Chapter 39 Raja Yoga

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ३९ (राजयोगाध्यायः)

अथ राजयोगाध्यायः॥३९॥

अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि राययोगान्‌ द्विजोत्तम।
येषां विज्ञानमात्रेण राजपूज्यो जनो भवेत्‌॥ १॥

ये योगाः शम्भुना प्रोक्ताः पुरा शैलसुताग्रतः।
तेषां सारमहं वक्ष्ये तवाग्रे द्विजनन्दन॥ २॥

चिन्तयेत्‌ कारकांशे वा जनुर्लग्नेऽथ वा द्विज।
राजयोगकरौ द्वौ द्वौ स्फुटौ खेटौ प्रयत्नतः॥ ३॥

आत्मकारकपुत्राभ्यां योगमेकं प्रकल्पयेत्‌।
तनुपञ्चमनाथाभ्यां तथैव द्विजसत्तम॥ ४॥

लग्नपुत्रेशयोरात्मपुत्रकारकयोर्द्वयोः।
सम्बन्धात्‌ पूर्णमर्धं वा पादं वीर्यानुसारतः॥ ५॥

लग्नेशे पञ्चमे भावे पञ्चमेशे च लग्ने।
पुत्रात्मकारकौ विप्र लग्ने च पञ्चमे स्थित॥ ६॥

स्वोच्चे स्वंशे स्वभे वाऽपि शुभग्रहनिरीक्षितो।
महाराजाख्ययोगोऽत्र जातः ख्यातः सुखान्वितः॥ ७॥

भाग्येशः कारको लग्ने पञ्चमे सप्तमेऽपि वा।
राजयोगप्रदातारौ शुभखेटयुतेक्षितौ॥ ८॥

लग्नेशात्‌ कारकाच्चापि धने तुर्ये च पञ्चमे।
शुभखेटयुते भावे जातो राजा भवेद्‌ ध्रुवम्‌॥ ९॥

तृतीये षष्ठभे ताभ्यां पापग्रहयुतेक्षिते।
जातो राजा भवेदेवं मिश्रे मिश्रफलं वदेत्‌॥ १०॥

स्वांशे वा पञ्चमे शुक्रे जीवेन्दुयुतवीक्षिते।
लग्ने लग्नपदे वाऽपि राजवर्गो भवेन्नरः॥ ११॥

जन्माङ्गे कालहोराङ्गे कालङ्गे येन केनचित्‌।
एकग्रहेण सन्दृष्टे त्रितये राजभाग्‌ जनः॥ १२॥

लग्नषड्‌वर्गके चैवमेकखेटयुतेक्षिते।
राजयोगो भवत्येव निर्विशंक द्विजोत्तम॥ १३॥

पूर्णदृष्टे पूर्नयोगमर्धदृष्टेऽर्धमेव च।
पाददृष्टे पादयोगमिति ज्ञेयं क्रमात्‌ फलम्‌॥ १४॥

लग्नत्रये स्वभोच्चस्थे खेटे राजा भवेद्‌ ध्रुवम्‌।
यद्वा लग्ने दृकाणेंऽशे स्वोच्चखेटयुते द्विज॥ १५॥

पदे शुभ सचंद्रे च धने देवगुरौ तथा।
स्वोच्चस्थखेटसन्दृष्टे राजयोगो न संशयः॥ १६॥

शुभे लग्ने शुभे त्वर्थे तृतीये पापखेचरे।
चतुर्थे च शुभे प्राप्ते राजा वा तत्समोऽपि वा॥ १७॥

स्वोच्चस्थो हरिणांको वा जीवो वा शुक्र एव वा।
बुधो वा धनभावस्थः श्रियं दिशति देहिनः॥ १८॥

षष्ठेऽष्टमे तृतीये वा स्वस्वनीचगता ग्रहाः।
लग्नं पश्येत्‌ स्वभोच्चस्थो लग्नपो राज्ययोगदः॥ १९॥

षष्ठाऽष्टमव्ययाधीशा नीचस्था रिपुभेऽस्थगाः।
स्वोच्चस्वभगलग्नेशो लग्नं पश्यंश्च राज्यदः॥ २०॥

स्वोच्चस्वभस्थराज्येशो लग्नं पश्यंश्च राज्यदः।
शुभाः केन्द्रस्थिता वाऽपि राज्यदः नाऽत्र संशयः॥ २१॥

शुभराशौ शुभांशे च कारको धनवान्‌ भवेत्‌।
तदंशकेन्द्रेषु शुभे नूनं राजा प्रजायते॥ २२॥

लग्नारूढं दारपदं मिथः केन्द्र स्थितं यदि।
त्रिलाभे वा त्रिकोणे वा तदा राजा न संशयः॥ २३॥

भावहोराघटीसंज्ञलग्नानि च प्रपश्यति।
स्वोच्चग्र्हो राजयोगो लग्नद्वयमथापि वा॥ २४॥

राशेर्द्रेष्काणतोंऽशाच्च राशेरंशादथापि वा।
यद्वा राशिदृकाणाभ्यां लग्नद्रष्टा तु योगदः॥ २५॥

पदे स्वोच्चखगाक्रान्ते चन्द्राक्रान्ते विशेषतः।
क्रान्ते च गुरुशुक्राभ्यां केनाप्युच्चग्रहेण वा॥ २६॥

दुष्टार्गलग्रहाभावे राजयोगो न संशयः।
शुभारूढे तत्र चन्द्रे धने देवगुरौ तथा॥ २७॥

दुःस्थानेशोऽपि नीचस्थो यदि लग्नं प्रपश्यति।
तदाऽपि राजयोगः स्यादिति ज्ञेयं द्विजोत्तम॥ २८॥

चतुर्थदशमार्थायपतिदृष्टे विलग्नभे।
पदाल्लाभे तु शुक्रेण दृष्टेऽप्यारूढभे शुभे॥ २९॥

राजा वा तत्समो वापि जातको जायते ध्रुवम्‌।
ष।ष्ठाष्टमगते नीचे लग्नं पश्यति वा तथा॥ ३०॥

तृतीयलाभगे नीचे लग्नं पश्यति वा तथा।
लग्नांशकेन्द्रेषु शुभे निग्रहानुग्रहक्षमः॥ ३१॥

अथाऽहं सम्प्रवक्ष्यामि राजयोगादिकं परम्‌।
ग्रहाणां स्थानभेदेन दृष्टियोगवशात्‌ फलम्‌॥ ३२॥

तपःस्थानाधिपो मन्त्री मन्त्राधीशो विशेषतः।
उभावन्योन्यसंदृष्टौ जातश्चेदिह राज्यभाक्‌॥ ३३॥

यत्र कुत्रापि संयुक्तौ तौ वापि समसप्तमौ।
राजवंशभवो बालो राजा भवति निश्चितम्‌॥ ३४॥

वाहनेशस्तथा माने मानेशो वाहने स्थितः।
बुद्धधर्माधिपाभ्यां तु दृष्टश्चेदिह राज्यभाक्‌॥ ३५॥

सुतकर्मसुहृल्लग्ननाथा धर्मपसंयुताः।
यस्य जन्मनि भूपोऽसौ कीर्त्या ख्यातो दिगन्तरे॥ ३६॥

सुखकर्मादिपौ वापि मन्त्रिनाथेन संयुतौ।
धर्मनाथेन वा युक्तौ जातश्चेदिह राज्यभाक्‌॥ ३७॥

सुतेशे धर्मनाथेन युते लग्नेश्वरेण वा।
लग्ने सुखेऽथवा माने स्थिते जातो नृपो भवेत्‌॥ ३८॥

धर्मस्थाने स्थिते जीवे स्वगृहे भृगुसंयुते।
पंचमाधिपयुक्ते वा जातश्चेदिह राजभाक्‌॥ ३९॥

दिनार्धाच्च निशार्धाच्च परं सार्धद्विनाडिका।
शुभा वेला तदुत्पन्नो राजा स्यात्तत्समोऽपि वा॥ ४०॥

चन्द्रः कविं कविश्चन्द्रमन्योऽन्यं त्रिभवस्थितः।
मिथः पश्यति वा क्वापि राजयोग उदाहृतः॥ ४१॥

चन्द्रे वर्गोत्तमांशस्थे सबले चतुरादिभिः।
ग्रहैर्दृष्टे च यो जातः स राजा भवति ध्रुवम्‌॥ ४२॥

उत्तमांशगते लग्ने चन्द्रान्यैश्चतुरादिभिः।
ग्रहैर्दृष्टेऽपि यो जातः सोऽपि भूमिपतिर्भवेत्‌॥ ४३॥

त्र्यल्पैरुच्चस्थितैः खेटे राजा राजकुलोद्‌भवः।
अन्यवंशभवस्तत्र राजतुल्यो धनैर्युतः॥ ४४॥

चतुर्भिः पञ्चभिर्वाऽपि खेटैः स्वोच्चत्रिकोणगैः।
हीनवंशभवश्चापि राजा भवति निश्चितः॥ ४५॥

षड्‌भिरुच्चगतैः खेटैश्चक्रवर्तित्वमाप्नुयात्‌।
एवं बहुविधा राजयोगा ज्ञेया द्विजोत्तम॥ ४६॥

एको गुरुर्भृगुर्वापि बुधो वा स्वोच्चसंस्थितः।
शुभग्रहयुते केन्द्रे राजा वा तत्समो भवेत्‌॥ ४७॥

केन्द्रेस्थितैः शुभैः सर्वैः पापैश्च त्रिषडायगैः।
हीनवंशोऽपि यो जातः स राजा भवति ध्रुवम्‌॥ ४८॥

1-2. O excellent of the Brahmins, I now narrate below the Raja Yogas, making one entitled to royal honour. These were told to Parvati by Lord Shiva once upon a time, the gist of which is, as follows.

3-5. Raja Yogas are to be known from the Karakāńś Lagna and the natal Lagna. On the one hand the pair of Atma Karak and 5th Karak should be considered and on the other hand the natal Lagnas Lord and 5ths Lord should be taken into consideration. The effects, due to such association, will be full, or a half, or a quarter, according to their strengths.

6-7. Maha Raja Yoga. Should Lagnas Lord and 5ths Lord exchange their Rāśis, or, if Atma Karak and 5th Karak (Char) are in Lagna, or in 5th House, or in the exaltation Rāśi, or in own Rāśi, or in own Navāmśa, receiving a Aspect from a benefic, Maha Raja Yoga is produced. The native so born will be famous and happy.

8. If Lagnas Lord and Atma Karak are in 1st, 5th, or 7th House, conjunct with, or receiving a Aspect from a benefic, a Raja Yoga is formed.

9-10. Should there be benefics in the 2nd, the 4th and the 5th, counted either from Lagnas Lord, or from Atma Karak Rāśi, one will become a king. Similarly malefics in the 3rd and 6th from Lagnas Lord, or from Atma Karak Rāśi will make one a king.

11. One will be related to royal circles, if Venus is the Karakāńś, or in the 5th there from, or in Lagna, or in Arudh Lagna, receiving a Aspect from, or conjunct with Jupiter, or Moon.

12. Even, if a single Planet gives a Aspect to the natal Lagna, or Hora Lagna, or Ghatik Lagna, the native will become a king.

13-14. If the Shad Vargas of Lagna are occupied, or receive a Aspect from one and the same Planet, a Raja Yoga is doubtlessly formed. Accordingly, if the Aspect is full, half, or one fourth, results will be in order full, medium and negligible.

15. If the 3 Lagnas (natal, Hora and Ghatik) are occupied by Planets in exaltation, or in own Rāśi, or, if the natal Lagna, the Dreshkan Lagna and the Navāmśa Lagna have exalted Planets, Raja Yoga is formed.

16. If Moon and a benefic are in the Arudh Lang, as Jupiter is in the 2nd from the natal Lagna and both these places are receiving Aspects from Planets in exaltation, or Planets in own Rāśi, there will be a Raja Yoga.

17. If Lagna, 2nd and 4th House are occupied by benefics, while a malefic is in 3rd House, one will become a king, or equal to a king.

18. The native will be wealthy, if one among Moon, Jupiter, Venus and Mercury is exalted in 2nd House.

19. If 6th, 8th and 3rd House are occupied by debilitated Planets, as Lagnas Lord is exalted, or is in own House and gives a Aspect to Lagna, there is a Raja Yoga.

20. Again a Raja Yoga is formed, if 6ths, 8ths and 12ths Lords are in fall, or in inimical Rāśis, or in combustion, as Lagnas Lord, placed in his own Rāśi, or in its exaltation Rāśi, gives a Aspect to Lagna.

21. If 10ths Lord, placed in his own House, or in its exaltation Rāśi, gives a Aspect to Lagna, a Raja Yoga is formed. Similar is the case, if benefics are in Kendras.

22. If the Atma Karak Planet is in a benefics Rāśi/Navāmśa, the native will be wealthy. If there are benefics in Kendras from Karakāńś Lagna, he will become a king.

23. If the Arudh Lagna and Dar Pad are in mutual Kendras, or in mutual 3rd/11th Houses, or in mutual Konas, the native will doubtlessly become a king.

24. If two, or all of House, Hora, Ghatik Lagnas are receiving a Aspect from exalted Planets, a Raja Yoga is formed.

25. If House, Hora and Ghatik Lagnas, their Dreshkanas and Navāmśaas, or the said Lagnas and their Navāmśaas, or the said Lagnas and their Dreshkanas receive a Aspect from a Planet, a Raja Yoga is formed.

26-27. If Arudh Pad is occupied by an exalted Planet, particularly Moon in exaltation, or by Jupiter and/or Venus (with, or without exaltation), while there is no Argala by a malefic, the native will become a king. If the Arudh Pad is a benefic Rāśi, containing Moon, while Jupiter is in 2nd House, the same effect will prevail.

28. Even, if one among 6ths, 8ths and 12ths Lords, being in debilitation, gives a Aspect to Lagna, there will be a Raja Yoga.

29-31. The native will become a king, if a Planet, ruling 4th, 10th, 2nd, or 11th, gives a Aspect to Lagna, while Venus gives a Aspect to the 11th from Arudh Lagna, as Arudh Lagna is occupied by a benefic. The same effect will be obtained, if a debilitated Planet gives a Aspect to Lagna and is placed in 6th, or 8th House. Again similar result will prevail, if a debilitated Planet, placed in 3rd, or 11th House, gives a Aspect to Lagna.

32. I now tell you of the Raja Yogas, based on the Planets with different dignities and on the Aspects and Conjuncts of the Planets.

33-34. 9ths Lord is akin to a minister and more especially 5ths Lord. If these two Planets mutually give a Aspect, the native will obtain a kingdom. Even, if these two are conjunct in any House, or, if they happen to be placed in mutually 7th places, one born of royal scion will become a king.

35. The native will attain a kingdom, if 4ths Lord is in 10th House and 10ths Lord is in 4th House and, if these Planets give a Aspect to 5ths and 9ths Lords.

36. If the Lords of 5th, 10th, 4th and Lagna are conjunct in 9th House, one will become a ruler with fame, spreading over the four directions.

37. Should the Lord of 4th, or of 10th House join either the 5ths Lord, or 9ths Lord, the native will obtain a kingdom.

38. If 5ths Lord is in Lagna, 4th, or 10th House, conjunct with 9ths Lord, or Lagna Lord, the native will become a king.

39. Should Jupiter be in his own Rāśi identical with 9th House and conjunct with either Venus, or 5ths Lord, the native will obtain royal status.

40. Two and a half Ghatis from mid-day, or from mid-night is auspicious time. A birth during such an auspicious time will cause one to be a king, or equal to him.

41. Should Moon and Venus be mutually in 3rd and 11th House and receiving Aspects from each other, while they are placed elsewhere, a Raja Yoga is obtained.

42. Should Moon, endowed with strength, be Vargaottāńśa and receives a Aspect from four, or more Planets, the native will become a king.

43. One will become a king, if Lagna in Uttamāńśa receives a Aspect from four, or more Planets, out of which Moon should not be one.

44. If one, or two, or three Planets are in exaltation, one of a royal scion will become a king, while another will be equal to a king, or be wealthy.

45. If four, or five Planets occupy their exaltation Rāśis, or Moolatrikona Rāśis, even a person of base birth will become king.

46. If six Planets are exalted, the native will become emperor and will enjoy various kinds of royal paraphernalia.

47. Even, if one among Jupiter, Venus and Mercury is in exaltation, while a benefic is in a Kendr, the native will become a king, or be equal to him.

48. If all benefics are relegated to Kendras, while malefics are in 3rd, 6th and 11th House, the native, though may be of mean descent, will ascend the throne.