Chapter 37 Moons Yogas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ३७ (चन्द्रयोगाध्यायः)

अथ चन्द्रयोगाध्यायः॥३७॥
सहस्ररश्मितचन्द्रे कण्टकादिगते क्रमात्‌।
धनधीनैपुणादीनि न्यूनमध्योत्तमानि हि॥ १॥

स्वांशे वा स्वाधिमित्रांशे स्थितश्च दिवसे शशी।
गुरुणा दृश्यते तत्र जातो धनसुखान्वितः॥ २॥

स्वांशे वा स्वाधिमित्रांशे स्थितश्च शशभृन्निशि।
शुक्रेण दृश्यते तत्र जातो धनसुखान्वितः॥ ३॥

एतद्‌विपर्ययस्थे च शुक्रेज्यानवलोकिते।
जायतेऽल्पधनो बालो योगेऽस्मिन्निर्धनोऽथवा॥ ४॥

चन्द्राद्रन्ध्रारिकामस्थै सौम्यैः स्याधियोगकः।
तत्र राजा च मन्त्री च सेनाधीशश्च बलक्रमात्‌॥ ५॥

चन्द्राद्‌ वृद्धिगतैः सर्वैः शुभैर्जातो महाधनी।
द्वाभ्यां मध्यधनो जात एकेनाऽल्पधनो भवेत्‌॥ ६॥

चन्द्रात्‌ स्वान्त्योभयस्थे हि ग्रहे सूर्यं बिना क्रमात्‌।
सुनफाख्तोऽनफाख्यश्च योगो दुरधराह्वयः॥ ७॥

राजा वा राजतुल्यो वा धीधनख्यातिमाञ्जनः।
स्वभुजार्जितवित्तश्च सुनफायोगसम्भवः॥ ८॥

भूपोऽगदशरीरश्च शीलवान्‌ ख्यातकीर्तिमान्‌।
सुरूपश्चाऽनफाजातो सुखैः सर्वैः समन्वितः॥ ९॥

उत्पन्नसुखभुग्‌ दाता धनवाहनसंयुतः।
सद्‌भृत्यो जायते नूनं जनो दुरधराभवः॥ १०॥

चन्द्रादाद्यधनाऽन्त्यस्थो विना भानुं न चेद्‌ग्रहः।
कश्चित्‌ स्याद्वा विना चन्द्रं लग्नात्‌ केन्द्रगतोऽथ वा॥ ११॥

योगः केमद्रुमो नाम तत्र जातोऽतिगर्हितः।
बुद्धिविद्याविहीनश्च दरिद्रापत्तिसंयुतः॥ १२॥

अन्ययोगफलं हन्ति चन्द्रयोगो विशेषतः।
स्वफलं प्रददातीति बुधो यत्नाद्‌ विचिन्तयेत्‌॥ १३॥

1. If Moon with reference to Sun is in a Kendr, ones wealth, intelligence and skill will be little, if in a Panaphara, will be meddling, if in a Apoklima, will be excellent.

2-4. In the case of a day birth, if Moon, placed in its own Navāmśa, or in a friendly Navāmśa, receives a Aspect from Jupiter, one will be endowed with wealth and happiness. One born at night time will enjoy similar effects, if Moon is in its own Navāmśa, or in a friendly Navāmśa, receiving a Aspect from Venus. In a contrary situation, the Aspect from Jupiter, or from Venus on Moon will make one go with little wealth, or even without that.

5. Adhi Yoga from Moon. If benefics occupy the 8th, 6th and 7th, counted from Moon, Adhi Yoga obtains. According to the strength of the participating Planets, the native concerned will be either a king, or a minister, or an Army chief.

6. 2nd Yoga. Should all the (three) benefics be Upachaya, counted from Moon, one will be very affluent. With two benefics, placed in the 3rd, the 6th, the 10th and the 11th, one will have medium effects in regard to wealth. If a single benefic is there, the wealth will be negligible.

7-10. Sunaph, Anaph and Duradhar. If there is a Planet other than Sun, in the 2nd from Moon, Sunaph Yoga is formed, if in the 12th from Moon, Anaph Yoga is formed and, if in the 2nd and 12th from Moon, Duradhar Yoga is caused. One with Sunaph Yoga will be a king, or equal to a king, endowed with intelligence, wealth, fame and self-earned wealth. One born in Anaph Yoga will be a king, be free from diseases, virtuous, famous, charming and happy. One born in Duradhar Yoga will enjoy pleasures, will be ch6thtable and endowed with wealth, conveyances and excellent serving force.

11-13. Kema Druma Yoga. Excluding Sun, should there be no Planet with Moon, or in the 2nd and/or 12th from Moon, or in a Kendr from Lagna, Kema Druma Yoga is formed. One born in Kema Druma Yoga will be very much reproached, will be bereft of intelligence, learning, reduced to penury and perils.