Chapter 62 Effects of Sukshmantar Dashas in Pratyantar Dashas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६२ (सूक्ष्मान्तर्दशाध्यायः)

अथ सूक्ष्मान्थर्धशाढ्यायः ॥ ६२॥

गुण्या स्वस्वधशावर्षैः प्रथ्यन्थरधशामिथिः ।
खार्क्रैभक्था प्त्ऱ्ठग्लब्ढिः सूक्ष्मान्थरधशा भवेथ् ॥ १॥

निजभूमिपरिथ्यागो प्राणनाशभयं भवेथ् ।
स्ठाननाशो महाहानिः निजसूक्ष्मगथे रवौ ॥ २॥

धेवब्राह्मण्भक्थिश्च निथ्यकर्मरथस्थठा ।
सुप्रीथिः सर्वमिथ्रश्चैव रवेः सूक्ष्मगथे विढौ ॥ ३॥

क्रूरकर्मरथिस्थिग्मशथ्रुभिः परिपीदनम् ।
रक्थस्रावाधिरोगश्च रवेः सूक्ष्मगथे कुजे ॥ ४॥

चौराग्निविषभीथिश्च रणे भङ्गः पराजयः ।
धानढर्माधिहीनश्च रवेः सूक्ष्मगथे ह्यगौ ॥ ५॥

न्त्ऱ्पसथ्कारराजार्हः सेवकैः परिपूजिथः ।
राजचक्षुर्गथः शान्थः सूर्यसूक्ष्मगथे गुरौ ॥ ६॥

चौर्यसाहसकर्मार्ठं धेवब्राह्मणपीदनम् ।
स्ठानच्युथिं मनोधुखं रवेः सूक्ष्मगथे शनौ ॥ ७॥

धिव्याम्बराधिलब्ढिश्च धिव्यस्थ्रीपरिभोगिथा ।
अचिन्थिथार्ठसिध्ढिश्च रवेः सूक्ष्मगथे बुढे ॥ ८॥

गुरुथार्ठविनाशश्च भ्त्ऱ्थ्यधारभवस्थठा ।
क्वचिथ्सेवकसम्बन्ढो रवेः सूक्ष्मगथे ढ्वजे ॥ ९॥

पुथ्रमिथ्रकलथ्राधिसाख्यसम्पन्न एव च ।
नानाविढा च सम्पथ्थी रवेः सूक्ष्मगथे भ्त्ऱ्गौ ॥ १०॥

भूषणं भूमिलाभश्च सम्मानं न्त्ऱ्पपूजनम् ।
थामसथ्थ्वं गुरुथ्वं च निजसूक्ष्मगथे विढौ ॥ ११॥

धुःखं शथ्रुविरोढश्च कुक्षिरोगः पिथुर्म्त्ऱ्थिः ।
वाथपिथ्थकफोध्रेकः विढोः सूक्ष्मगथे कुजे ॥ १२॥

क्रोढनं मिथ्रबन्ढूनां धेशथ्यागो ढनक्षयः ।
विधेशान्निगदप्राप्थिर्विढोः सूक्ष्मगथेप्यगौ ॥ १३॥

छथ्रचामरसंयुक्थं वैभवं पुथ्रसम्पधः ।
सर्वथ्र सुखमाप्नोथि विढोः सूक्ष्मगथे गुरौ ॥ १४॥

राजोपध्रवभीथिः स्याध्व्यवहारे ढनक्षयः ।
चौरर्वं विप्रभीथिश्च विढोः सूक्ष्मगथे शनौ ॥ १५॥

राजमानं वस्थुलाभो विधेशाध्वाहनाधिकम् ।
पुथ्रपौथ्र्सम्त्ऱ्ध्ढिश्च विढोः सूक्ष्मगथे बुढे ॥ १६॥

आथ्मनो व्त्ऱ्थ्थिहननं सस्यश्त्ऱ्ङ्गव्त्ऱ्षाधिभिः ।
अग्निसूर्याधिभीथिः स्याध्विढोः सूक्ष्मगथे ढ्वजे ॥ १७॥

विवाहो भूमिलाभश्च वस्थ्राभरणवैभवम् ।
राज्यलाभश्च कीर्थिश्च विढोः सूक्ष्मगथे भ्त्ऱ्गौ ॥ १८॥

क्लेशाथ्क्लेशः कार्यनाशः पशुढान्यढनक्षयः ।
गाथ्रवैषम्यभूमिश्च विढोः सूक्ष्मगथे रवौ ॥ १९॥

भूमिहानिर्मनःखेधो ह्यपस्मारी च बन्ढुयुक् ।
पुरोक्षोभमनस्थापो निजसूक्ष्मगथे कुजे ॥ २०॥

अङ्गधोषो जनाध्भीथिः प्रमधावंशनाशनम् ।
वह्निसर्पभयं घोरं भौमे सूक्ष्मगथेऽप्यहौ ॥ २१॥

धेवपूजारथिश्चाथ्र मन्थ्राभ्युथ्ठानथथ्परः ।
लोके पूजा प्रमोधश्च भौमे सूक्ष्मगथे गुरौ ॥ २२॥

बन्ढनान्मुच्यथे बध्ढो ढनढान्यपरिच्छधः ।
भ्त्ऱ्थ्यार्ठबहुलः श्रीमान् भौमे सूक्ष्मगथे शनौ ॥ २३॥

वाहनं छाथ्रसंयुक्थं राज्यभोगपरं सुखम् ।
कामश्वासाधिका पीदा भौमे सूक्ष्मगथे बुढे ॥ २४॥

परप्रेथिथबुध्ढिश्च सर्वथ्राऽपि च गर्हिथा ।
अशुचिः सर्वकालेषु भौमे सूक्ष्मगथे ढ्वजे ॥ २५॥

इष्तस्थ्रीभोगसम्पथ्थिरिष्तभोजनसंग्रहः ।
इष्तार्ठस्यापि लाभश्च भौमे सूक्ष्मगथे भ्त्ऱ्गौ ॥ २६॥

राजध्वेषो ध्विजाथ्क्लेशः कार्याभिप्रयवंचकः ।
लोकेऽपि निन्ध्यथामेथि भौमे सूक्ष्मगथे रवौ ॥ २७॥

शुध्ढथ्वं ढनसम्प्राप्थिर्धेवभाह्मण्वथ्सलः ।
व्याढिना परिभूयेथ् भौमे सूक्ष्मगथे विढौ ॥ २८॥

लोकोपध्रवबुध्ढिश्च सर्वकार्ये मथिविभ्रमः ।
शून्यथा चिथ्थधोषः स्याथ् स्वीये सूक्ष्मगथेऽप्यगौ ॥ २९॥

धीर्घरोगी धरिध्रश्च सर्वेषां प्रियधर्शनः ।
धानढर्मरथः शस्थो राहोः सूक्ष्मगथे गुरौ ॥ ३०॥

कुमार्गाथ्कुथ्सिथोर्ठश्च धुष्तश्च परसेवकः ।
असथ्सङ्गमथिर्मूडो राहोः सूक्ष्मगथे शनौ ॥ ३१॥

स्थ्रीसम्भोगमथिर्वाग्मी लोकसम्भावनाव्त्ऱ्थः ।
अन्नमिच्छंस्थनुग्लानी राहोः सूक्ष्मगथे बुढे ॥ ३२॥

माढुर्यं मानहानिश्च बन्ढनं चाप्रमाकरम् ।
पारुष्यं जीवहानिश्च राहोः सूक्ष्मगथे ढ्वजे ॥ ३३॥

बन्ढनान्मुच्यथे बध्ढः स्ठानमानार्ठसञ्चयः ।
कारणाध् ध्रव्यलाभश्च राहौ सूक्ष्मगथे भ्त्ऱ्गौ ॥ ३४॥

व्यक्थार्शो गुल्मरोगश्च क्रोढहानिस्थठैव च ।
वाहनाधिसुखं सर्वं राहोः सूक्ष्मगथे रवौ ॥ ३५॥

मणिरथ्नढनवाप्थिर्विध्योपासनशीलवान् ।
धेवार्चनपरो भक्थ्या राहोः सूक्ष्मगथे विढौ ॥ ३६॥

निर्जिथे जनविध्रावो जने क्रोढश्च बन्ढनम् ।
चौर्यशीलरथिर्निथ्यं राहोः सूक्ष्मगथे कुजे ॥ ३७॥

शोकनाशो ढनाढिक्यमग्निहोथ्रं शिवार्चनम् ।
वाहनं छथ्रसंयुक्थं स्वीये सूक्ष्मगथे गुरौ ॥ ३८॥

व्रथभङ्गो मनस्थापो विधेशे वसुनाशनम् ।
विरोढो बन्ढुवैर्गश्च गुरोः सूक्ष्मगथे शनौ ॥ ३९॥

विध्याबुध्ढिविव्त्ऱ्ध्ढिश्च ससम्मानं ढनागमः ।
ग्त्ऱ्हे सर्वविढं सौख्यं गुरोः सूक्ष्मगथे बुढे ॥ ४०॥

ज्ञानं विभवपाण्दिथ्ये शास्थ्रश्रोथा शिवार्चनम् ।
अग्निहोथ्रं गुरोर्भक्थिर्गुरोः सूक्ष्मगथे ढ्वजे ॥ ४१॥

रोगान्मुक्थिः सुखं भोगो ढनढान्यसमागमः ।
पुथ्रधाराधिसौख्यं च गुरोः सूक्ष्मगथे भ्त्ऱ्गौ ॥ ४२॥

वाथपिथ्थप्रकोपश्च श्लेष्मोध्रेकस्थु धारुणः ।
रसव्याधिक्त्ऱ्थं शूलं गुरोः सूक्ष्मगथे रवौ ॥ ४३॥

छथ्रचामरसंयुक्थं वैभवं पुथ्रसम्पधः ।
नेथ्रकुक्षिगथा पीदा गुरोः सूक्ष्मगथे विढौ ॥ ४४॥

स्र्थीजनाच्च विषोथ्पथ्थिर्बन्ढनं च रुजोभयम् ।
धेशान्थरगमो भ्रान्थिर्गुरोः सूक्ष्मगथे कुजे ॥ ४५॥

व्याढिभिः परिभूथःस्याच्चौरैरपह्त्ऱ्थं ढनम् ।
सर्पव्त्ऱ्श्चिकभीथिश्च गुरोः सूक्ष्मगथेऽप्यगौ ॥ ४६॥

ढनहानिर्महाव्याढिः वाथपीदा कुलक्षयः ।
भिन्नाहारी महाधुःखी निजसूक्ष्मगथे शनौ ॥ ४७॥

वाणिज्यव्त्ऱ्थ्थेर्लाभश्च विध्याविभवमेव च ।
स्थ्रीलाभश्च महीप्राप्थिः शनेः सूक्ष्मगथे बुढे ॥ ४८॥

चौरोपध्रवकुष्टाधिव्त्ऱ्थ्थिक्षयविगुम्फनम् ।
सर्वाङ्गपीदनं व्याढिः शनेः सूक्ष्मगथे ढ्वजे ॥ ४९॥

ऐश्वर्यमायुढाभ्यासः पुथ्रलाभोऽभिषेचनम् ।
आरोग्यं ढनकामौ च शनेः सूक्ष्मगथे भ्त्ऱ्गौ ॥ ५०॥

राजथेजोविकारथ्वं स्वग्त्ऱ्हे जायथे कलिः ।
किञ्चिथ्पीदा स्वधेहोथ्ठा शनेः सूक्ष्मगथे रवौ ॥ ५१॥

स्फीथबुध्ढिर्महारम्भो मन्धथेजा बहुव्ययः ।
स्थ्रीपुथ्रैश्च समं सौख्यं शनेः सूक्ष्मगथे विढौ ॥ ५२॥

थेजोहानिर्महोध्वेगो वह्निमान्ध्यं भ्रमः कलिः ।
वाथपिथ्थक्त्ऱ्था पीदा शनेः सूक्ष्मगथे कुजे ॥ ५३॥

पिथ्त्ऱ्माथ्त्ऱ्विनाशश्च मनोधुःखं गुरुव्ययम् ।
सर्वथ्र विफलथ्वं च शनेः सूक्ष्मगथेऽप्यहौ ॥ ५४॥

सन्मुध्राभोगसम्मानं ढनढान्यविवर्ध्ढनम् ।
छथ्रचामरसम्प्राप्थिः शनेः सूक्ष्मगथे गुरौ ॥ ५५॥

सौभाग्यं राजसम्मानं ढनढान्याधिसम्पधः ।
सर्वेषां प्रियधर्शी च निजसूक्ष्मगथे बुढे ॥ ५६॥

बालग्रहोग्निभीस्थापः स्थ्रीगधोध्भवधोषभाक् ।
कुमार्गी कुथ्सिथाशी च बौढे सूक्ष्मगथे ढ्वजे ॥ ५७॥

वाहनं ढनसम्पथ्थिर्जलजान्नार्ठसम्भवः ।
शुभकीर्थिर्महाभोगो बौढे सूक्ष्मगथे भ्त्ऱ्गौ ॥ ५८॥

थादनं न्त्ऱ्पवैषम्यं बुध्ढिस्खलनरोगभाक् ।
हानिर्जनापवाधं च बौढे सूक्ष्मगथे रवौ ॥ ५९॥

सुभगः स्ठिरबुध्ढिश्च राजसन्मानसम्पधः ।
सुह्त्ऱ्धां गुरुसंचारो बौढे सूक्ष्मगथे विढौ ॥ ६०॥

अग्निधाहो विषोथ्पथ्थिर्जदथ्वं च धरिध्रथा ।
विभ्रमश्च महोध्वेगो बौढे सूक्ष्मगथे कुजे ॥ ६१॥

अग्निसर्पन्त्ऱ्पाध्भीथिः कुच्छ्राधिरिपराभवः ।
भूथावेशभ्रमाध्भ्रान्थिर्बौढे सूक्ष्मगथेप्यहौ ॥ ६२॥

ग्त्ऱ्होपकरणं भव्यं धानं भोगाधिवैभवम् ।
राजप्रसाधसम्पथ्थिर्बौढे सूक्ष्मगथे गुरौ ॥ ६३॥

वाणिज्यव्त्ऱ्थ्थिलाभश्च विध्याविभवमेव च ।
स्थ्रीलाभश्च महाव्याप्थिर्बौढे सूक्ष्मगथे शनौ ॥ ६४॥

पुथ्रधाराधिजं धुःखं गाथ्रवैषम्यमेव च ।
धारिध्र्याध् भिक्षुव्त्ऱ्थ्थिश्च नैजे सूक्ष्मगथे ढ्वजे ॥ ६५॥

रोगनाशऽर्ठलाभश्च गुरुविप्रानुवथ्सलः ।
सङ्गमः स्वजनैः सार्ध्ढकेथोः सूक्ष्मगथे भ्त्ऱ्गौ ॥ ६६॥

युध्ढं भूमिविनाशश्च विप्रवासः स्वधेशथः ।
सुह्त्ऱ्ध्विपाथिरार्थिश्च केथोः सूक्ष्मगथे रवौ ॥ ६७॥

धासीधाससम्त्ऱ्ध्ढिश्च युध्ढे लब्ढिर्जयस्थठा ।
ललिथा कीर्थिरुथ्पन्ना केथोः सूक्ष्मगथे विढौ ॥ ६८॥

आसने भयमश्वाधेश्चौरधुष्ताधिपीदनम् ।
गुल्मपीदा शिरोरोगः केथोः सूक्ष्मगथे कुजे ॥ ६९॥

विनाशः स्थ्रीगुरूणां च धुष्तस्थ्रीसङ्गमाल्लघुः ।
वमनं रुढिरं पिथ्थं केथोः सूक्ष्मगथेऽप्यगौ ॥ ७०॥

रिपोर्विरोढः सम्पथ्थिः सहसा राजवैभवम् ।
पशुक्षेथ्रविनाशार्थिः केथोः सूक्ष्मगथे गुरौ ॥ ७१॥

म्त्ऱ्षा पीदा भवेथ्क्षुध्रमुखोथ्पथ्थिश्च लङ्घनम् ।
स्थ्रीविरोढः सथ्यहानिः केथोः सूक्ष्मगथे शनौ ॥ ७२॥

नानाविढजनाप्थिश्च विप्रयोगोऽरिपीदनम् ।
अर्ठसम्पथ्सम्त्ऱ्ध्ढिश्च केथोः सूक्ष्मगथे बुढे ॥ ७३॥

शथ्रुहानिर्महथ्सौख्यं शङ्करालयनिर्मिथिः ।
थदागकूपनिर्माणं निजसूक्ष्मगथे भ्त्ऱ्गौ ॥ ७४॥

उरस्थापो भ्रमश्चैव गथागथविचेष्तिथम् ।
क्वचिल्लाभः क्वचिध्ढानिर्भ्त्ऱ्गोः सूक्ष्मगथे रवौ ॥ ७५॥

आरोग्यं ढनसम्पाथ्थिः कार्यलाभो गथागथैः ।
बुध्ढिविध्याविव्त्ऱ्ध्ढिः स्याध् भ्त्ऱ्गोः सूक्ष्मगथे विढौ ॥ ७६॥

जदथ्वं रिपुवैषम्यं धेशभ्रंशो महध्भयम् ।
व्याढिधुःखसम्त्ऱ्थ्पथ्थिर्भ्त्ऱ्गोः सूक्ष्मगथे कुजे ॥ ७७॥

राज्याग्निसर्पजा भीथिर्बन्ढुनाशो गुरुव्यठा ।
स्ठानच्युथिर्महाभीथिर्भ्त्ऱ्गोः सूक्ष्मगथेऽप्यहौ ॥ ७८॥

सर्वथ्र कार्यलाभश्च क्षेथ्रार्ठविभवोन्नथिः ।
वणिग्व्त्ऱ्थ्थेर्महालब्ढिर्भ्त्ऱ्गोः सूक्ष्मगथे गुरौ ॥ ७९॥

शथ्रुपीदा महध्धुःखं चथुष्पाधविनाशनम् ।
स्वगोथ्रगुरुहानिः स्याध् भ्त्ऱ्गोः सूक्ष्मगथे शनौ ॥ ८०॥

बाण्ढवाधिषु सम्पथ्थिर्व्यवहारो ढनोन्नथिः ।
पुथ्रधाराधिथः सौख्यं भ्त्ऱ्गोः सूक्ष्मगथे बुढे ॥ ८१॥

अग्निरोगो महापीदा मुखनेथ्रशिरोव्यठा ।
सञ्चिथार्ठाथ्मनः पीदा भ्त्ऱ्गोः सूक्ष्मगथे ढ्वजे ॥ ८२॥

1. The Sukshmantar Dasha is arrived at by multiplying the periods of Pratyantar Dasha
separately for each Grah by the Dasha years of that Grah and then by dividing the product by
120.

2. Surya-Surya (Sukshm Dasha of Surya in Pratyantar Dasha of Surya). Going away from
homeland, danger of death, loss of position, losses all-round.

3. . . .-Candr. Devotion towards deities and Brahmins, interest in pious deeds, affectionate
relations with friends.

4. ...-Mangal. Indulgence in sinful deeds, distress from cruel enemies, bleeding.

5. . . .-Rahu. Danger from thieves, fire and poison, defeat in war, religious inclination.

6. . . .-Guru. Recognition by government, respected by government employees, becoming
favourite of the king.

I . ... -Sani. Causing trouble to respected persons and Brahmins by theft and by other bold
deeds, going away from ones own place, mental agony.

8. . . .-Budh. Gains of fancy garments, association with a beautiful damsel, sudden success in
ventures.

9. . . .-Ketu. Achievement of glory through wife and employees, loss of wealth, comforts from
servants.

10. . . .-Sukr. Happiness from son, friends and wife, acquisition of many kinds of properties.

I I . Candr-Candr. Gain of ornaments and land, reverence, recognition from the king, anger,
glory.

12. . . .-Mangal. Distress, antagonism with the enemy, stomach troubles, death of father,
troubles, due to imbalance of wind and bile.

13. . . .-Rahu. Disharmony with friends and kinsmen, going away from homeland, loss of
wealth, imprisonment.

14. ... -Guru. Opulence and glory with royal symbols, birth of a son, gain of property,
enjoyments all-round.

15. . . .-Sani. Wrath of the king, loss of wealth in business dealings, danger from thieves and
Brahmins.

16. . . .-Budh. Reverence from the king, gain of wealth, gain of conveyance from a foreign
land, increase in the number of children.

17. . . .-Ketu. Loss in the livelihood, earned by sale etc., grains, medicines, cattle etc., danger
from fire and the sun's rays (sun-stroke).

18. ...-Sukr. Marriage, gain of a kingdom, land, garments, ornaments, reputation etc.

19. ...-Surya. Troubles, losses in ventures, destruction of grains and cattle, physical distress.

20. Mangal-Mangal. Sorrows on account of loss of lands, epilepsy, imprisonment,
unhappiness.

21. . . .-Rahu. Physical distress, danger from the people (due to unpopularity), loss of wife and
children, danger from fire.

22. . . .-Guru. Devotion towards deities, Mantra Siddhi, reverence from the people,
enjoyments.

23. . . .-Sani. Release from imprisonment, happiness on account of wealth, gains of clothes and
servants.

24. . . .-Budh. Comforts of Chatr, Chamar etc. (receiving respect, as that of a king), breathing
troubles.

25. ... -Ketu. Indulgence in undesirable deeds at the instance of others, one always remains
filthy.

26. . . .-Sukr. Enjoyment with women of choice, gain of wealth, food etc.

27. . . .-Surya. Wrath of the king, distress through Brahmins, failure in ventures, odium in
public (Loka Nindha).

28. . . .-Candr. Piousness, gain of wealth, devotion towards deities and Brahmins, danger from
diseases.

29. Rahu-Rahu. Tendering to create turbulence by people, lack of wisdom in performance of
duties, affliction of the mind.

30. . . .-Guru. Affliction with a chronic disease, poverty, but revered by the people and the
religious-mindedness.

31. ... -Sani. Gain of wealth through unfair means, wicked, or mean nature, performing other
person's duties, undesirable association.

32. . . .-Budh. Increase in desires for sexual acts with women, eloquence, hunger, physical
distress.

33. ...-Ketu. Politeness, loss of reputation, imprisonment, cold heartedness, loss of public
money.

34. . . .-Sukr. Freedom from imprisonment, gain of position and wealth.

35. . . .-Surya. Settling down in foreign lands, affliction with Gulma, even temperament,
comforts of conveyances.

36. . . .-Candr. Gain of gems (money), wealth, education, attachment to prayers, good behavior
and devotion towards deities.

37. . . .-Mangal. Fleeing after defeat, anger, imprisonment, indulgence in thefts and stealing.

38. Guru-Guru. Banishment of sorrows, increase in wealth, performing Havan, devotion to
Lord Shiva, gains of conveyance, marked with royal symbols.

39. ...-Sani. Obstacles in fasting, agony, foreign journeys, loss of wealth, antagonism with
kinsmen.

40. . . .-Budh. Success in education, increase in intelligence, reverence from the people
(popularity), gains of wealth, all sorts of enjoyments and comforts at home.

41. ...-Ketu. Knowledge, glory, learning, study of Shastras, worship of Lord Shiva, Havan,
devotion toward preceptor.

42. . . .-Sukr. Recovery from diseases, enjoyments, gain of wealth, happiness from wife and
children.

43. . . .-Surya. Troubles of wind and bile, stomach pains through imbalance of phlegm and
Rasas.

44. . . .-Candr. Glory with umbrella with royal symbols, celebrations on the birth of a son,
distress in eyes and stomach.

45. . . .-Mangal. Administration of poison by wife, imprisonment, danger from diseases, going
away to foreign lands, confusion and misunderstandings.

46. . . .-Rahu. Danger from thieves, snakes and scorpions, diseases and distress.

47. Sani-Sani. Loss of wealth, diseases, like rheumatism etc., destruction of the family, taking
meals separately from the family, full of sorrows.

48. . . .-Budh. Profits in business, progress in education, increase in wealth and lands.

49. . . .-Ketu. Turbulence by thieves, leprosy, loss of livelihood, physical pains.

50. . . .-Sukr. Opulence and glory, learning the use of weapons, birth of a son, coronation,
good health and fulfillment of all ambitions.

51. . . .-Surya. Wrath of the king, quarrels in the family, physical distress.

52. ...-Candr. Development of intelligence, inauguration of a big project, loss of luster,
extravagance, happiness from wife and children.

53. ...-Mangal. Loss of luster, excitement, burning in the stomach, misunderstanding, quarrels
and wind and bile disorders.

54. . . .-Rahu. Death of parents, agony, extravagance, failure in ventures.

55. . . .-Guru. Acquisition of gold coins, reverence from the public, increase in wealth and
grains, acquisition of Chatr with royal symbols.

56. Budh-Budh. Dawn of fortune, reverence from the king, increase in wealth and property
and affectionate relations with all.

57. . . .-Ketu. Danger from fire, agony, distress to wife, coarse food and immoral tendencies.

58. . . .-Sukr. Gain of conveyances, wealth, grains, produced in water, good repute and
enjoyments.

59. . . .-Surya. Injuries, wrath of the king, confusion in the mind, diseases, loss of wealth,
ridicule in public.

60. . . .-Candr. Good fortune, stability of mind, reverence from the king, gains of property,
visits of friends and the preceptor.

61. . . .-Mangal. Danger from fire and poison, idiocy, poverty, confusion of mind, excitement.

62. . . .-Rahu. Danger from fire and snakes and the victory over an enemy (with difficulty),
opprobrium from goblins (evil, mischievous spirit).

63. . . .-Guru. Construction of a house, interest in charities, comforts and enjoyments, increase
in opulence, gain of wealth from the king.

64. . . .-Sani. Profits in business, progress in education and increase in wealth, marriage,
circumambience of comprehensiveness.

65. Ketu-Ketu. Happiness from wife and children, physical troubles, poverty, begging.

66. . . .-Sukr. Freedom from diseases, gains of wealth, devotion towards Brahmins and the
preceptor, union with members of the family.

67. . . .-Surya. Quarrels, loss of land, residence in foreign lands, disaster upon friends.

68. . . .-Candr. Promotion in service, victory in war, good reputation in public.

69. . . .-Mangal. Danger of falling down from a horse etc., distress from thieves and the
wicked, suffering from Gulma and headache.

70. . . .-Rahu. Destruction of wife, father etc., defamation, due to association with a wicked
woman, vomiting, blood pollution, bilious diseases.

71. . . .-Guru. Antagonism with the enemy, increase in property and opulence, distress, due to
losses in cattle, wealth and agricultural production.

72. . . .-Sani. Imaginary distress, little comfort, fasting, antagonism with wife, indulgence in
falsehood.

73. . . .-Budh. Union and separation from many kinds of people, distress to the enemy,
increase in wealth and property.

74. Sukr-Sukr. Destruction of enemies, enjoyments, construction of temples of Lord Shiva
etc. and reservoirs.

75. . . .-Surya. Agony in mind and heart, confusion of mind, wanderings, both losses and gains
at different times.

76. . . .-Candr. Sound health, increase in wealth, success in ventures through business dealings,
progress in education and increase of intelligence.

77. . . .-Mangal. Idiocy, danger from an enemy, going away from one's homeland, danger
from diseases.

78. . . .-Rahu. Danger from fire and snakes, destruction of kinsmen, resignation from position
(service etc.).

79. . . .-Guru. Success in ventures, increase in wealth and agricultural production, abnormal
profits from purchase and sale business.

80. ...-Sani. Distress from an enemy, sorrows, destruction of cattle, loss of persons, belonging
to the Gotra of the native and elders (preceptors).

81. . . .-Budh. Increase in wealth with the assistance of kinsmen, gain of wealth through
business, happiness from wife and children.

82. . . .-Ketu. Danger from fire, distress from diseases, distress in mouth, eyes and forehead,
loss of accumulated wealth, mental agony.