Chapter 57 Effects of Antardashas in the Dasha of Saturn

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ५७ (शन्यन्तर्दशाफलाध्यायः)

अथ शन्यन्तर्दशाफलाध्यायः ||५७||

मूलत्रिकोणे स्वर्क्षे वा तुलायामुच्चगेऽपि वा |
केन्द्रत्रिकोणलाभे वा राजयोगादिसंयुते ||१||

राज्यलाभो महत्सौख्यं दारपुत्रादिवर्धनम् |
वाहनत्रयसंयुक्तं गजाश्वाम्बरसङ्कुलम् ||२||

महाराजप्रसादेन सेनापत्यादिलाभकृत् |
चतुष्पाज्जीवलाभः स्याद्ग्रामभूम्यादिलाभकृत् ||३||

तथाऽष्टमे व्यये मन्दे नीचे वा पापसंयुते |
तद्भुक्त्यादौ राजभीतिर्विषशस्त्रादिपीडनम् ||४||

रक्तस्त्रावो गुल्मरोगो ह्यतिमारादिपीडनम् |
मध्ये चौरादि भीतिश्च देशत्यागो मनोरुजः ||५||

अन्ते शुभकरी चैव शनेरन्तर्दशा द्विज |
द्वितीयद्यूननाथे तु ह्यपमृत्युर्भविष्यति ||६||

तद्दोषपरिहारार्थं म्र्ट्युञ्जयजपं चरेत् |
ततः शान्तिमवाप्नोति शङ्करस्य प्रसादतः ||७||

मन्दस्यान्तर्गते सौम्ये त्रिकोणे केन्द्रगेऽपि वा |
सम्मानं च यशः कीर्तिं विद्यालाभं धनागमम् ||८||

स्वदेशे सुखमाप्नोति वाहनादिफलैर्युतम् |
यज्ञादिकर्मसिद्धिश्च राजयोगादिसम्भवम् ||९||

देहसौख्यं हृदुत्साहं गृहे कल्याणसम्भवम् |
सेतुस्नानफलावाप्तिस्तीर्थयात्रादिकर्मणा ||१०||

वाणिज्याद्धनलाभश्च पुराणश्रवणादिकम् |
अन्नदानफलं चैव नित्यं मिष्ठान्नभोजनम् ||११||

षष्ठाष्टमव्यये सौम्ये नीचे वास्तंगते सति |
रव्यारफणिसंयुक्ते दायेशाद्वा तथैव च ||१२||

नृपाभिषेकमर्थाप्तिर्देशग्रामाधिपत्यता |
फलमीदृशमादौ तु मध्यान्ते रोगपीडनम् ||१३||

नष्टानि सर्वकार्याणि व्याकुलत्वं महद्भयम् |
द्वितीयसप्तमाधिशे देहबाधा भविष्यति ||१४||

तद्दोषपरिहारार्थं विष्णुसाहस्रकं जपेत् |
अन्नदानं प्रकुर्वीत सर्वसम्पत्प्रदायकम् ||१५||

मन्दस्यान्तर्गते केतौ शुभदृष्टियुतेक्षिते |
स्वोच्चे वा शुभराशिस्थे योगकारकसंयुते ||१६||

केन्द्रकोणगते वापि स्थानभ्रंशो महद्भयम् |
दरिद्रबन्धनं भीतिः पुत्रदारादिनाशनम् ||१७||

स्वप्रभोश्च महाकष्टं विदेशगमनं तथा |
लग्नाधिपेन संयुक्ते आदौ सौख्यं धनागमः ||१८||

गङ्गादिसर्वतीर्भेषु स्नानं दैवतदर्शनम् |
दायेशात्केन्द्रकोणे वा तृतीयभवराशिगे ||१९||

समर्थो धर्मबुद्धिश्च सौख्यं नृपसमागमः |
तथाऽष्टमे व्यये केतौ दायेशाद्वा तथैव च ||२०||

अपमृत्युभयं चैव कुत्सितान्नस्य भोजनम् |
शीतज्वरातिसारश्च व्रणचौरादिपीडनम् ||२१||

दारपुत्रवियोगश्च संसारे भवति ध्रुवम् |
द्वितियद्यूनराशिस्थे देह पीडा भविष्यति ||२२||

छागदानं प्रकुर्वीत ह्यपमृत्युनिवारणम् |
केतुग्रहप्रसादेन सुखशान्तिमवाप्नुयात् ||२३||

मन्दस्यान्तर्गते शुक्रे स्वोच्चे स्वक्षेत्रगेऽपि वा |
केन्द्रे वा शुभसंयुक्ते त्रिओकोणे लाभगेऽपि वा ||२४||

दारपुत्रधनप्राप्तिर्देहारोग्यं महोत्सवः |
गृहे कल्याण्सम्पत्ति राज्यलाभं महत्सुखम् ||२५||

महाराजप्रसादेन हीष्टसिद्धिः सुखावहा |
स्सम्मानं प्रभुसम्मानं प्रियवस्त्रादिलाभकृत् ||२६||

द्विपान्तराद्वस्त्रलाभः श्वेताश्वो महिषी तथा |
गुरुचारवशाद्भाग्यं सौख्यं च धनसम्पदः ||२७||

शनिचारान्मनुष्योऽसौ योगमाप्नोत्यसंशयम् |
शत्रुनीचास्तगे शुक्रे षष्ठाष्टमव्ययराशिगे ||२८||

दारनाशो मनःक्लेशः स्थाननाशो मनोरुजः |
दारानां स्वजनक्लेशः सन्तापो जनविग्रहः ||२९||

दायेशाद्भाग्यगे चैव केन्द्रे वा लाभसंयुते |
राजप्रीतिकरं चैव मनोऽभीष्टप्रदायकम् ||३०||

दानधर्मदयायुक्तं तीर्थयात्रादिकं फलम् |
सास्र्तार्थकाव्यरचनां वेदान्तश्रवणादिकम् ||३१||

दारपुत्रादिसौख्यं च लभते नाऽत्र संशयः |
दायेशाद्व्ययगे शुक्रे षष्ठे वा ह्यष्टमेऽपि वा ||३२||

नेत्रपीडा ज्वरभयं स्वकुलाचारवर्जितः |
कपोले दन्तशूलादि हृदि गुह्ये च पीडनम् ||३३||

जलभीतिर्मनस्तापो वृक्षात्पतनसम्भवः |
राजद्वारे जनद्वेषः सोधरेण विरोधनम् ||३४||

द्वितीयसप्तमाधीशे आत्मक्लेशो भविष्यति |
तद्दोषपरिहारार्थं दुर्गादेवीजपं चरेत् ||३५||

श्वेतां गां महिषीं दद्यादायुरारोग्यवृद्धिदाम् |
जगदम्बाप्रसादेन ततः सुखमवाप्नुयात् ||३६||

मन्दस्यान्तर्गते सूर्ये स्वोच्चे स्वक्षेत्रगेऽपि वा |
भाग्याधिपेन संयुक्ते केन्द्रलाभत्रिकोणगे ||३७||

शुभदृष्टियुते वापि स्वप्रभोश्च महत्सुखम् |
गृहे कल्याणसम्पत्तिः पुत्रादिसुखवर्द्धनम् ||३८||

वाहनाम्बरपश्वादिगोक्षीरैस्संकुलं गृहम् |
लग्नाष्टमव्यये सूर्ये दायेशाद्वा तथैव च ||३९||

हृद्रोगो मानहानिश्च स्थानभ्रंशो मनोरुजा |
इष्ट्बन्धुवियोगश्च उद्योगस्य विनाशनम् ||४०||

तापज्वरादिपीडा च व्याकुलत्वं भयं तथा |
आत्मसम्बन्धिमरणमिष्टवस्तुवियोगकृत् ||४१||

द्वितीयद्यूननाथे तु देहबाधा भविष्यति |
तद्दोषपरिहारार्थं सूर्यपूजां च कारयेत् ||४२||

मन्दस्यान्तर्गते चन्द्रे जीवदृष्टिसमन्विते |
स्वोच्चे स्वक्षेत्रकेन्द्रस्थे त्रिकोणे लाभगेऽपि वा ||४३||

पूर्णे शुभग्रहैर्युक्ते राजप्रीतिसमागमः |
महाराजप्रसादेन वाहनाम्बरभूषणम् ||४४||

सौभाग्यं सुखवृद्धिं च भृत्यानां परिपालनम् |
पितृमातृकुले सौख्यं पशुवृद्धिः सुखावहा ||४५||

क्षीणे वा पापसंयुक्ते पापदृष्टे वा नीचगे |
क्रूरांशकगते वापि क्रूरक्षेत्रगतेऽपि वा ||४६||

जातकस्य महत्कष्टं राजकोपो धनक्षयः |
पितृमातृवियोगश्च पुत्रीपुत्रादिरोगकृत् ||४७||

व्यवसायात्फलं नेष्टं नानामार्गे धनव्ययः |
अकाले भोजनं चैव मौषधस्य च भक्षणम् ||४८||

फलमेतद्विजानीयादादौ सौख्यं धनागमः |
दायेशात्केन्द्रराशिस्थे त्रिकोणे लाभगेऽपि वा ||४९||

वाहनाम्बरपश्वादिभ्रातृवृद्धिः सुखावहा |
पितृमातृसुखावाप्तिः स्त्रीसौख्यं च धनागमः ||५०||

मित्रप्रभुवशादिष्टं सर्वसौख्यं शुभावहम् |
दायेशाद्द्वादश भावे रन्ध्रे वा बलवर्जिते ||५१||

शयनं रोगमालस्यं स्थानभ्रष्टं सुखापहम् |
शत्रुवृद्धिविरोधं च बन्धुद्वेषमवाप्नुयात् ||५२||

द्वितीयद्यूननाथे तु देहालस्य भविष्यति |
तद्दोषशमनार्थं च तिलहोमादिकं चरेत् ||५३||

गुडं घृतं च दध्नाक्तं तण्डुलं च यथाविधि |
श्वेतां गां महिषीं दद्यादायुरारोग्यवृद्धये ||५४||

मन्दस्यान्तर्गते भौमे केन्द्रलाभत्रिकोणगे |
तुङ्गे स्वक्षेत्रगे वापि दशाधिपसमन्विते ||५५||

लग्नाधिपेन संयुक्ते आदौ सौख्यं धनागमः |
राजप्रीतिकरं सौख्यं वाहनाम्बरभूषणम् ||५६||

सेनापत्यं नृपप्रीतिः कृषिगोधान्यसम्पदः |
नूतनस्थाननिर्माणं भ्रातृवर्गेष्टसौख्यकृत् ||५७||

नीचे चास्तङ्गते भौमे लग्नादष्टव्ययस्थिते |
पापदृष्टियुते वापि धनहानिर्भविष्यति ||५८||

चौराहिव्रणशस्त्रादिग्रन्थिरोगादिपीडनम् |
भ्रातृपित्रादिपीडा च दायादजनविग्रहः ||५९||

चतुष्पाज्जीवहानिश्च कुत्सितान्नस्य भोजनम् |
विदेशगमनं चैव नानमार्गे धनव्ययः ||६०||

अष्टमद्यूननाथे तु द्वितीयस्थेऽथ वा यदि |
अपमृत्युभयं चैव नानाकष्टं पराभवः ||६१||

तद्दोषपरिहारार्थं शान्तिहोमं च कारयेत् |
वृषदानं प्रकुर्वीत सर्वारिष्टनिवारणम् ||६२||

मन्दस्यान्तर्गते राहौ कलहश्च मनोव्यथा |
देहपीडा मनस्तापः पुत्रद्वेषो रुजोभयम् ||६३||

अर्थव्ययो राजभयं स्वजनादिविरोधिता |
विदेशगमनं चैव गृहक्षेत्रादिनाशनम् ||६४||

लग्नाधिपेन संयुक्ते योगकारकसंयुते |
स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे केन्द्रे दायेशाल्लाभराशिगे ||६५||

आदौ सौख्यं धनावाप्तिं गृहक्षेत्रादिसम्पदम् |
देवब्राह्मणभक्तिं च तीर्थयात्रादिकं लभेत् ||६६||

चतुष्पाज्जीवलाभः स्याद्गृहे कल्याण्वर्द्धनम् |
मध्ये तु राजभीतिश्च पुत्रमित्रविरोधनम् ||६७||

मेषे कन्यागते वापि कुलीरे वृषभे तथा |
मीनकोदण्डसिंहेषु गजान्तैश्वर्यमादिशेत् ||६८||

राजसम्मनभूषाप्तिं मृदुलाभरसौख्यकृत् |
द्विसप्तमाधिपैर्युक्ते देहबाधा भविष्यति ||६९||

मृत्युञ्जयं प्रकुर्वीत छागदानं च कारयेत् |
वृषदानं प्रकुर्वीत सर्वसम्पत्सुखावहम् ||७०||

मन्दस्यान्तर्गते जीवे केन्द्रे लाभत्रिकोणगे |
लग्नाधिपेन संयुक्ते स्वोच्चे स्वक्षेत्रगेऽपि वा ||७१||

सर्वकार्यार्थसिद्धिः स्याच्छोभनं भवति ध्रुवम् |
महाराजप्रसादेन धनवाहनभूषणम् ||७२||

सन्मानं प्रभुसम्मानं प्रियवस्त्रार्थलाभकृत् |
देवतागुरुभक्तिश्च विद्वज्जनसमागमः ||७३||

दारपुत्रादिलाभश्च पुत्रकल्याणवैभवम् |
षष्ठाष्टमव्यये जीवे नीचे वा पापसंयुते ||७४||

निजसम्बन्धिमरणं धनधान्यविनाशनम् |
राजस्थाने जनद्वेषः कर्यहानिर्भविष्यति ||७५||

विदेशगमनं चैव कुष्ठरोगादिसम्भवः |
दायेशात्केन्द्रकोणे वा धने वा लाभगेऽपि वा ||७६||

विभवं दारसौभाग्यं राजश्रीधनसम्पदः |
भोजनाम्बरसौख्यं च दानधर्मादिकं भवेत् ||७७||

ब्रह्मप्र्तिष्ठासिद्धिश्च क्रतुकर्मफलं तथा |
अन्नदानं महाकीर्तिर्वेदान्तश्रवणादिकम् ||७८||

दायेशात्षष्ठरन्ध्रे वा व्यये वा बलवर्जिते |
बन्धुद्वेषो मनोदुःखं कलहः पदविच्युति ||७९||

कुभोजनं कर्महानी राजदण्डाद्धनव्यय |
कारागृहप्रवेशश्च पुत्रदारादिपीडनम् ||८०||

द्वितीयद्यूननाथे तु देहवाधा मनोरुजः |
आत्मसम्बन्धमरणं भविष्यति न संशयः ||८१||

तद्दोषपरिहारार्थं शिवसाहस्रकं जपेत् |
स्वर्णदानं प्र्कुर्वीत ह्यारोग्यं भवति ध्रुवम् ||८२||

1-3. Effects, like acquisition of a kingdom, happiness from wife and children, acquisition of conveyances, like elephants, gain of clothes, attainment of the position of a Commander of the Army by the beneficence of the king, acquisition of cattle, villages and land etc., will be derived in the Antar Dasha of Saturn in the Dasha of Saturn, if Saturn is in his own, in his exaltation Rāśi, or in deep exaltation, or, if Saturn is in a Kendra, or Trikona, or, if Saturn is a Yoga Karak.

4-5. Fear, or danger from the king, getting inflicted with injuries with some weapon, bleeding gums, dysentery etc. will be the evil effects at the commencement of the Dasha, if Saturn is in 8th, or 12th, or, if Saturn is associated with malefics in his debilitation Rāśi. There will be danger from thieves etc., going away from the homeland, mental agony etc. in the middle portion of the Dasha. The last part of the Dasha will yield beneficial results.

6-7. There will be danger of premature death, if Saturn is 2nds, or 7ths Lord. Lord Shiva will afford protection and render relief, if Mrityunjaya Japa is performed in the prescribed manner.

8-11. Effects, like reverence from the people, good reputation, gain of wealth, comforts of conveyances etc., inclination towards performance of religious sacrifices (Yagyas), Raja Yoga, bodily felicity, enthusiasm, well-being in the family, pilgrimage to holy places, performance of religious rites, listening to Puranas, charities, availability of sweetish preparations etc., will be derived in the Antar Dasha of Mercury in the Dasha of Saturn, if Mercury is in a Kendra, or Trikona.

12-13. Acquisition of a kingdom, gain of wealth, headship of a village will be the effects at the commencement of the Dasha, if Mercury is in 6th, 8th, or 12th from Lagna, or from the Lord of the Dasha, or, if Mercury is associated with Sun, Mars and Rahu. Affliction with diseases, failure in all ventures, anxiety and feeling of danger etc. will be experienced in the middle portion and in the last part of the Dasha.

14-15. There will be physical distress, if Mercury is 2nds, or 7ths Lord. The remedial measures to obtain relief from the above evil effects and to regain enjoyment in life are recitation of Vishnu Sahasranam and giving grains in ch6thty.

16-18. Evil effects, like loss of position, dangers, poverty, distress, foreign journeys etc., will be derived in the Antar Dasha of Ketu in the Dasha of Saturn, even if Ketu is in his exaltation, in his own, in a benefic Rāśi, or in a Kendra, or Trikona, or, if Ketu is associated with, or receives a Aspect from benefics. If Ketu is related to the Lagnas Lord, there will be gain of wealth and enjoyment and bathing in holy places and visit to a sacred shrine at the commencement of the Antar Dasha.

19-19. Gain of physical strength and courage, religious thoughts, audience with the king (high dignit6thes of government, like president, prime minister, governor, ministers) and all kinds of enjoyments will be experienced, if Ketu is in a Kendra, in a Trikona, in the 3rd, or 11th from the Lord of the Dasha.

20-21. Fear of premature death, coarse food, cold fever, dysentery, wounds, danger from thieves, separation from wife and children etc., will be the results, if Ketu is in 8th, or 12th from Lagna, or from the Lord of the Dasha.

22-23. There will be physical distress, if Ketu is in 2nd, or 7th. Remedial measure to obtain relief from the above evil effects and to regain enjoyments of life by the beneficence of Ketu is giving a goat in ch6thty.

24-27. Effects, like marriage, birth of a son, gain of wealth, sound health, well-being in the family, acquisition of a kingdom, enjoyments by the beneficence of the king, honors, gain of clothes, ornaments, conveyance and other desired objects, will be derived in the Antar Dasha of Venus in the Dasha of Saturn, if Venus is in a Kendra, Trikona, or in 11th, associated with, or receiving a Aspect from benefics. If during the period of Antar Dasha of Venus Jupiter is favourable in transit, there will be dawn of fortune and growth of property. If Saturn is favourable in transit, there will be Raja Yoga effects, or the accomplishment of Yoga rites (Yoga Triya Siddhi).

28-29. Distress to wife, loss of position, mental agony, quarrels with close relations etc. will be the results, if Venus is in his debilitation Rāśi, if Venus is combust, or, if Venus is in 6th, 8th, or 12th.

30-31. Fulfillment of ambitions by the beneficence of the king, charities, performance of religious rites, creation of interest in the study of Shastras, composition of poems, interest in Vedanta etc., listening to Puranas, happiness from wife and children will be experienced, if Venus is in 9th, 11th, or Kendra from the Lord of the Dasha.

32-34. There will be eye trouble, fevers, loss of good conduct, dental problems, heart disease, pain in arms, danger from drowning, or falling from a tree, antagonism towards relations with the officials of government and brothers, if Venus is in the 6th, 8th, or 12th from the Lord of the Dasha.

35-36. There will be physical distress, if Venus is 2nds, or 7ths Lord. The remedial measures to obtain relief from the above evil effects and to regain enjoyment and good health is by the beneficence of Goddess Durga and the performance of Durga Saptashati Path and giving a cow, or a female buffalo in ch6thty.

37-38. Effects, like good relations with ones employer, well-being in the family, happiness from children, gain of conveyances and cattle etc., will be derived in the Antar Dasha of Sun in the Dasha of Saturn, if Sun is in his exaltation, in his own Rāśi, or, if Sun is associated with 9ths Lord, or, if Sun is in a Kendra, or Trikona, associated with, or receiving a Aspect from benefics.

39-41. There will be heart disease, defamation, loss of position, mental agony, separation from close relatives, obstacles in industrial ventures, fevers, fears, loss of kinsmen, loss of articles, dear to the person, if Sun is in 8th, or 12th, or, if Sun is in the 8th, or 12th from the Lord of the Dasha.

42. There will be physical distress, if Sun is 2nds, or 7ths Lord. The worship of Sun is the remedial measure to obtain relief from the above evil effects.

43-45. Effects, like gains of conveyance, garments, ornaments, improvement of fortune and enjoyments, taking care of brothers, happiness in both maternal and paternal homes, increase in cattle wealth etc., will be derived in the Antar Dasha of Moon in the Dasha of Saturn, if Moon is full, in her exaltation, or in her own Rāśi, or in a Kendra, or Trikona, or in the 11th from the Dasha Lord, or, if Moon receives a Aspect from benefics.

46-48. There will be great distress, wrath, separation from parents, ill health of children, losses in business, irregular meals, administration of medicines, if Moon is waning, if Moon is associated with, or receives Aspect from malefics, or, if Moon is in his debilitation Rāśi, or, if Moon is in malefic Navāmśa, or, if Moon is in the Rāśi of a malefic Planet. There will, however, be good effects and some gain of wealth at the commencement of the Antar Dasha.

49-50. Enjoyment of conveyances and garments, happiness from kinsmen, happiness from parents, wife, employer etc. will be the results, if Moon is in a Kendra, Trikona, or in the 11th from the Lord of the Dasha.

51-52. Effects, like sleepiness, lethargy, loss of position, loss of enjoyments, increase in the number of enemies, antagonism with kinsmen, will be experienced, if Moon is weak and is in the 6th, 8th, or 12th from the Lord of the Dasha.

53-54. There will be lethargy and physical distress, if Moon is 2nd, or 7ths Lord. The remedial measures to obtain relief from the above evil effects and prolongation of longevity are Havan and giving jaggery, Ghī, rice, mixed with curd, a cow, or a female buffalo in ch6thty.

55-57. Effects, like enjoyments, gain of wealth, reverence from the king, gain of conveyances, clothes and ornaments, attainment of the position of a Commander of the Army, increase in agricultural and cattle wealth, construction of a new house, happiness to kinsmen, will be derived from the very commencement of the Antar Dasha of Mars in the Dasha of Saturn, if Mars is in his exaltation, in his own Rāśi, or, if Mars is associated with Lagnas Lord, or with the Dasha Lord.

58-60. There will be loss of wealth, danger of wounds, danger from thieves, snakes, weapons, gout and other similar diseases, distress to father and brothers, quarrels with copartners, loss of kinsmen, coarse food, going away to foreign lands, unnecessary expenditure etc., if Mars is in his debilitation Rāśi, or combust, or in 8th, or 12th and associated with, or receiving a Aspect from malefics.

61-62. Great distress, dependence on others and fear of premature death, may be expected, if Mars is in 2nd, or, if Mars is 7ths, or 8ths Lord. The remedial measures to obtain relief from the above evil effects are performance of Havan and giving a bull in ch6thty.

63-64. Effects, like quarrels, mental agony, physical distress, agony, antagonism with the sons, danger from diseases, unnecessary expenditure, discord with close relations, danger from the government, foreign journeys, loss of house and agricultural lands, will be derived in the Antar Dasha of Rahu in the Dasha of Saturn, if Rahu not be in his house of exaltation, or any other auspicious position.

65-67. Enjoyment, gains of wealth, increase in agricultural production, devotion to deities and Brahmins, pilgrimage to holy places, increase in cattle wealth, well-being in the family will be the results at the commencement of the Antar Dasha, if Rahu is associated with Lagnas Lord, or a Yoga Karak Planet, or, if Rahu is in his exaltation, or in his own Rāśi, or, if Rahu is in a Kendra, or 11th from Lagna, or from the Lord of the Dasha. There will be cordiality with the king and happiness from friends in the middle portion of the Antar Dasha.

68-68. There will be acquisition of elephants, opulence and glory, cordial relations with the king, gains of valuable clothes, if Rahu is in Aries, Virgo, Cancer, Taurus, Pisces, or Sagittarius.

69-70. There will be physical distress, if Rahu is associated with 2nds, or 7ths Lord. The remedial measures to obtain relief from the above evil effects are Mrityunjaya Japa and giving a goat in charity.

71-73. Effects, like success all-round, well-being in the family, gain of conveyances, ornaments and clothes by the beneficence of the king, reverence, devotion to deities and the preceptor, association with men of learning, happiness from wife and children etc., will be derived in the Antar Dasha of Jupiter in the Dasha of Saturn, if Jupiter is in a Kendra, or in a Trikona, or, if Jupiter is associated with Lagnas Lord, or, if Jupiter is in his own, or in his exaltation Rāśi.

74-75. Results, like death of the near relations, loss of wealth, antagonism with the government officials, failure in projects, journeys to foreign lands, affliction with diseases, like leprosy etc., will be experienced, if Jupiter is in his debilitation Rāśi, or, if Jupiter is associated with malefics, or, if Jupiter is in 6th, 3rd, or 12th.

76-78. There will be opulence and glory, happiness to wife, gains through the king, comforts of good food and clothes, religious-mindedness, name and fame in the country, interest in Vedas and Vedanta, performance of religious sacrifices, giving grains etc. in ch6thty, if Jupiter is in the 5th, 9th, 11th, 2nd, or Kendra from the Lord of the Dasha.

79-80. Antagonism with kinsmen, mental agony, quarrels, loss of position, losses in ventures, loss of wealth, as a result of imposition of fines, or penalties by government, imprisonment distress to wife and son will be the results, if Jupiter is weak and is in the 6th, 8th, or 12th from the Lord of the Dasha.

81-82. There will be physical distress, agony, death of the native, or any member of the family, if Jupiter is 2nds, or 7ths Lord. Remedial measures to obtain relief from the above evil effects are recitation of Shiva Sahasranam and giving gold in charity.