Chapter 35 Nabhash Yogas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ३५ (नाभसयोगाध्यायः)

अथ नाभसयोगाध्यायः॥३५॥
कारकांशवशादेवं फलं प्रोक्तं मया द्विज।
अथ भावाधिपत्येन ग्रहयोगफलं स्रृणु॥ १॥

केन्द्राधिपतयः सौम्या ना दिशन्ति शुभं फलम्‌।
क्रूरा नैवाऽशुभं कुर्युः शुभदाश्च त्रिकोणपाः॥ २॥

लग्नं केन्द्रत्रिकोणत्वाद्‌ विशेषेण शुभप्रदम्‌।
पञ्चमं नवमं चैव विशेषधनमुच्यते॥ ३॥

सप्तमं दशमं चैव विशेषसुखमुच्यते।
त्रिषडायाधिपाः सर्वे ग्रहाः पापफलाः स्मृताः॥ ४॥

व्ययद्वितीयरन्ध्रेशाः साहचर्यात्‌ फलप्रदाः।
स्थानान्तरानुरोधात्ते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम्‌॥ ५॥

तत्र भाग्यव्ययेशत्वाद्रन्ध्रेशो न शुभप्रदः।
त्रिमदायाधिपत्वेऽथो कोणपत्वे तु सत्फलः॥ ६॥

उक्तेष्वेषु बली योगो निर्बलस्य प्रबाधकः।
न रन्ध्रेशत्वदोषोऽत्र सूर्याचन्द्रमसोर्भवेत्‌॥ ७॥

गुरुशुक्रौ शुभौ प्रोक्तौ चन्द्रो मध्यम उच्यते।
उदासीनो बुधः ख्यातः पापा रव्यार्किभूमिजाः॥ ८॥

पूर्णेन्दुज्ञेज्यशुक्राश्च प्रबला उत्तरोत्तरम्‌।
क्षीणेन्द्वर्कार्किभूपुत्राः प्रबलाश्च यथोत्तरम्‌॥ ९॥

केन्द्राधिपत्यदोषोयः शुभानां कथितो हि सः।
चन्द्रज्ञगुरुशुक्राणां प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम्‌॥ १०॥

केन्द्रकोणपती स्यातां परस्परगृहोपगौ।
एकभे द्वौ स्थितौ वापि ह्येकभेऽन्यतरः स्थितः॥ ११॥

पूर्णदृष्ट्‌येक्षितौ वापि मिथो योगकारौ तदा।
योगेऽस्मिन्‌ जायते भूपो विख्यातो वा जनो भवेत्‌॥ १२॥

कोणेशत्वे यदैकस्य केन्द्रेशत्वं च जायते।
केन्द्रे कोणे स्थितो वाऽसौ विशेषाद्योगकारकः॥ १३॥

केन्द्रेशत्वेन पापानां या प्रोक्ता शुभकारिता।
सा त्रिकोणाधिपत्येऽपि न केन्द्रेशत्वमात्रतः॥ १४॥

केन्द्रकोणाधिपावेव पापस्थानाधिपौ यदा।
तयोः सम्बन्धमात्रेण न योगं लभते नरः॥ १५॥

यद्‌भावेशयुतौ वापि यद्यद्‌भावसमागतौ।
तत्तत्फलानि प्रबलौ प्रदिशेतां तमोप्रहौ॥ १६॥

यदि केन्द्रे त्रिकोणे वा निवसेतां तमोग्रहौ।
नाथेनात्यतरेणाढ्‌यौ दृष्टौ वा योगकारकौ॥ १७॥

कस्मिल्लग्ने प्रजातस्य के ग्रहा योगकारकाः।
के चाऽशुभप्रदाः खेटाः कृपया वदे मे मुने॥ १८॥

यथा पृष्टं त्वया विप्र तथोदाहरणं ब्रुवे।
रन्ध्रेशत्वेऽपि भूपुत्रो भवेच्छूभसहायवान्‌॥ १९॥

मन्दसौम्यसिताः पापाः शुभौ गुरुदिवाकरौ।
न शुभं योगमत्रेण प्रभवेच्छनिजीवयोः॥ २०॥

पारतन्त्र्येण जीवस्य पापकर्मापि निश्चितम्‌।
शुक्रः साक्षान्निहन्ता स्यान्मारकत्वेन लक्षितः॥ २१॥

मन्दादयोऽपि हन्तारो भवेयुः पापिनो ग्रहाः।
मेषलग्नोद्‌भवस्यैवं फलं ज्ञेयं द्विजोत्तम॥ २२॥

जीवशुक्रेन्दवः पापाः शुभौ शनिदिवाकरौ।
राजयोगकरः सौरिर्बुधस्त्वल्पशुभप्रदः॥ २३॥

जीवादयो कुजश्चापि सन्ति मारकलक्षणाः।
वृषलग्नोद्‌भवस्यैवं फलान्यूह्यानि सूरिभिः॥ २४॥

भौमजीवारुणाः पापाः एक एव कविः सुभः।
शनैश्चरणे जीवस्य योगो मेषभवो यथा॥ २५॥

शशी मुखनिहन्ताऽसौ साहचर्याच्च पाकदः।
द्वन्द्वलग्नोद्‌भवस्यैवं फलान्यूह्यानि पंडितैः॥ २६॥

भार्गवेन्दुसुतौ पापौ भूसुतेज्येन्दवः शुभाः।
पूर्णयोगकरः साक्षान्मंगलो मंगलप्रदः॥ २७॥

निहन्ताऽर्कसुतोऽर्कस्तु साहचर्यात्‌ फलप्रदः।
कर्कलग्नोद्‌भवस्यैवं फलं प्रोक्तं मनीषिभिः॥ २८॥

सौम्यशुक्रार्कजाः पापाः कुजेज्यार्काः शुभावहाः।
प्रभवेद्योगमात्रेण न शुभं गुरुशुक्रयोः॥ २९॥

मारकस्तु शनिश्चन्द्रः साहचर्यात्‌ फलप्रदः।
सिंहलग्ने प्रजातस्य फलं ज्ञेयं विपश्चिता॥ ३०॥

कुजजीवेन्दवः पापाः बुधशुक्रौ शुभावहौ।
भार्गवेन्दुसुतावेव भवेतां योगकारकौ॥ ३१॥

मारकोऽपि कविः सूर्यः साहचर्यफलप्रदः।
कन्यालग्नोद्‌भवस्यैवं फलान्यूह्यानि सूरिभिः॥ ३२॥

जीवार्कभूसुताः पापाः शनैश्चरबुधौ शुभौ।
भवेतां राजयोगस्य कारकौ चन्द्रतत्सुतौ॥ ३३॥

कुजो निहन्ति जीवाद्याः पापा मारकलक्षणाः।
शुक्रः समः फलान्येवं विज्ञेयानि तुलोद्‌भवे॥ ३४॥

सितज्ञशनयः पापाः शुभौ गुरुनिशाकरौ।
सूर्याचन्द्रमसावेव भवेतां योगकारकौ॥ ३५॥

कुजः समः सिताद्याश्च पापा मारकलक्षणाः।
एवं फलं च विज्ञेयं वृश्चिकोदयजन्मनः॥ ३६॥

एक एव कविः पापः शुभौ भौमदिवाकरौ।
योगो भास्करसौम्याभ्यां निहन्ता भास्करात्मजः॥ ३७॥

गुरुः समफलः ख्यातः शुक्रो मारकलक्षणः।
धनुर्लग्नोद्‌भवस्यैवं फलं ज्ञेयं विपश्चिता॥ ३८॥

कुजजीवेन्दवः पापाः शुभौ भार्गवचन्द्रजौ।
मन्दः स्वयं न हन्ता स्याद्‌ हन्ति पापाः कुजादयः॥ ३९॥

सूर्यः समफलः प्रोक्तः कविरेकः सुयोगकृत्‌।
मृगलग्नोद्‌भवस्यैवं फलान्यूह्यानि सूरिभिः॥ ४०॥

जीवचन्द्रकुजाः पापाः शुक्रसूर्यात्मजौ शुभौ।
राजयोगकरो ज्ञेजः कविरेव बृहस्पतिः॥ ४१॥

सूर्यो भौमश्च हन्तारो बुधो मध्यफलः स्मृतः।
कुम्भलग्नोद्‌ भवस्यैवं फलान्यूह्यानि सूरिभिः॥ ४२॥

मन्दशुक्रांशुमत्सौम्याः पापा भौमविधू शुभौ।
महीसुतगुरू योगकारकौ च महीसुतः॥ ४३॥

मारकोऽपि न हन्ताऽसौ मन्दज्ञौ मारकौ स्मृतौ।
मीनलग्नोद्‌ भवस्यैवं फलानि परिचिन्तयेत्‌॥ ४४॥

एवं भावाधिपत्येन जन्मलग्नवशादिह।
शुभत्वमशुभत्व च ग्रहाणां प्रतिपादितम्‌॥ ४५॥

अत्यानपि पुनर्योगान्‌ नाभसादीन्‌ विचिन्त्य वै।
देहिना च फलं वाच्यं प्रवक्ष्यामि च तानहम्‌॥ ४६॥

1-2. O excellent of the Brahmins, explained below are 32 Nabhash Yogas, which have a total of 1800 different v6theties. These consist of 3 Asraya Yogas, 2 Dala Yogas, 20 Akriti Yogas and 7 Sankhya Yogas.

3-6. Names of Nabhash Yogas. The 3 Asraya Yogas are Rajju, Musala and Nala Yogas. The 2 Dala Yogas are Maal and Sarpa. The 20 Akriti Yogas are Gada, Sakat, Shringatak, Vihag, Hal, Vajr, Kamal, Vapi, Yup, Shar, Shakti, Danda, Nisk, Koot, Chatr, 2ndushi (Chap), Ardh, Moon, Chakra and Samudr Yogas. The 7 Sankhya Yogas are Vallaki, Daam, Paash, Kedara, Sool, Yuga and Gola Yogas. Thus these are 32 in total.

7. Rajju, Musala and Nala Yogas. All the Planets in Movable Rāśis cause Rajju Yoga. All the Planets in Fixed Rāśis cause Musala Yoga. All the Planets in Dual Rāśis cause Nala Yoga.

8. Maal and Sarpa Yogas. If 3 Kendras are occupied by benefics, Maal Yoga is produced, while malefics so placed will cause Bhujang, or Sarpa Yoga. These Yogas, respectively, produce benefic and malefic results.

9-11. Gada, Sakata, Vihaga, Shringataka, Hala, Vajra and Yava Yogas. If all the Planets occupy two successive Kendras, Gada Yoga is formed. Sakata Yoga occurs, when all the Planets are disposed in Lagna and 7th House. If all confine to 4th and 10th House, then Vihaga Yoga occurs. All Planets in Lagna, 5th and 9th House cause Shringataka Yoga, while all Planets in 2nd, 6th and 10th House, or in 3rd, 7th and 11th House, or in 4th, 8th and 12th House cause Hala Yoga. Vajra Yoga is caused by all benefics in Lagna and 7th House, or all malefics in 4th and 10th House. In a contrary situation, i.e. all benefics in 4th and 10th House, or all malefics in Lagna and 7th House, Yava Yoga is generated.

12. Kamala and Vapi Yogas. If all the Planets are in the 4 Kendras, Kamala Yoga is produced. If all of them happen to be in all the Apoklimas, or in all the Panapharas, Vapi Yoga occurs.

13. Yupa, Shara, Shakti and Danda Yogas. If all the 7 Planets are in the 4 Houses, commencing from Lagna, they cause Yup Yoga, if from 4th, Shara Yoga occurs, if from 7th, Shakti Yoga occurs and, if from 10th, Danda Yoga is formed.

14. Nauka, Koot, Chatra and Chap Yogas. If all the Planets occupy the seven Houses from Lagna, Nauka Yoga occurs, if from 4th, Koota Yoga is formed, if from 7th, Chatra Yoga occurs and, if from 10th, Chap Yoga occurs. Here again the Planets should occupy seven continuous Houses.
Quoted from Saravali. If the seven Planets occupy continuously seven Houses, commencing from a House, which is not angular to the Lagnaa, the Yoga produced is known, as Ardh Chandra Yoga.

15. Chakra and Samudr Yogas. If all the Planets occupy six alternative Rāśis, commencing from Lagna, Chakra Yoga is formed. Samudr Yoga is produced, if all Planets occupy six alternative Rāśis, commencing from 2nd House.

16-17. Sankhya Yogas. If all Planets are in one Rāśi, Gola Yoga is formed, if in 2, Yuga Yoga is formed, if in 3, Soola Yoga occurs, if in 4, Kedara Yoga occurs, if in 5, Paasha Yoga is formed, if in 6, Daama Yoga occurs and, if in 7, Veena Yoga is produced. None of these seven Yogas will be operable, if another Nabhash Yoga is derivable.

18. Effects of Nabhash Yogas (up to Sloka 50). Rajju Yoga. One born in Rajju Yoga will be fond of wandering, be charming, will earn in foreign countries. He will be cruel and mischievous.

19. Musala Yoga. One born in Musala Yoga will be endowed with honour, wisdom, wealth etc., be dear to king, famous, will have many sons and be firm in disposition.

20. Nala Yoga. One born in Nala Yoga will have uneven physique, be interested in accumulating money, very skilful, helpful to relatives and charming.

21. Maala Yoga. One born in Maala Yoga will be ever happy, endowed with conveyances, robes, food and pleasures, be splendorous and endowed with many females.

22. Sarpa Yoga. One born in Sarpa Yoga will be crooked, cruel, poor, miserable and will depend on others for food and drinks.

23. Gada Yoga. One born in Gada Yoga will always make efforts to earn wealth, will perform sacrificial rites, be skilful in Shastras and songs and endowed with wealth, gold and precious stones.

24. Sakata Yoga. One born in Sakata Yoga will be afflicted by diseases, will have diseased, or ugly nails, be foolish, will live by pulling carts, be poor and devoid of friends and relatives.

25. Vihaga Yoga. One born in Vihaga Yoga will be fond of roaming, be a messenger, will live by sexual dealings, be shameless and interested in quarrels.

26. Shringataka Yoga. One born in Shringataka Yoga will be fond of quarrels and battles, be happy, dear to king, endowed with an auspicious wife, be rich and will hate women.

27. Hal Yoga. One born in Hal Yoga will eat a lot, will be very poor, will be miserable, agitated, given up by friends and relatives. He will be a servant.

28. Vajra Yoga. One born in Vajra Yoga will be happy in the beginning and at the end of life, be valorous, charming, devoid of desires and fortunes and be inimical.

29. Yava Yoga. One born in Yava Yoga will observe fasts and other religious rules, will do auspicious acts, will obtain happiness, wealth and sons in his mid-life. He will be ch6thtable and firm.

30. Kamala Yoga. One born in Kamala Yoga will be rich and virtuous, be long lived, very famous and pure. He will perform hundreds of auspicious acts and he will be a king.

31. Vapi Yoga. One born in Vapi Yoga will be capable of accumulating wealth, be endowed with lasting wealth and happiness and sons, be free from eye afflictions and will be a king.

32. Yup Yoga. One born in Yup Yoga will have spiritual knowledge and will be interested in sacrificial rites. He will be endowed with a wife, be strong, interested in fasts and other religious observations and be distinguished.

33. Shara Yoga. One born in Shara Yoga will make arrows, be head of a prison, will earn through animals, will eat meat, will indulge in torture and mean handiworks.

34. Shakti Yoga. One born in Shakti Yoga will be bereft of wealth, be unsuccessful, miserable, mean, lazy, long lived, interested and skilful in war, firm and auspicious.

35. Danda Yoga. One born in Danda Yoga will lose sons and wife, will be indigent, unkind, away from his men and will serve mean people.

36. Nauka Yoga. One born in Nauka Yoga will derive his livelihood through water, be wealthy, famous, wicked, wretched, dirty and miserly.

37. Koota Yoga. One born in Koota Yoga will be a liar, will head a jail, be poor, crafty, cruel and will live in hills and fortresses.

38. Chatra Yoga. One born in Chatra Yoga will help his own men, be kind, dear to many kings, very intelligent, happy at the beginning and end of his life and be long-lived.

39. Chapa Yoga. One born in Chapa Yoga will be liar, will protect secrets, be a thief, be fond of wandering, forests, be devoid of luck and be happy in the middle of the life.

40. Ardh Chandra Yoga. One born in Ardha Chandra Yoga will lead an Army, will possess a splendorous body, be dear to king, be strong and endowed with gems, gold and ornaments.

41. Chakra Yoga. One born in Chakra Yoga will be an emperor, at whose feet will be the prostrating kings, heads, adoring gem studded diadems.

42. Samudra Yoga. One born in Samudra Yoga will have many precious stones and abundant wealth, be endowed with pleasures, dear to people, will have firm wealth and be well disposed.

43. Veena Yoga. One born in Veena Yoga will be fond of songs, dance and musical instruments, be skilful, happy, wealthy and be a leader of men.

44. Daamini Yoga. One born in Daamini Yoga will be helpful to others, will have righteously earned wealth, be very affluent, famous, will have many sons and gems, be courageous and red-lettered.

45. Paasha Yoga. One born in Paasha Yoga will be liable to be imprisoned, be skilful in work, be deceiving in disposition, will talk much, be bereft of good qualities and will have many servants.

46. Kedara Yoga. One born in Kedara Yoga will be useful to many, be an agriculturist, be truthful, happy, fickle-minded and wealthy.

47. Soola Yoga. One born in Soola Yoga will be sharp, indolent, bereft of wealth, be tortuous, prohibited, valiant and famous through war.

48. Yuga Yoga. One born in Yuga Yoga will be heretic, be devoid of wealth, be discarded by others and be devoid of sons, mother and virtues.

49. Gola Yoga. One born in Gola Yoga will be strong, be devoid of wealth, learning and intelligence, be dirty, sorrowful and miserable.

50. Ancestors say, that the results, due to said (Nabhash) Yogas, will be felt throughout in all the Dasha periods.