Chapter 60 Effects of Antardashas in the Dasha of Shukra

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६० (शुक्रान्तर्दशाफलाध्यायः)

अथ शुक्रान्तर्दशाफलाध्यायः ॥ ६०॥

अथ स्वान्तर्गते शुक्रे लग्नात्केन्द्रत्रिकोणगे ।
लाभे वा बलसंयुक्ते तद्भुक्तौ च शुभं फलम् ॥ १॥

विप्रमूलाद्धनप्राप्तिर्गोमहिष्यादिलाभकृत् ।
पुत्रोत्सवादिसन्तोषो गृहे कल्याणसम्भवः ॥ २॥

सन्मानं राजसम्मानं राज्यलाभो महत्सुखम् ।
स्वोच्चे वा स्वर्क्षगे वापि तुङ्गांशे वांशगेऽपि वा ॥ ३॥

नूतनालयनिर्माणं नित्यं मिष्ठान्नभोजनम् ।
कलत्रपुत्रविभवं मित्रसंयुक्तभोजनम् ॥ ४॥

अन्नदानं प्रियं नित्यं दनधर्मादिसङ्ग्रहः ।
महाराजप्रसादेन वाहनाम्बरभूषणम् ॥ ५॥

व्यवसायात्फलाधिक्यं चतुष्पाज्जीवलाभकृत् ।
प्रयाणं पश्चिमे भागे वाहनाम्बरलाभकृत् ॥ ६॥

लग्नाद्युपचये शुक्रे शुभग्रहयुतेक्षिते ।
मित्रांशे तुङ्गलाभेशयोगलारकसंयुते ॥ ७॥

राज्यलाभो महोत्साहो राजप्रीतिः शुभावहा ।
गृहे कल्याणसम्पत्तिर्दारपुत्रादिवर्द्धनम् ॥ ८॥

षष्ठाष्टमव्यये शुक्रे पापयुक्तेऽथ वीक्षिते ।
चौरादिव्रणभीतिश्च सर्वत्र जनपीडनम् ॥ ९॥

राजद्वारे जनद्वेष इष्टबन्धुविनाशनम् ।
दारपुत्रादिपीडा च सर्वत्र जनपीडनम् ॥ १०॥

द्वितीयद्यूननाथे तु स्थिते चेन्मरणं भवेत् ।
तर्त दुर्गाजपं कुर्याद्धनुदानं च कारयेत् ॥ ११॥

शुक्रस्यान्तर्गते सूर्ये सन्तापो राजविग्रहः ।
दायादकलहश्चैव स्वोच्चनीचविवर्जिते ॥ १२॥

(शुक्रस्यान्तर्गते सूर्ये सन्तापो राजभिः कलिः ।
दायादात् कलहश्चैव शुभक्षेत्रात्य राशिगे ॥ १२॥) ।

स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे सूर्ये मित्रर्क्षे केन्द्रकोणगे ।
दायेशात्केन्द्रकोणे वा लाभे वा धनगेऽपि वा ॥ १३॥

तद्भुक्तौ धनलाभः स्याद्राज्यस्त्रीधनसम्पदः ।
स्वप्रभोश्च महत्सौख्यमिष्टबन्धोः समागमः ॥ १४॥

पितृमात्रोः सुखप्राप्तिं भ्रातृलाभं सुखावहम् ।
सत्कीर्तिं सुखसौभाग्यं पुत्रलाभं च विन्दति ॥ १५॥

तथाष्टमे व्यये सूर्ये रिपुराशिस्थितेऽपि वा ।
नीचे वा पापवर्गस्थे देहतापो मनोरुजः ॥ १६॥

स्वजनोपरिसंक्लेशो नित्यं निष्ठुरभाषणम् ।
पितृपीडा बन्धुहानी राजद्वारे विरोधकृत् ॥ १७॥

व्रणपीडाहिबाधा च स्वगृहे च भयं तथा ।
नानारोगभयं चैव गृहक्षेत्रादिनाशनम् ॥ १८॥

सप्तमाधिपतौ सूर्ये ग्रहबाधा भविष्यति ।
तद्दोषपरिहारार्थं सूर्यप्रीतिं च कारयेत् ॥ १९॥

शुक्रस्यान्तर्गते चन्द्रे केन्द्रलाभत्रिकोणगे ।
स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे चैव भाग्यनाथेनसंयुते ॥ २०॥

शुभयुक्ते पूर्णचन्द्रे राज्यनाथेन संयुते ।
तद्बुक्तौ वाहनादीनां लाभं गेहे महत्सुखम् ॥ २१॥

महाराजप्रसादेन गजान्तैश्वर्यमादिशेत् ।
महानदीस्नानपुण्यं देवब्राह्मणपूजनम् ॥ २२॥

गीतवाद्यप्रसङ्गादिविद्वज्जनविभूषणम् ।
गोमहिष्यादिवृद्धिश्च व्यवसायेऽधिकं फलम् ॥ २३॥

भोजनाम्बरसौख्यं च बन्धुसंयुक्तभोजनम् ।
नीचे वात्सङ्गते वापि षष्ठाष्टमव्ययराशिगे ॥ २४॥

दायेशात्षष्ठगे वापि रन्ध्रे वा व्ययराशिगे ।
तत्काले धननाशः स्यात्सञ्चरेत महद्भयम् ॥ २५॥

देहायासो मनस्तापो राजद्वारे विरोधकृत् ।
विदेशगमनं चैव तीर्थयात्रादिकं फलम् ॥ २६॥

दारपुत्रादि पीडा च निजबन्धुवियोगकृत् ।
दायेशात्केन्द्रलाभस्थे त्रिकोणे सहजेऽपि वा ॥ २७॥

राजप्रीतिकरी चैव देशग्रामाधिपत्यता ।
धैर्यं यशः सुखं कीर्तिर्वाहनाम्बरभूषणम् ॥ २८॥

कूपारामतडागदिनिर्माणं धनसङ्ग्रहः ।
भुक्तयादौ देहसौख्यं स्यादन्ते क्लेशस्तथा भवेत् ॥ २९॥

शुक्रस्यान्तर्गते भौमे लग्नात्केन्द्रत्रिकोणगे ।
स्वोच्चे वा स्वर्क्षगे भौमे लाभे वा बलसंयुते ॥ ३०॥

लग्नाधिपेन संयुक्ते कर्मभाग्येशसंयुते ।
तद्भुक्तौ राजयोगादिसम्पदं शोभनां वदेत् ॥ ३१॥

वस्त्राभरणभूम्यादेरिष्टसिद्धिः सुखावहा ।
तथाऽष्टमे व्यये वाऽपि दायेशाद्वा तथैव च ॥ ३२॥

शीतज्वरादिपीडा च पितृमातृभयावहा ।
ज्वराद्यधिकरोगाश्च स्थानभ्रंशो मनोरुजा ॥ ३३॥

स्वबन्धुजनहानिश्च कलहो राजविग्रहः ।
राजद्वारजनद्वेषो धनधान्यव्ययोऽधिकः ॥ ३४॥

व्यवसायात्फलं नेष्टं ग्रामभूम्यादिहानिकृत् ।
द्वितीयद्यूननाथे तु देहवाधा भविष्यति ॥ ३५॥

शुक्रस्यान्तर्गते राहौ केन्द्रलाभत्रिकोणगे ।
स्वोच्चे वा शुभसंदृष्टे योगकारकसंयुते ॥ ३६॥

तद्भुक्तौ बहुसौख्यं च धनधान्यादिलाभकृत् ।
इष्टबन्धुसमाकीर्णं भवनं च समादिशेत् ॥ ३७॥

यातुः कार्यार्थसिद्धिः स्यात् पशुक्षेत्रादिसम्भवः ।
लग्नाद्युपचये राहौ तद्भुक्तिः सुखदा भवेत् ॥ ३८॥

शत्रुनाशो महोत्साहो राजप्रीतिकरी शुभा ।
भुक्त्यादौ शरमासांश्च अन्ते ज्वरमजीर्णकृत् ॥ ३९॥

कार्यविघ्नमवाप्नोति सञ्चरे च मनोव्यथा ।
परं सुखं च सौभाग्यं महाराज इवाऽश्नुते ॥ ४०॥

नैऋतीं दिशमाश्रित्य प्रयाणं प्रभुदर्शनम् ।
यातुः कार्यार्थसिद्धिः स्यात्स्वदेशे पुनरेष्यति ॥ ४१॥

उपकारो ब्राह्मणानां तीर्थयात्राफलं भवेत् ।
दायेशाद्रन्ध्रभावस्थे व्यये वा पापसंयुते ॥ ४२॥

अशुभं लभते कर्म पितृमातृजनावधि ।
सर्वत्र जनविद्वेषं नानारूपं द्विजोत्तम ॥ ४३॥

द्वितीये सप्तमे वापि देहालस्य विनिर्दिशेत् ।
तद्दोषपरिहारार्थं मृत्युञ्जयजपं चरेत् ॥ ४४॥

शुक्रस्यान्तर्गते जीवे स्वोच्चे स्वक्षेत्रकेन्द्रगे ।
दायेशाच्छुभराशिस्थे भाग्ये वा पुत्रराशिगे ॥ ४५॥

नष्टराज्याद्धनप्राप्तिमिष्टार्थाम्बरसम्पदम् ।
मित्रप्रभोश्च सन्मानं धनधान्यं लभेन्नरः ॥ ४६॥

राजसम्मानकीर्तिं च अश्वान्दोलादिलाभकृत् ।
विद्वत्प्रभुसमाकीर्णं शास्त्रापरिश्रमम् ॥ ४७॥

पुत्रोत्सवादिसन्तोषमिष्टबन्धुसमागमम् ।
पितृमातृसुखप्राप्तिं पुत्रादिसौख्यमादिशेत् ॥ ४८॥

दायेशात्षष्ठराशिस्थे व्यये वा पापसंयुते ।
राजचौरादिपीडा च देहपीडा भविष्यति ॥ ४९॥

आत्मरुग्बन्धुकष्टं स्यात्कलहेन मनोव्यथा ।
स्थानच्युतिं प्रवासं च नानारोगं समाप्नुयात् ॥ ५०॥

द्वितीयसप्तमाधीशे देहबाधा भविष्यति ।
तद्दोषपरिहारार्थं महामृत्युञ्जयं चरेत् ॥ ५१॥

शुक्रस्यान्तर्गते मन्दे स्वोच्चे तु परमोच्चगे ।
स्वर्क्षकेन्द्रत्रिकोणस्थे तुङ्गांशे स्वांशगेऽपि वा ॥ ५२॥

तद्भुक्तौ बहुसौख्यं स्यादिष्टबन्धुसमागमः ।
राजद्वारे च सम्मानं पुत्रिकाजन्मसम्भवः ॥ ५३॥

पुण्यतीर्थफलवाप्तिर्दानधर्मादिपुण्यकृत् ।
स्वप्रभोश्च पदावाप्तिः नीचस्थे क्लेशभाग्यभवेत् ॥ ५४॥

देहालस्यमवाप्नोति तथाऽयादधिकव्ययम् ।
तथाष्टमे व्यये मन्दे दायेशाद्वा तथैव च ॥ ५५॥

भुक्त्यादौ विविधा पीडा पितृमातृजनावधि ।
दारपुत्रादिपीडा च परदेशादिविभ्रमः ॥ ५६॥

व्यवसायात्फलं नष्टं गोमहिष्यादिहानिकृत् ।
द्वितीयसप्तमाधीशे देहबाधा भविष्यति ॥ ५७॥

तद्दोषपरिहारार्थं तिलहोमं च कारयेत् ।
मृत्युञ्जयजपं कुर्याच्चण्डीपाठमाथपि वा ॥ ५८॥

स्वयं वा ब्राह्मणद्वारा यथाशक्ति यथाविधि ।
ततः शान्तिमवाप्नोति शिवाशम्भुप्रसादतः ॥ ५९॥

शुक्रस्यान्तर्गते सौम्ये केन्द्रे लाभत्रिकोणगे ।
स्वोच्चे वा स्वर्क्षगे वापि राजप्रीतिकरं शुभम् ॥ ६०॥

सौभाग्यं पुत्रलाभश्च सन्मार्गेण धनागमः ।
पुराणधर्मश्रवणं शृङ्गारिजनसंगमः ॥ ६१॥

इष्टबन्धुजनाकीर्णं शोभितं तस्य मन्दिरम् ।
स्वप्रभोश्च महत्सौख्यं नित्यं मिष्ठान्नभोजनम् ॥ ६२॥

दायेशात्षष्ठरन्ध्रे वा व्यये वा बलवर्जिते ।
पापदृष्टे पापयुक्ते चतुष्पाज्जीवहानिकृत् ॥ ६३॥

अन्यालयनिवासश्च मनोवैकल्यसम्भवः ।
व्यापारेषु च सर्वेषु हानिरेव न संशयः ॥ ६४॥

भुक्त्यादौ शोभनं प्रोक्तं मध्ये मध्यफलं दिशेत् ।
अन्ते क्लेशकरं चैव शीतवातज्वरादिकम् ॥ ६५॥

सप्तमाधीशदोषेण देहपीडा भविष्यति ।
तद्दोषपरिहारार्थं विष्णुसाहस्रकं जपेत् ॥ ६६॥

शुक्रस्यान्तर्गते केतौ स्वोच्चे वा स्वर्क्षगेऽपि वा ।
योगकारकसम्बन्धे स्थानवीर्यसमन्विते ॥ ६७॥

भुक्त्यादौ शुभमाधिक्यान्नित्यं मिष्ठान्नभोजनम् ।
व्यवसायात्फलाधिक्यं गोमहोष्यादिवृद्धिकृत् ॥ ६८॥

धनधान्यसमृद्धिश्च संग्रामे विजयो भवेत् ।
भुक्त्यन्ते हि सुखं चैव भुक्त्यादौ मध्यमं फलम् ॥ ६९॥

मध्ये मध्ये महत्कष्टं पश्चादारोग्यमादिशेत् ।
दायेशाद्रन्ध्रभावस्थे व्यये वा पापसंयुते ॥ ७०॥

चौराहिव्रणपीडा च बुद्धिनाशो महद्भयम् ।
शिरोरुजं मनस्तापमकर्मकलहं वदेत् ॥ ७१॥

प्रमेहभवरोगं च नानामार्गे धनव्ययः ।
भार्यापुत्रविरोधश्च गमनं कार्यनाशनम् ॥ ७२॥

द्वितीयद्यूननाथे तु देहबाधा भविष्यति ।
तद्दोषपरिहारार्थं मृत्युञ्जयजपं चरेत् ॥ ७३॥

छागदानं प्रकुर्वीत सर्वसम्पत्प्रदायकम् ।
शुक्रप्रीतिकरीं शान्तिं ततः सुखमवाप्नुयात् ॥ ७४॥

Ch. 60. Effects of the Antar Dashas in the Dasha of Sukr

1-2V2. Effects, like gain of wealth, cattle etc. through Brahmins, celebrations in connection
with the birth of a son, well-being, recognition from the king, acquisition of a kingdom, will
be derived in the Antar Dasha of Sukr in his own Dasha, if Sukr is in a Kendr, Trikon, or in
Labh and, if Sukr is endowed with strength.

3-6. Construction of a new house, availability of sweet preparations, happiness to wife and
children, companionship with a friend, giving grains etc. in charily, beneficence of the king,
gain of clothes, conveyances and ornaments, success in business, increase in the number of
cattle, gain of garments by performing journeys in the western direction etc. will be the
results, if Sukr is in his exaltation, in his own Rasi, or, if Sukr is in his exalted, or own
Navahs.

7-8. There will be acquisition of a kingdom, enthusiasm, beneficence of the king, well-being
in the family, increase in the number of wives, children and wealth etc., if Sukr is associated
with, or receives a Drishti from a benefic and is in a friendly Navahs, in Sahaj, Ari, or Labh.

9-10. Danger from thieves etc., antagonistic relations with government officials, destruction
of friends and kinsmen, distress to wife and children may be expected, if Sukr is associated
with, or receives a Drishti from a malefic in Ari, Randhr, or Vyaya.

11. There will be fear of death, if Sukr is Dhan's, or Yuvati's Lord. Remedial measures to
obtain relief from the above evil effects are Durga Path and giving a cow in charity.

12. There will be a period of agony, wrath of the king, quarrels with the coparceners etc. in
the Antar Dasha of Surya in the Dasha of Sukr, if Surya is in any Rasi, other than his
exaltation, or debilitation Rasi. (This verse does not appear to be correctly worded, because
Surya does produce good effects in a position, other than exaltation, or debilitation. The
position is correctly stated in the Chowkambh version of this verse)

13-15. Effects, like acquisition of a kingdom and wealth, happiness from wife and children,
happiness from employer, meeting with friends, happiness from parents, marriage, name and
fame, betterment of fortune, birth of a son etc., will be experienced, if Surya is in his
exaltation, in his own Rasi, in a Kendr, Trikon, in Dhan, or Labh, or in Kendr, Trikon, in the
2 nd , or 1 1 th from the Lord of he Dasha.

16-18. Distress, agony, distress to members of the family, harsh language, distress to father,
loss of kinsmen, wrath of the king, danger at home, many diseases, destruction of agricultural

production etc. will be the results, if Surya is in Ari, Randhr, or Vyaya, or, if Surya is in his
debilitation, or in an enemy's Rasi.

19-20. There will be evil influence of the Grahas, if Surya is Dhan's, or Yuvati's Lord.
Worship of Surya is the remedial measure to obtain relief from the above evil effects.

21-22. Effects, like gain of wealth, conveyances, clothes by the beneficence of the king,
happiness in the family, great opulence and glory, devotion to deities and Brahmins, will be
derived in the Antar Dasha of Candr in the Dasha of Sukr, if Candr is in her exaltation, or in
her own Rasi, or is associated with the Lord of Dharm, benefics, or with Karm's Lord, or, if
Candr is in a Kendr, Trikon, or Labh.

23-23 1 / / 2. In the above circumstances there will also be association with musicians and men of
learning and receiving of decorations, gain of cows, buffaloes and other cattle, abnormal
profits in business, dining with brothers etc.

24-26 1 / / 2. Loss of wealth, fears, physical distress, agony, wrath of the king, journeys to foreign
lands, or pilgrimage, distress to wife and children and separation from kinsmen will be the
results, if Candr is in her debilitation Rasi, is combust, or is in Ari, Randhr, or Vyaya, or, if
Candr is in the 6 th , 8 th , or 12 th from the Lord of the Dasha.

27-29. There will be sovereignly over a province, or village by the beneficence of the king,
clothes etc., construction of a reservoir, increase in wealth etc., if Candr is in a Kendr, or
Trikon, or in the 3 rd , or 1 1 th from the Lord of the Dasha. There will be physical fitness at the
commencement of the Antar Dasha and physical distress in its last portion.

30-3 IV2. Effects, like acquisition of kingdom, property, clothes, ornaments, land and desired
objects, will be derived in the Antar Dasha of Mangal in the Dasha of Sukr, if Mangal is in a
Kendr, or Trikon, or in Labh, or, if Mangal is in his exaltation Rasi, or is in one of his own
Rasis, or is associated with the Lagn's, Dharm' s, or Karm's Lord.

32-34. There will be fever from cold, diseases (like fever) to parents, loss of position,
quarrels, antagonism with the king and government officials, extravagant expenditure etc., if
Mangal is in Ari, Randhr, or Vyaya, or, if Mangal is in the 6 l , 8 l , or 12 l from the Lord of the
Dasha.

35. Physical distress, losses in profession, loss of village, land etc. will be the results, if
Mangal is the Dhan's, or Yuvati's Lord.

36-31V2. Effects, like great enjoyment, gain of wealth, visits of friends, successful journeys,
gain of cattle and land etc., will be derived in the Antar Dasha of Rahu in the Dasha of Sukr,
if Rahu is in a Kendr, or Trikon, or in Labh, or, if Rahu is in his exaltation, or in his own Rasi,
or is associated with, or receives a Drishti from benefics.

38-39. Enjoyments, destruction of enemy, enthusiasm and beneficence of the king will be the
results, if Rahu is in Sahaj, or Ari, or Karm, or Labh. Good effects will be experienced up to 5
months from the commencement of the Antar Dasha, but at the end of the Dasha there will be
danger from fevers and indigestion.

40-4 VA. In the above circumstances, except for obstacles in ventures and journeys and
worries, there will be all enjoyment, like those of a king. Journeys to foreign lands will bring
success and the person will return safely to his homeland. There will also be blessings from
Brahmins and auspicious results consequent to visits to holy places.

42-44. There will be inauspicious effects on oneself and one's parents and antagonism with
people, if Rahu be associated with a malefic in the 8 th , or 12 th from the Lord of the Dasha.
Physical distress will be caused, if Rahu is Dhan's, or Yuvati's Lord. The remedial measure to
obtain relief from the above evil effects is Mrityunjaya Japa.

45-48. Effects, like recovery of the lost kingdom, acquisition of desired grains, clothes and
property etc., reverence from one's friend and the king and gain of wealth, recognition from
the king, good reputation, gain of conveyances, association with an employer and with men of
learning, industriousness in the study of Shastras, birth of a son, satisfaction, visits of close
friends, happiness to parents and son etc., will be derived in the Antar Dasha of Guru in the
Dasha of Sukr, if Guru is in his exaltation, in his own Rasi, or in a Kendr, or Trikon to Lagn,
or to the Lord of the Dasha.

49-50. There will be danger from the king and from thieves, distress to oneself and to
kinsmen, quarrels, mental agony, loss of position, going away to foreign lands and danger of
many kinds of diseases, if Guru is in the 6 th , 8 th , or 12 th from the Lord of the Dasha and be
associated with a malefic.

51. There will be physical distress, if Guru is Dhan's, or Yuvati's Lord. The remedial measure
to obtain relief from the above evil effects is Mrityunjaya Japa.

52-54. Effects, like great enjoyments, visits of friends and kinsmen, recognition from the
king, birth of a daughter, visits to holy places and sacred shrines, conferment of authority by
the king, will be derived in the Antar Dasha of Sani in the Dasha of Sukr, if Sani is in his
exaltation, in his own Rasi, in a Kendr, Trikon, or in his own Navahs.

55-57. There will be lethargy and more expenditure than income, if Sani is in his debilitation
Rasi. Many kinds of distresses and troubles at the commencement of the Antar Dasha, like
stress to parents, wife and children, going away to foreign lands, losses in profession,
destruction of cattle etc., will be the results, if Sani is in Randhr, or Labh, or Vyaya, or, if Sani
is in the 8 th , 1 1 th , or 12 th from the Lord of the Dasha. There will be physical distress, if Sani is
Dhan's, or Yuvati's Lord.

58-59. The remedial measures to obtain relief from the above evil effects, are Havan with
sesame seeds (Til), Mrityunjaya Japa, Durga Saptashati Path (by oneself, or through a
Brahmin).

60-62. Effects, like dawn of fortune, birth of a son, gain of wealth through judgement of court,
listening to stories from the Puranas, association with persons, competent in poetry etc., visits
of close friends, happiness from employer, availability of sweetish preparations etc., will be
derived in the Antar Dasha of Budh in the Dasha of Sukr, if Budh is in a Kendr, or Trikon, or
in Labh (from Lagn, or from the Lord of the Dasha), or is in his exaltation, or in his own Rasi.

63-65. If Budh is in the 6 th , 8 th , or 12 th from the Lord of Dasha, or, if Budh is weak, or is
associated with a malefic, there will be agony, loss of cattle, residence in other people's

houses and losses in business. There will be some good effects at the commencement,
moderate in the middle portion and distress from fever etc. at the end of the Antar Dasha.

66. There will be physical distress, if Budh is Dhan's, or Yuvati's Lord. The remedial
measure to obtain relief from the above evil effects is the recitation of Vishnu Sahasranam.

67-68. Auspicious effects, like availability of sweetish preparations, abnormal gains in
profession and increase in cattle wealth, will be derived from the very commencement of the
Antar Dasha of Ketu in the Dasha of Sukr, if Ketu is in his exaltation, or in his own Rasi, or is
related to a Yog Karak Grah, or, if Ketu is possessed of positional strength. (It is not laid
down anywhere, in which Bhava Ketu does get positional strength).

69-69 V2. In the above circumstances there will be definite victory in war at the end of the
Antar Dasha. Moderate results will be experienced in the middle portion of the Antar Dasha
and sometimes there will also be the feeling of distress.

70-72. There will be danger from snakes, thieves and wounds, loss of power of thinking,
headache, agony, quarrels without any cause, or reason, diabetes, excessive expenditure,
antagonism with wife and children, going away to foreign land, loss in ventures, if Ketu is in
the 8 th , or 12 th from the Lord of the Dasha, or, if Ketu is associated with a malefic.

73-74. There will be physical distress, if Ketu is Dhan's, or Yuvati's Lord. The remedial
measures to obtain relief from the above effects are Mrityunjaya Japa and giving a goat in
charity. Remedial measures for appeasing Sukr will also prove beneficial.