Chapter 38 Sun's Yogas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ३८ (रवियोगाध्यायः)

अथ रवियोगाध्यायः॥३८॥
सूर्यात्‌ स्वन्त्योभयस्थैश्च विना चन्द्रं कुजादिभिः।
वेशिवोशिसमाख्यौ च तथोभयचरः क्रमात्‌॥ १॥

समदृक्‌ सत्यवाङ्‌ मर्त्यो दीर्घकायोऽलसस्तथा।
सुखभागल्पवित्तोऽपि वेशियोगसमुद्‌भवः॥ २॥

वोशौ च निपुणो दाता यशोविद्याबलावन्तिः।
तथोभयचरे जातो भूपो वा तत्समः सुखी॥ ३॥

शुभग्रहभवे योगे फलमेवं विचिन्तयेत्‌।
पापग्रहसमुत्पन्ने योगे तु फलमन्यथा॥ ४॥

1. Vesi, Vosi and Abhayachari Yogas. Barring Moon, if a Planet among Mars etc. be in the 2nd from Sun, Vesi Yoga is formed, if in the 12th from Sun, Vosi Yoga is formed and if in both the 2nd and the 12th from Sun, Ubhayachari Yoga is caused.

2-3. Effects of Vesi, Vosi and Ubhayachari Yogas. One born in Vesi Yoga will be even sighted, truthful, long-bodied, indolent, happy and endowed with negligible wealth. One born with Vosi Yoga will be skilful, ch6thtable and endowed with fame, learning and strength. The Ubhayach6th native will be a king, or equal to a king and be happy.

4. Benefics, causing Vesi, Vosi, or Ubhayach6th Yogas, will give the above-mentioned effects, while malefics will produce contrary effects.