Chapter 50 Effects of Char etc. Dashas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ५० (चरादिदशाफलाध्यायः)

अथ चरादिदशाफलाध्यायः ||५०||

चरस्थिरादिसंज्ञा या दशाः प्रोक्ताः पुरा द्विज |
शुभाऽशुभफलं तासां कथयामि तवाऽग्रतः ||१||

लग्नादिद्वादशान्तानां भावानां फलकीर्तने |
तत्तद्राशीशवीर्येण यथायोग्यं प्रयोजयेत् ||२||

बलयुक्ते च राशीशे पूर्णं तस्य तदा फलम् |
फलं मध्य्बले मध्यं बलहीने विपर्ययः ||३||

यो यो दशाप्रदो राशिस्तस्य रन्ध्रत्रिकोणके |
पापखेटयुते विप्र तद्दशा दुःखदायिका ||४||

तृतीयषष्ठगे पापे ज्यादिः परिकीर्तितः |
शुभखेटयुते तत्र जायते च पराजयः ||५||

लाभस्थे च शुभे पापे लाभो भवति निश्चितः |
यदा दशाप्रदो राशिः शुभखेटयुतो द्विज ||६||

शुभक्षेत्रे हि तद्राशेः शुभं ज्ञेयं दशाफलम् |
पापयुक्ते शुभक्षेत्रे पूर्वं शुभमसत्परे ||७||

पापर्क्षे शुभसंयुक्ते पूर्वं सौख्यं ततोऽशुभम् |
पापक्षेत्रे पापयुक्ते सा दशा सर्वदुखदा ||८||

शुभक्षेत्रदशा राशौ युक्ते पापशुभैर्द्विज ||९||

पूर्वं कष्टं सुखं पश्चान्निर्विशङ्कं प्रजायते |
शुभक्षेत्रे शुभं वाच्यं पापर्क्षे त्वशुभं फलम् ||१०||

द्वितीये पञ्चमे सौम्ये राजप्रीतिर्जयो ध्रुवम् |
पापे तत्र गते ज्ञेयमशुभं तद्दशाफलम् ||११||

चतुर्थे तु शुभं सौख्यमारोग्यं त्वष्टमे शुभे |
धर्मवृद्धिर्गुरुजनात्सौख्यं च नवमे शुभे ||१२||

विपरीते विपर्यासो मिश्रे मिश्रं प्रकीर्तितम् |
पाके भोगे च पापाढ्ये देहपीडा मनोव्यथा ||१३||

सप्तमे पाकभोगाभ्यां पापे दारार्तिरीरिता |
चतुर्थे स्थानहानिः स्यात्पञ्चमे पुत्रपीडनम् ||१४||

दशमे कीर्तिहानिः स्यान्नवमे पितृपीडनम् |
पाकाद्रुद्रागते पापे पीडा सर्वाप्यबाधिका ||१५||

उक्तस्थानगते सौम्ये ततः सौख्यं विनिर्दिशेत् |
केन्द्रस्थानगते सौम्ये लाभः शत्रुजपप्रदः ||१६||

जन्मकालग्रहस्थित्या सगोचगग्रहैरपि |
विचारितैः प्रवक्तव्यं तत्तद्राशिद/साफलम् ||१७||

यश्च राशिः शुभाकान्तो यस्य पश्चाच्छुभग्रहाः |
तद्दशा शुभदा प्रोक्ता विपरीते विपर्ययः ||१८||

त्रिकोणरन्ध्ररिष्फस्थैः शुभपापैः शुभाऽशुभम् |
तद्दशायां च वक्तव्यं फलं दैवविदा सदा ||१९||

मेषकर्कतुलानक्रराशीनां च यथाक्रमम् |
बाधा स्तानानि सम्प्रोक्ता कुभगोसिंहवृश्चिकाः ||२०||

पाकेशाक्रान्तराशौ वा बाधास्थाने शुभेतरे |
स्थिते सति महाशोको बन्धनव्यसनामयाः ||२१||

उच्चस्वर्क्षग्र्हे तस्मिञ्छुभं सौख्यं धनागमः |
तच्छून्यं चेदसौख्यं स्यात्तद्दशा न फलप्रदा ||२२||

बाधकव्ययषडरन्ध्रे राहुयुक्ते महद्भयम् |
प्रस्थाने बन्धनप्राप्ती राजपीडा रिपोभयम् ||२३||

रव्यारराहुशनयो भुक्तिराशौ स्थिता यदि |
तद्राशिभिक्तौ पतनं राजकोपान् महद्भयम् ||२४||

भुक्तिराशित्रिकोणे तु नीचखेटः स्थितो यदि |
तद्राशौ वा युते नीचे पापे मृत्युभयं वदेत् ||२५||

भुक्तिराशौ स्वतुङ्गस्थे त्रिकोणे वापि खेचरे |
यदा भुक्तिदशा प्राप्ता तदा सौख्यं लभेन्नरः ||२६||

नगरग्रामनाथत्वं पुत्रलाभं धनागमम् |
कल्याणं भूरिभाग्यं च सेनपत्यं महोन्नतम् ||२७||

पाकेश्वरो जीवदृष्टः शुभराशिस्थितो यदि |
तद्दशायां धनप्राप्तिर्मङ्गलं पुत्रसम्भवम् ||२८||

सितासितभयुग्माश्च सूर्यस्य रिपुराशयः |
कौर्पितौलिघटाश्चेन्द्रोर्भौमस्य रिपुराशयः ||२९||

घटमीननृयुल्तौलिकन्या ज्ञस्य ततः परम् |
कर्कमीनालिकुम्भाश्च राशयो रिपवः स्मृताः ||३०||

वृषतौलिनृयुक्कन्याराशयो रिपवो गुरोः |
सिंहालिकर्कचापाश्च शुकस्य रिपुराशयः ||३१||

मेषसिंहधनुःकौर्पिकर्कटा शनिशत्रवः |
एवं ग्राहन्तरदाशां चिन्तयेत्कोविदो द्विज ||३२||

ये राजयोगदा ये च शुभमध्यमता ग्रहाः |
यस्माद्वा द्वित्रितुर्यस्थाः ग्रहाः शुभफलप्रदाः ||३३||

तद्दशानां शुभं ब्रूयाद्राजयोगादिसम्भवम् |
शुभद्वयान्तरगतः पापोऽपि शुभदः स्मृतः ||३४||

गता शुभदशामध्यं दशा सौम्यस्य शोभना |
शुभा यस्य त्रिकोणस्थस्तद्दशापि शुभप्रदा ||३५||

आरम्भान्तो मित्रशुभराश्योर्यदि फलं शुभम् |
प्रतिराश्यैवमव्दाद्यं विभज्य तत्फलं वदेत् ||३६||

आरम्भात्तत्त्रिकोणे तु सौम्ये तु शुभभावहेत् |
शुभराशौ शुभारम्भे दशा स्यादतिशोभना ||३७||

शुभादिराशौ पापश्चेद्दशारम्भे शुभा स्मृता |
शुभारम्भे कथा केति प्रारम्भस्य फलं वदेत् ||३८||

आरम्भे पापराशौ वा यदीशो दुर्बलो द्विज |
नीचादौ तद्दशाद्यन्ते वदेद्भाग्यविपर्ययम् ||३९||

यत्र स्थितो नीचखेटस्त्रिकोणे वाऽथ नीचगः |
तथा राशीश्वरे नीचे सम्बन्धो नीचखेटकैः ||४०||

भाग्यस्य विपरीतत्वं करोत्येव द्विजोत्तम |
धनधान्यादिहानिश्च देहे रोगभयं तथा ||४१||

राहोः केतोश्च कुम्भादि वृश्चिकादि चतुष्टयम् |
स्वभं तत्र समारम्भस्तद्दशायां शुभं भवेत् ||४२||

यद्दशायां शुभं ब्रूयात्स चेन्मारकसंस्थितः |
यस्मिन् राशौदशान्तःस्यात्तस्मिन् दृष्टे युतेऽपि वा ||४३||

शुक्रेण विधुना वा स्याद्राजकोपाद्धनक्षयः |
दशान्तश्चेदरिक्षेत्रे राहुदृष्टयुतेऽपि वा ||४४||

इदं फलं शनेः पाके न विचिन्त्यं द्विजोत्तम |
दशाप्रदे नक्रराशौ न विचिन्त्यमिदं फलम् ||४५||

राहुर्दशान्ते सर्वस्वनाशो मरणबन्धने |
दशान्निर्वासनं वा स्यात्कष्टं वा महदश्नुते ||४६||

तत्त्रिकोणगते पापे निश्चयाद्दुःखमादिशेत् |
एवं शुभाशुभं सर्वं निश्चयेन वदेद् बुधः ||४७||

राह्वाद्याश्रितराशिस्तु भवेद्यदि दशाप्रदः |
तत्र कालेऽपि पूर्वोक्तं चिन्तनीयं प्रयत्नतः ||४८||

द/सारम्भो दशान्तो वा मारके चेन्न शोभनम् |
तस्मिन्नेव च राहुश्चन्नरोधो द्रव्यनाशनः ||४९||

यत्र क्वापि च भे राहौ दशारम्भे विनाशनम् |
गृहभ्रंशः समुद्दिष्टो धने राहुधनार्तिकृत् ||५०||

चन्द्र्शुक्रौ द्वादश चेद्राजकोपो भवेद्ध्रुवम् |
भौमकेतू तत्र यदि वधोऽग्नेर्महती व्यथा ||५१||

चेन्द्रशुक्रौ धने विप्र यदि राज्यं प्रयच्छतः |
दशारम्भे दशान्ते च द्वितीयस्थमिदं फलम् ||५२||

एवमर्गलभावानां फलं विज्ञैः प्रदर्शितम् |
यस्य पापः शुभो वाऽपि ग्रहस्तिष्ठेच्छुभार्गले ||५३||

तेन द्रष्ट्रेक्षिते लग्नं पाबल्यायोपकल्प्यते |
यदि पश्येद्ग्रहस्तन्न विपरीतार्गलस्थितः ||५४||

तद्भावस्य दशायास्तु विपरीतफलं भवेत् |
सद्दृष्टेऽपि शुभं ब्रूयान्निर्विशंकं द्विजोत्तम ||५५||

यस्मिन्भावे शुभस्वामिसम्बन्धस्तुङ्गखेचरः |
स्यात्तद्भावदशायां तु अन्त्यैश्वर्यमखण्डितम् ||५६||

यद्भावेशः स्वार्थराशिमधितिष्ठति पश्यति |
स्यातद्भावदशाकाले धनलाभो महत्तरः ||५७||

यस्माद्व्ययगतो यस्तु तद्दशायां धनक्षयः |
यस्मात्त्रिकोणगाः पापास्तत्रात्मशुभनाशनम् ||५८||

पुत्रहानिः पितुः पीडा मनस्तापो महान् भवेत् |
यस्मात्त्रिकोण्गा रिःफरन्ध्रेशार्कारसूर्यजाः ||५९||

पुत्रपीडा द्रव्यहानिस्तत्र केत्वहिसङ्गमे |
विदेशभ्रमणं क्लेशो भयं चैव पदे पदे ||६०||

तस्मात्षष्ठाष्टमे क्रूरनीचखेटादयः स्थिताः |
रोगशत्रुनृपालेभ्यो मुहुः पीडा सुदुःसहा ||६१||

यस्माच्चतुर्थः क्रूरः स्याद्भूगृहक्षेत्रनाशनम् |
पशुहानिस्तत्र भौमे गृहदाहः प्रमादकृत् ||६२||

शनौ हृदयशूलं स्यात्सूर्ये राजप्रकोपनम् |
सर्वस्वहरणं राहौ विषचौरादिजं भयम् ||६३||

यस्माद् दशमभे राहुः पुण्यतीर्थाटनं भवेत् |
यस्मात्कर्मायभाग्यर्क्षगतः शोभनखेचराः ||६४||

विद्यार्थधर्मसत्कर्मख्यातिपौरुषसिद्धयः |
यतः पञ्चमकामारिगताः स्वोच्चशुभग्रहाः ||६५||

पुत्रदारादिसंप्राप्तिर्नृपपूजा मह्त्तरा |
यस्मान्पुत्रायकर्माम्बुनवलग्नाधिपाः स्थिताः ||६६||

तत्तद्भावार्थसिद्धिः स्याच्छ्रेयो योगानुसारतः |
यस्मिन् गुरुर्वा शुक्रोवा शुभेशो वापि संस्थितः ||६७||

कल्याणं सर्वसंपत्तिर् देवब्राह्मणतर्पनम् |
यत्चतुर्थे तुङ्गखेटाः शुभस्वामी ग्रहश्च वा ||६८||

वाहनग्रामलाभश्च पशुवृद्धिश्च भूयसी |
तत्र चन्द्रे च लाभः स्याद्बहुधान्यरसान्वितः ||६९||

पूर्णे विधौ निधिप्राप्तिर्लभेद्वा मणिसञ्जयम् |
तत्र सुक्रे भृदङ्गादिवाद्यगानपुरस्कृतः ||७०||

आन्दोलिकाप्तिर्जीवे तु कनकांदोलिका ध्रुवम् |
लग्नकर्मेशभाग्येशतुङ्गस्थशुभयोगतः ||७१||

सर्वोत्कर्षमहैश्वर्यसाम्राज्यादिमहत्फलम् |
एवं तत्तद्भावदायफलं यत्स्याद्विचिन्तयेत् ||७२||

एकैकोडुदशा स्वीयैर्गुणैरष्टादशात्मभि |
भिन्नं फलविपाकं तु कुर्याद्वै चित्रसंयुतम् ||७३||

परमोच्चे तुङ्गमात्रे तदर्वाक्तदुपर्यपि |
मूलत्रिकोणभे स्वर्क्षे स्वाधिमित्रग्रहस्य भे ||७४||

तत्कालसुहृदो गेहे उदासीनस्य भे तथा |
शर्तोर्भेऽधिरिपोर्भे च नीचान्तादूर्ध्वदेशभे ||७५||

तस्मादर्वाङ् नीचमात्र नीचान्ते परमांशके |
नीचारिवर्गे सखले स्ववर्गे केन्द्रकोणभे ||७६||

व्यवस्थितस्य खेटस्य समरे पीडितस्य च |
गाढपूढस्य च दशापचितिः स्वगुणैः फलम् ||७७||

परमोच्चगतो यस्तु योऽतिवीर्यसमन्वितः |
सम्पूर्णाख्या दशा तस्य राज्यभोओग्यशुभप्रदा ||७८||

लक्ष्मीकटाक्षचिह्नानां चिरवासगृहप्रदा |
तुङ्गमात्रगतस्यापि तथा वीर्याधिकस्य च ||७९||

पूर्णाख्या बहुलैश्वर्यदायिन्यापि रुजप्रदा |
अतिनीचगतस्यापि दुर्बलस्य ग्रहस्य तु ||८०||

रिक्ता त्वनिष्टफलदा व्याध्यनर्थमृतिप्रदा |
अत्युच्चेऽप्यतिनीचस्थे मध्यगस्यावरोहिणी ||८१||

मित्रोच्चभावप्राप्तस्य मध्याख्या ह्यर्थदा दशा |
नीचांतादुच्चभागान्तं भषट्के मध्यगस्य च ||८२||

दशा चारोहिणी नीचरिपुभांशगतस्य च |
अधमाख्या भयक्लेशव्याधिदुःखविवर्धिनी ||८३||

नामानुरूपफलदाः पाककाले दशा इमाः |
भाग्येशगुरुसम्बन्धो योगदृक्केन्द्रभादिभिः ||८४||

परेषामपि दायेषु भग्योपक्रममुन्नयेत् |
जातको यस्तु फलदो भग्ययोगप्रदोऽथ यः ||८५||

सफलो वक्रिमादूर्ध्वमन्यानपि च खेचरान् |
दुर्बलानसमर्थांश्च फलदानेषु यागतः ||८६||

तारतम्यात्सुसम्बन्धा दशा ह्येताः फलप्रदाः |
स्वकेन्द्रादिजुषां तेषां पूर्णार्द्धांघ्रिव्यवस्थया ||८७||

शीर्षोदयभगाः स्वस्वदशादौ स्वफलप्रदाः |
उभयोदयराशिस्थदशा मध्यफलप्रदा ||८८||

पृष्ठोदयर्क्षगाः खेटाः स्वदशान्ते फलप्रदाः |
निसर्गतश्च तत्काले सुहृदां हरणे शुभम् ||८९||

सम्पादयेत्तदा कष्टं तद्विपर्ययगामिनाम् |
दशेशाक्रांतभावर्क्षादारभ्य द्वादशर्क्षकम् ||९०||

भक्त्वा द्वादशराशीनां दशाभुक्ति प्रकल्पयेत् |
एकैकराशेर्या तत्र सुहृत्स्वक्षेत्रगामिनी ||९१||

तस्यां राज्यादिसम्पत्तिपूर्वकं शुभमीरयेत् |
दुःस्थानरिपुगेहस्थनीचक्रूरयुता च या ||९२||

तस्यामनर्थकलहं रोगमृत्युभयादिकम् |
बिन्दुभूयस्त्वशून्यत्ववशात् स्वीयाष्टवर्गके ||९३||

वृद्धिं हानिं च तद्राशिभावस्य स्वगृहात्क्रमात् |
भावयोजनया विद्यात्सुतस्त्र्यादिशुभाऽशुभम् ||९४||

धात्वादिराशिभेदाच्च धात्वादिग्रहयोगतः |
शुभपापनशाभेदाच्छुभपापयुतैरपि ||९५||

इष्टानिष्टस्थानभेदात् फलभेदात् समुन्नयेत् |
एवं सर्वग्रहाणां च स्वां स्वामन्तर्दशामपि ||९६||

स्वराशितो राशिभुक्तिं प्रकल्प्य फलमीरयेत् |
अन्तरन्तर्दशां स्वीयां विभज्यैवं पुनः पुनः ||९७||

1-3. Mahārśi Parashara said. O Brahmin! I have already described the Char etc. Dashas. Now I am going to tell you the effects of these Dashas. The effects of the Dashas of the Rāśis should be judged from the strength of the Lords of Rāśis and whether they are benefics, or malefics. If the Lord of a Rāśi possesses full strength, the effects of the Dasha of the Rāśi will be realized in full. The effects of the Dasha will be of medium nature, if the strength is medium. If the Lord of Rāśi possesses little strength, the effects will be experienced accordingly.

4-10. If there are malefics in the 8th, the 5th and the 9th from a Dasha Rāśi, the effects of the Dasha of that Rāśi will be distressful. If there are malefics in the 3rd and the 6th from a Dasha Rāśi, the effects of the Dasha will be victory over enemies and happiness. If there are benefics in the 3rd and the 6th from the Dasha Rāśi, there will be defeat in its Dasha. If there are benefics, or malefics in the 11th from the Dasha Rāśi, there will be conquests and happiness in the Dasha. If the Dasha Rāśi is occupied by, or is owned by a benefic, the effects of its Dasha will be beneficial. If a Dasha Rāśi, owned by a benefic, is occupied by a malefic, favourable effects will be experienced in the first part of the Dasha and they will be adverse in the latter part. If a Dasha Rāśi, owned by a malefic is occupied by a benefic, the effects of the Dasha will be the same. A Dasha Rāśi, owned and occupied by a malefic will always yield unfavorable results. The reverse will be the case in the case of the Dasha Rāśi, owned and occupied by a benefic. If a Dasha Rāśi, owned by a benefic, is occupied by both benefic and malefic Planets, the effects of Dasha will be adverse in its first part and favourable in the latter part.

11-17. The assessment of the effects of the Dasha of the Dasha Rāśi should be made after taking into account the disposition of the Planets in the Rāśi at birth and the disposition of Planets during the Dasha. If the Dasha Rāśi is well disposed both at the time of birth and during its Dasha, the beneficial results will be realized in full. If it is ill-disposed during the Dasha, the effects will be of mixed nature. If the Dasha Rāśi is ill-disposed both at the time of birth and during its Dasha, only evil effects will be experienced.

18-19. The effects of the Dasha will be favourable, if it is occupied by a benefic and there is also a benefic in the Rāśi previous to it. If the Rāśi is occupied by a malefic, the effects will be of adverse nature. If there are benefics in 5th and 9th, the effects of its Dasha will be favourable. The reverse will be the case, if 5th and 9th are occupied by malefics.

20-21. Aquarius, Taurus, Leo and Scorpio are Badhaka Houses for the four Movable Rāśis: Aries, Cancer, Libra and Capricorn. In other words the 11th Rāśi to a Movable Rāśi is its Badhaka House. If there is a malefic in the House, occupied by its Lord, or in Badhaka House of that Rāśi, there will be occasions of great sorrow, imprisonment and diseases during the Dasha.

22. The Dasha of a Rāśi will be favourable, if it is occupied by its own Lord, or an exalted Planet. The Dasha of a Rāśi, not occupied by any Planet, will be adverse.

23-25. There will be great danger, imprisonment during a journey, displeasure of Government and danger from enemies in the Dasha and Antar Dasha of the Rāśi, from which its Badhaka House, 12th, 6th and 8th are occupied by Rahu. There will be loss, due to the displeasure of the king and danger there from in the Antar Dasha of the Rāśi, that is occupied by Sun, Mars, Rahu and Saturn. There will be the possibility of death, if the 5th and the 9th from the Antar Dasha Rāśi are occupied by a debilitated, or malefic Planet.

26-28. There will be enjoyment, acquisition of chiefship of a town, or village, birth of a son, financial gains, well-being, dawn of fortune, attainment of the position of a Commander of an Army and progress all-round, if there is an exalted Planet in the Trikona from the Antar Dasha Rāśi. There will be in his Dasha financial gains, well-being and birth of a son, if the Planet, who is the Lord of the Dasha, happens to be in a benefic Rāśi and receives a Aspect from Jupiter.

29-32. Taurus, Libra, Capricorn, Aquarius and Gemini are the inimical Rāśis of Sun. The inimical Rāśis of Moon and other Planets may be reckoned similarly. If a Planet is in an inimical Rāśi, his Dasha will be full of adversities. The effects of the Dasha of Rāśis and Planets should be judged after taking into account the above rules.

33-34. The Dashas of that Planet will be favourable, who is Raja Yoga Karak, who is disposed between two benefics (that is there are benefics in the 2nd and the 12th Houses to that Planet) and who has benefics in the 2nd, 3rd and 4th Houses from him. A malefic Planet becomes favourable, if he is disposed between benefics.

35-36. The whole of the Dasha of a Planet, who is related to a friendly and benefic Planet at the commencement and the end of the Dasha, will be favourable. In an unfavorable Dasha the Antar Dasha of a benefic (Planet, or Rāśi) becomes favourable. The Dasha of a Planet, or Rāśi, who has benefics in the 5th, or the 9th from it, is also favourable. In this manner the effects of the Dasha should be judged, after taking into account the dispositions of the Planet, or Rāśi at the commencement and at the end of the Dasha.

37-39. The Dasha of the Planets and Rāśis, who have benefics in the Trikona from them is favourable. If the Dasha of a benefic Rāśi commences in a benefic Rāśi, it will be very favourable. If an evil Dasha commences in a benefic Rāśi, it is also favourable. Therefore the commencement of a Dasha should always be kept in view in assessing the results of the Dasha. There will be loss of fortune, if at the commencement of the Dasha there is a malefic Rāśi, or, if the Lord of the Dasha Rāśi is in debilitation.

40-41. There will be loss of fortune, wealth and agricultural products and infliction with disease during the Dasha of the Rāśi, occupied by a debilitated Planet, or, if there is a debilitated Planet in the 5th from it, or in the 9th from it, or whose Lord is debilitated, or related to a debilitated Planet.

42. Four Rāśis from Aquarius and four Rāśis from Scorpio belong to Rahu and Ketu, respectively. If Rahu and Ketu are in any one of the aforesaid Rāśis, the Dasha will be productive of beneficial results.

43-45. If a Planet, whose Dasha is otherwise considered favourable, is placed in a Marak House, or, if the Rāśi, in which his Dasha comes to an end, receives a Aspect from Venus, or Moon, there will be in his Dasha displeasure of government and loss of wealth.

46-47. There will be loss of everything, imprisonment, death, exile from the country and great distress at the end of the Dasha of Rahu. The above effects will definitely be realized, if there are malefics in the 5th and the 9th from Rahu. Beneficial and adverse effects should be predicted in this manner.

48-50. The same would be the effects in the Dasha of the Rāśi, occupied by malefics, like Rahu etc. The association of a Marak Planet with the Rāśi at the time of commencement of its Dasha is not productive of good effects. If such a Planet is Rahu, there will be imprisonment, or loss of wealth.

51-52. The natural characteristics of the House, occupied by Rahu, are harmed at the commencement of the Dasha. If such a House is 2nd, there will be loss of wealth. If Moon and Venus are in 12th, there will be losses, due to the displeasure of government. If Mars and Ketu are so disposed, there will be death, or danger from fire. There will be acquisition of a kingdom, if Venus and Moon are in 2nd at the commencement of the Dasha. This means, that the effects of the House, in which Moon and Venus are placed at the commencement and end of a Dasha, are strengthened. Thus their disposition in 6th, 8th and 12th will produce only adverse effects.

53-55. Similarly the sages have described the effects of the House with Argal. If there is an auspicious Argal causing benefic, or malefic Planet of a Rāśi and Lagna receives a Aspect from him, that Rāśi will prevail. Here Lagna is the secondary condition. If the Planet, causing uninterrupted Argal, gives a Aspect to a Rāśi, that Rāśi will prevail. In other words good effects will be derived in the Dasha of that Rāśi. The Dasha of the Rāśi, which does not receive a Aspect from an auspicious Argal, or the Dasha of a Rāśi with Vipreet Argal will not be favourable. The Dasha of that Rāśi, which receives a Aspect from a benefic, will be favourable.

56-59. Financial gains will be derived in the Dasha of the Rāśi, which is occupied by its benefic Lord, or by an exalted Planet, who receives a Aspect from him. There will be loss of wealth, if such a Planet is in the 12th House to the Rāśi (or House). There will be destruction of all good effects, distress to children and father and mental agony in the Dasha of the Rāśi, if there are malefics in the 5th and the 9th from the Rāśi. Evil effects will be experienced in the Dasha of the Rāśi, which is occupied by 8ths Lord, 12ths Lord, Sun, Mars, or Saturn.

60-63. The Dasha of the Rāśi will cause distress to children, exile to a foreign country and continuous disturbances in life, if Rahu and Ketu are in the Trikona to the Rāśi. There will be danger from enemies, from the king and disease in the Dasha of the Rāśi, which is so posited, that the 6th and the 8th from it are occupied by malefic, debilitated, or combust Planets. There will be destruction of house, land and agricultural fields, if there is a malefic, or debilitated Planet in the 4th from the Rāśi. There will be loss of house, due to negligence, if such a Planet is Mars. There will be heart pain and danger from government, if the Planet is Saturn and there will be losses all round and danger from poison and thieves, if the Planet is Rahu.

64-66. There will be pilgrimage to holy places in the Dasha of the Rāśi, who has Rahu in the 10th to it. There will be gain of earnings, religious rites, gain of wealth, renown for good deeds and success in efforts and ventures in the Dasha of the Rāśi, which is so posited, that the 10th, the 11th and the 9th from it are occupied by benefics. There will be birth of children, happiness from wife and recognition by the Government in the Dasha of the Rāśi, from which the 5th, the 7th and the 9th are occupied by benefic, or exalted Planets. During the Dasha of the Houses (Rāśis), occupied by 5ths, 11ths, 10ths, 4ths, 9ths and Lagnas Lord, there will be growth of these Houses. The good effects will be in proportion to the strength of the Houses and the Planets, occupying them.

67-70. In the Dasha of a Rāśi (House) there will be well-being, increase in opulence and glory and devotion to deities and Brahmins, if it is occupied by Jupiter, Venus, or the Lord of a Trikona. There will be acquisition of more conveyances and cattle etc. in the Dasha of the Rāśi (House), which is so posited, that the 4th from it is occupied by an exalted Planet, or Lord of a Trikona. Moon there will give things, like grains, Ghī etc. Full Moon will favour with a treasure and jewels etc. Venus there, will provide enjoyment from music etc.

71-72. There will be enjoyment of the palanquin-like conveyance in the Dasha of the Rāśi (House), from which the 4th is occupied by Jupiter. There will be success in all ventures, great opulence and glory, acquisition of a kingdom during the Dasha of a Rāśi (House), which has the Yoga of the Lord of Lagna, 9ths Lord, 10ths Lord, an exalted Planet, or benefics. The effects of the Dashas of various Houses should be judged in this manner.

73-77. The effects of the Dashas of each Rāśi, or Planet (Nakshatra Dasha) depend on their 18 different kinds of conditions. They are deep exaltation, exaltation, dispositions on their either side, MulaTrikonaa, own, Adhimitr, Tatkalik Mitras, neutral, enemy, Adhisatrus Rāśi, deep debilitation, debilitated, or enemy Varga, own Varga, disposition in a Kendra, disposition in a Trikona, defeated in war between Planets, deep combustion.

78-83. Acquisition of kingdom, enjoyment and acquisition of more property are the effects of the whole Dasha of the Planet, who is in deep exaltation and is fully equipped with all the six kinds of strength, great opulence and glory with some possibility of affliction with disease are the effects of the Planet, placed in his Rāśi of exaltation. The Dasha of a Planet in deep debilitation is called Rikt. Diseases, loss of wealth and danger of death are the effects of the Dasha of such a Planet. The Dasha of the Planet, who is in a condition in between deep exaltation and deep debilitation is known, as Avrohini (descending). The Dasha of the Planet in exaltation, or in a friends Rāśi is called Madhya (of middle order). This Dasha also yields moderately good effects. The Dasha of a Planet, placed in a condition in between deep debilitation and deep exaltation, is called Rohini (ascending). The Dasha of a Planet, placed in between the debilitated and enemy Navāmśa is called Adham (evil). Dangers of various kinds, distress and sorrows are the results of the Dasha of such a Planet. These Dashas give results, according to their nomenclature.

84-87. The Dashas of other Planets become auspicious and augment the fortune, if the Lord of 9th and Jupiter are in any way related with Yoga, Kendra, or the House concerned etc. The Planet with Yoga of good fortune at birth produces good effects, when he is free from retrogression and becomes direct. The weakness, inabilities and Yogas of other Planets should also be taken into account in judging their effects. All those Dashas give full, medium and little effects in accordance with the disposition of the Planets in the Kendra, Panaphara and Apoklima.

88-89. The Planets in Shirshodaya, Ubhayodaya and Prishthodaya Rāśis, yield their results, respectively, at the commencement, in the middle and at the end of the Dasha. All the Planets yield auspicious results in the Antar Dasha of Naisargik (natural, constant) and Tatkalik (according to position) friends. The results will be adverse in the Antar Dasha of inimical Planets.
Antar Dashas of Rāśis

90-96. There are Antar Dashas of the 12 Rāśis, commencing from the Rāśi, in which the Lord of the Dasha is placed. There will be auspicious results, like acquisition of kingdom in the Antar Dasha of a Rāśi, which is occupied by its own Lord, or a friendly Planet. There will be inauspicious results, like loss of wealth, disputes, danger from diseases etc. in the Antar Dasha of the Rāśi, which may be 6th, 8th, or 12th, or is occupied by a malefic, debilitated Planet, or a Planet, placed in an inimical Rāśi. The Rāśi, which contained more auspicious marks in the Ashtak Varga will yield benefic effects in its Antar Dasha. Adverse will be the effects of the Antar Dasha of the Rāśi, which contains more inauspicious marks. For assessing the results the Rāśi, from which the Dasha commences, should be treated, as Lagna and the Houses thereafter should be assumed to have the characteristics, as if they are so from Lagna. Thus the 2nd House from that Rāśi will be the House of the wealth, the 3rd of co-borns and so on. There will be gains, or losses of Dhatus etc., assigned to the Rāśis and the Planets, in the Antar Dasha of the Rāśis concerned. In judging the effects of the Antar Dashas of the Planets their benefic and malefic nature, relations with the malefic, or benefic, Aspects on them and their disposition in 6th, 8th, or 12th etc. should all be kept in view.

97. The results of the Antar Dashas Pratyantar Dashas of the Rāśis should be assessed in the manner, explained in this chapter.