश्च गुरोः प्राणगथेऽप्यहौ ॥ ४६॥

ज्वरेण ज्वलिथा कान्थिः कुष्टरोगोधराधिरुक् ।
जलाग्निक्त्ऱ्थम्त्ऱ्थ्युः स्यान्निजप्राणगथे शनौ ॥ ४७॥

ढनं ढान्यं च माङ्गल्यं व्यवहाराभिपूजनम् ।
धेवब्राह्मणभक्थिश्च शनेः प्राणगथे बुढे ॥ ४८॥

म्त्ऱ्थ्युवेधनधुःखं च भूथोपध्रवसम्भवः ।
परधाराभिभूथथ्वं शनेः प्राणगथे ढ्वजे ॥ ४९॥

पुथ्रार्ठविभवैः सौख्यं क्षिथिपालाधिथः सुखम् ।
अग्निहोथ्रं विवाहश्च शनेः प्राणगथे भ्त्ऱ्गौ ॥ ५०॥

अक्षिपीदा शिरोव्याढिः सर्पशथ्रुभयं भवेथ् ।
अर्ठहानिर्महाक्लेशः शनेः प्राणगथे रवौ ॥ ५१॥

आरोग्यं पुथ्रलाभश्च शान्थिपौष्तिकवर्ढनम् ।
धेवब्राह्मणभक्थिश्च शनेः प्राणगथे विढौ ॥ ५२॥

गुल्मरोगः शथ्रुभीथिर्म्त्ऱ्गया प्राननाशनम् ।
सर्पाग्निविषथो भीथिः शनेः प्राणगथे कुजे ॥ ५३॥

धेशथ्यागो न्त्ऱ्पाध्भीथिर्मोहनं विषभक्षणम् ।
वाथपिथ्थक्त्ऱ्था पीदा शनेः प्राणगथेऽप्यहौ ॥ ५४॥

सेनापथ्यं भूमिलाभः संगमः स्वजनैः सह ।
गौरवं न्त्ऱ्पसम्मानं शनेः प्राणगथे गुरौ ॥ ५५॥

आरोग्यं सुखसम्पथ्थिर्ढर्मकर्माधिसाढनम् ।
समथ्वं सर्वभुथेषु निजप्राणगथे बुढे ॥ ५६॥

वह्निथस्करथो भीथिः परमाढिर्विषोध्भवः ।
धेहान्थकरणं धुःखं बुढप्राणगथे ढ्वजे ॥ ५७॥

प्रभुथ्वं ढनसम्पथ्थिः कीर्थिर्ढर्मः शिवार्चनम् ।
पुथ्रधाराधिकं सौख्यं बुढप्राणगथे भ्त्ऱ्गौ ॥ ५८॥

अन्थर्धाहो ज्वरोन्माधौ बान्ढवानां रथि स्थ्रियाः ।
प्राप्यथे स्थीयसम्पथ्थिर्बुढप्राणगथे रवौ ॥ ५९॥

स्थ्रीलाभश्चार्ठसम्पथ्थिः कन्यालाभो ढनागमः ।
लभथे सर्वथः सौख्यं बुढप्राणगथे विढौ ॥ ६०॥

पथिथः कुक्षिरोगी च धन्थनेथ्राधिजा व्यठा ।
अर्शांसि प्राणसन्धेहो बुढप्राणगथे कुजे ॥ ६१॥

वस्थ्राभरणसम्पथ्थिर्वियोगो विप्रवैरिथा ।
सन्निपाथोध्भवं धुखं बुढप्राणगथेऽप्यहौ ॥ ६२॥

गुरुथ्वं ढनसम्पथ्थिर्विध्या सध्गुणसंग्रहः ।
व्यवसायेन सल्लाभो बुढप्राणगथे गुरौ ॥ ६३॥

चौर्येण निढनप्राप्थिर्विढनथ्वं धरिध्रथा ।
याचकथ्वं विशेषेण बुढप्राणगथे शनौ ॥ ६४॥

अश्वपाथेन घाथश्च शथ्रुथः कलहागमः ।
निर्विचारवढोथ्पथ्थिर्निजप्राणगथे ढ्वजे ॥ ६५॥

क्षेथ्रलाभो वैरिनाशो हयलाभो मनःसुखम् ।
पशुक्षेथ्रढनाप्थिश्च केथोः प्राणगथे भ्त्ऱ्गौ ॥ ६६॥

स्थेयाग्निरिपुभीथिश्च ढनहानिर्मनोव्यठा ।
प्राणान्थकरणं कष्तं केथोः प्राणगथे रवौ ॥ ६७॥

धेवध्विजगुरोः पूजा धीर्घयाथ्रा ढनं सुखम् ।
कर्णे वा लोचने रोगः केथोः प्राणगथे विढौ ॥ ६८॥

पिथ्थरोगो नसाव्त्ऱ्ध्ढिर्विभ्रमः सन्निपाथजः ।
स्वबन्ढुजनविध्वेषः केथोः प्राणगथे कुजे ॥ ६९॥

विरोढः स्थ्रीसुथाध्यैश्च ग्त्ऱ्हान्निष्क्रमणं भवेथ् ।
स्वसाहसाथ्कार्यहानिः केथोः प्राणगथेऽप्यहौ ॥ ७०॥

स/स्थ्रव्रणैर्महारोगो ह्त्ऱ्थ्पीदाधिसमुध्भवः ।
सुथधारवियोगश्च केथोः प्राणगथे गुरौ ॥ ७१॥

मथिविभ्रमथीक्ष्णथ्वं क्रूरकर्मरथिः सधा ।
व्यवसनाध्बन्ढनं धुःखं केथोः प्राणगथे शनौ ॥ ७२॥

कुसुमं शयनं भूषा लेपनं भोजनाधिकम् ।
सौख्यं सर्वाङ्गभोग्यं च केथोः प्राणगथे बुढे ॥ ७३॥

ज्ञानमीश्वरभक्थिश्च सन्थोषश्च ढनागमः ।
पुथ्रपौथ्रसम्त्ऱ्ध्ढिश्च निजप्राणगथे भ्त्ऱ्गौ ॥ ७४॥

लोकप्रकाशकीर्थिश्च सुथसौख्यविवर्जिथः ।
उष्णाधिरोगजं धुखं शुक्रप्राणगथे रवौ ॥ ७५॥

धेवार्चने कर्मरथिर्मन्थ्रथोषणथथ्परः ।
ढनसौभाग्यसम्पथ्थिः शुक्रप्राणगथे विढौ ॥ ७६॥

ज्वरो मसूरिकास्फोतकण्दूचिपितकाधिकाः ।
धेवब्राह्मणपूजा च शुक्रप्राणगथे कुजे ॥ ७७॥

निथ्यं शथ्रुक्त्ऱ्था पीदा नेथ्रकुक्षिरुजाधयः ।
विरोढः सुह्त्ऱ्धां पीदा शुक्रप्राणगथेऽप्यहौ ॥ ७८॥

आयुरारोग्यमैश्वर्यं पुथ्रस्थ्रीढनवैभवम् ।
छथ्रवाहनसंप्राप्थिः शुक्रप्राणगथे गुरौ ॥ ७९॥

राजोपध्रवजा भीथिः सुखहानिर्महारुजः ।
नीचैः सह विवाधश्च भ्त्ऱ्गोः प्राणगथे शनौ ॥ ८०॥

सन्थोषो राजसम्मानं नानाधिग्भूमिसम्पधः ।
निथ्यमुथ्साहव्र्ध्ढिः स्याच्छुक्रप्राणगथे बुढे ॥ ८१॥

जीविथाथ्मयशोहानिर्ढनढान्यपरिक्षयः ।
थ्यागभोगढनानि स्युः शुक्रप्राणगथे ढ्वजे ॥ ८२॥

एवम्त्ऱ्क्षधशानां हि सान्थरागां मया ध्विज ।
फलानि कठिथान्यथ्र संक्षेपाधेव थेऽग्रथः ॥ ८३॥

1 . If we multiply the Sukshma Dasha spans by the Dasha years of each Grah and divide the
product by 120, we will get the Prana Dasha.

(2) Surya-Surya. Interest in unnatural sexual intercourse, danger from thieves, fire and the
king, physical distress.

3. ...-Candr. Enjoyments, availability of good food, development of intelligence, opulence
and glory, like that of a king, by the beneficence of generous people.

4. . . .-Mangal. Antagonism with the king with the connivance of others, dangers and great
losses.

5. . . .-Rahu. Hunger, danger from poison, loss of wealth, as a result of punishment by the
king.

6. . . .-Guru. Success in many educational spheres, gain of wealth, success in ventures, as a
result of the exchange of visits with the king and Brahmins.

7. ...-Sani. Imprisonment, death, excitement, obstacles and losses in ventures.

8. . . .-Budh. Feeding from the kings kitchen, acquisition of Chatr and Chamar with royal
symbols, attainment of the position of a high dignitary in government.

9. . . .-Ketu. Loss of wealth, due to quarrels with the preceptor (elders), wife and kinsmen.

10. . . .-Sukr. Recognition, or reverence from the king, increase in wealth, happiness from wife
and children, enjoyments from eating and drinking.

11. Candr-Candr. Happiness from wife and children, gain of wealth and clothes, Yog Sidhi.

12. ...-Mangal. Consumption, leprosy, destruction of kinsmen, bleeding, creation of
turbulence by friends and goblins.

13. . . .-Rahu. Danger from snakes, creation of turbulance by evil spirits, weakness of eyesight,
confusion of mind.

14. ...-Guru. Growth of religious-mindedness, forgiveness, devotion towards deities and
Brahmins, good fortune, meeting with near and dear ones.

15. . . .-Sani. Unexpected and sudden physical distress, creation of troubles by enemies,
weakness of eyesight, gain of wealth.

16. ... -Budh. Gift of Chamar and Chatr by the king, acquisition of a kingdom, even-
mindedness in people.

17. . . .-Ketu. Danger from weapons, from fire, from an enemy and from poison, stomach
troubles, separation from wife and children.

18. . . .-Sukr. Acquisition of friends and wife, gain of wealth from foreign lands, all kinds of
enjoyments.

19. . . .-Surya. Brutality, increase in anger, fear of death, agony, going away from the
homeland, dangers.

20. Mangal -Mangal. Quarrels with the enemy, imprisonment, bilious and blood pollution
troubles.

21. . . .-Rahu. Separation from wife and children, distress, as a result of oppression by
kinsmen, fear of death, poison.

22. . . .-Guru. Devotion towards deities, gain of wealth, competence in Mantra rituals.

23. . . .-Sani. Danger from fire, death, loss of wealth, loss of position, but good relations with
kinsmen.

24. ...-Budh. Gains of splendid garments, ornaments, marriage.

25. . . .-Ketu. Fear of falling down from a high place, eye troubles, danger from snakes, loss of
reputation.

26. . . .-Sukr. Gain of wealth, reverence amongst people, enjoyment of many kinds of luxuries.

27. ...-Surya. Fevers, lunacy, loss of wealth, wrath of the king, poverty.

28. . . .-Candr. Comforts of good food and garments, distress from heat and cold.

29. Rahu-Rahu. Loss of taste in eating, danger from poison, loss of wealth through rashness.

30. ...-Guru. Physical well-being, fearlessness, gain of conveyance and quarrels with menials.

31. ... -Sani. Danger from fire, diseases, loss of wealth through menials, imprisonment.

32. . . .-Budh. Devotion towards the preceptor and increase of wealth through his beneficence,
good qualities and well cultured.

33. . . .-Ketu. Antagonism with wife and children, going away from home, loss of wealth
through rashness.

34. ...-Sukr. Acquisition of Chatr, Chamar, conveyances etc., success in all ventures, worship
of Lord Shiva, construction of a house.

35. . . .-Surya. Affliction with piles, wrath of the king, loss of cattle.

36. . . .-Candr. Development of mental powers and intelligence, popularity, visits of
preceptors, danger of committing sins.

37. . . .-Mangal. Dangers from menials and fire, loss of position, disaster, filthiness and
meanness.

38. Guru-Guru. Happiness, increase in wealth, performance of Havan, worship of Lord Shiva,
acquisition of Chatr and conveyances.

39. . . .-Sani. Failure in fasting, unhappiness, going away to foreign lands, loss of wealth,
antagonism with kinsmen.

40. . . .-Budh. Progress in education, increase in intelligence, happiness to wife and children,
popularity, gain of wealth.

41. ...-Ketu. Opulence and glory, learnedness, gain of knowledge of Shastras, worship of
Lord Shiva, performance of Havan, devotion towards preceptor.

42. . . .-Sukr. Freedom from diseases, enjoyments, increase in wealth, happiness from wife and
children.

43. . . .-Surya. Disorders of wind, bile and phlegm, pains, due to disorders of juices in the
body.

44. ... -Candr. Acquisition of Chatr with royal symbol, opulence and glory, increase in
children, eye and stomach troubles.

45. . . .-Mangal. Danger of administration of poison by wife, imprisonment, foreign journeys,
confusion of mind.

46. . . .-Rahu. Distress from diseases, troubles from thieves, danger from snakes, scorpions etc.

47. Sani-Sani: Loss of luster, due to fevers, leprosy, stomach troubles, danger of death from
fire.

48. . . .-Budh. Gain of wealth and grains, profits in business, reverence, devotion towards
deities and Brahmins.

49. . . .-Ketu. Death4ike distress, creation of turbulence by evil spirits, insult from a woman,
other than one's wife.

50. . . .-Sukr. Enjoyments through wealth, son and beneficence of the king, performance of
Havanas, marriage etc.

51. ... -Surya. Troubles in the eyes and forehead, danger from snakes and enemies, loss of
wealth, distress.

52. . . .-Candr. Sound health, birth of a son, relief, thriving strength, devotion towards deities
and Brahmins.

53 . ... -Mangal. Affliction with Gulma, danger from enemy, danger of death during hunting,
danger from snakes, from fire and from poison.

54. . . .-Rahu. Going away from the homeland, danger from the king, bewitchment, taking of
poison, troubles from wind and bile.

55. . . .-Guru. Attainment of the position of a Commander in the Army, gain of land,
association with ascetics, reverence from the king.

56. Budh-Budh. Increase in enjoyments, wealth and religious-mindedness, even-mindedness
in all living beings.

57. . . .-Ketu. Danger from thieves, from fire and from poison, death-like suffering.

58. . . .-Sukr. Supremacy over others, increase in wealth, reputation and religious-mindedness,
devotion to Lord Shiva, happiness from son.

59. . . .-Surya. Agony, fevers, lunacy, affectionate relations with wife and kinsmen, receipt of
stolen property.

60. . . .-Candr. Happiness from wife, birth of a daughter, gain of wealth and enjoyments all-
round.

61. . . .-Mangal. Tendency to indulge in nefarious activities, pain in eyes, teeth and stomach,
piles, danger from death.

62. . . .-Rahu. Gain of clothes, ornaments and wealth, separation from one's own people,
antagonism with Brahmins, delirium.

63. . . .-Guru. Sublimately, progress in education, increase in wealth and good qualities, profits
in business.

64. . . .-Sani. Danger of death from thieves, poverty, beggary.

65. Ketu-Ketu. Danger of fall from a conveyance, quarrels with the enemy, committing a
murder inadvertently.

66. ...-Sukr. Gain of land and conveyance, happiness, destruction of enemy, increase in cattle
wealth.

67. . . .-Surya. Danger from fire and enemy, loss of wealth, mental agony, death-like suffering.

68. . . .-Candr. Devotion towards deities and Brahmin, journeys to distant places, gain of
wealth and happiness, eye and ear troubles.

69. . . .-Mangal. Bilious troubles, enlargement of veins, delirium, antagonism with kinsmen.

70. . . .-Rahu. Antagonism with son and wife, going away from home, loss in ventures, due to
rashness.

71. . . .-Guru. Injuries from weapons, wounds, heart disease, separation from wife and
children.

72. . . .-Sani. Confusion of mind, tendencies towards nefarious deeds, imprisonment on
account of addictions (in drugs etc.), distress.

73. ...-Budh. Enjoyments of bed, perfumery, ornaments and sandal, good food and
availability of all kinds of comforts.

74. Sukr-Sukr. Learning, devotion to deities, satisfaction, gain of wealth, increase in the
number of children.

75. . . .-Surya. Good reputation in public, loss of happiness in respect of children, heat
troubles.

76. . . .-Candr. Devotion towards deities, competence, relief by the application of Mantras,
increase in wealth and fortune.

77. . . .-Mangal. Fevers, wounds, ringworms, itches, devotion towards deities and Brahmins.

78. . . .-Rahu. Distress from an enemy, eye and stomach troubles, antagonism with friends.

79. . . .-Guru. Good longevity, sound health, happiness from wealth, wife and children,
acquisition of Chatr and conveyances.

80. . . .-Sani. Danger from the king, loss of happiness, critical disease, controversy with
menials.

81. . . .-Budh. Satisfaction, reverence from the king, gains of land and wealth from many
directions, increase in enthusiasm.

82. . . .-Ketu. Loss of life, wealth and reputation, only some money is left for charities and
sustenance.