Chapter 52 Effects of Antardashas in the Dasha of Sun

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ५२ (विंशोत्तरीमतेन सूर्यदशान्तर्दशाफलाध्यायः)

अथ विंशोत्तरीमतेन सूर्यदशान्तर्दशाफलाध्यायः ||५२||

स्वोच्चे स्व्भे स्थितः सूर्यो लाभे केन्द्रे त्रिकोणके |
स्वदशायां स्वभुक्तौ च धनधान्यादिलाभकृत् ||१||

नीचाद्यशुभराशिस्थो विपरीतं फलं दिशेत् |
द्वितीयद्यूननाथेऽर्के त्वपमृत्युभयं वदेत् ||२||

तद्दोषपरिहारार्थं मृत्युञ्जयजपं चरेत् |
सूर्यप्रीतिकरीं शान्तिं कुर्यादारोग्यलब्धये ||३||

सूर्यस्याऽन्तर्गते चन्द्रे लग्नात्केन्द्रत्रिकोणगे |
विवाहं शुभकार्यं च धनधान्यसमृद्धिकृत् ||४||

गृहक्षेत्राभिवृद्धिं च पशुवाहनसम्पदाम् |
तुङ्गे वा स्वर्क्षगे वाऽपि दारसौख्यं धनागमम् ||५||

पुत्रलाभसुखं चैव सौख्यं राजसमागमम् |
महाराजप्रसादेन इष्टसिद्धिसुखवाहम् ||६||

क्षीणे वा पापसंयुक्ते दारपुत्रादिपोडनम् |
वैषम्यं जनसंवादं भृत्यवर्गविनाशनम् ||७||

विरोधं राजकलहं धनधान्यपशुक्षयम् |
षष्ठाष्टमव्यये चन्द्रे जलभीतिं मनोरुजम् ||८||

बन्धनं रोगपीडां च स्थानविच्युतिकारकम् |
दुःस्थानं चापि चित्तेन दायादजनविग्रहम् ||९||

निर्दिशेत् कुत्सितान्नं च चौरादिनृपपीडनम् |
मूत्रकृच्छादिरोगश्च देहपीडा तथा भवेत् ||१०||

दायेशाल्लभभाग्ये च केन्द्रे वा शुभसंयुते |
भोगभाग्यादिसन्तोषदारपुत्रादिवर्द्धनम् ||११||

राज्यप्राप्तिं महत्सौख्यं स्थानप्राप्तिं च शाश्वर्ताम् |
विविआहं यज्ञदीक्षां च सुमाल्यामबरभूषणम् ||१२||

वाहनं पुत्रपौत्रादि लभते सुखवर्द्धनम् |
दायेशाद्रिपुरन्ध्रस्थे व्यये वा बलवर्जिते ||१३||

अकाले भोजनं चैव देशाद्देशं गमिष्यति |
द्वितीयद्यूननाथे च ह्यपमृत्युर्भविष्यति |
श्वेतां गां महिषीं गद्याच्छान्ति कुर्यात्सुखाप्तये ||१४||

सूर्यस्यान्तर्गते भौमे स्वोच्चे स्वक्षेत्रलाभगे |
लग्नात्केन्द्रत्रिकोणे वा शुभकार्यं समादिशेत् ||१५||

भूलाभं कृषिलाभं च धनधान्यविवर्धनम् |
गृहक्षेत्रादि लाभं च रक्तवस्त्रादिलाभकृत् ||१६||

लग्नाधिपेन संयुक्ते सौख्यं राजप्रियं वदेत् |
भाग्यलाभाधिपैर्युक्ते लाभश्चैव भविष्यति ||१७||

बहुसेनाधिपत्यं च शत्रुनाशं मनोदृढम् |
आत्मबन्धुसुखम् चैव भ्रातृवर्द्धनकं तथा ||१८||

दायेशाद्व्ययरन्ध्रस्थे पापैर्युक्ते च वीक्षिते |
आधिपत्यबलैर्हीने क्रूरबुद्धिं मनोरुजम् ||१९||

कारागृहे प्रवेशं च कथयेद् बन्धुनाशनम् |
भ्राऋवगविरोधं च कर्मनाशमथापि वा ||२०||

नीचे वा दुर्बले भौमे राजमूलाद्धनक्षयः |
द्वितीयद्यूननाथे तु देहे जाड्यं मनोरुजम् ||२१||

सुब्रह्मजपदानं च वृषोत्सर्गं तथैव च |
शान्तिं कुर्वीत विद्यिवदायुरारोग्यसिद्धिदाम् ||२२||

सूर्यस्यान्तर्गते राहौ लग्नात्केन्द्रत्रिकोणगे |
आदौ द्विमासपर्यन्तं धननाशो महद्भयम् ||२३||

चौरादिव्रणभीतिश्च दारपुत्रादिपीडनम् |
तत्परं सुखमाप्नोति शुभयुक्ते शुभांशके ||२४||

देहारोग्यं मनस्तुष्टि राजप्रीतिकरं सुखम् |
लग्नादुपचये राहौ योगकारकसंयुते ||२५||

दायेशाच्छुभराशिस्थे राजसन्मानमादिशेत् |
भाग्यवृद्धिं यशोलाभं दारपुत्रादिपीडनम् ||२६||

पुत्रोत्सवादिसन्तोषं गृहे कल्याणशोभनं |
दायेशादथ रिष्फस्थे रन्ध्रे वा बलवर्जिते ||२७||

बन्धनं स्थाननाशश्च कारागृहनिवेशनम् |
चौरादिव्रणभीतिश्च दारपुत्रादिवर्द्धनम् ||२८||

चतुष्पाज्जीवनाशश्च गृहक्षेत्रादिनाशनं |
गुल्मक्षयादिरोगश्च ह्यतिसारादिपीडनं ||२९||

द्विस्फस्थे तथा राहौ तत्स्थानाधिपसंयुते |
अपमृत्युभयं चैव सर्पभीतिश्च सम्भवेत् ||३०||

दुर्गाजपं च कुर्वीत् छागदानं समाचरेत् |
कृष्णां गां महिषीं दद्यच्छान्तिमाप्नोत्यसंशयम् ||३१||

सूर्यस्यान्तर्गते जीवे लग्नात्केन्द्रत्रिकोणगे |
स्वोच्चे मित्रस्य वर्गस्थे विवाहं राजदर्शनम् ||३२||

धनधान्यादिलाभ च पुत्रलाभं महत्सुखं |
महाराजप्रसादेन इष्टकार्यार्थलाभकृत् ||३३||

ब्राह्मण्प्रियसन्मानं प्रियवस्त्रादिलाभकृत् |
भाग्यकर्माधिपवशाद्राज्यलाभं वदेद् द्विज ||३४||

नरवाहनयोगश्च स्थानाधिक्यं महत्सुखम् |
दायेशाच्छुभराशिस्थे भाग्यवृद्धिः सुखावहा ||३५||

दीनधर्मक्रियायुक्तो देवताराधनप्रियः |
गुरुभक्तिर्मनःसिद्धिः पुण्युकर्मादिसंग्रहः ||३६||

राशेशाद्रिपुरन्ध्रस्थे नीचे वा पापसंयुते |
दारपुत्रादिपीडा च देहपीडा महद्भयम् ||३७||

राजकोपं प्रकुरुतेऽभीष्टवस्तुविनाश्नम् |
पापमूलद्द्रव्यनाशं देहभ्रष्टं मनोरुजम् ||३८||

स्वर्णदानं प्रकुर्वीत स्वेष्टजाप्यं च कारयेत् |
गवां कपिलवर्णानां दानेनारोग्यमादिशेत् ||३९||

सूर्यस्यान्तर्गते मन्दे लग्नात्केन्द्रत्रिकोणगे |
शत्रुनाशो महत्सौख्यं स्वल्पधान्यार्थलाभकृत् ||४०||

विवाहादिसुकार्यञ्च गृहे तस्य शुभावहम् |
स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे मन्दे सुहृद्ग्रहसमन्विते ||४१||

गृहे कल्याणसम्पत्तिर्विवाहादिषु सत्क्रिया |
राजसन्मानकीर्तिश्च नानावस्त्रधनागमम् ||४२||

दायेशादथ रन्ध्रस्थे व्यये वा पापसंयुते |
वातशूलमहाव्याधिज्वरातीसारपीडनम् ||४३||

बन्धनं कार्यहानिश्च वित्तनाशो महद्भयम् |
अकश्मात्कलहश्चैव दायादजनविग्रहः ||४४||

भुक्त्यादौ मित्रहानिःस्यान्मध्ये किञ्चित्सुखावहम् |
अन्ते क्लेशकरं चैव नीचे तेषां तथैव च ||४५||

पितृमातृवियोगश्च गमनागममं तथा |
द्वितीयद्यूननाथे तु अपमृत्युभयं भवेत् ||४६||

कृष्णां गां महिषीं दद्यान्मृत्युञ्जयजपं चरेत् |
छागदानं प्रकुर्वीत सर्वसम्पत्प्रदायकम् ||४७||

सूर्यास्यान्तर्गते सौम्ये स्वोच्चे वा स्वर्क्षगेऽपि वा |
केन्द्रत्रिकोणलाभस्थे बुधे वर्गबलैर्युते ||४८||

राज्यलाभो महोत्साहो दारपुत्रादिसौख्यकृत् |
महारजप्रसादेन वाहनाम्बरभूषणं ||४९||

पुण्यतीर्थफलावाप्तिर्गृहे गोधनसंकुलम् |
भाग्यलाभाधिपैर्युक्ते लाभवृद्धिकोरो भवेत् ||५०||

भाग्यपंचमकर्मस्थे सन्मानो भवति ध्रुवम् |
सुकर्मधर्मबुद्धिश्च गुरुदेवद्विजार्जनम् ||५१||

धनधान्यादिसंयुक्तो विवाहः पुत्रसम्भवः |
दायेशाच्छुभराशिस्थे सौम्ययुक्ते महत्सुखम् ||५२||

वैवाहिकं यज्ञकर्म दानधर्मजपादिकम् |
स्वनामाङ्कितपद्यानि नामद्वयमथाऽपि वा ||५३||

भोजनाम्बरभूषाप्तिरमरेशो भवेन्नरः |
दायेशाद्रिपुरन्ध्रस्थे रिष्फगे नीचगेऽपि वा ||५४||

देहपीडा मनस्तापो दारपुत्रादिपीडनम् |
भुक्त्यादौ दुःखमाप्नोति मध्ये किञ्चित्सुखावहम् ||५५||

अन्ते तु राजभीतिश्च गमनागमनं तथा |
द्वितीये द्यूननाथे तु देहजाड्यं ज्वरादिकम् ||५६||

विष्णुनामसहस्रं च ह्यन्नदानं च कारयेत् |
रजतप्रतिमादानं कुर्यादारोग्यसिद्धये ||५७||

सूर्यस्यान्तर्गते केतौ देहपीडा मनोव्यथा |
अर्थव्ययं राजकोपं स्वजनादेरुपद्रवम् ||५८||

लग्नाधिपेन संयुक्ते आदौ सौख्यं धनागमम् |
मध्ये तत्क्लेशमाप्नोति मृतवार्तागमं वदेत् ||५९||

अथाष्टमव्यये चैवं दायेशात्पापसंयुते |
कपोलदन्तरोगश्च मूत्रकृर्च्छस्य सम्भवः ||६०||

स्थानविच्युतिरर्थस्य मित्रहानिः पितुर्मृतिः |
विदेशगमनं चैव शत्रुपीडा महद्भयम् ||६१||

लग्नादुपचये केतौ योगकारकसंयुते |
शुभांशे शुभवर्गे च शुभकर्मफलोदयः ||६२||

पुत्रदारादिसौख्यं च सन्तोषं प्रियवर्द्धनम् |
विचित्रवस्त्रलाभश्च यशोवृद्धिः सुखावहा ||६३||

द्वितीयाद्यूननाथे वा ह्यपमृत्युभयं वदेत् |
दुर्गाजपं च कुर्वीत छागदानं सुखाप्तये ||६४||

सूर्यस्यान्तर्गते शुक्रे त्रिकोणे केन्द्रगेऽपि वा |
स्वोच्चे मित्रस्ववर्गस्थेऽभीष्टस्त्रीभोग्यसम्पदः ||६५||

ग्रामान्तरप्रयाणं च भाह्मणप्रभुदर्शनम् |
राज्यलाभो महोत्साहश्छत्रचामरवैभवम् ||६६||

गृहे कल्याणसम्पत्तिर्नित्यं मिष्ठान्नभोजनम् |
विद्रुमादिरत्नलाभो मुक्तावस्त्रादि लाभकृत् ||६७||

चतुष्पाज्जीवलाभः स्याद्बहुधान्यधनादिकम् |
उत्साहः कीर्तिसम्पत्तिर्नरवाहनसम्पदः ||६८||

षष्ठाष्टमव्यये शुक्रे दायेशाद्बलवर्जिते |
राजकोपो मनःक्लेशः पुत्रस्त्रीधननाशनम् ||६९||

भुक्त्यादौ मध्यमं मध्ये लाभः शुभकरो भवेत् |
अन्ते यशोनाशनं च स्थानभ्रंशमथापि वा ||७०||

बन्धुद्वेषं वदेद् वापि स्वकुलाद्भोगनाशनम् |
भार्गवे द्यूननाथे तु देहे जाड्यं रुजोभयम् ||७१||

रन्ध्ररिष्फसमायुक्ते ह्यपमृत्युर्भविष्यति |
तद्दोषपरिहारार्थं मृत्युर्जयजपं चरेत् ||७२||

श्वेतां गां महिषीं दद्याद्रुद्रजाप्यं च कारयेत् |
ततः शान्तिभवाप्नोति शङ्करस्य प्रसादतः ||७३||

1-3. Good effects, like acquisition of wealth and grains etc., are derived in the Antar Dasha of Sun in his own Dasha, if Sun is exalted, in his own House, in 11th, in a Kendra, or in a Trikona. Adverse results will be experienced, if Sun is debilitated, or in an inauspicious House, or Rāśi. Medium effects will be realized, if Sun is in other houses. If Sun is the Lord of 2nd, or 7th, there will be danger of premature death, or death-like sufferings. The remedial measures to be adopted are Mrityunjaya Japa, or the worship of Sun (by recitation of appropriate Mantras, charity etc.).

4-6. Functions, like marriage etc., gain of wealth and property, acquisition of a house, of land, cattle and conveyances etc. will be the effects of the Antar Dasha of Moon in the Dasha of Sun, if Moon is in a Kendra, or in a Trikona. There will be marriage of the native, birth of children, beneficence of and favours from kings and fulfillment of all ambitions, if Moon is in his exaltation Rāśi, or in his own Rāśi.

7-10. Distress to wife and children, failures in ventures, disputes with others, loss of servants, antagonism with the king and destructions of wealth and grains will be the effects, if Moon is waning, or is associated with malefics. Effects, like danger from water, mental agony, imprisonment, danger from diseases, loss of position, journeys to difficult places, disputes with coparceners, bad food, trouble from thieves etc., displeasure of the king, urinary troubles, pains in the body will be experienced, if Moon is in 6th, 8th, or 12th.

11-12. Luxuries, comforts, pleasures, dawn of fortune (Bhagyodaya), increase in the enjoyment from wife and children, acquisition of kingdom, performance of marriage and religious functions, gain of garments, land and conveyance and birth of children and grandchildren will be the auspicious effects, if there are benefics in the 1st, the 9th, or a Kendra from the Lord of the Dasha.

13-14. Unpalatable food, or course food, exile to outside places etc. will be the effects in the Antar Dasha, if Moon is in the 6th, the 8th, or the 12th from the Lord of the Dasha, or, if Moon is weak. There will be premature death, if Moon is the Lord of a Marak House. To acquire peace and comfort, the remedial measure is giving in ch6thty of a white cow and a female buffalo (Mahishi).

15-18. Auspicious effects, like acquisition of land, gain of wealth and grains, acquisition of a house etc. will be derived in the Antar Dasha of Mars in the Dasha of Sun, if Mars is in his exaltation Rāśi, in his own Rāśi, in a Kendra, or in a Trikona. All-round gains, attainment of the position of a Commander of the Army, destruction of enemies, peace of mind, family comforts and increase in the number of co-borns will be the effects, if Mars is conjunct with the Lagnas Lord.

19-20. Brutality, mental ailment, imprisonment, loss of kinsmen, disputes with brothers and failure in ventures will result, if Mars is in the 8th, or in the 12th from the Lord of the Dasha, if Mars is associated with malefics, or, if Mars is without dignity and strength.

21-22. Destruction of wealth by the displeasure of the king will be the effect, if Mars is in his debilitation Rāśi, or be weak. Diseases of the mind and body will result, if Mars is the Lord of 2nd, or 7th House. Recovery from ill health, increase in longevity and success in adventures are possible, if remedial measure, like recitation of Vedas, Japa and Vrashotsarg are performed in the prescribed manner.

23-26. In the Antar Dasha of Rahu in the Dasha of Sun, if Rahu is in a Kendra, or in a Trikona from Lagna, there will be in the first two months loss of wealth, danger from thieves, snakes, infliction of wounds and distress to wife and children. After 2 months inauspicious effects will disappear and enjoyment and comforts, sound health, satisfaction, favours from the king and government etc. will be the favourable effects, if Rahu is conjunct with benefics, or, if Rahu is in the Navāmśa of a benefic. Recognition from the king, good fortune, name and fame, some distress to wife and children, birth of a son, happiness in the family etc. will be derived, if Rahu is in an Upachaya from Lagna, if Rahu is associated with a Yoga Karak, or is placed auspiciously from the Lord of the Dasha.

27-29. Imprisonment, loss of position, danger from thieves and snakes, inflection of wounds, happiness to wife and children, destruction of cattle, house and agricultural fields, diseases, consumption (Gulma - enlargement of the skin), dysentery etc. will be the results, if Rahu is weak, or is in the 8th, or in the 12th from the Lord of the Dasha.

30-31. Adverse effects, like premature death and danger from snakes will be derived, if Rahu is in 2nd, or 7th, or, if Rahu is associated with the Lords of either of these Houses. Worship of Goddess Durga, Japa, giving in ch6thty of a black cow, or female buffalo are the remedial measures for alleviation of the above evil effects, or total escape from them.

32-33. Marriage of the native, favours by the king, gain of wealth and grains, birth of a son, fulfillment of the ambitions by the beneficence of the sovereign and gain of clothes will be the auspicious effects, derived in the Antar Dasha of Jupiter in the Dasha of Sun, if Jupiter is in a Kendra, or in a Trikona to Lagna, in his exaltation Rāśi, in his own Rāśi, or in his own Varga.

34-36. Acquisition of a kingdom, comforts of conveyance, like palanquin (motor car in the present times), gain of position etc. will result, if Jupiter is the Lord of 9th, or 10th. Better fortune, charities, religious inclinations, worship of deities, devotion to preceptor, fulfillment of ambitions will be the auspicious effects, if Jupiter is well placed with reference to the Lord of the Dasha.

37-39. Distress to wife and children, pains in the body, displeasure of the king, non-achievement of desired goals, loss of wealth, due to sinful deeds, mental worries etc. will result in his Antar Dasha, if Jupiter is in the 6th, or in the 8th from the Lord of the Dasha, or is associated with malefics. Giving in ch6thty gold, a tawny-coloured cow (Kapila Gaya), worship of Isht Lord (Isht Dev) are the remedial measures to obtain alleviation of the evil effects and to achieve good health and happiness.

40-42. Destruction of foes, full enjoyment, some gain of grains, auspicious functions, like marriage etc. at home will be the good effects, derived in the Antar Dasha of Saturn in the Dasha of Sun, if Saturn is in a Kendra, or in a Trikona from Lagna. Well-being, acquisition of more property, recognition by the king, achievement of renown in the country, gain of wealth from many sources will be the effects, if Saturn is in his exaltation, in his own, in a friendly Rāśi and, if Saturn is conjunct with a friendly Planet.

43-44. Rheumatism, pains, fever, dysentery-like disease, imprisonment, loss in ventures, loss of wealth, quarrels, disputes with coparceners, claimants etc. will be the effects in the Antar Dasha, if Saturn is in the 8th, or the 12th from the Lord of the Dasha, or is associated with malefics.

45-47. There will be loss of friends at the commencement, good effects during the middle part and distress at the end of the Dasha. In addition to other evil effects there will be separation from parents and wandering, if Saturn be in his Rāśi of debilitation. If Saturn is the Lord of 2nd, or 7th, there will be danger of premature death. Giving in charity black cow, buffalo, goat and Mrityunjaya Japa, are the remedial measures for obtaining relief from the evil effects of the Antar Dasha. These measures help to achieve happiness and gain of wealth and property.

48-49. Acquisition of a kingdom, enthusiasm and vivacity, happiness from wife and children, acquisition of conveyance through the beneficence of the sovereign, gain of clothes, ornaments, pilgrimage to holy places, acquisition of a cow etc. will be the good effects in the Antar Dasha of Mercury in the Dasha of Sun, if Mercury is in a Kendra, or in a Trikona from Lagna.

50-51. Mercury becomes very beneficial, if he gets associated with the Lord of 9th. Reverence from and popul6thty amongst people, performance of pious deeds and religious rites, devotion to the preceptor and deities, increase in wealth and grains and birth of a son, will be the auspicious effects, if Mercury is in 9th, 5th, or 10th.

52-53. Marriage, offering of oblations, ch6thty, performance of religious rites, name and fame, becoming famous by assuming another name, good food, becoming happy, like Indra, by acquiring wealth, robes and ornaments will be the effects, if Mercury is in an auspicious House, like a Trikona etc. from the Lord of the Dasha.

54-57. Body distress, disturbance of peace of mind, distress to wife and children, will be the evil effects in the Antar Dasha of Mercury, if he is in the 6th, the 8th, or the 12th from the Lord of the Dasha (Mercury cannot be in the 6th, or the 8th from Sun). There will be evil effects at the commencement of the Antar Dasha, some good effects in the middle part of the Antar Dasha and the possibility of displeasure of the king and exile to a foreign country at the end of the Dasha. If Mercury is the Lord of 2nd, or 7th, there will be pains in the body and attacks of fever. For relief from the evil effects and to regain good health and happiness the remedial measures are the recitation of Vishnu Sahasranam and giving in ch6thty grains and an idol, made of silver.

58-59. Body pains, mental agony, loss of wealth, danger from the king, quarrels with the kinsmen will be the effects of the Antar Dasha of Ketu in the Dasha of Sun. If Ketu is associated with the Lord of Lagna, there will be some happiness at the commencement, distress in the middle part and receipt of the news of death at the end of the Antar Dasha.

60-61. Diseases of teethe, or cheeks, urinary troubles, loss of position, loss of friends and wealth, death of father, foreign journey and troubles from enemies will be the results, if Ketu is in the 8th, or the 12th from the Lord of the Dasha.

62-64. Beneficial effects, like happiness from wife and children, satisfaction, increase of friends, gain of clothes etc. and renown will be derived, if Ketu is in 3rd, 6th, 10th, or 11th.
If Ketu is Lord of 2nd, or 7th (or is in any of those Houses), there will be danger of premature death. The remedial measures for obtaining relief from the evil effects are recitation of Mantras of Goddess Durga (Shat Chandi Path) and giving a goat in ch6thty.

65-68. Marriage and happiness, as desired from wife, gain of property, travels to other places, meeting with Brahmins and the king, acquisition of kingdom, riches, magnanimity and majesty, auspicious functions at the home, availability of sweet preparations, acquisition of pearls and other jewels, clothes, cattle, wealth, grains and conveyances, enthusiasm, good reputation etc. are the auspicious effects of the Antar Dasha of Venus in the Dasha of Sun, if Venus is placed in a Kendra, or in a Trikona, or, if Venus is in his exaltation Rāśi, in his own Rāśi, in his own Varga, or in a friendly Rāśi.

69-73. Displeasure of the king, mental agony and distress to wife and children will be the effects in the Antar Dasha of Venus, if he is in the 6th, the 8th, or the 12th from the Lord of the Dasha. The effects of the Antar Dasha would be moderate at its commencement, good during the middle portion and evil effects, like disrepute, loss of position, inimical relations with kinsmen and loss of comforts, will be derived at the end. If Venus is the Lord of 7th (and 2nd), there will be pains in the body and the possibility of suffering from diseases. There will be premature death, if Venus is associated with 6ths, or 8ths Lord. The remedial measures for obtaining relief from the evil effects are Mrityunjaya Japa, Rudra Japa and giving in ch6thty a tawny cow, or female buffalo.