Chapter 53 Effects of the Antardashas in the Dasha of Moon

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ५३ (चन्द्रान्तर्दशाफलाध्यायः)

अथ चन्द्रान्तर्दशाफलाध्यायः ||५३||

स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे चन्द्रे त्रिकोणे लाभगेऽपि वा |
भाग्यकर्माधिपैर्युक्ते गजाश्वाम्बरसंकुलम् ||१||

देवतागुरुभक्तिश्च पुण्यश्लोकादिकीर्तनम् |
राज्यलाभो महत्सौख्यं यशोवृद्धिः सुखावहा ||२||

पूर्णे चन्द्रे बलं पूर्णं सेनापत्यं महत्सुखम् |
पापयुक्तेऽथवा चन्द्रे नीचे वा रिष्फषष्ठगे ||३||

अतकाले धननाशः स्यात्स्थानच्युतिरथापि वा |
देहलस्यं मनस्तपो राजमन्त्रिविरोधकृत् ||४||

मातृक्लेशो मनोदुःखं निगडं बन्धुनाशनम् |
द्वितीयद्यूननाथे तु रन्ध्ररिष्फेशसंयुते ||५||

देहजाड्यं महाभङ्गमपमृत्योभयं वदेत् |
श्वेतां गां महिषीं दद्यात् स्वदशान्तर्गते विधौ ||६||

चन्द्रस्यान्तर्गते भौमे लग्नात्केन्द्रत्रिकोणगे |
सौभाग्यं राजसन्मानं वस्त्रभरणभूषणम् ||७||

यत्नात् कार्यार्थसिद्धिस्तु भविष्यति न सम्शयः |
गृहक्षेत्राभिवृद्धिश्च व्यवहारे जयो भवेत् ||८||

कार्यलाभो महत्सौख्यं स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे फलम् |
तथाऽष्टमव्यये भौमे पापयुक्तेऽथ वा यदि ||९||

दायशादशुभस्थाने देहार्तिः परवीक्षिते |
गृहक्षेत्रादिहानिश्च व्यवहारे तथा क्षतिः ||१०||

मृत्युवर्गेषु कलहो भूपालस्य विरोधनम् |
आत्मबन्धुवियोगश्च नित्यं निष्ठुरभाषणम् ||११||

द्वितीये द्यूननाथे तु रन्ध्रे रन्ध्राधिपो यदा |
तत्तोषपरिहारार्थं ब्राह्मणस्याऽर्चनं चरेत् ||१२||

चन्द्रस्यान्तर्गते राहौ लग्नात्केन्द्रत्रिकोणगे |
आदौ स्वल्फलं ज्ञेयं शत्रुपीडा महद्भयम् ||१३||

चौराहिराजभीतिश्च चतुष्पाज्जिवपीडनम् |
बन्धुनाशो मित्रहानिर्मानहानिर्मनोव्यथा ||१४||

शुभयुक्ते शुभैर्दृष्टे लग्नादुपचयेऽपि वा |
योगकारकसम्बन्धे सर्वकार्यार्थसिद्धिकृत् ||१५||

नैरृत्ये पश्चिमे भावे क्वचित्प्रभुसमागमः |
वाहनामबरलाभश्च स्वेष्टकार्यार्थसिद्धिकृत् ||१६||

दायेशादथ रन्ध्रथे व्यये वा बलवर्जिते |
स्थानभ्रंशो मनोदुखं पुत्रक्लेशो महद्भयम् ||१७||

दारपीडा क्वचिज्ज्ञेया क्वचित्स्वाङ्गे रुजोभयम् |
वृश्चिकादिविषाद्भीतिश्चौराहिनृपपीडनम् ||१८||

दायेशात्केन्द्रकोणे व दुश्चिक्ये लाभगेऽपि वा |
पुण्यतीर्थफलावाप्तिर्देवतादर्शनं महत् ||१९||

परोपकारकर्मादिपुण्यकर्मादिसंप्रहः |
द्वितीयद्यूनराशिअथे देहबाधा भविष्यति ||२०||

तद्दोषपरिहारार्थं रुद्रजाप्यं समाचरेत् |
छागदानं प्रकुर्वीत देहारोग्यं प्रजायते ||२१||

चन्द्रस्यान्तर्गते जीवे लग्नात्केन्द्रत्रिकोणगे |
स्वगेहे लाभगे स्वोच्चे राज्यलाभो महोत्सवः ||२२||

वस्त्राऽलङ्कारभूषाप्ती राजप्रीतिर्धनागमः |
इष्टदेवप्रसादेन गर्भाधानादिकं फलम् ||२३||

तथा शोभनकार्याणि गृहे लक्ष्मीः कटाक्षकृत् |
राजाश्रयं धनं भूमिगजवाजिसमन्वितम् ||२४||

महाराजप्रसादेन स्वेष्टसिद्धिः सुखावहा |
ष.ष्ठाष्टमव्यये जीवे नीच वास्तङ्गते यदि ||२५||

पापयुक्तेऽशुभं कर्म गुरुपुत्रादिनाशनम् |
स्थानभ्रंशो मनोदुःखमकस्मात्कलहो ध्रुवम् ||२६||

गृहक्षेत्रादिनाशश्च वाहनाम्बरनाशनम् |
दायेशात्केन्द्रकोणे वा दुश्चिक्ये लाभगेऽपि वा ||२७||

भोजनाम्बरपरवादि=लाभं सौख्यं करोति च |
ब्र्हात्रादिसुखसम्पत्तिं धैर्यं वीर्यपराक्रमम् ||२८||

यज्ञव्रतविवाहादिराज्यश्रीधनसम्पदः |
दायेशाद्रिपुरन्ध्रस्थे व्यये वा बलवर्जिते ||२९||

करोति कुत्सिनान्नं च विदेशगमनं तथा |
भुक्त्यादौ शोभनं प्रोक्तमन्ते क्लेशकरं भवेत् ||३०||

द्वितीयद्यूननाथे च ह्यपमृत्युर्भविष्यति |
तद्दोषपरिहारार्थं शिवसाहस्रकं जपेत् |
स्वर्णदानमिति प्रोक्तं सर्वकष्टनिवारकम् ||३१||

चन्द्रस्यान्तर्गते मन्दे लग्नात्केन्द्रत्रिकोणगे |
स्वक्षेत्रे स्वांशगे चैव मन्दे तुङ्गांशसंयुते ||३२||

शुभदृष्टयुते वाऽपि लाभे वा बलसंयुते |
पुत्रमित्रार्थसम्पत्तिः शूद्रप्रभुसमागमात् ||३३||

व्ययसायात्फलाधिक्यं गृहे क्षेत्रादिवृद्धिदम् |
पुत्रलाभश्च कल्याणं राजानुग्रहवैभवम् ||३४||

षष्ठाष्टमव्यये मन्दे नीचे वा धनगेऽपि वा |
तद्भुक्त्यादौ पुण्यतीर्थे स्नानं चैव तु दर्शनम् ||३५||

अनेकजनत्रासश्च शस्त्रपीडा भविष्यति |
दायेशात्केन्द्रराशिस्थे त्रिकोणे बलगेऽपि वा ||३६||

क्वचित्सौख्यं धनाप्तिश्च दारपुत्रविरोधकृत् |
द्वितीयद्यूनरन्ध्रस्थे देहबाधा भविष्यति ||३७||

तद्दोषपरिहारार्थं मृत्युञ्जयजपं चरेत् |
कृष्णां गां महिषीं दद्याद्दानेमारोग्यमादिशेत् ||३८||

चन्द्रस्यान्तर्गते सौम्ये केन्द्रलाभत्रिकोणगे |
स्वर्क्षे निजांशके सौम्ये तुङ्गे वा बलसंयुते ||३९||

धनागमो राजमानप्रियवस्त्रादिलाभकृत् |
विद्याविनोदसद्गोष्ठी ज्ञानवृद्धिः सुखावहा ||४०||

सन्तानप्राप्तिः सन्तोषो वाणिज्याद्धनलाभ्कृत् |
वाहनच्छत्रसंयुक्तनानालङ्कारलाभकृत् ||४१||

दायेशात्केन्द्रकोणे वा लाभे वा धनगेऽपि वा |
विवाहो यज्ञदीक्षा च दानधर्मशुभादिकम् ||४२||

राजप्रीतिकरश्चैव विद्वज्जनसमागमः |
मुक्तामणिप्रवालानि वाहनाम्बरभूषणम् ||४३||

आरोग्यप्रीतिसौख्यं च सोमपानादिकं सुखम् |
दायेशाद्रिपुरन्ध्रस्थे व्यये वा नीचगेऽपि वा ||४४||

तद्भुक्तौ देहबाधा च कृर्षिगोभूमिनाशनम् |
कारागृहप्रवेशाश्च दारपुत्रादिपीडनम् ||४५||

द्वितीयद्यूननाथे तु ज्वरपीडा महद्भयम् |
छागदानं प्रकुर्वीत विष्णुसाहस्रकं जपेत् ||४६||

चन्द्रस्यान्तर्गते केतौ केन्द्रलाभत्रिकोणगे |
दुश्चिक्ये बलसंयुक्ते धनलाभं महत्सुखम् ||४७||

पुत्रदारादिसौख्यं च विधिकर्म करोति च |
भुक्त्यादौ धनहानिः स्यान्मध्यगे सुखमाप्नुयात् ||४८||

दायेशात्केन्द्रलाभे वा त्रिकोणे बलसंयुते |
क्वचित्फलं दशादौ तु दद्यात् सौख्यं धनागमम् ||४९||

गोमहिष्यादिलाभं च भुक्त्यन्ते चार्थनाशनम् |
पापयुक्तेऽथवा दृष्टे दायेशाद्रन्ध्ररिःफगे ||५०||

शत्रुतः कार्यहानिः स्यादकस्मात्कलहो ध्रुवम् |
द्वितीयद्यूनराशिस्त्य्हे ह्यनारोग्यं महद्भयम् ||५१||

मृत्युञ्जयजपं कुर्यात् सर्वसम्पत्प्रदायकम् |
ततः शान्तिमवाप्नोति शङ्करस्य प्रसादतः ||५२||

चन्द्रस्यान्तर्गते शुक्रे केन्द्रलाभत्रिकोणगे |
स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे वापि राज्यलाभं करोति च ||५३||

महाराजप्रसादेन वाहनाम्बरभूषणम् |
चतुष्पाज्जिवलाभः स्याद्दारपुत्रादिवर्धनम् ||५४||

नूतनागारनिर्माणं नित्यं मिष्ठान्नभोजनं |
सुगन्धपुष्पमाल्यादिरम्यस्त्र्यारोग्यसम्पदम् ||५५||

दशाधिपेन संयुक्ते देहसौख्यं महत्सुखम् |
सत्कीर्तिसुखसम्पत्तिगृहक्षेत्रादिवृद्धिकृत् ||५६||

नीचे वाऽस्तङ्गते शुक्रे पापग्रहयुतेक्षिते |
भूनाशः पुत्रमित्रादिनाशनं पत्निनाशनम् ||५७||

चतुष्पाज्जिवहानिः स्याद्राजद्वारे विरोधकृत् |
धनस्थानगते शुक्रे स्वच्चे स्वक्षेत्रसंयुते ||५८||

निधिलाभं महत्सौख्यं भू लाभं पुत्रसम्भवम् |
भाग्यलाभादिपैर्युक्ते भाग्यवृद्धिः करोत्यसौ ||५९||

महाराजप्रसादेन स्वेष्टसिद्धिः सुखावहा |
देवब्राह्मणभक्तिश्च मुक्तविद्रुमलाभकृत् ||६०||

दायशाल्लाभगे शुक्रे त्रिकोणे केन्द्रगेऽपि वा |
गृहक्षेत्राभिवृद्धिश्च वित्तलाभो महत्सुखम् ||६१||

दायेशाद्रिपुरन्ध्रस्थे व्यये वा पापसंयुते |
विदेशवासदुःखार्तिमृत्युचौरादिपीडनम् ||६२||

द्वितीयद्यूननाथे तु अपमृत्युभयं भवेत् |
तद्दोषविनिवृत्त्यर्थं रुद्रजाप्यं च कारयेत् ||६३||

श्वेतां गां रजतं दद्याच्छन्तिमाप्नोत्यसंशयः |
शङ्करस्य प्रसादेन नाऽत्र कार्या विचारणा ||६४||

चन्द्रस्यान्तर्गते भानौ स्वोच्चे स्वक्षेत्रसंयुते |
केन्द्रे त्रिकोणे लाभे वा धने वा सोदरालये ||६५||

नष्टराज्यधनप्राप्तिर्गृहे कल्याणशोभनम् |
मित्रराजप्रसादेन ग्रामभूम्यादिलाभ्कृत् ||६६||

गर्भाधानफलप्राप्तिर्गृहे लक्ष्मीः कटाक्षकृत् |
भुक्त्यन्ते देह आलस्यं ज्वरपीडा भविष्यति ||६७||

दायेशादपि रन्ध्रस्थे व्यये वा पापसंयुते |
नृपचौराहिभीतिश्च ज्वररोगादिसम्भवः ||६८||

विदेशगमने चार्ति लभते न संशयः |
द्वितीयद्यूननाथे तु ज्वरपीडा भविष्यति ||६९||

तद्दोषपरिहारार्थं शिवपूजां च कारयेत् |
ततः शान्तिभवाप्नोति शाङ्करस्य प्रसादतः ||७०||

1-2. Acquisition of horses, elephants and clothes, devotion to deities and preceptor, recitation of religious songs in praise of God, acquisition of a kingdom, extreme happiness and enjoyment and name and fame will be the beneficial results in the Antar Dasha of Moon in her own Dasha, if she is placed in her exaltation Rāśi, her own Rāśi, in a Kendra, or in a Trikona, or is associated with the Lord of 9th, or 10th.

3-6. Loss of wealth, loss of position, lethargy, agony, antagonism towards the king and ministers, distress to mother, imprisonment and loss of kinsmen will be the evil effects in her Antar Dasha, if Moon is in her debilitation Rāśi, if Moon is associated with malefics, or, if Moon is in 6th, 8th, or 12th. If Moon is the Lord of 2nd, or 7th, or is associated with 8ths, or with 12ths Lord, there will be pains in the body and danger of premature death. The remedial measures are giving in ch6thty of a tawny-coloured cow, or female buffalo.

7-8. Advancement of fortune, recognition by the government, gain of clothes and ornaments, success in all efforts, increase in agricultural production and prosperity at home and profits in business will be the favourable effects of the Antar Dasha of Mars in the Dasha of Moon, if Mars is in a Kendra, or in a Trikona. Great happiness and enjoyment of comforts will be derived, if Mars is in his exaltation Rāśi, or in his own Rāśi.

9-12. Distress to the body, losses at home and in agricultural production, losses in business dealings, antagonism, or adverse relations with servants (employees) and the king, separation from kinsmen and hot temperament will be the evil effects in the Antar Dasha of Mars, if he is placed in 6th, 8th, or 12th from Lagna, be associated with, or receives a Aspect from malefics in the 6th, the 8th, or the 12th from the Lord of the Dasha.

13-14. There will be some auspicious results at the commencement of the Antar Dasha of Rahu in the Dasha of Moon, but later there will be danger from the king, thieves and snakes, distress to cattle, loss of kinsmen and friends, loss of reputation and mental agony, if Rahu is placed in a Kendra, or in a Trikona.

15-16. Success in all ventures, gain of conveyances, garments etc. from the king etc. in the South-West direction will be derived, if Rahu in his Antar Dasha receives a Aspect from benefics, if Rahu is in 3rd, 6th, 10th, or 11th, or, if Rahu is conjunct with a Yoga Karak Planet.

17-18. Loss of position, mental agony, distress to wife and children, danger of diseases, danger from the king, scorpions and snakes etc. will happen, if Rahu is weak and is placed in the 8th, or the 12th from the Lord of the Dasha.

19-21. Pilgrimage to holy places, visits to sacred shrines, beneficence, inclination towards ch6thtable deeds etc. will be the results, if Rahu is in a Kendra, in a Trikona, or in the 3rd, or the 11th from the Lord of the Dasha. There will be body troubles (physical afflictions), if Rahu is in 2nd, or in 7th. Rahu Japa and giving a goat in ch6thty are the remedial measures for obtaining relief from the evil effects in the Antar Dasha of Rahu.

22-24. Acquisition of a kingdom, auspicious celebrations at home, gains of clothes and ornaments, recognition from the king beneficence of the Isht Lord (Isht Devata), gains of wealth, land, conveyances, success in all ventures by the beneficence of the king will be the beneficial effects in the Antar Dasha of Jupiter in the Dasha of Moon, if Jupiter is placed in a Kendra, or in a Trikona to Lagna, or, if Jupiter is in his own, or in his exaltation Rāśi.

25-28. Destruction of preceptor (and father etc.) and children, loss of position, mental agony, quarrels, destruction of a house, conveyances and agricultural land will be the evil effects in his Antar Dasha, if Jupiter is in 6th, 8th, or 12th, if Jupiter is combust, in his debilitation Rāśi, or be associated with malefics. Gains of cattle, grains, clothes and happiness from brothers, acquisition of property, valor, patience, oblations, celebrations, like marriage etc., gain of a kingdom etc. will be the favourable effects, if Jupiter is in 3rd, or in the 11th from the Lord of the Dasha.

29-31. Effects, like unpalatable food, journeys to places away from the homeland, will be derived, if Jupiter is weak and is placed in the 6th, the 8th, or the 12th from Moon. There will be good effects at the commencement of the Antar Dasha and distress at its end. There will be premature death, if Jupiter is 2nds, or 7ths Lord. Remedial measures for obtaining relief from the above evil effects are recitation of Shiva Sahasranam Japa and giving gold in ch6thty.

32-34. Effects, like birth of a son, friendship, gain of wealth and property, profits in business with the help of Sudras, increase in agricultural production, gains from son, riches and glory by the beneficence of the king, will be experienced in the Antar Dasha of Saturn in the Dasha of Moon, if Saturn is in a Kendra, or in a Trikona from Lagna, or, if Saturn is in his own Rāśi, in his own Navāmśa, in his exaltation Rāśi, if Saturn receives a Aspect from, or is associated with benefics, or, if Saturn is in 11th with strength.

35-35. Effects, like visits to holy places, bathing in holy rivers etc., the creation of troubles by many people and distress from enemies, will be derived in the Antar Dasha of Saturn, if Saturn is in 6th, 8th, 12th, or 2nd, or, if Saturn is in his debilitation Rāśi.

36-38. Effects, like enjoyments and gains of wealth some times, while opposition, or quarrels with wife and children at other times, will be realized, if Saturn is in a Kendra, or in a Trikona from the Lord of that Dasha, or is endowed with strength. If Saturn is in 2nd, 7th, or 8th, there will be physical distress. The remedial measures to be adopted for obtaining relief from the evil effects are Mrityunjaya Japa, giving in ch6thty a black cow, or female buffalo.

39-41. Effects, like acquisition of wealth, recognition by the king, gain of clothes etc., discussions on Shastras gain of knowledge from society with learned and holy people, enjoyments, birth of children, satisfaction, profits in business, acquisition of conveyance and ornaments etc. will be experienced in the Antar Dasha of Mercury in the Dasha of Moon, if Mercury is in a Kendra, or in a Trikona, if Mercury is in his own Rāśi, in his own Navāmśa, or in his exaltation Rāśi, endowed with strength.

42-43. Effects, like marriage, oblations (Yagya), charities, performance of religious rites, close relations with the king, social contacts with men of learning, acquisition of pearls, corals, Mani (jewels), conveyances, clothes, ornaments, good health, affections, enjoyments, drinking of Soma Rasa and other tasty syrups etc. will be derived in the Antar Dasha of Mercury, if he is in a Kendra, or in a Trikona, or in the 11th, or in the 2nd from the Lord of the Dasha.

44-46. Pains in the body, loss in agricultural ventures, imprisonment, distress to wife and children will be the inauspicious effects, if Mercury be in the 6th, the 8th, or the 12th from the Lord of the Dasha, or be in his debilitation Rāśi. If Mercury is the Lord of 2nd, or 7th, there will be fear of fever. The remedial measures to be adopted for obtaining relief from the evil effects are recitation of Vishnu Sahasranam and giving a goat in ch6thty.

47-48. Effects, like gain of wealth, enjoyment, happiness to wife and children, religious inclination etc., will 6thse in the Antar Dasha of Ketu in the Dasha of Moon, if Ketu is in a Kendra, in a Trikona, or 3rd and is endowed with strength. There will be some loss of wealth at the commencement of the Antar Dasha. Later all will be well.

49-49. Gain of wealth, cattle etc. will be the effects, if Ketu is in a Kendra, in the 9th, the 5th, or the 11th from the Lord of the Dasha and is equipped with strength. There will be loss of wealth at the end of the Antar Dasha.

50-52. There will be obstacles in ventures, due to interference by enemies and quarrels, if Ketu be in the 8th, or the 12th from the Lord of the Dasha, or receives a Aspect from, or is associated with malefics. If Ketu is in 2nd, or in 7th, there will be danger of affliction of the body with diseases. Mrityunjaya Japa will give relief in all the evil effects and will ensure gain of wealth and property with the beneficence of Lord Shiva.

53-55. Effects, like acquisition of a kingdom, gaining of clothes, ornaments, cattle, conveyances etc., happiness to wife and children, construction of a new house, availability of sweet preparations every day, use of perfumes, affairs with beautiful women, sound health etc. will be experienced in the Antar Dasha of Venus in the Dasha of Moon, if Venus is in a Kendra, in a Trikona, in 11th, 4th, or 9th, or in his exaltation Rāśi, or in his own Rāśi.

56. Physical soundness, good reputation, acquisition of more land and houses, will result, if Venus is conjunct with the Lord of the Dasha.

57-57. There will be loss of landed property, children, wife and cattle and opposition from government, if Venus is in his debilitation Rāśi, combust, or receives a Aspect from, or is associated with malefics.

58-60. If Venus is in 2nd in his exaltation Rāśi, or in his own Rāśi, or is there, associated with the Lord of 11th, there will be acquisition of an underground hidden treasure, gain of land, enjoyment, birth of a son etc. Advancement of good fortune, fulfillment of ambitions with the beneficence of the king, devotion to deities and Brahmins, gain of jewels, like pearls etc. will result, if Venus is conjunct with 9ths, or 11ths Lord.

61. Acquisition of more house property and agricultural land and gain of wealth and enjoyment will be the good effects, if Venus is in a Kendra, or in a Trikona from the Lord of the Dasha.

62. Deportation to foreign lands, sorrows, death and danger from thieves and snakes will be the results, if Venus is in the 6th, the 8th, or the 12th from the Lord of the Dasha.

63-64. There will be danger of premature death, if Venus be the Lord of the 2nd, or 7th. The remedial measures to be adopted for obtaining relief from the evil effects are Rudra Japa and giving in ch6thty a white cow and silver.

65-67. Recovery of a lost kingdom and wealth, happiness in the family, acquisition of villages and land with the kind assistance of ones friends and the king, birth of a son, beneficence of Goddess Lakshmi, will be the beneficial results in the Antar Dasha of Sun in the Dasha of Moon, if Sun is in his exaltation Rāśi, in his own Rāśi, in a Kendra, or in 5th, or in 9th, or in 11th, or in 2nd, or in 3rd. At the end of the Antar Dasha there is the likelihood of attacks of fever and lethargy.

68-70. Danger from the government, thieves and snakes, affliction with fever and troubles in foreign journey are the likely results, if Sun is in the 8th, or 12th from the Lord of the Dasha. If Sun is the Lord of 2nd, or 7th, there will be sufferings from fever in his Antar Dasha. Worship of Lord Shiva is the remedial measure to obtain relief from the above evil effects.