Chapter 36 Many Other Yogas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ३६ (विविधयोगाध्यायः)

अथ विविधयोगाध्यायः॥३६॥
लग्ने शुभयुते योगः शुभः पापयुतेऽशुभः।
व्ययस्वगैः शुभैः पापैः क्रमाद्योगौ शुभाऽशुभौ॥ १॥

शुभयोगोद्‌भवो वाग्मी रूपशीलगुणवन्वितः।
पापयोगोद्‌भवः कामी पापकर्मा परार्थयुक्‌॥ २॥

केन्द्रे देवगुरौ लग्नाच्चन्द्राद्वा शुभदृग्‌युते।
नीचास्तारिगृहैर्हीने योगोऽयं गजकेसरी॥ ३॥

गजकेसरीसञ्जातस्तेजस्वी धनवान्‌ भवेत्‌।
मेधावी गुणसम्पन्नो राजप्रियकरो नरः॥ ४॥

दशमेऽङ्गात्तथा चन्द्रात्‌ केवलैश्च शुभैर्युते।
स योगोऽमलकीत्र्त्याख्यः कीर्तिराचन्द्रतारकी॥ ५॥

राजपूज्ये महाभोगी दाता बन्धुजनप्रियः।
परोपकारी धर्मात्मा गुणढ्‌योऽमलकीर्तिजः॥ ६॥

सप्तमे चाऽष्टमे शुद्धे शुभग्रहयुतेऽथवा।
केन्द्रेषु शुभयुक्तेषु योगः पर्वतसंज्ञकः॥ ७॥

भाग्यवान्‌ पर्वतोत्पन्नः वाग्मी दाता च शास्त्रवित्‌।
हास्यप्रियो यशस्वी च तेजस्वी पुरनायकः॥ ८॥

सुखेशेज्यौ मिथः केन्द्रगतौ बलिनि लग्नपे।
काहलो वा स्वभोच्चस्थे सुखेशे कर्मपान्विते॥ ९॥

ओजस्वी साहसी धूर्तश्चतुरङ्गबलान्वितः।
यत्‌किञ्चिद्‌ ग्रामनाथश्च काहले जायते नरः॥ १०॥

लग्नेशे तुङ्गगे केन्द्रे गुरुदृष्टे तु चामरः।
शुभद्वये विलग्ने वा नवमे दशमे मदे॥ ११॥

राजा वा राजपुज्यो वा चिरजीवी च पण्डितः।
वाग्मी सर्वकलाविद्‌ वा चामरे जायते जनः॥ १२॥

सवले लग्नपे पुत्रषष्ठपौ केन्द्रगौ मिथः।
शंखो वा लग्नकर्मेशौ चरे बलिनि भाग्यपे॥ १३॥

धनस्त्रीपुत्रसंयुक्तो दयालुः पुण्यवान्‌ सुधीः।
पुण्यकर्मा चिरञ्जीवी शंखयोगोद्‌भवो नरः॥ १४॥

सबले भाग्यपे भेरी खगैः स्वान्त्योदयास्तगैः।
सबले भाग्यपे वाऽसौ केन्द्रे शुक्रेज्यलग्नपैः॥ १५॥

धनस्त्रीपुत्रसंयुक्तो भूपः कीर्तिगुणान्वितः।
आचारवान्‌ सुखी भोगी भेरीयोगे जनो भवेत्‌॥ १६॥

सबले लग्नपे खेटाः केन्द्रे कोणे स्वभोच्चगाः।
मृगङ्गयोगो जातोऽत्र भूपो वा तत्समः सुखी॥ १७॥

केमेशे कर्मगे तुङ्गे कर्मेशे भाग्यपान्विते।
योगः श्रीनाथसंज्ञोऽत्र जातः शुक्रसमो नृपः॥ १८॥

कर्मेशे सुतगे केन्द्रे बुधेऽर्के सबले स्वभे।
चन्द्रात्‌ कोणे गुरौ ज्ञे वा कुजे लाभे च शारदः॥ १९॥

धनस्त्रीपुत्रसंयुक्तः सुखी विद्वान्‌ नृपप्रियः।
तपस्वी धर्मसंयुक्तः शारदे जायते जनः॥ २०॥

धर्मलग्नगते सौम्ये पञ्चमे सदसद्युते।
पापे च चतुरस्रस्थे योगोऽयं मत्स्यसंज्ञकः॥ २१॥

कालज्ञः करुणामूर्तिर्गुणधीबलरूपवान्‌।
यशोविद्यातपस्वी च मत्स्ययोगे हि जायते॥ २२॥

पुत्रारिमदगाः सौम्याः स्वभोच्चसुहृदंशगाः।
त्रिलाभोदयगाः पापाः कूर्मयोगः स्वभोच्चगाः॥ २३॥

कूर्मयोगे जनो भूपो धीरो धर्मगुणान्वितः।
कीर्तिमानुपकारी च सुखी मानवनायकः॥ २४॥

भाग्येशे धनभावास्थे धनेशे भाग्यभावगे।
लग्नेशे केन्द्रकोणस्थे खड्‌गयोगः स कथ्यते॥ २५॥

खड्‌गयोगे समुत्पन्नो धनभाग्यसुखान्वितः।
शास्त्रज्ञो बुद्धिवीर्याढ्‌यः कृतज्ञः कुशलो नरः॥ २६॥

केन्द्रे मूलत्रिकोणस्ते भाग्येशे वा स्वभोच्चगे।
लग्नाधिपे बलाढ्‌ये च लक्ष्मीयोगः प्रकीर्त्यते॥ २७॥

सुरूपो गुणवान्‌ भूपो बहुपुत्रधनान्वितः।
यशस्वी धर्मसम्पन्नो लक्ष्मीयोगे जनो भवेत्‌॥ २८॥

लग्ने स्थिरे भृगौ केन्द्रे चन्द्रकोणे शभान्विते।
मानस्थानगते सौरे योगोऽयं कुसुमाभिधः॥ २९॥

भूपो वा भूपतुल्यो वा दता भोगी सुखी जनः।
कुलमुख्यो गुणी विद्वान्‌ जायते कुसुमाह्वये॥ ३०॥

द्वितीये पञ्चमे जीवे बुधशुक्रयुतेक्षिते।
क्षत्रे तयोर्वा सम्प्रप्ते योगः स च कलानिधिः॥ ३१॥

कलानिधिसमुत्पन्नो गुणवान्‌ भूपवन्दितः।
रोगहीनः सुखी जातो धनविद्यासमन्वितः॥ ३२॥

लग्नेशतद्‌गतर्क्षेशतद्‌गतर्क्षेशतदंशपाः।
केन्द्रे कोणे स्वतुङ्गे वा योगः कल्पद्रुमो मतः॥ ३३॥

सर्वैश्वर्ययुतो भूपो धर्मात्मा बलसंयुतः।
युद्धप्रियो दयालुश्च पारिजाते नरो भवेत्‌॥ ३४॥

स्वान्त्याष्टस्थैर्द्वितीयेशाद्‌ हरियोगः शुभग्रहैः।
कामेशाद्‌ बन्धुधर्माष्टस्थितैः सौम्यैर्हराभिधः॥ ३५॥

लग्नेशाद्‌ बन्धुकर्मायस्थितैर्ब्रह्माह्वयः स्मृतः।
एषु जातः सुखी विद्वान्‌ धनपुत्रादिसंयुतः॥ ३६॥

लग्नान्मदाष्टगैः सौम्यैः पापदृग्‌योगवर्जितैः।
योगो लग्नाधियोगोऽस्मिन्‌ महात्मा शास्त्रवित्‌ सुखी॥ ३७॥

लग्नपे पारिजातस्थे सुखी वर्गोत्तमे ह्यरुक्‌।
गोपुरे धनधान्याढ्‌या भूपः सिंहासने स्थिते॥ ३८॥

विद्वान्‌ पारावते श्रीमान्‌ देवलोके सवाहनः।
ऐरावतस्थिते जातो विख्यातो भूपवन्दितः॥ ३९॥

1-2. Benefic and Malefic Yogas. If there be a benefic in Lagna, Subha Yoga is produced, while a malefic in Lagna causes Asubha Yoga. Benefics in both 12th and 2nd House cause Subha Yoga. Malefics in both 12th and 2nd House cause Asubha Yoga. One born in Subha Yoga will be eloquent, charming and virtuous, while his counterpart will be sensuous, will do sinful acts and will enjoy (swallow) others wealth.

3-4. Gaja Kesari Yoga. Should Jupiter be in a Kendr from Lagna, or from Moon and be conjunct with, or receiving a Aspect from benefic, avoiding at the same time debilitation, combustion and inimical Rāśi, Gaja Kesari Yoga is caused. One born in Gaj Kes6th Yoga will be splendorous, wealthy, intelligent, endowed with many laudable virtues and will please the king.

5-6. Amala Yoga. If there be exclusively a benefic in the 10th from Lagna, or Moon, Amala Yoga exists. Amala Yoga will confer fame, lasting till Moon and stars exist and will make the native honoured by the king, enjoy abundant pleasures, ch6thtable, fond of relatives, helpful to others, pious and virtuous.

7-8. Parvata Yoga. Benefics in Kendras will produce Parvata Yoga, as 7th and 8th House are vacant, or are occupied by only benefics. One born in Parvata Yoga will be wealthy, eloquent, ch6thtable, learned in Shastras, fond of mirth, famous, splendorous and be the leader of a city.

9-10. Kahala Yoga. Should 4ths Lord and Jupiter be in mutual Kendras, while Lagnas Lord is strong, Kahala Yoga occurs. Alternatively 4ths Lord, being in his own, or exaltation Rāśi, should be conjunct with 10ths Lord. In effect the native will be energetic, adventurous, charming, endowed with a complete Army, consisting of ch6thots, elephants, horses and infantry and he will Lord over a few villages.

11-12. Chamara Yoga. If Lagnas Lord is exalted in a Kendr and receives a Aspect from Jupiter, Chamar Yoga is formed. This Yoga also occurs, if two benefics are in Lagna, or 9th, or 10th, or 7th House. The effects of Chamara Yoga are: the native will be a king, or honoured by the king, long lived, scholarly, eloquent and versed in all arts.

13-14. Shankha Yoga. If Lagnas Lord is strong, while the Lords of 5th and 6th House are in mutual Kendras, then what is known, as Shankha Yoga, is produced. Alternatively, if Lagnas Lord along with 10ths Lord is in a Movable Rāśi, while 9ths Lord is strong, Shankha Yoga is obtained. One born with Shankha Yoga will be endowed with wealth, spouse and sons. He will be kindly disposed, propitious, intelligent, meritorious and long-lived.

15-16. Bhairi Yoga. If 12th, 1st, 2nd and 7th House are occupied, as 9ths Lord is strong, the native obtains Bhairi Yoga. Again another kind of Bhairi Yoga is formed, if Venus, Jupiter and Lagnas Lord are in a Kendr, while 9ths Lord is strong. The results of Bhairi Yoga are: the native will be endowed with wealth, wife and sons. He will be a king, be famous, virtuous and endowed with good behavior, happiness and pleasures.

17. Mridanga Yoga. If Lagnas Lord is strong and others occupy Kendras, Konas, own Houses, or exaltation Rāśis, Mridanga Yoga is formed. The native concerned will be a king, or equal to a king and be happy.

18. Shrinath Yoga. If 7ths Lord is in 10th House, while 10ths Lord is exalted and conjunct with 9ths Lord, Shrinath Yoga takes place. The native with Shrinath Yoga will be equal to Lord Devendra (god of gods).

19-20. Sharada Yoga. Should 10ths Lord be in 5th House, while Mercury is in a Kendr, as Sun with strength is in Leo, Sharada Yoga is formed. This will again be obtained, if Jupiter, or Mercury is in a Kon to Moon, while Mars is in 11th House. One born in either kind of Yoga will obtain wealth, spouse and sons, be happy, scholarly, dear to the king, pious and virtuous.

21-22. Matsya Yoga. Benefics in 9th and 1st House, mixed Planets in 5th House and malefics in 4th and 8th House: this array of Planets at birth will produce Matsya Yoga. In effect the native will be a astrologer, be a synonym of kindness, be virtuous, strong, beautiful, famous, learned and pious.

23-24. Kurma Yoga. If 5th, 6th and 7th House are occupied by benefic Planets identical with own House, or exaltation, or friendly Rāśi, while malefics are in 3rd, 11th and 1st House, in own House, or in exaltation, Kurma Yoga is formed. The results of Kurma Yoga are: the native will be a king. be courageous, virtuous, famous, helpful, happy. He will be a leader of men.

25-26. Khadga Yoga. Should there be an exchange of Rāśis between the Lords of 2nd and 9th House, as Lagnas Lord is in a Kendr, or in a Kon, Khadga Yoga is obtained. One with Khadga Yoga will be endowed with wealth, fortunes and happiness, be learned in Shastras, be intelligent, mighty, grateful and skilful.

27-28. Lakshmi Yoga. If 9ths Lord is in a Kendr identical with his Moolatrikona Rāśi, or own Rāśi, or in exaltation, while Lagnas Lord is endowed with strength, Lakshmi Yoga occurs. The native with Lakshmi Yoga will be charming, virtuous, kingly in status, endowed with many sons and abundant wealth. He will be famous and of high moral merits.

29-30. Kusuma Yoga. Venus in a Kendr, Moon in a Kon along with a benefic and Saturn in 10th House: these Planets thus cause Kusuma Yoga for one born in a Fixed Rāśi ascending. Such a native will be a king, or equal to him, be ch6thtable, will enjoy pleasures, be happy, prime among his race men, virtuous and red-lettered.

31-32. Kalanidhi Yoga. If Jupiter is placed in 2nd, or 5th House and receives a Aspect from Mercury and Venus, Kalanidhi Yoga is caused. In effect the native will be virtuous, honoured by the kings, bereft of diseases, be happy, wealthy and learned.

33-34. Kalpa Drum Yoga. Note the following four Planets: Lagnas Lord , the depositor of Lagnas Lord (a), the depositor of the Planet a (b), the Navāmśa depositor of the Planet b. If all these are disposed in Kendras and in Konas from Lagna, or are exalted, Kalpa Drum Yoga exists. One with Kalpa Drum Yoga will be endowed with all kinds of wealth, be a king, pious, strong, fond of war and merciful.

35-36. Trimurthi Yogas. Counted from 2nds Lord, if benefics occupy the 2nd, 12th and 8th, H6th Yoga is formed. If the 4th, 9th and 8th with reference to the Rāśi, occupied by 7ths Lord, are occupied by benefics, Hara Yoga is obtainable. Brahma Yoga is generated, if, counted from Lagnas Lord, benefics are in the 4th, 10th and 11th Rāśis. One born in anyone of the said three Yogas will be happy, learned and endowed with wealth and sons.

37. Lagna Adhi Yoga. Should benefics be in 7th and 8th House, counted from Lagna and be devoid of Conjunct with and/or Aspect from malefics, Lagna Adhi Yoga is produced, making one a great person, learned in Shastras and happy.

38-39. Effects of Lagnas Lords Division Dignities. Lagnas Lord in P6thjatāńś will make one happy, in Vargaottama will give immunity to diseases, in Gopurāńś will make one rich with wealth and grains, in Leoasanāńś will make one a king, in Paravatāńś will make one a scholar, in Devalokāńś will make one opulent and endowed with conveyances and in Iravatāńś will make one famous and honoured by kings. (Vargaottama indicates a Planet, occupying the same Rāśi and the same Navāmśa)