Chapter 47 Effects of Dashas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ४७ (दशाफलाद्यायः)

अथ दशाफलाद्यायः ||४७||

श्रुताश्च बहुधा भेदा दशानां च मया मुने |
फलं च कीदृशं तासां कृपया मे तदुच्यताम् ||१||

साधारणं विशिष्टञ्च दशानां द्विविधं फलम् |
ग्रहाणां च स्वभावेन स्थानस्थितिवशेन च ||२||

ग्रहवीर्यानुसारेण फलं ज्ञेयं दशासु च |
आद्यद्रेष्काणगे खेटे दशारम्भे फलं वदेत् ||३||

दशामध्ये फलं वाच्यं मध्यद्रेष्काणगे खगे |
अन्ते फलं तृतीयस्थे व्यस्तं खेटे च वक्रगे ||४||

दशारम्भे दशादीशे लग्नगे शुभदृग्युते |
स्वोच्चे स्वभे स्वमैत्रे वा शुभं तस्य दशाफलम् ||५||

षष्ठाऽष्टमव्ययस्थे च नीचास्तरिपुभस्थिते |
अशुभं तत्फलं चाऽथ ब्रुवे सर्वदशाफलम् ||६||

मूलत्रिकोणे स्वक्षेत्रे स्वोच्चे वा परमोच्चगे |
केन्द्रत्रिकोणलाभस्थे भाग्यकर्माधिपैर्युते ||७||

सूर्ये बलसमायुक्ते निजवर्गबलैर्युते |
तस्मिन्दाये महत् सौख्यं धनलाभादिकं शुभम् ||८||

अत्यन्तं राजसन्मानमश्वांदोल्यादिकं शुभम् |
सुताधिपसमायुक्ते पुत्रलाभं च विन्दति ||९||

धनेशस्य च सम्बन्धे गजान्तैश्वर्यमादिशेत् |
वाहनाधिपसम्बन्धे वाहनात्रयलाभकृत् ||१०||

नृपलतुष्टिर्वित्ताढ्यः सेनाधीशः सुखी नरः |
वस्त्रवाहनलाभश्च दशायां बलिनो रवेः ||११||

नीचे षडष्टके रिःफे दुर्बले पापसंयुते |
राहुकेतुसमायुक्ते दुह्स्थानाधिपसंयुते ||१२||

तस्मिन्दाये महापीडा धनधान्यविनाशकृत |
राजकोपः प्रवासश्च राजदण्डो धनक्षयः ||१३||

ज्वरपीडा यशोहानिर्बन्धुमित्रविरोधकृत |
पितृक्षयभयं चैव गृहे त्वशुभमेव च ||१४||

पितृवर्गे मनस्तापं जन्द्वेषं च विन्दति |
शुभदृष्टियुते सूर्ये मध्ये तस्मिन् क्वचित्सुखम् |

पापग्र्हेण सन्दृष्टे वदेत्पापफलं बुधः ||१५||
एवं सूर्यफलं विप्र संक्षेपादुदितं मया |

विंशोत्तरीमतेनाथ ब्रुवे चन्द्रदशाफलम् ||१६||
स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे चैव केन्द्रे लाभत्रिकोणगे |

शुभग्रहेण संयुक्ते पूर्णे चन्द्रेबलैर्युते ||१७||
कर्मभाग्याधिपैर्युक्ते वाहनेशबलैर्युते |

आद्यन्तैश्वर्यसौभाग्यधनधान्यादिलाभकृत ||१८||
गृहे तु शुभकार्याणि वाहनं राजदर्शनम् |

यत्नकार्यार्थसिद्धिः स्याद् गृहे लक्ष्मीकटाक्षकृत् ||१९||
मित्रप्रभुवशाद्भाग्यं राज्यलाभं महत्सुखम् |

अश्वान्दोल्यादिलाभं च श्वेतवस्त्रादिकं लभेत् ||२०||
पुत्रलाभादिसन्तोषं गृहगोधनसंकुलम् |

धनस्थानगते चन्द्रे तुङ्गे स्वक्षेत्रगेऽपि वा ||२१||
अनेकधनलाभं च भाग्यवृद्धिर्महत्सुखम् |

निक्षेपराजसन्मानं विद्यालाभं च विन्दति ||२२||
नीचे वा क्षीणचन्द्रे वा धनहानिर्भविष्यति |

दुश्चिक्ये बलसंयुक्ते क्वचित्सौख्यं क्वचिद्धनम् ||२३||
दुर्बले पापसंयुक्ते देहजाड्यं मनोरुजम् |

भृत्यपीडा वित्तहानिर्मातृवर्गजनाद्वधः ||२४||
षष्ठाष्टमव्यये चन्द्रे दुर्बले पापसंयुते |

राजद्वेषो मनोदुःखं धनधान्यादिनाशनम् ||२५||
मातृक्लेषं मनस्तापं देहजाड्यं मनोरुजम् |

दुःस्थे चन्द्रे बलैर्युक्ते क्वचिल्लाभं क्वचित्सुखम् |
देहजाड्यं क्वचिच्चैव शान्त्या तत्र शुभं दिशेत् ||२६||

स्वभोच्चादिगतस्यैवं नीचशत्रुभगस्य च |
ब्रवीमि भूमिपुर्तस्य शुभाऽशुभदशाफलम् ||२७||

परमोच्चगते भौमे स्वोच्चे मूलत्रिकोणगे |
स्वर्क्षे केन्द्रत्रिकोणे वा लाभे वा धनगेऽपि वा ||२८||

सम्पूर्णबलसंयुक्ते शुभदृष्टे शुभांशके |
राज्यलाभं भूमिलाभं धनधान्यादिलाभकृत् ||२९||

आधिक्यं राजसम्मानं वाहनाम्बरभूषणम् |
विदेशे स्थानलाभं च सोदराणां सुखं लभेत् ||३०||

केन्द्रे गते सदा भौमे दुश्चिक्ये बलसंयुते |
पराक्रमाद्वित्तलाभो युद्धे शत्रुजयो भवेत् ||३१||

कलत्रपुत्रविभवं राजसम्मानमेव च |
दशादौ सुखमाप्नोति दशान्ते कष्टमादिशेत् ||३२||

नीचादिदुष्टभावस्थे भौमे बलविवर्जिते |
पापयुक्ते पापदृष्टे सा दशा नेष्टदायिका ||३३||

एवं राहोश्च केतोश्च कथयामि गृहादिकम् |
तयोर्दशाफलज्ञप्त्यै तवाऽग्रे द्विजनन्दन ||३४||

राहोस्तु वृषभं केतोर्वृश्चिकं तुङ्गसंज्ञकम् |
मूलत्रिकोणकं ज्ञेयं युग्मं चापं क्रमेण च ||३५||

कुम्भाली च गृहौ प्रोक्तौ कन्यामीनौ च केनचित् |
तद्दाये बहुसौख्यं च धनधान्यादिसम्पदाम् ||३६||

मित्र्प्रभुवशादिष्टं वाहनं पुत्रसम्भवः |
नवीनगृहनिर्माणं धर्मचिन्ता महोत्सवः ||३७||

विदेशराजसन्मानं वस्त्रालङ्कारभूषणम् |
शुभयुक्ते शुभैर्दृष्टे योगकारकसंयुते ||३८||

केन्द्रत्रिकोओणलाभे वा दुश्चिक्ये शुभराशिगे |
महाराजप्रसादेन सर्वसम्पत्सुखावहम् ||३९||

यवनप्रभुसन्मानं ग्र्हे कल्याणसम्भवम् |
रन्ध्रे वा व्ययगे राहौ तद्दाये कष्टमादिशेत् ||४०||

पापग्रहेण सम्बन्धे मारकग्र्हसंयुते |
नीचराशिगते वापि स्थानभ्रंशो मनोव्यथा ||४१||

विनाशो दारपुत्राणां कुत्सितान्नं च भोजनम् |
दशादौ देहपीडा च धनधान्यपरिच्युतिः ||४२||

दशामध्ये तु सौख्यं स्यात् स्वदेशे धनलाभकृत् |
दशान्ते कष्टमाप्नोति स्थानभ्रंशो मनोव्यथा ||४३||

यः सर्वेषु नाभोगेषु बुधैरतिशुभः स्मृतः |
तस्य देवेन्द्रपूज्यस्य कथयामि दशाफलम् ||४४||

स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे जीवे केन्द्रे लाभत्रिकोणगे |
मूलत्रिकोणलाभे वा तुंगांशे स्वांशगेऽपि वा ||४५||

राज्यलाभं महापौरुषं राजसन्मानकीर्तनम् |
गजवाजिसमायुक्तं देवब्राह्मणपूजनम् ||४६||

दारपुत्रादिसौख्यं च वाहनांबरलाभजम् |
यज्ञादिकर्मसिद्धिः स्याद्वेदान्तश्रवणादिकम् ||४७||

महाराजप्रसादेनाऽभीष्टसिद्धिः सुखावहा |
आन्दोलिकादिलाभश्च कल्याणं च महत्सुखम् ||४८||

पुत्रदारादिलाभश्च अन्नदानं महत्प्रियम् |
नीचास्तपापसंयुक्ते जीवै रिष्फाष्टसंयुते ||४९||

स्थानभ्रंशं मनस्तापं पुत्रपीडामहद्भयम् |
पश्वादिधनहानिश्च तीर्थयात्रादिकं लभेत् ||५०||

आदौ कष्टफलं चैव चतुष्पाज्जीवलाभकृत् |
मध्यान्ते सुखमाप्नोति राजसम्मानवैभवम् ||५१||

अथ सर्वेषु खेटेषु योऽतिहीनः प्रकीर्तितः |
तस्य भास्करपुत्रस्य कथयामि दशाफलम् ||५२||

स्वोच्चे स्वक्षेत्रगे मन्दे मित्रक्षेत्रेऽथ वा यदि |
मूलत्रिकोणे भाग्ये वा तुंगांशे स्वांशगेऽपि वा ||५३||

दुश्चिक्ये लाभगे चैव राजसम्मानवैभवम् |
सत्कीर्तिर्धनलाभश्च विद्यावादविनोदकृत् ||५४||

महाराजप्रसादेन गजवाहनभूषणम् |
राजयोगं प्रकुर्वीत सेनाधीशान्महत्सुखम् ||५५||

लक्ष्मीकटाक्षचिह्नानि राज्यलाभं करोति च |
गृहे कल्याणसम्पत्तिर्दारपुत्रादिलाभकृत् ||५६||

षष्ठाष्टमव्यये मन्दे नीचे वाऽस्तङ्गतेऽपि वा |
विषशस्त्रादिपीडा च स्थाभ्रंशं महद्भयम् ||५७||

पितृमातृवियोगं च दारपुत्रादिपीडनम् |
राजवैसःअम्यकार्याणि ह्यनिष्टं बन्धनं तथा ||५८||

शुभयुक्तेक्षिते मन्दे योगकारकसंयुते |
केन्द्रत्रिकोणलाभे वा मीनगे कार्मुके शनौ ||५९||

राज्यलाभं महोत्साहं गजश्वाम्बरसंकुलम् ||६०||
अथ सर्वनभोगेषु यः कुमारः प्रकीर्तितः |

तस्य तारेशपुत्रस्य कथयामि दशाफलम् ||६१||
स्वोच्चे स्वक्षेत्रसंयुक्ते केन्द्रलाभत्रिकोणगे |

मित्रक्षेत्रसमायुक्ते सौम्ये दाये महत्सुखम् ||६२||
धनधान्यादिलाभं च सत्कीर्तिधनसम्पदाम् |

ज्ञानाधिक्यं नृपप्रीतिं सत्कर्मगुणवर्द्धनम् ||६३||
पुत्रदारादिसौख्यं च देहारोग्यं महत्सुखम् |

क्षीरेण भोजनं सौख्यं व्यापाराल्लभते धनम् ||६४||
शुभदृष्टियुते सौम्ये भाग्ये कर्माधिपे दशा |

आधिपत्ये बलवती सम्पूर्ण्फलदादिका ||६५||
पापग्रहयुते दृष्टे राजद्वेषं मनोरुजम् |

बन्धुजनविरोधं च विदेशगमनं लभेत् ||६६||
परप्रेष्यं च कलहं मूर्तकृर्च्छान्महन्भयम् |

षष्ठाष्टमव्यये सौम्ये लाभभोगार्थनाशनम् ||६७||
वातपीडां धनं चैवं पाण्डुरोगं विनिर्दिशेत् |

नृपचौराग्निभीतिं च कृषिगोभूमिनाशनम् ||६८||
दशादौ धनधान्यं च विद्यालाभं महत्सुखम् |

पुत्रकल्याणसम्पत्तिः सन्मार्गे धनलाभकृत् ||६९||
मध्ये नरेन्द्रसन्मानमन्ते दुःखं भविष्यति ||७०||

यस्तमोग्रहयोर्मध्ये कबन्धः कथ्यते बुधैः |
तस्य केतोरिदानीं ते कथेयामि दशाफलम् ||७१||

केन्द्रे लाभे त्रिकोणे व शुभराशौ शुभेक्षिते |
स्वोच्चे वा शुभवर्गे वा राजप्रीतिं मनोनुगम् ||७२||

देशाग्रामाधिपत्यं च वाहनं पुत्रसम्भवम् |
देशान्तरप्रयाणं च निर्दिशेत् तत् सुखावहम् ||७३||

पुत्रदारसुखं चैव चतुष्पाज्जीवलाभकृत् |
दुश्चिक्ये षष्ठलाभे वा केतुर्दाये सुखं दिशेत् ||७४||

राज्यं करोति मित्रांशं गजवाजिसमन्वितम् |
दशदौ राजयोगश्च दशामध्ये महद्भयम् ||७५||

अन्ते दूराटनं चैव देहविश्रमणं तथा |
धने रन्ध्रे व्यये केतौ पापदृष्टियुतेक्षिते ||७६||

निगडं बन्धुनाशं च स्थानभ्रंशं मनोरुजम् |
शूद्रसङ्गादिलाभं च कुरुते रोगसंकुलम् ||७७||

अथ भूतेषु यः शुक्रा मदरूपेण तिष्ठति |
तस्य दैत्यगुरोर्विप्र कथयामि दशाफलम् ||७८||

परमोच्चगते शुक्रे स्वोच्चे स्वक्षेत्रकेन्द्रगे |
नृपाऽभिषेकसम्प्राप्तिर्वाहनाऽम्बरभूषणम् ||७९||

गजाश्वपशुलाभं च नित्यं मिष्ठान्नभोजनम् |
अखण्डमण्डलाधीशाराजसन्मानवैभवम् ||८०||

मृदङ्गवाद्यघोषं च गृहे लक्ष्मीकटाक्षकृत् |
त्रिकोणस्थे निजे तस्मिन् राज्यार्थगृहहसम्पदः ||८१||

विवाहोत्सवकार्याणि पुत्रकल्याणवैभवम् |
सेनाधिपत्यं कुरुते इष्टबन्धुसमागनम् ||८२||

नष्टराज्याद्धनप्राप्तिं गृहे गोधनसङ्ग्रहम् |
षष्ठाष्टमव्यये शुक्रे नीचे वा व्ययराशिगे ||८३||

आत्मबन्धुजनद्वेषं दारवर्गादिपीडनम् |
व्यवसायात्फ्लं नष्टं गोमहिष्यादिहानिकृत् ||८४||

दारपुत्रादिपीडा वा आत्मबन्धुवियोगकृत् |
भाग्यकर्माधिपत्येन लग्नवाहनराशिगे ||८५||

तद्दशायां महत्सौख्यं देशग्रामाधिपालता |
देवालयतडागादिपुण्यकर्मसु संग्रहः ||८६||

अन्नदाने महत्सौख्यं नित्यं मिष्ठान्नभोजनम् |
उत्साहः कीर्तिसम्पत्ती स्त्रीपुत्रधनसम्पदः ||८७||

स्वभुक्तौ फलमेवं स्याद्बलान्यन्यानि भुक्तिषु |
द्वितीयद्यूननाथे तु देहपीडा भविष्यति ||८८||

तद्दोषपरिहारार्थं रुद्रं वा त्र्यम्बकं जपेत् |
स्वेतां गां महिषीं दव्यादारोग्यं च ततो भवेत् ||८९||

1. Maitreya said. O Mahārśi Parashara! You have told me about the different kinds of Dashas. Now be kind enough to enlighten me with the effects of Dashas.

2. Mahārśi Parashara replied. O Brahmin! There are two kinds of effects of Dashas: general and distinctive. The natural characteristics of the Planets cause the general effects and the distinctive effects are realized by their placements etc.
3-4. The effects of the Dashas of the Planets are in accordance with their strength. The effects of a Planet in the first Dreshkan are realized at the commencement of the Dasha. The Planet in the second Dreshkan makes its effects felt in the middle of the Dasha. The effects of the Planet in the third Dreshkan are experienced at the end of the Dasha. If the Planet is retrograde, these effects would be in the reverse order. The Dasha effects of Rahu and Ketu, who are always retrograde, will always be realized in the reverse order.

5-6. The effects are favourable, if at the commencement of the Dasha the Dasha Lord is in Lagna, in his exaltation, own, or a Shant Rāśi. The results are unfavorable, if the Dasha Lord is in 6th, 8th, or 12th House, in his debilitation, or in an inimical Rāśi.
Sun Dasha

7-11. During the Dasha of Sun there is acquisition of wealth, great felicity and honors from the Government, if at the time of birth Sun is in his own Rāśi, in his exaltation Rāśi, in a Kendra, in 11th, be associated with the Lord of 9th, or the Lord of 10th and strong in his Varga. The native will be blessed with a son (children), if Sun is with the Lord of 5th. The native will acquire elephants and other kinds of wealth, if Sun is associated with the Lord of 2nd. The native will enjoy comforts of conveyances, if Sun is associated with the Lord of 4th. He attains a high position, like that of Army Chief, by the beneficence of the king and enjoys all kinds of happiness. Thus during the Dasha of a strong (and favourable) Sun there are acquisitions of clothes, agricultural products, wealth, honors, conveyances etc.
12-15. During the Dasha of Sun there will be anxieties, loss of wealth, punishment from Government, defamation, opposition by kinsmen, distress to father, (in)auspicious happenings at home, distress to paternal and maternal uncles etc., anxiety and inimical relations with other people for no reason whatsoever, should Sun be in his Rāśi of debilitation, be weak in 6th, 8th, or 12th, or be associated with malefic Planets, or with the Lord of 6th, 8th, or 12th. There will be some favourable effects at times, if in the above situations Sun receives a Aspect from benefic Planets. The effects will always be unfavorable, when malefic Planets give a Aspect to Sun.
Moon Dasha

16-22. O Brahmin! After describing the effects of the Dasha of Sun in brief, I will now come to the effects of Vimshottari Dasha of Moon. During the Dasha of Moon from its commencement to the end there will be opulence and glory, good fortune, gain of wealth, auspicious functions at home, dawn of fortune, attainment of a high position in Government, acquisition of conveyances, clothes, birth of children and acquisition of cattle, should Moon be in her exaltation, in her own Rāśi, in Kendra, in 11th, 9th, or 5th, be associated with, or receives a Aspect from benefics, be fully powerful and is associated with the Lord of 10th, 9th, or 4th. There will be extraordinary gains of wealth and luxuries, if such a Moon is in 2nd House.
23-26. Should Moon be waning, or in her debilitation Rāśi, there will be loss of wealth in her Dasha. If Moon is in 3rd, there will be happiness off and on. If Moon is associated with malefics, there will be idiocy, mental tension, trouble from employees and mother and loss of wealth. If waning Moon is in 6th, 8th, or 12th, or is associated with malefics, there will be inimical relations with Government, loss of wealth, distress to mother and similar evil effects. If a strong Moon is placed in 6th, 8th, or 12th there will be troubles and good times off and on.
Mars Dasha

27-32. If Mars is in his exaltation, in his MulaTrikonaa, in his own Rāśi, in Kendra, in 11th, or 2nd House with strength, in a benefic Ańśa (Navāmśa) and is associated with a benefic, there will be during his Dasha acquisition of kingdom (attainment of a high administrative, or political position in Government, gain of wealth and land, recognition by Government), gain of wealth from foreign countries and acquisition of conveyances and ornaments. There will also be happiness and good relations with co-borns. If Mars with strength is placed in a Kendra, or in 3rd, there will be gain of wealth through valor, victory over enemies, happiness from wife and children. There will, however, be a possibility of some unfavorable effects at the end of the Dasha.
33. If Mars is in his debilitation Rāśi, weak, in an inauspicious House, or is associated with, or receives a Aspect from malefics, there will be in his Dasha loss of wealth, distress and similar unfavorable effects.
Rahu Dasha

34-39. In order to clarify the effects of the Dasha of Rahu I shall first mention the exaltation and debilitation Rāśis of Rahu and Ketu. The exaltation Rāśi of Rahu is Taurus. The exaltation Rāśi of Ketu is Scorpio. The MulaTrikonaas of Rahu and Ketu are Gemini and Sagittarius. The own Rāśis of Rahu and Ketu are Aquarius and Scorpio. Some sages have expressed the view, that Virgo is the own Rāśi of Rahu and Pisces is the own Rāśi of Ketu. Should Rahu be in his exaltation Rāśi etc., there will be during the Dasha of Rahu great happiness from acquisition of wealth, agricultural products etc., acquisition of conveyances with the help of friends and Government, construction of a new house, birth of sons (children), religious inclinations, recognition from Government of foreign countries and gain of wealth, clothes etc. If Rahu be associated with, or receives a Aspect from benefics, be in a benefic Rāśi and be in 1st, 4th, 7th, 10th, 11th, or 3rd, there will be during his Dasha all kinds of comforts by the beneficence of the Government, acquisition of wealth through a foreign Government, or sovereign and felicity at home.
40-43. If Rahu is in 8th, or 12th House, there will be during his Dasha all kinds of troubles and distress. If Rahu is associated with a malefic, or a Marak Planet, or is in his debilitation Rāśi, there will be loss of position, destruction of his residential house, mental agony, trouble to wife and children and misfortune of getting bad food. There will be loss of wealth at the commencement of the Dasha, some relief and gain of wealth in his own country and distress and anxieties during the last portion of the Dasha.
Jupiter Dasha

44. Now I am going to describe the effects of the Dasha of Jupiter, the great benefic and preceptor of the Gods.
45-48. If Jupiter is in his exaltation, his own Rāśi, his MulaTrikonaa, in 10th, 5th, or 9th House, in his own Navāmśa, or in his exalted Navāmśa, there will be during his Dasha: acquisition of kingdom, great felicity, recognition by Government, acquisition of conveyances and clothes, devotion to deities and Brahmins, happiness in respect of his wife and children and success in the performance of religious sacrifices (oblations.

49-51. If Jupiter is in his debilitation Rāśi, combust, associated with malefics, or in 6th, or 8th, there will be during his Dasha loss of residential premises, anxiety, distress to children, loss of cattle and pilgrimage. The Dasha will give some unfavorable effects at its commencement only. During the later part of the Dasha there will be good effects, like gain of wealth, awards from and recognition by Government.
Saturn Dasha

52. Now I will describe to you the effects of the Dasha of Saturn, who is considered the vilest and most inferior amongst all the Planets.
53-56. If Saturn is in his exaltation, in his own Rāśi, or in MulaTrikonaa, or friendly Rāśi, in his own, or exalted Navāmśa and in 3rd, or 11th, there will be during his Dasha recognition by Government, opulence and glory, name and fame, success in the educational sphere, acquisition of conveyances and ornaments etc., gain of wealth, favours from Government, attainment of a high position, like Commander of an Army, acquisition of a kingdom, benevolence of goddess Lakshmi, gain of property and birth of children.
57-60. If Saturn is in 6th, 8th, or 12th, in his debilitation Rāśi, or combust, there will be during his Dasha ill effects from poison, injury from weapons, separation from father, distress to wife and children, disaster, as a result of displeasure of Government, imprisonment etc. If Saturn receives a Aspect from, or is associated with a benefic, is placed in a Kendra, or in a Trikona, in Sagittarius, or in Pisces, there will be acquisition of a kingdom, conveyances and clothes.
Mercury Dasha

61. Now I am going to describe the effects of the Dasha of Mercury, who is called a Kumar (in his teens) amongst all the Planets.
62-65. If Mercury is in his exaltation, in his own, in a friendly Rāśi, or in 11th, 5th, or 9th, there will be during his Dasha acquisition of wealth, gain of reputation, improvement in knowledge, benevolence of Government, auspicious functions, happiness from wife and children, good health, availability of sweetish preparations, profits in business etc. If Mercury receives a Aspect from a benefic, is in 9th, or is the Lord of 10th, the aforesaid beneficial results will be experienced in full and there will be great felicity all-round.
66-70. If Mercury is associated with a malefic, there will be during his Dasha punishment by Government, inimical relations with kinsmen, journey to a foreign country, dependence on others and the possibility of urinary troubles. If Mercury is in 6th, 8th, or 12th, there will be loss of wealth, due to indulgence in lascivious activities, possibility of suffering from rheumatism and jaundice, danger of thefts and malevolence of Government, loss of land and cattle etc. At the commencement of the Dasha of Mercury, there will be gains of wealth, betterment in the educational sphere, birth of children and happiness. In the middle of the Dasha, there will be recognition from Government. The last part of the Dasha will be distressful.
Ketu Dasha

71. Now I will tell you about the Dasha of Ketu, who is a headless trunk (Kabandha) amongst all the Planets.
72-77. If Ketu is in a Kendra, a Trikona, or in 11th, in a benefic Rāśi, in his exaltation, or in his own Rāśi, there will be during his Dasha cordial relations with the king, desired headship of a country, or village, comforts of conveyances, happiness from children, gain from foreign countries, happiness from wife and acquisition of cattle. If Ketu is in 3rd, 6th, or 11th, there will be in his Dasha acquisition of a kingdom, good relations with friends and opportunities for the acquisition of elephants. At the commencement of the Ketu Dasha there will be Raja Yoga. During the middle portion of the Dasha there will be possibilities of fearfulness and in the last part there will be sufferings from ailments and journeys to distant places. If Ketu is in 2nd, 8th, or 12th, or receives a Aspect from a malefic, there will be imprisonment, destruction of kinsmen and residential premises and anxieties, company of menials and diseases.
Venus Dasha

78. Now I will describe the effects of the Dasha of Venus, who is the incarnate of intoxication, ecstasy, delight and pride amongst all the Planets.
79-82. If Venus is in his exaltation, in his own Rāśi, or in a Kendra, or a Trikona, there will be during his Dasha acquisition of fancy clothes, ornaments, conveyances, cattle and land etc., availability of sweet preparations every day, recognition from the sovereign, luxurious functions of songs and dances etc. by the benevolence of Goddess Lakshmi. If Venus is in his MulaTrikonaa, during his Dasha there will definitely be acquisition of a kingdom, acquisition of a house, birth of children and grandchildren, celebration of marriage in the family, attainment of a high position, like the Commander of an Army, visits of friends, recovery of lost wealth, property, or kingdom.
83-84. If Venus is in 6th, 8th, or 12th, there will be during his Dasha inimical relations with kinsmen, distress to wife, losses in business, destruction of cattle and separation from relations.
85-87. If Venus is in 4th, as Lord of 9th, or 10th, there will be during his Dasha attainment of rulership of a country, or village, performance of pious deeds, like building of reservoirs and temples and giving grains etc. in ch6thty, availability of sweet preparations every day, vigor in work, name and fame and happiness from wife and children.
88-89. Similar are the effects of Venus in his sub-periods. If Venus is Lord of 2nd, or 7th, there will be during his Dasha physical pains and troubles. To get alleviation from those troubles the native should perform Shatarudriya, or Mrityunjaya Japa in the prescribed manner and give in ch6thty a cow, or female buffalo.