Chapter 58 Effects of the Antar Dashas in the Dasha of Budh

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ५८ (बुधान्तर्दशाफलाध्यायः)

अथ बुधान्तर्दशाफलाध्यायः ||५८||

मुक्ताविद्रुमलाभश्च ज्ञानकर्मसुखादिकम् |
विद्यामहत्त्वं कीर्तिश्च नूतनप्रभुदर्शनम् ||१||

विभवं दारपुत्रादि पितृमातृसुखावहम् |
स्वोच्चादिस्थेऽथ नीचेऽस्ते षष्ठाष्टमव्ययराशिगे ||२||

पापयुक्तेऽथवा दृष्टे धनधान्यपशुक्षयः |
आत्मबन्धुविरोधश्च शूलरोओगादिसम्भवः ||३||

राजकार्यकलापेन व्याकुलो भव्ति ध्रुवम् |
द्वितीयद्यूननाथे तु दारक्लेशो भविष्यति ||४||

आत्मसम्बन्धिमरणं वातशूलादिसम्भवः |
तद्दोषपरिहारार्थं विष्णुसाहस्रकं जपेत् ||५||

बुधस्यान्तर्गते केतौ लग्नात्केन्द्रत्रिकोणगे |
शुभयुक्ते शुभैर्दृष्टे लग्नाधिपसमन्विते ||६||

योगकारकसम्बन्धे दायेशात्केन्द्रलाभगे |
देहसौख्यं धनाल्पत्वं बन्धुस्नेहमथादिशेत् ||७||

चतुष्पाज्जीवलाभः स्यात्संचारेण धनागमः |
विद्याकीर्तिर्प्रसङ्गश्च समानप्रभुदर्शनम् ||८||

भोजनाम्बरसौख्यं च ह्यादौ मध्ये सुखावहम् |
दायेशाद्यदि रन्ध्रस्थे व्यये वा पापसंयुते ||९||

वाहनात्पतनं चैव पुत्रक्लेशादिसम्भवः |
चौरादिराजभीतिश्च पापकर्मरतः सदा ||१०||

वृश्चिकादिविषाद्भीतिर्नीचैः कलहसंभवः |
शोकरोगादिदुःखं च नीचसङ्गादिकं भवेत् ||११||

द्वितीयद्यूननाथे तु देहजाड्यं भविष्यति |
तद्दोषपरिहाराय छागदानं तु कारयेत् ||१२||

सौम्यस्यान्तर्गते शुक्रे केन्द्रे लाभे त्रिकोणगे |
सत्कथापुण्यधर्मादिसंग्रहः पुण्यकर्मकृत् ||१३||

मित्रप्रभुवशादिष्टं क्षेत्रलाभः सुखं भवेत् |
दशाधिपात्केन्द्रगते त्रिकोणे लाभगेऽपि वा ||१४||

तत्काले श्रियमाप्नोति राजश्रीधनसम्पदः |
वापीकूपतडागदिदानधर्मादिसंग्रहः ||१५||

व्यवसायात्फलाधिक्यं धनधान्यसमृद्धिकृत् |
दायेशात्षष्ठरन्ध्रस्थे व्यये वा बलवर्जिते ||१६||

हृद्रोगो मानहानिश्च ज्वरातीसारपीडनम् |
आत्मबन्धुवियोगश्च संसारे भवति ध्रुवम् ||१७||

आत्मकष्टं मनस्तापदायकं द्विजसत्तम |
द्वितीयद्यूननाथे तु ह्यपमृत्युर्भविष्यति ||१८||

तद्दोषपरिहारार्थं दुर्गादेवीजपं चरेत् |
जगदम्बाप्रसादेन ततः शान्तिमवाप्नुयात् ||१९||

सौम्यस्यान्तर्गते सूर्ये स्वोच्चे स्वक्षेत्रकेन्द्रगे |
त्रिकोणे धनलाभे तु तुङ्गांशे स्वांशगेऽपि वा ||२०||

राजप्रसादसुभाग्यं मित्रप्रभुवशात्सुखम् |
भूम्यात्मजेन संदृष्टे आदौ भूलाभमादिशेत् ||२१||

लग्नाधिपेन संदृष्टे बहुसौख्यं धनागमम् |
ग्रामभूम्यादिलाभं च भोजनाम्बरसौख्यकृत् ||२२||

लग्नाष्टमव्यये वापि शन्यारफणिसंयुते |
दायेशाद्रिपुरन्ध्रस्थे व्यये वा बलवर्जिते ||२३||

चौरादिशस्त्रपीडा च पित्ताधिक्यं भविष्यति |
शिरोरुङ्मनसस्ताप इष्टबन्धुवियोगकृत् ||२४||

द्वितीयसप्तमाधीशे ह्यपमृत्युर्भविश्यति |
तद्दोषपरिहारार्थं शान्तिं कुर्याद्यथाविधि ||२५||

सौम्यस्यान्तर्गते चन्द्रे लग्नात्केन्द्रत्रिकोणगे |
स्वोच्चे वा स्वर्क्षगे वापि गुरुदृष्टिसमन्विते ||२६||

योगस्थानाधिपत्येन योगप्राबल्यमादिशेत् |
स्त्रीलाभं पुत्रलाभं च वस्त्रवाहनभूषणम् ||२७||

नूतनालयलाभं च नित्यं मिष्ठान्नभोजनम् |
गीतवाद्यप्रसंगं च शास्त्रविद्यापरिश्रमम् ||२८||

दक्षिणां दिशमाश्रित्य प्रयाणं च भविष्यति |
द्वीपान्तरादिवस्त्राणां लाभश्चैव भविष्यति ||२९||

मुक्ताविद्रुमरत्नानि धौतवस्त्रादिकं लभेत् |
नीचारिक्षेत्रसंयुक्ते देहबाधा भविष्यति ||३०||

दायेशात्केन्द्रकोणस्थे दुश्चिक्ये लाभगेऽपि वा |
तद्भुक्त्यादौ पुण्यतीर्थस्थानदैवतदर्शनम् ||३१||

मनोधैर्यं हृदुत्साहो विदेशधनलाभकृत् |
दायेशात्षष्ठरन्ध्रे वा व्यये वा पापसंयुते ||३२||

चोराग्निनृपभीतिश्च स्त्रीसमागमतो भवेत् |
दुष्कृतिर्धनहानिश्च कृषिगोश्वादिनाशकृत् ||३३||

द्वितीयद्यूननाथे तु देहबाधा भविष्यति |
तद्दोषपरिहारार्थं दुर्गादेवीजपं चरेत् ||३४||

वस्त्रदानं प्रकुर्वीत आयुर्वृद्धिसुखावहम् |
जगदम्बाप्रसादेन ततः सुखमवाप्नुयात् ||३५||

सौम्यस्यान्तर्गते भौमे लग्नात्केन्द्रत्रिकोणगे |
स्वोच्चे वा स्वर्क्षगे वापि लग्नाधिपसमन्विते ||३६||

राजानुग्रहशान्तिं च गृहे कल्याणसम्भवम् |
लक्ष्मीकटाक्षचिह्नानि नष्टराज्यार्थमाप्नुयात् ||३७||

पुत्रोत्सवादिसन्तोषं गृहे गोधनसंकुलम् |
गृहक्षेत्रादिलाभं च गजवाजिसमन्वितम् ||३८||

राजप्रीतिकरं चैव स्त्रीसौख्यं चातिशोभनम् |
नीचक्षेत्रसमायुक्ते ह्यष्टमे वा व्ययेऽपि वा ||३९||

पापदृष्टियुते वापि देहपीडा मनोव्यथा |
उद्योगभङ्गो दशादौ स्वग्रामे धान्यनशनम् ||४०||

ग्रंथिशस्त्रव्रणादीनां भयं तापज्वरादिकम् |
दायेशात्केन्द्रगे भौमे त्रिकोणे लाभगेऽपि वा ||४१||

शुभदृष्टे धनप्राप्तिर्देहसौख्यं भवेनृणाम् |
पुत्रलाभो यशोवृद्धिर्भ्रातृवर्गो महाप्रियः ||४२||

दायेशादथ रन्ध्रस्थे व्यये वा पापसंयुते |
तद्भुक्त्यादौ महाक्लेशो भ्रातृवर्गे महद्भयम् ||४३||

नृपाग्निचौरभीतिश्च पुत्रमित्रविरोधनम् |
स्थानभ्रंशो भवेदादौ मध्ये सौख्यं धनागमः ||४४||

अन्ते तु राजभीतिः स्यात्स्थानभ्रंशोह्यथापिवा |
द्वितीयद्यूननाथे तु ह्यपमृत्युभयं भवेत् ||४५||

गोदानं च प्रकुर्वीत मृत्युञ्जयजपं चरेत् |
शङ्करस्य प्रसादेन ततः सुकह्मवाप्नुयात् ||४६||

बुधस्यान्तर्गते राहौ केन्द्रलाभत्रिकोणगे |
कुलीरे कुम्भगे वापि कन्यायां वृषभेपि वा ||४७||

राजसम्मानकीर्तिं च धनं च प्रभविष्यति |
पुण्यतीर्थस्थानलाभो देवतादर्शनं तथा ||४८||

इष्तापूर्ते च महतो मानश्चाम्बरलाभकृत् |
भुक्त्यादौ देहपीडा च त्वन्ते सौख्यं विनिर्दिशेत् ||४९||

लग्नाष्टव्ययराशिस्थे तद्भुक्तौ धननाशनम् |
भुक्त्यादौ देहनाशश्च वातज्वरमजीर्णकृत् ||५०||

लग्नादुपचये राहौ शुभग्रहसमन्विते |
राजसंलापसन्तोषो नूतनप्रभुदर्शनम् ||५१||

दायेशाद्द्वादशे वापि ह्यष्टमे पापसंयुते |
निष्ठुरं राजकार्याणि अथानभ्रंशो महद्भयम् ||५२||

बन्धनं रोगपीडा च निजबन्धुमनोव्यथा |
हृद्रोगो मानहानिश्च धनहानिर्भविष्यति ||५३||

द्वितीयसप्तमस्थे वा ह्यपमृत्युर्भविष्यति |
तद्दोषपरिहारार्थं दुर्गालक्ष्मीजपं चरेत् ||५४||

श्वेतां गां महिषीं दद्यादायुआरोग्यदायिनीम् |
जगदम्बाप्रसादेन ततः सुखमवाप्नुयात् ||५५||

बुधस्यान्तर्गते जीवे लग्नात्केन्द्रत्रिकोणगे |
स्वोच्चे वा स्वर्क्षगे वापि लाभे वा धनराशिगे ||५६||

देहसौख्यं धनावाप्ती राजप्रीतिस्तथैव च |
विवाहोत्सवकार्याणि नित्यं मिष्ठान्नभोजनम् ||५७||

गोमहिष्यादिलाभश्च पुराणस्र्/अवणादिकम् |
देवतागुरुभक्तिश्च दानधर्ममखादिकम् ||५८||

यज्ञकर्मप्रवृद्धिश्च शिवपूजाफलं तथा |
नीचे वास्तंगते वापि षष्ठाष्टव्ययगेऽपि वा ||५९||

शन्यारदृष्टसंयुक्ते कलहो राजविग्रहः |
चौरादिदेहपीडा च पितृमातृविनाश्नम् ||६०||

मानहानि राजदण्डो धनहानिर्भविष्यति |
विषाहिज्वरपीडा च कृषिभूमिविनाशनम् ||६१||

दयेशात्केन्द्रकोणे वा लाभे वा बलसंयुते |
बन्धुपुत्रहृदुत्साहो शुभं च धनसंयुतम् ||६२||

पशुवृद्धिर्यशोवृद्धिरन्नदानादिकं फलम् |
दायेशात्षष्ठरन्ध्रे वा व्यये वा बलवर्जिते ||६३||

अङ्गतापश्च वैकल्यं देहबाधा भ्विष्यति |
कलत्रबन्धुवैषम्यं राजकोपो धनक्षयः ||६४||

अकस्मात्कलहाद्भीतिः प्रमादो द्विजतो भयम् |
द्वितीयसप्तमस्थे वा देहबाधा भविष्यति ||६५||

तद्दोषपरिहारार्थं शिवसाहस्रकं जपेत् |
गोभूरिरण्यदानेन सर्वारिष्टं व्यपोहति ||६६||

सौम्यस्यान्तर्गते मन्दे स्वोच्चे स्वक्षेत्रकेन्द्रगे |
त्रिकोणलाभगे वापि गृहे कल्याणवर्द्धनम् ||६७||

राज्यलाभं महोत्साहं गृहं गोधनसंकुलम् ||६८||

शुभस्थानफलवाप्तिं तीर्थवासं तथादिशेत् |
अष्टमे वा व्यये मन्दे दायेशाद्वा तथैव च ||६९||

अरातिदुःखबाहुल्यं दारपुत्रादिपीडनम् |
बुद्धिभ्रंशो बन्धुनाशः कर्मनाशो मनोरुजः ||७०||

विदेशगमनं चैव दुःस्वप्नादिप्रदर्शनम् |
द्वितीयद्यूननाथे तु ह्यपमृत्युर्भविष्यति ||७१||

तद्दोषपरिहारार्थं मृत्युञ्जयजपं चरेत् |
कृष्णां गां महिषीं दद्यादायुरारोग्यवृद्धये ||७२||

Ch. 58. Effects of the Antar Dashas in the Dasha of Budh

1-3 VI Gain of jewels, like pearls etc., learning, increase in happiness and performance of
pious deeds, success in the educational sphere, acquisition of name and fame, meeting with
new kings, gain of wealth and happiness from wife, children and parents will be the effects in
the Antar Dasha of Budh in his own Dasha, if Budh is placed in his exaltation Rasi, or is
otherwise well placed.

There will be loss of wealth and cattle, antagonism with kinsmen, diseases, like stomach
pains, piety in discharging duties, as a government official, if Budh is in his debilitation Rasi
etc., or, if Budh is in Ari, Randhr, or Vyaya, or, if Budh is associated with malefics.

4-5. Distress to wife, death of members of the family, affliction with diseases, like
rheumatism and stomach pains etc. will result, if Budh is Dhan's, or Yuvati's Lord. Remedial
measure to obtain relief from the above evil effects, is recitation of Vishnu Sahasranam.

6-8 1 / / 2. Effects, like physical fitness, little gain of wealth, affectionate relations with kinsmen,
increase in cattle wealth, income from industries, success in the educational sphere,
acquisition of name and fame, honours, audience with the king and joining a banquet with
him, comforts of clothes etc., will be experienced, if Ketu is associated with benefics in a
Kendr, or Trikon, or, if Ketu is yuti with Lagn's Lord, or with a Yog Karak. The same will be
the results, if Ketu is in a Kendr, or in the 1 1 th from the Lord of the Dasha.

9-11. Fall from a conveyance, distress to son, danger from the king, indulgence in sinful
deeds, danger from scorpions etc., quarrels with the menials, sorrow, diseases and association
with menials etc. will be the results, if Ketu is yuti with malefics in the 8 th , or 12 th from the
Lord of the Dasha.

12. There will be physical distress, if Ketu is Dhan's, or Yuvati's Lord. The remedial measure
to obtain relief from the above evil effects, is giving a goat in charity.

13-15/4. Effects, like inclination to perform religious rites, fulfillment of all ambitions
through the help of the king and friends, gains of agricultural lands and happiness etc. will be
derived in the Antar Dasha of Sukr in the Dasha of Budh, if Sukr is in a Kendr, in Labh, in
Putr, or in Dharm. There will be acquisition of a kingdom, gain of wealth and property,
construction of a reservoir, readiness to give charities and to perform religious rites,
extraordinary gain of wealth and gains in business, if Sukr is in a Kendr, in the 5 th , 9 th , or 1 1 th
from the Lord of the Dasha.

16-17V2. Heart disease, defamation, fevers, dysentery, separation from kinsmen, physical

distress

Dasha.

distress and agony will result, if Sukr is weak in the 6 th , 8 th , or 12 th from the Lord, or the

18-19. There will be fear of premature death, if Sukr is Dhan's, or Yuvati's Lord. The
remedial measure to obtain relief from the above evil effects is to recite Mantras of Goddess
Durga.

20-22. Effects, like dawn of fortune by the beneficence of the king, happiness from friends
etc., will be derived in the Antar Dasha of Surya in the Dasha of Budh, if Surya is in his own,
or in his exaltation Rasi, or in a Kendr, or Trikon, or in Dhan, or Labh, or in his exalted, or
own Navahs. There will be acquisition of land, if Surya receives a Drishti from Mangal and
comforts of good food and clothes, if such a Surya receives a Drishti from Lagn's Lord.

23-24. Fear, or danger from thieves, fire and weapons, bilious troubles, headaches, mental
agony and separation from friends etc. will be the results, if Surya is in Ari, Randhr, or Vyaya
from Lagn, or from the Lord of the Dasha and, if Surya is weak and associated with Sani,
Mangal and Rahu.

25. There will be fear of premature death, if Surya is Dhan's, or Yuvati's Lord. Worship of
Surya is the remedial measure to obtain relief from the above evil effects.

26-27. The Yog becomes very strong for beneficial effects, if in the Antar Dasha of Candr in
the Dasha of Budh Candr is in a Kendr, or Trikon from Lagn, or, if Candr is in her exaltation,
or in her own Rasi, associated with, or receiving a Drishti from Guru, or, if Candr is a Yog
Karak herself. Then there will be marriage, birth of a son and gain of clothes and ornaments.

28-29 1 / / 2. In the circumstances, mentioned above, there will also be construction of a new
house, availability of sweetish preparations, enjoyment of music, study of Shastras, journey to
the South, gains of clothes from beyond the seas, gain of gems, like pearls etc.

30-3 P/4. There will be physical distress, if Candr is in her debilitation, or in an enemy's Rasi.
If Candr is in a Kendr, Trikon, in the 3 r , or 1 \ x from the Lord of the Dasha, there will be at
the commencement of the Antar Dasha visits to sacred shrines, patience, enthusiasm and gains
of wealth from foreign countries.

32-33. Danger from the king, fire and thieves, defamation, or disgrace and loss of wealth on
account of wife, destruction of agricultural lands and cattle etc. will be the results, if Candr is
weak and is in the 6 th , 8 th , or 12 th from the Lord of the Dasha.

34-35. There will be physical distress, if Candr is Dhan's, or Yuvati's Lord. There will be
relief, prolongation of longevity and restoration of comforts by the beneficence of Goddess
Durga, if the Mantras of the Goddess are recited in the prescribed manner and clothes are
given in charity.

36-38Vi Effects, like well-being and enjoyments in the family by the beneficence of the king,
increase in property, recovery of a lost kingdom etc., birth of a son, satisfaction, acquisition of
cattle, conveyances and agricultural lands, happiness from wife etc., will be derived in the
Antar Dasha of Mangal in the Dasha of Budh, if Mangal is in his exaltation, in his own Rasi,
in a Kendr, or Trikon, or, if Mangal is asociated with Lagn's Lord.

39-40V2. Physical distress, mental agony, obstacles in industrial ventures, loss of wealth, gout,
distress from wounds and danger from weapons and fever etc. will be the results, if Mangal be
associated with, or receives a Drishti from malefics in Randhr, or in Vyaya.

41-42. There will be gain of wealth, physical felicity, birth of a son, good reputation,
affectionate relations etc. with kinsmen etc., if Mangal recieves a Drishti from benefics in a
Kendr, Trikon, or in the 1 l l from the Lord of the Dasha.

43-44 1 / / 2. If Mangal be associated with malefics in the 8 th , or 12 th from the Lord of the Dasha,
there will be distress, danger from kinsmen, wrath of the king and fire, antagonism with the
son, loss of position at the commencement of the Antar Dasha, enjoyments and gains of
wealth in the middle portion of the Antar Dasha, danger from the king and loss of position at
the end of the Antar Dasha.

45-46. There will be fear of premature death, if Mangal is Dhan's, or Yuvati's Lord. The
remedial measures to be adopted to obtain relief from the above evil effects are Mrityunjaya
Japa and giving a cow in charily.

47-49. Effects, like reverence from the king, good reputation, gain of wealth, visits to sacred
shrines, performance of religious sacrifices and oblations, recognition, gain of clothes etc., are
derived in the Antar Dasha of Rahu in the Dasha of Budh, if Rahu is in a Kendr, or Trikon, or,
if Rahu is in Mesh, Kumbh, Kanya, or Vrishabh. There will be some evil effects at the
commencement of the Antar Dasha, but all will be well later.

51. There will be an opportunity to have conversation, or a meeting with the king, if Rahu is
in Sahaj, Randhr, Karm, or Labh. In this position, if Rahu be associated with a benefic, there
will be a visit to a new king.

52-53. Pressure of hard work, as a government functionary, loss of position, fears,
imprisonment, diseases, agony to self and kinsmen, heart disease, loss of reputation and
wealth, will be the results, if Rahu is associated with a malefic, or malefics in the 8 th , or 12 th
from the Lord of the Dasha.

54-55. There will be fear of premature death, if Rahu is in Dhan, or in Ari. The remedial
measures to obtain relief from the above evil effects, are recitation of Mantras of Goddess
Durga and Goddess Lakshmi in the prescribed manner and giving a tawny-coloured cow, or
female buffalo in charily.

Se-SS 1 /^. Effects, like physical felicity, gain of wealth, beneficence of the king, celebration of
auspicious functions, like marriage etc., at home, availability of sweetish preparations,
increase in cattle wealth, attending discourses on Puranas etc., devotion to deities and the
preceptor, interest in religion, charities etc., worship of Lord Shiva etc., will be derived in the
Antar Dasha of Guru in the Dasha of Budh, if Guru is in a Kendr, Trikon, or in Labh, or, if
Guru is in his exaltation, or in his own Rasi.

59-61. Discord with king and kinsmen, danger from thieves etc., death of parents, disgrace,
punishment from government, loss of wealth, danger from snakes and poison, fever, losses in
agricultural production, loss of lands etc., will be the results, if Guru is in his debilitation Rasi,
is combust, or is in Ari, Randhr, or in Vyaya, or, if Guru is associated with, or receives a
Drishti from Sani and Mangal.

62-63 V2. There will be happiness from kinsmen and from one's son, enthusiasm, increase in
wealth and name and fame, giving grains etc. in charity, if Guru is in a Kendr, Trikon, or in
the 1 1 th from the Lord of the Dasha and, if Guru is endowed with strength.

64-64 ! /2. Agony, anxiety, danger from diseases, antagonism with wife and kinsmen, wrath of
the king, quarrels, loss of wealth, danger from Brahmins will be the results, if Guru is weak
and, if Guru is in the 6 th , 8 th , or 12 th from the Lord of the Dasha.

65-66. There will be physical distress, if Guru is Dhan's, or Yuvati's Lord, or, if Guru is in
Dhan, or Yuvati. The remedial measures to obtain relief from the above evil effects are
recitation of Shiva Sahasranam and giving a cow and gold in charily.

67-68 1 /2. Effects, like well-being in the family, acquisition of a kingdom, enthusiasm, increase
in cattle wealth, gain of a position, visits to sacred shrines etc., will be derived in the Antar
Dasha of Sani in the Dasha of Budh, if Sani is in his exaltation, his in his own Rasi, or in a
Kendr, or Trikon, or in Labh.

69-70V2. Danger from enemies, distress to wife and children, loss of thinking power, loss of
kinsmen, loss in ventures, mental agony, journeys to foreign lands and bad dreams will be the
results, if Sani is in the 8 th , or 12 th from the Lord of the Dasha.

71-72. There will be fear of premature death, if Sani is Dhan's, or Yuvati's Lord. The
remedial measures to obtain relief from the above evil effects and to regain sound health are
performance of Mrityunjaya Japa and giving a black cow and female buffalo in charity.