Chapter 59 Effects of the Antardashas in the Dasha of Ketu

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ५९ (केत्वन्तर्दशाफलाध्यायः)

अथ केत्वन्तर्दशाफलाध्यायः ॥ ५९॥

केन्द्रे त्रिकोणलाभे वा केतौ लग्नेशसंयुते ।
भाग्यकर्मसुसम्बन्धे वाहनेशसमन्विते ॥ १॥

तद्भुक्तौ धनधान्यादि चतुष्पाज्जीवलाभकृत् ।
पुत्रदारादिसौख्यं च राजप्रीतिमनोरुजः ॥ २॥

ग्रामभूम्यादिलाभश्च गृहं गोधनसंकुलम् ।
नीचास्तखेटसंयुक्ते ह्यष्टमे व्ययगेऽपि वा ॥ ३॥

हृद्रोगो मानहानिश्च धनधान्यपशुक्षयः ।
दारपुत्रादिपीडा च मनश्चांचल्यमेव च ॥ ४॥

द्वितीयद्यूननाथेन सम्बन्धे तत्र संस्थिते ।
अनारोग्यं महत्कष्टमात्मबन्धुवियोगकृत् ॥ ५॥

दुर्गादेवीजपं कुर्यान्मृत्युञ्जयजपं चरेत् ।
एवं स्वान्तर्गते केतौ ततः सुखमवाप्नुयात् ॥ ६॥

केतोरन्तर्गते शुक्रे स्वोच्चे स्वक्षेत्रसंयुते ।
केन्द्रत्रिकोणलाभे वा राज्यनाथेन संयुते ॥ ७॥

राजप्रीतिं च सौभाग्यं दिशात्स्वाम्बरसंकुलम् ।
तत्काले श्रियमाप्नोति भाग्यकर्मेशसंयुते ॥ ८॥

नष्टराज्यधनप्राप्तिं सुखवाहनसुत्तमम् ।
सेतुस्नानादिकं चैव देवतादर्शनं महत् ॥ ९॥

महाराजप्रसादेन ग्रामभूम्यादिलाभकृत् ।
दायेशात्केन्द्रकोणे वा दुश्चिक्ये लाभगेऽपि वा ॥ १०॥

देहारोग्यं शुभं चैव गृहे कल्याणशोभनम् ।
भोजनाम्बरभूषाप्तिरथदोलादिलाभकृत् ॥ ११॥

दायेशाद्रिपुरन्ध्रस्थे व्यये वा पापसंयुते ।
अकस्मात्कलहं चैव पशुधान्यादिपीडनम् ॥ १२॥

नीचस्थे खेटसंयुक्ते लग्नात्षष्ठाष्टराशिगे ।
स्वबन्धुजनवैषम्यं शिरोक्षिव्रणपीडनम् ॥ १३॥

हृद्रोगं मानहानिं च धनधान्यपशुक्षयम् ।
कलत्रपुत्रपीडायाः सञ्चारं च समादिशेत् ॥ १४॥

द्वितीयद्यूननाथे तु देहजाड्यं मनोरुजम् ।
तद्दोषपरिहारार्थं दुर्गादेवीजपं चरेत् ।
श्वेतां गां महिषीं दद्यादायुआरोग्यवृद्धये ॥ १५॥

केतोरन्तर्गते सूर्ये स्वोच्चे स्वक्षेत्रगेऽपि वा ।
केन्द्रत्रिकोणलाभे वा शुभयुक्तनिरीक्षिते ॥ १६॥

धनधान्यादिलाभश्च राजानुग्रहवैभवम् ।
अनेकशुभकार्याणि चेष्टसिद्धिः सुखावहा ॥ १७॥

अष्टमव्ययराशिस्थे पापग्रहसमन्विते ।
तद्भुक्तौ राजभीतिश्च पितृमातृवियोगकृत् ॥ १८॥

विदेशगमनं चैव चौराहिविषपीडनम् ।
राजमित्रविरोधश्च राजदण्डाद्धनक्षयः ॥ १९॥

शोकरोगभयं चैव उष्णाधिक्यं ज्वरो भवेत् ।
दायेशात्लेन्द्रकोणे वा लाभे वा धनसंस्थिते ॥ २०॥

देहसौख्यं चार्थलाभ० पुत्रलाभो मनोदृढम् ।
सर्वकार्यार्थसिद्धिः स्यात्स्वल्पग्रामाधिपत्ययुक् ॥ २१॥

दायेशाद्रन्ध्ररिःफे वा स्थिते वा पापसंयुते ।
अन्नविघ्नो मनोबीतिर्धनधान्यपशुक्षयः ॥ २२॥

आदौ मध्ये महाक्लेशानन्ते सौख्यं विनिर्दिशेत् ।
द्वितीयसप्तमाधीशे ह्यपमृत्युर्भविष्यति ॥ २३॥

तस्य शान्तिं प्रकुर्वीत स्वर्णं धेनुं प्रदापयेत् ।
भास्करस्य प्रसादेन ततः सुखमवाप्नुयात् ॥ २४॥

केतोरन्तर्गते चन्द्रे स्वोच्चे स्वक्षेत्रगेऽपि वा ।
केन्द्रत्रिकोणलाभे वा धने शुभसमन्विते ॥ २५॥

राजप्रीतिर्महोत्साहः कल्याणं च महत्सुखम् ।
महाराजप्रसादेन गृहभूम्यादिलाभकृत् ॥ २६॥

भोजनाम्बरपश्वादिव्यवसायेऽधिकं फलम् ।
अश्ववाहनलाभश्च वस्त्रभरणभूषणम् ॥ २७॥

देवालयतडागादिपुण्यधर्मादिसङ्ग्रहम् ।
पुत्रदारादिसौख्यं च पूर्णचन्द्रः प्रयच्छति ॥ २८॥

क्षीणे वा नीचगे चन्द्रे षष्ठाष्टमव्ययराशिगे ।
आत्मसौख्यं मनस्तापं कार्यविघ्नं महद्भयम् ॥ २९॥

पितृमातृवियोगं च देहजाड्यं मनोव्यथाम् ।
व्यवसायात्फलं कष्टं पशुनाशं भयं वदेत् ॥ ३०॥

दायेशात्केन्द्रकोणे वा लाभे वा बलसंयुते ।
कृषिगोभूमिलाभं च इष्टबन्धुसमागमम् ॥ ३१॥

तस्मात्स्वकार्यसिद्धिं च गृहे गोक्षीरमेव च ।
भुक्त्यादौ शुभमारोग्यं मध्ये राजप्रियं शुभम् ॥ ३२॥

अन्ते तु राजभीतिं च विदेशगमनं तथा ।
दूरयात्रादिसञ्चारं सम्बन्धिजनपूजनम् ॥ ३३॥

दायेशात्षष्ठरिःफे वा रन्ध्रे वा बलवर्जिते ।
धनधान्यादिहानिश्च मनोव्यात्कुलमेव च ॥ ३४॥

स्वबन्धुजनवैरं च भ्रातृपीडा तथैव च ।
निधनाधिपदोषेण द्विसप्तपतिसंयुते ॥ ३५॥

अपमृत्युभयं तस्य शान्तिं कुर्याद्यथाविधि ।
चन्द्रप्रीतिकरीं चैव ह्यायुरारोग्यसिद्धये ॥ ३६॥

केतोरन्तर्गते भौमे लग्नात्केन्द्रत्रिकोणगे ।
स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे वाऽपि शुभग्रहयुतेक्षिते ॥ ३७॥

आदौ शुभफलं चैव ग्रामभूम्यादिलाभकृत् ।
धनधान्यादिलाभश्च चतुष्पाज्जीवलाभकृत् ॥ ३८॥

गृगारामक्षेत्रलाभो राजानुग्रहवैभवम् ।
भाग्ये कर्मेशसम्बन्धे भूलाभः सौख्यमेव च ॥ ३९॥

दायेशात्केन्द्रकोणे वा दुश्चिक्ये लाभगेऽपि वा ।
राजप्रीतियशोलाभः पुत्रमित्रादिसौख्यकृत् ॥ ४०॥

तथाऽष्टमव्यये भौमे दायेशाद्धनगेऽपि वा ।
द्रुतं करोति मरणं विदेशे चापदं भ्रमम् ॥ ४१॥

प्रमेहमूत्रकृच्छ्रादिचौरादिनृपपीडनम् ।
कलहादि व्यथायुक्तं किञ्चित्सुखविवर्द्धनम् ॥ ४२॥

द्वितीयद्यूननाथे तु तापज्वरविषाद्भयम् ।
दारपीडा मनःक्लेशमपमृत्युभयं भवेत् ॥ ४३॥

अन्ड्वाहं प्रदद्यात्तु सर्वसम्पत्सुखावहम् ।
ततः शान्तिमवाप्नोति भौमग्रहप्रसादतः ॥ ४४॥

केतोरन्तर्गते राहौ स्वोच्चे मित्रस्वराशिगे ।
केन्द्रत्रिकोणे लाभे वा दुश्चिक्ये धनसंज्ञके ॥ ४५॥

तत्काले धनलाभः स्यात्सञ्चारो भवति ध्रुवम् ।
म्लेच्छप्रभुवशात्सौख्यं धन्धान्यफलादिकम् ॥ ४६॥

चतुष्पाज्जीवलाभः स्याद्ग्रामभूम्यादिलाभकृत् ।
भुक्त्यादौ क्लेशमाप्नोति मध्यान्ते सौख्यमाप्नुयात् ॥ ४७॥

रन्ध्रे वा व्ययगे राहौ पापसंदृष्टसंयुते ।
बहुमूत्रं कृशं दीहं शीतज्वरविषाद्भयम् ॥ ४८॥

चातुर्थिकज्वरं चैव क्षुद्रोपद्रवपीडनम् ।
अकस्मात्कलहं चैव प्रमेहं शूलमादिशेत् ॥ ४९॥

द्वितीयसप्तमस्थे वा तदा क्लेशं महद्भयम् ।
तद्दोषपरिहारार्थं दुर्गादेवीजपं चरेत् ॥ ५०॥

केतोरन्तर्गते जीवे कन्द्रे लाभे त्रिकोणगे ।
स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे वापि लग्नाधिपसमन्विते ॥ ५१॥

कर्मभाग्याधिपैर्युक्ते धनधान्यार्थसंपदम् ।
राजप्रीतिं तदोत्साहमश्वांदोल्यादिकं दिशेत् ॥ ५२॥

गृहे कल्याणसम्पत्तिं पुत्रलाभं महोत्सवहम् ।
पुण्यतीर्थं महोत्साहं सत्कर्म च सुखावहम् ॥ ५३॥

इष्टदेवप्रसादेन विजयं कार्यलाभकृत् ।
राजसंल्लापकार्याणि नूतनप्रभुदर्शनम् ॥ ५४॥

षष्ठाष्टमव्यये जीवे दायेशान्नीचगेऽपि वा ।
चौराहिव्रणभीतिं च धनधान्यादिनाशनम् ॥ ५५॥

पुत्रदारावियोगं च त्वतीवक्लेशसम्भवम् ।
आदौ सुभफलं चैव अन्ते क्लेशकरं वदेत् ॥ ५६॥

दायेशात्केन्द्रकोणे वा दुश्चिक्ये लाभगेऽपि वा ।
शुभयुक्ते नृपप्रीतिर्विचित्राम्बरभूषणम् ॥ ५७॥

दूरदेशप्रयाणं च स्वबन्धुजनपोषणम् ।
भोजनाम्बरपश्वादि भुक्त्यादौ देहपीडनम् ॥ ५८॥

अन्ते तु स्थानचलनमकस्मात्कलहो भवेत् ।
द्वितीयद्यूननाथे तु ह्यपमृत्युर्भविष्यति ॥ ५९॥

तद्दोषपरिहारार्थं शिवसाहस्रकं जपेत् ।
महामृत्युञ्जयं जाप्यं सर्वोपद्रवनाशनम् ॥ ६०॥

केतोरन्तर्गते मन्दे स्वदशायां तु पीडनम् ।
बन्धोः क्लेशो मनस्तापश्चतुष्पाज्जीवलाभकृत् ॥ ६१॥

राजकार्यकलापेन धननाशो महद्भयम् ।
स्थानाच्च्युतिः प्रवासश्च मार्गे चौरभयं भवेत् ॥ ६२॥

आलस्यं मनसो हानिश्चाष्टमे व्ययराशिगे ।
मीनत्रिकोणगे मन्दे तुलायां स्वर्क्षगेऽपि वा ॥ ६३॥

केन्द्रत्रिकोणलाभे वा दुश्चिक्ये वा शुभांशके ।
शुभदृष्टयुते चैव सर्वकार्यार्थसाधनम् ॥ ६४॥

स्वप्रभोश्च महत्सौख्यं भ्रमणं च सुखावहम् ।
स्वग्रामे सुखसम्पत्तिः स्ववर्गे राजदर्शनम् ॥ ६५॥

दायेशात्षष्ठरिःफे वा अष्टमे पापसंयुते ।
देहतापो मनस्तापः कार्ये विघ्नो महद्भयम् ॥ ६६॥

आलस्यं मानहानिश्च पितृमात्रोर्विनाशनम् ।
द्वितीयद्यूननाथे तु ह्यपमृत्युभयं भवेत् ॥ ६७॥

तद्दोषपैर्हारार्थं तिलहोमं च कारयेत् ।
कृष्णां गां महिषीं दद्यादायुरारोग्यवृद्धये ॥ ६८॥

केतोरन्तर्गते सौम्ये केन्द्रलाभत्रिकोणगे ।
स्वोच्चे स्वक्षेत्रसंयुक्ते राज्यलाभो महत्सुखम् ॥ ६९॥

सत्कथाश्रवणं दानं धर्मसिद्धिः सुखावहा ।
भूलाभः पुत्रलाभश्च शुभगोष्ठीधनागमः ॥ ७०॥

अयत्नाद्धर्मलब्धिश्च विवाहश्च भविष्यति ।
गृहे शुभकरं कर्म वस्त्राभरणभूषणम् ॥ ७१॥

भाग्यकर्माधिपैर्युक्ते भाग्यवृद्धिः सुखावहा ।
विद्वद्गोष्ठीकथाभिश्च कालक्षेपो भविष्यति ॥ ७२॥

षष्ठाष्टमव्यये सौम्ये मन्दाराहियुतेक्षिते ।
विरोधो राजवर्गैश्च परगेहनिवासनम् ॥ ७३॥

वाहनाम्बरपश्वादिधनधान्यादिनाशकृत् ।
भुक्त्यादौ शोभनं प्रोक्तं मध्ये सौख्यं धनागमः ॥ ७४॥

अन्ते क्लेशकरं चैव दारपुत्रादिपीडनम् ।
दायेशात्केन्द्रगे सौम्ये त्रिकोणे लाभगेऽपि वा ॥ ७५॥

देहारोग्यं महांल्लाभः पुत्रकल्याणवैभवम् ।
भोजनाम्बरपश्वादिव्यवसायेऽधिकं फलम् ॥ ७६॥

दायेशात्षष्ठरन्ध्रे वा व्यये वा बलवर्जिते ।
तद्भुक्त्यादौ महाक्लेशो दारपुत्रादिपीडनम् ॥ ७७॥

राजभीतिकरश्चैव मध्ये तीर्थकरो भवेत् ।
द्वितीयद्यूननाथे तु ह्यपमृत्युर्भविष्यति ॥ ७८॥

तद्दोषपरिहारार्थं विष्णुसाहस्रकं जपेत् ।
ततः सुखमवाप्नोति श्रीहरेश्च प्रसादतः ॥ ७९॥

I-2V2. Effects, like happiness from wife and children, recognition from the king, but mental
agony, gain of land, village etc. will be derived in the Antar Dasha of Ketu in his own Dasha,
if Ketu is in a Kendr, or Trikon, or, if Ketu is related to Dharm's, Karm's, or Bandhu's Lord.

3-4. Heart disease, defamation, destruction of wealth and cattle, distress to wife and children,
instability of mind etc. will we be the results, if Ketu is in his debilitation Rasi and, if Ketu is
in Randhr, or Vyaya along with a combust Grah.

5-6. There will be danger from diseases, great distress and separation from kinsmen, if Ketu is
related to Dhan's, or Yuvati's Lord, or, if Ketu is in Dhan, or Yuvati. The remedial measures

to obtain relief from the above evil effects are performance of Durga Saptashati Japa and
Mrityunjaya Japa.

7-9V2. Effects, like beneficence from the king, good fortune, gain of clothes etc., recovery of
lost kingdom, comforts of conveyances etc., visits to sacred shrines and gain of lands and
villages by the beneficence of the king, will be derived in the Antar Dasha of Sukr in the
Dasha of Ketu, if Sukr is in his exaltation, in his own Rasi, or, if Sukr is associated with
Karm's Lord in a Kendr, or Trikon and there will be dawn of fortune, if in such position he is
associated with Dharm's Lord also.

10-11. Sound health, well-being in the family and gains of good food and conveyances etc.

will be

Dasha.

will be the results, if Sukr is in a Kendr, Trikon, or in the 3 r , or 1 \ x from the Lord of the

12-14. There will be quarrels without any cause, loss of wealth, distress to cattle, if Sukr is in
the 6 th , 8 th , or 12 th from the Lord of the Dasha. If Sukr is in his debilitation Rasi, or, if Sukr is
associated with a debilitated Grah, or, if Sukr is in Ari, or Randhr, there will be quarrels with
kinsmen, headaches, eye troubles, heart disease, defamation, loss of wealth and distress to
cattle and wife.

15. Physical distress and mental agony will be caused, if Sukr is Dhan's, or Yuvati's Lord.
The remedial measures to obtain relief from the above evil effects are performance of Durga
Path and giving a tawny-coloured cow, or female buffalo in charity.

16-17. The effects, like gains of wealth, beneficence of the king, performance of pious deeds
and fulfillment of all ambitions, will be derived in the Antar Dasha of Surya in the Dasha
Ketu, if Surya is in his exaltation, in his own Rasi, or, if Surya is associated with, or receives a
Drishti from a benefic in a Kendr, Trikon, or in Labh.

18-19Vi Danger from the king, separation from parents, journeys to foreign lands, distress
from thieves, snakes and poison, punishment by government, antagonism with the friends,
sorrows, danger from fever etc. will be the results, if Surya is associated with a malefic, or
malefics in Randhr, or in Vyaya.

20-21. There will be physical fitness, gain of wealth, or the birth of a son, success in
performance of pious deeds, headship of a small village etc., if Surya is in a Kendr, Trikon, in
the 2 nd , or 1 1 th from the Lord of the Dasha.

22-24. Obstacles in availability of food, fears and loss of wealth and cattle will be the results,
if Surya is associated with evil Grahas in the 8 th , or 12 th from the Lord of the Dasha. There
will be distress at the commencement of the Antar Dasha with some mitigation at its end.
There will be fear of premature death, if Surya is Dhan's, or Yuvati's Lord. The remedial
measure to obtain relief from the above evil effects and to regain comforts by the beneficence
of Surya is to give a cow and gold in charity.

25-28. Effects, like recognition from the king, enthusiasm, well-being, enjoyments,
acquisition of a house, lands etc., abnormal gains of food, clothes, conveyances, cattle etc.,
success in business, construction of reservoirs etc. and happiness to wife and children, will be
derived in the Antar Dasha of Candr in the Dasha of Ketu, if Candr is in her exaltation, in her

own Rasi, in a Kendr, Trikon, in Labh, or in Dhan. The beneficial results will be realized
fully, if Candr is waxing.

29-30. Unhappiness and mental agony, obstacles in ventures, separation from parents, losses
in business, destruction of cattle etc. will be caused, if Candr is in her debilitation Rasi, or in
Ari, Randhr, or Vyaya.

31-33. There will be the acquisition of a cow, or cows, land, agricultural lands, meeting
kinsmen and the achievement of success through them, increase in cows milk and curd, if
Candr is in a Kendr, Trikon, or in the 1 1 th from the Lord of the Dasha and, if Candr is
endowed with strength. There will be auspicious results at the commencement of the Antar
Dasha, cordial relations with the king in the middle portion of the Antar Dasha and danger
from the king, foreign journey, or journeys to distant places at its end.

34-36. Loss of wealth, anxiety, enmity with kinsmen and distress to brother, will be the
results, if Candr is in the 6 th , 8 th , or 12 th from the Lord of the Dasha. If Candr is Dhan's,
Yuvati's, or Randhr' s Lord, there will be fear of premature death. The remedial measures to
obtain relief from the above effects are recitation of Mantras of Candr and giving in charity
things, connected with Candr.

37-39. Effects, like acquisition of land, village etc., increase in wealth and cattle, laying out of
a new garden, gain of wealth by the beneficence of the king, will be derived in the Antar
Dasha of Mangal in the Dasha of Ketu, if Mangal is in his exaltation, in his own Rasi, if
Mangal is associated with, or, receives a Drishti from benefics. If Mangal is related to
Dharm's, or Karm's Lord, there will definitely be gain of land and enjoyment.

40. There will be recognition from the king, great popularity and reputation and happiness
from children
of the Dasha.

from children and friends, if Mangal is in a Kendr, Trikon, or in the 3 r , or 1 l l from the Lord

41-42. There will be fear of death/disaster during a foreign journey, diabetes, unnecessary
troubles, danger from thieves and the king and quarrels, if Mangal is in the 8 th , 12 th , or 2 nd
from the Lord of the Dasha. In the above circumstances amidst evil effects there will be some
auspicious effects also.

43-44. High fever, danger from poison, distress to wife, mental agony and fear of premature
death will be the results, if Mangal is Dhan's, or Yuvati's Lord. By the beneficence of Mangal
there will be enjoyment and gain of property, if, as a remedial measure, a bull is given in
charity.

45-47. Effects, like increase of wealth and gain of wealth, grains, cattle, lands, village from a
Yavan king, will be derived in the Antar Dasha of Rahu in the Dasha of Ketu, if Rahu is in his
exaltation, his own, in a friends Rasi, or in a Kendr, or Trikon, or in Labh, or Sahaj, or Dhan.
There will be some trouble at the commencement of the Dasha, but all will be well later.

48-50. Frequent urination, weakness in the body, cold fever, danger from thieves, intermittent
fever, opprobrium, quarrels, diabetes, pain in stomach will be the results, if Rahu is associated
with a malefic in Randhr, or in Vyaya. There will be distress and danger, if Rahu is in Dhan,
or in Yuvati. The remedial measure to obtain relief from the above evil effects is Durga
Saptashati Path.

51-54. Effects, like increase in wealth and grains, beneficence of the king, enthusiasm, gain of
conveyances etc., celebration, like birth of a son at home, performance of pious deeds,
Yagyas, conquest of the enemy and enjoyments, will be derived in the Antar Dasha of Guru in
the Dasha of Ketu, if Guru is in his exaltation, in his own Rasi, or is associated with Lagn's,
Dharm's, or Karm's Lord in a Kendr, or Trikon.

55-56. Danger from thieves, snakes and wounds, destruction of wealth, separation from wife
and children, physical distress etc. will be the results, if Guru is in his debilitation Rasi, or in
Ari, Randhr, or Vyaya. Though some good effects may be felt at the commencement of the
Antar Dasha, there will be only adverse results later.

57-5SV2. There will be gains of many varieties of garments, ornaments by the beneficence of
the king, foreign journeys, taking care of kinsmen, availability of decent food, if Guru is
associated with a benefic in a Kendr, Trikon, in the 3 rd , or 1 1 th from the Lord of the Dasha.

59-60. Fear of premature death will be caused, if Guru is Dhan's, or Yuvati's Lord. The
remedial measures to obtain relief from the above evil effects are Mrityunjaya Japa and
recitation of Shiva Sahasranama.

6I-62V2. Effects, like distress to oneself and one's kinsmen, agony, increase in cattle wealth,
loss of wealth, as a result of imposition of fines by government, resignation from the existing
post, journeys to foreign lands and danger of thieves during travelling, will be derived in the
Antar Dasha of Sani in the Dasha of Ketu, if Sani is deprived of strength and dignity. There
will be loss of wealth and lethargy, if Sani is in Randhr, or Vyaya.

63-65. Success in all ventures, happiness from the employer, comforts during journeys,
increase in happiness and property in ones own village, audience with the king etc. will be the
results, if Sani is in a Trikon in Meen, in Tula, in his own Rasi, or, if Sani is in an auspicious
Navahs, or is associated with a benefic in a Kendr, Trikon, or in Sahaj. (According to Brihat
Jatak, Sani in Tula, Meen, Dhanu, Makar and Kumbh in Lagn gives Raj Yog).

67-68. There will be physical distress, agony, obstacles in ventures, lethargy, defamation,
death of parents, if Sani is associated with a malefic, in the 6 th , 8 th , or 12 th from the Lord of
the Dasha. Fear of premature death may be expected, if Sani is Dhan's, or Yuvati's Lord. The
remedial measures to obtain relief from the above evil effects are performance of Havan with
sesame seeds (Til) and giving a black cow, or female buffalo in charity.

69-71. Effects, like acquisition of a kingdom, enjoyments, charities, gain of wealth and land,
birth of a son, celebration of religious functions and functions, like marriage suddenly, well-
being in the family, gain of clothes, ornaments etc., will be derived in the Antar Dasha of
Budh in the Dasha of Ketu, if Budh is in a Kendr, or Trikon, or, if Budh is in his exaltation, or
in his own Rasi.

72. There will be association with men of learning, dawn of fortune and listening to religious
discourses, if Budh is associated with Dharm's, or Karm's Lord.

73-74 V2. Antagonism with government officials, residing in other people's houses, destruction
of wealth, clothes, conveyances and cattle will be the results, if Budh is associated with Sani,
Mangal, or Rahu in Ari, Randhr, or Vyaya. There will be some beneficial effects at the
commencement of the Dasha, still better results in the middle, but inauspicious at the end.

75-76. There will be good health, happiness from one's son, opulence and glory, availability
of good food and clothes and abnormal profits in business, if Budh is in a Kendr, Trikon, or in
the 1 1* from the Lord of the Dasha.

77-79. Distress, unhappiness and troubles to wife and children and danger from the king may
be expected at the commencement of the Antar Dasha, if Budh is weak in the 6 th , 8 th , or 12 th
from the Lord of the Dasha. There will, however, be visits to sacred places in the middle of
the Dasha. Fear of premature death will be caused, if Budh is Dhan's, or Yuvati's Lord. The
remedial measure to obtain relief from the above evil effects is recitation of Vishnu
Sahasranam.