Chapter 44 Maraka Planets

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ४४ (मारकभेदाध्यायः)

अथ मारकभेदाध्यायः ||४४||

बहुधाऽऽयुर्भवा योगाः कथिता भवताऽधुना |
नृणां मारकभेदाश्च कथ्यन्तां कृपया मुने ||१||

तृतीयमष्टमस्थानमायुःस्थानां द्वयं द्विज |
मारकं तद्व्ययस्थानं द्वितीयं सप्तमं तथा ||२||

तत्रापि सप्तमस्थानाद् द्वितीयं बलवत्तरम् |
तयोरीशौ तत्र गताः पापिनस्तेन संयुताः ||३||

ये खेटाः पापिनस्ते च सर्वे मारकसंज्ञकाः |
तेषां दशाविपाकेषु सम्भवे निधनं नृणाम् ||४||

अल्पमध्यमपूर्णायुः प्रमाणमिह योगजम् |
विज्ञाय प्रथमं पुंसां मारकं परिचिन्तयेत् ||५||

अलाभे पुनरेतेषां सम्बन्धेन व्ययेशितुः |
क्वचिच्छुभानां च दशस्वष्टमेशदशासु च ||६||

केवलानां च पापानां दशासु निधनं क्वचित् |
अल्पनीयं बुधैर्नृणां मारकाणामदर्शने ||७||

सत्यपि स्वेन सम्बन्धे न हन्ति शुभभुक्तिषु |
हन्ति सत्यप्यसम्बन्धे मारकः पापभुक्तिषु ||८||

मारकग्रहसम्बन्धान्निहन्ता पापकृच्छनिः |
अतिक्रम्येतरान् सर्वान् भवत्यत्र न संशयः ||९||

अथाऽन्यदपि वक्ष्यामि द्विज मारकलक्षणं |
त्रिविधाश्चायुषो योगाः स्वल्पायुर्मध्यमोत्तमाः ||१०||

द्वाविंशात् पूर्वमल्पायुर्मध्यमायुस्ततः परम् |
चतुष्षष्ट्याः पुरस्तात् तु ततो दीर्घमुदाहृतम् ||११||

उत्तमायुः शतादूर्ध्वं ज्ञातव्यं द्विजसत्तम |
जनैर्विंशतिवर्षान्त्यमायुर्ज्ञातं न शक्यते ||१२||

जपहोमचिकित्साद्यैर्बालरक्षां हि कारयेत् |
म्रियन्ते पितृदोषैश्च केचिन्मातृग्रहैरपि ||१३||

केचित् स्वारिष्ट्योगाच्च त्रिविधा बालमृत्यवः |
ततः परं नृणामायुर्गणयेद् द्विजसत्तम ||१४||

अथाऽन्यदपि वक्ष्यामि नृणां मारकलक्षणम् |
अल्पायुर्योगजातस्य विप्भे च मृतिर्भवेत् ||१५||

मध्यायुर्योगजस्यैवं प्रत्यरौ च मृतिर्भवेत् |
दीर्घायुर्योगजातस्य वधभे तु मृतिर्भवेत् ||१६||

द्वाविंशत्र्यंशपश्चैव तथा वैनाशिकाधिपः |
विपत्ताराप्रत्यरीशा वधभेशंस्तथैव च ||१७||

आद्यान्तपौ च विज्ञेयौ चन्द्राक्रान्तगृहाद् द्विज |
मारकौ पापखेटौ तौ शुभौ चेद्रोगदौ स्मृतौ ||१८||

षष्ठाधिपदशायां च नृणां निधनसम्भवः |
षष्ठाष्टरिष्फनाथानामपहारे मृतिर्भवेत् ||१९||

मारका बहवः खेटा यदि वीर्यसमन्विताः |
तत्तद्दशान्तरे विप्र रोगकष्टादिसंभवः ||२०||

उक्ता ये मारकास्तेषु प्रबलो मुख्यमारकः |
तदवस्थानुसारेण मृतिं वा कष्टमादिशेत् ||२१||

रहुश्चेदथवा केतुर्लग्ने कामेऽष्टमे व्यये |
मारकेशान्मदे वाऽपि मारकेशेन संयुतः ||२२||

मारकः स च विज्ञेयः स्वदशान्तर्दशास्वपि |
मकरे वृश्चिके जन्म राहुस्तस्य मृतिप्रदः ||२३||

षष्ठाऽष्टरिष्फगो राहुस्तद्दये कष्टदो भवेत् |
शुभग्रहयुतो दृष्टो न तदा कष्टकृन्मतः ||२४||

लग्नात् तृतीयभावे तु बलिना रविणा युते |
राजहेतुश्च मरणं तस्य ज्ञेयं द्विजोत्तम ||२५||

त्रितीये चेन्दुना युक्ते दृष्टे वा यक्ष्मणा मृतिः |
कुजेन व्रणशस्त्राग्निदाहाद्यैर्मरणं भवेत् ||२६||

तृतीये शनिराहुभ्यां युक्ते दृष्टेऽपि वा द्विज |
विषार्तितो मृतिर्वाच्या जलाद्वा वह्निपीडनात् ||२७||

गर्तादुच्चात् प्रपतनाद् बन्धनाद् वा मृतिर्भवेत् |
तृतीये चन्द्रमान्दिभ्यां युक्ते वा वीक्षिते द्विज ||२८||

कृमिकुष्ठादिना तस्य मरणं भवति ध्रुवम् |
तृतीये बुधसंयुक्ते वीक्षिते वापि तेन च ||२९||

ज्वरेण मरणं तस्य विज्ञेयं द्विजसत्तम |
तृतीये गुरुणा युक्ते दृष्टे शोफादिना मृतिः ||३०||

तृतीये भृगुयुग्दृष्टे मेहरोगेण तन्मृतिः |
बहुखेटयुते तस्मिन् बहुरोगभवा मृतिः ||३१||

तृतीये च शुभैर्युक्ते शुभदेशे मृतिर्भवेत् |
पापैश्च कीकटे देशे मिश्रैर्मिश्रस्थले मृतिः ||३२||

तृतीये गुरुशुक्राभ्यां युक्ते ज्ञानन वै मृतिः |
अज्ञानेनाऽन्यखेटैश्च मृतिर्ज्ञेया द्विजोत्तम ||३३||

चरराशौ तृतीयस्थे परदेशे मृतिर्भवेत् |
स्थिरराशौ स्वगेहे च द्विस्वभावे पथि द्विज ||३४||

लग्नादष्टमभावाच्च निमित्तं कथितं बुधैः |
सूर्येऽष्टमेऽग्नितो मृत्युश्चन्द्रे मृत्युर्जलेन च ||३५||

शास्त्राद् भौमे ज्वराज् ज्ञे च गुरौ रोगात् क्षुधा भृगौ |
पिपासया शनौ मृत्युर्विज्ञेयो द्विजसत्तम ||३६||

अष्टमे शुभदृग्युक्ते धर्मपे च शुभैर्युते |
तीर्थे मृतिस्तदा ज्ञेया पापाख्यैरन्यथा मृतिः ||३७||

अग्न्यम्बुमिश्रत्र्यंशैर्ज्ञेयो मृत्युर्गृहाश्रितैः |
परिणामः शवस्याऽत्र भस्मसंक्लेदशोषकैः ||३८||

व्यालवर्गदृकाणैस्तु विडम्बो भवति ध्रुवम् |
शवस्य श्वशृगालाद्यैर्गृध्रकाकादिपक्षिभिः ||३९||

कर्कटे मध्यमोऽन्त्यश्च वृश्चिकाद्यद्वितीयकौ |
मीनेऽन्तिमस्त्रिभागश्च व्यालवर्गाः प्रकीर्तिताः ||४०||

रविश्चन्द्रबलाक्रान्तत्र्यंशनाथे गुरौ जनः |
देवलोकात् समायातो विज्ञेयो द्विजसत्तम ||४१||

शुक्रेन्द्वोः पितृलोकात्तु मर्त्याच्च रविभौमयोः |
बुधाऽऽर्क्योर्नरकादेवं जन्मकालाद् वदेत् सुधिः ||४२||

गुरुश्चन्द्रसितौ सूर्यभौमौ ज्ञार्की यथाक्रमम् |
देवेन्दुभूम्यधोलोकान् नयन्त्यस्तारिरन्ध्रगाः ||४३||

अथ तत्र ग्रहभावे रन्ध्रारित्र्यंशनाथयोः |
यो बली स निजं लोकं नयत्यन्ते द्विजोत्तम ||४४||

तस्य स्वोच्चादि संस्थित्या वरमध्याऽधमाः क्रमात् |
तत्तल्लोकेऽपि सञ्जाता विज्ञेया द्विजसत्तम ||४५||

अन्यान् मारकभेदांश्च राशिग्रहकृतान् द्विज |
दशाध्यायप्रसंगेषु कथयिष्यामि सुव्रत ||४६||

1. O Mahārśi Parashara, you have mentioned a lot about longevity. Be kind enough to throw light on Marakas, or killers.

2-5. O Brahmin, 3rd and 8th House are the two Houses of longevity. The Houses, related to death, are the 12th from each of these, i.e. 2nd and 7th House are Maraka Houses. Out of the two, 2nd House is a powerful Maraka House. The Lords of 2nd and 7th House, malefics in 2nd and 7th House and malefics, conjunct with 2nds Lord and conjunct with 7ths Lord are all known, as Marakas. The major and sub-periods of these Planets will bring death on the native, depending on whether he is a long life, medium life, or short life person.
6-8. The Dasha of a benefic Planet, related to 12ths Lord may also inflict death. End may descend on the native in 8ths Lords Dasha. The Dasha of a Planet, which is an exclusive malefic, may also cause death.
9. Should Saturn be ill-disposed and be related to a Maraka Planet, he will be the first to kill in preference to other Planets.

10-14. O Brahmin, I tell you further about Marakas. Narrated earlier are three kinds of life-spans, viz. short, medium and long. Short life is before 32 years, later on up to 64 it is medium life and from 64 to 100 it is long life. Beyond 100 the longevity is called supreme. O excellent of the Brahmins, it is impossible to decide upon longevity till the native is 20 years old. Till such year the child should be protected by sacred recitations, religious offerings (of Ghī etc.) to consecrated fire, as prescribed in the Vedas etc. and through medical treatments, for premature death may descend on the child due to sins of father and mother, or of its own (in the previous birth).

15-21. I further mention about the Maraka Planets. One born with short life combinations may face death in the Dasha, denoted by Vipat star (3rd from the birth star), one of medium life may die in the Dasha, denoted by Pratyak star (5th from the birth star). In the Dasha, denoted by Vadh star (7th from the birth star), one with long life may obtain his end. The Dasha of the Lord of the 22nd Dreshkana, or 23rd, or 3rd, or 5th, or 7th asterisms may also cause death. The Lords of the 2nd and the 12th, counted from Cancer, may bring death. This is true, when Moon is a malefic. If he happens to be a benefic, there will be diseases (not death). Death may come to pass in the Dasha of 6ths Lord and in the subperiods of 6ths, 8ths and/or 12ths Lords. Should there be many Marakas and, if these Marakas are strong, there will be diseases, miseries etc. in major and sub-periods. Thus these are Marakas and are prim6thly related to bring death upon the native. According to their dispositions there may be death, or difficulties.

22-24. Rahu and Ketu, as Marakas. If Rahu, or Ketu are placed in 1st, 7th, 8th, or 12th House, or happen to be in the 7th from a Maraka Lord, or are placed with such a Planet, they acquire powers of killing in their major, or sub-periods. For one born in Capricorn, or in Scorpio, Rahu will be a Maraka. Should Rahu be in 6th, 8th, or 12th House, he will give difficulties in his Dasha periods. He will not, however, do so, if Rahu receives a Aspect from, or is conjunct with a benefic.

25-31. 3rd House and Death. O excellent of Brahmins, if Sun, being with strength, is in 3rd House, one will obtain his death, due to a king (legal punishments). Moon in 3rd House will cause death, due to tuberculosis, while wounds, weapons, fire and thirst will cause death through Mars in 3rd House. If 3rd House receives a Aspect from, or is occupied by Saturn and Rahu, death will be through poison, water, or fire, or fall from heights, or confinement. Death will surely come to descend through insects, or leprosy, if Moon and Gulika occupy, or give a Aspect to 3rd House. Mercury, giving a Aspect to, or occupying 3rd House, will bring death, followed by fever. Jupiter in 3rd House, or giving a Aspect to 3rd House, will cause death by swelling, or tumors. Urinary diseases will cause death, if Venus is in, or gives a Aspect to 3rd House. Many Planets, giving a Aspect to, or occupying 3rd House, will bring death through many diseases.

32. If 3rd House is occupied by a benefic, death will be in an auspicious place (like a shrine) and, if 3rd House is occupied by a malefic, death will be in sinful places. Mixed occupation of 3rd House will yield mixed results with regard to the place of death.

33. Consciousness will prevail at the time of death, if Jupiter, or Venus are placed in 3rd House. With other Planets in 3rd House there will be unconsciousness before death.
34. According to 3rd House being a Movable, a Fixed, or a Dual Rāśi, death will be, respectively, in a foreign place (other than native birth place), in ones own house, or on the way.

35-36. Occupants of 8th House. Note the occupant of 8th House. If it is Sun, death will be through fire, if Moon is in 8th House, through water, if Mars , through weapons, if Mercury, through fever, if Jupiter, through diseases, if Venus, through hunger and, if Saturn, through thirst.
37. If 8th House is occupied by, or receives a Aspect from a benefic, while 9ths Lord is conjunct with a benefic, the native will die in a shrine. If 8th House is occupied by, or receives a Aspect from a malefic, while 9ths Lord is conjunct with a malefic, death will be in a place, other than a shrine.
38-39. Fate of the Human Physical System. Should there be a benefics Dreshkana in 8th House (22nd Dreshkana), the body will be burnt in fire (as prescribed in Shastras). If a malefics Dreshkana happens to be in 8th House, the body will be thrown away in water. If the Dreshkana in 8th House is owned by a mixed Planet, the dead body will only dry up. If the Dreshkana in 8th House is a serpent Dreshkana, the body will be eaten away by animals, crows etc.
40. Serpent Dreshkanaas. The 2nd and 3rd Dreshkana in Cancer, the initial one in Scorpio and the last one in Pisces are designated, as serpent Dreshkanaas.
41-42. Pre-natal Abode. O excellent of Brahmins, the stronger of the two lumin6thes, Sun and Moon, occupying a Dreshkana of Jupiter, denotes the descent from the world of gods. If the stronger of the lumin6thes occupies the Dreshkana of Venus, or Moon, the descent is from the world of the Manes, if the stronger of the two lumin6thes is in the Dreshkana of Sun, or Mars , the descent is from the world of Yama (world of the death) and, if in Dreshkana of Mercury, or Saturn, the descent is from the hell.

43-45. Ascent after Death. According to the following Planets in 12th, 7th, 6th, or 8th House, the native will attain one of the different worlds after death: Jupiter heaven, Moon, or Venus the world of Manes, Mars and/or Sun earth (rebirth), Mercury and/or Saturn hell. In case the said Houses are not occupied, the native will go to the world, indicated by the stronger of the Dreshkana Lords, related to 6th and 8th House. The relative Planets exaltation etc. will denote the high, medium and low status the native will obtain in the said world.

46. Other Planets and Rāśis, becoming Marakas, are being discussed in the chapter, related to Dashas.