Chapter 30 Upa Pad

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ३० (अथोपपदाध्यायः)

अथोपपदाध्यायः॥३०॥
अथोपपदमाश्रित्य कथयामि फलं द्विज।
युच्छुभत्वे भवेन्नृणां पुत्रदारादिजं सुखम्‌॥ १॥

तनुभावपदं विप्र प्रधानं पदमुच्यते।
तनोरनुचराद्यत्‌ स्यादुपारूढं तदुच्यते॥ २॥

तदेवोपपदं नाम तथा गौणपदं स्मृतम्‌।
शुभखेटगृहे तस्मिन्‌ शुभग्रहयुतेक्षिते॥ ३॥

पुत्रदारसुखं पूर्णं जायते द्विजसत्तम।
पापग्रहयुते तत्र पापभे पापवीक्षिते॥ ४॥

प्रव्राजको भवेज्जतो दारहीनोऽथ वा नरः।
शुभदृग्‌योगतो नैव योगोऽयं दारनाशकः॥ ५॥

रविर्नैवात्र पापः स्यात्‌ स्वोच्चमित्रस्वभस्थितः।
नीचशत्रुगृहस्थश्चेत्तदाऽसौ पाप एव हि॥ ६॥

शुभग्रहाणां दृष्टिश्चेदुपारूढाद्‌ द्वितीयके।
शुभर्क्षे शुभयुक्ते च पूर्वोक्तं हि फलं स्मृतम्‌॥ ७॥

उपारूढाद्‌ द्वितीयं च नीचांशे नीचखेटयुक्‌।
क्रूरग्रहसमायुक्तं जातको दारहा भवेत्‌॥ ८॥

स्वोच्चांशे स्वोच्चसंस्थे वा तुङ्गदृष्टिवशात्‌ तथा।
भवन्ति बहवो दारा रूपलक्षणसंयुताः॥ ९॥

उपारूढे द्वितीये वा मिथुने संस्थिते सति।
तत्र जातनरो विप्र बहुदारयुतो भवेत्‌॥ १०॥

उपारूढे द्वितीयेऽपि स्वस्वामिग्रहसंयुते।
स्वर्क्षगे तत्पतौ वापि यत्र कुत्रापि भूसुर॥ ११॥

यस्य जन्मनि योगोऽयं स नरो द्विजसत्तम।
उत्तरायुषि निर्दारो भवत्येव न संशयः॥ १२॥

स्वराशौ संस्थितेऽप्येवं नित्याख्ये दारकारके।
उत्तरायुषि निर्दारो भवत्येव न संशयः॥ १३॥

उपारूढपतिः स्वोच्चे स्थिरस्त्रीकारकोऽथ वा।
सुकुलाद्‌ दारलाभः स्यान्नीचस्थे तु विपर्ययात्‌॥ १४॥

उपारूढे द्वितीये वा शुभसम्बधतो द्विज।
जातस्य सुन्दरी भार्या भव्या रूपगुणान्विता॥ १५॥

उपारूढाद्‌ द्वितीये च शनिराहू स्थितौ यदि।
उपवादात्‌ स्त्रियस्त्यागो नाशो वा जायते द्विज॥ १६॥

उपारूढे द्वितीये वा शिखिशुक्रौ यदा स्थितौ।
रक्तप्रदररोगार्ता जायते तस्य भामिनी॥ १७॥

बुधकेतू स्थितौ तत्र तदाऽस्थिस्रावसंयुता।
तत्रस्थाः शनिराह्वर्कास्तदाऽस्थिज्वरसंयुता॥ १८॥

स्थूलाङ्गी बुधराहूभ्यां तत्रस्थाभ्यां द्विजोत्तम।
बुधक्षेत्रे कुजार्की चेन्नसिकारोगसंयुता॥ १९॥

कुजक्षेत्रेऽप्येवमेव फलं ज्ञेयं द्विजोत्तम।
बृहस्पतिशनी तत्र कर्णनेत्ररुजान्विता॥ २०॥

तत्रान्यगेहगौ विप्र बुद्धभौमौ स्थितौ यदा।
यदा स्वर्भानुदेवेज्यौ भार्या दन्तरुजान्विता॥ २१॥

शनिराहू शनिक्षेत्रे पङ्गुर्वातरुजान्विता।
शुभदृग्योगतो नेति फलं ज्ञेयं विपश्चिता॥ २२॥

लग्नात्‌ पदादुपारूढाद्‌ यो राशिः सप्तमो द्विज।
तस्मात्‌ तत्स्वामिनः खेटात्‌ तदंशाच्च द्विजोत्तम॥ २३॥

एवमेव फलं ज्ञेयमित्याहुर्नारदादयः।
उक्तेभ्यो नवमे विप्र शनिचन्द्रबुधा यदि॥ २४॥

अपुत्रता तथाऽर्केज्यराहुभिर्बहुपुत्रता।
चन्द्रेणैकसुतस्तत्र मिश्रैः पुत्रो विलम्बतः॥ २५॥

रवीय्जराहुयोगेन पुत्रो वीर्यप्रतापवान्‌।
प्रचण्डविजयी विप्र रिपुनिग्रहकारकः॥ २६॥

उक्तस्थाने कुजार्किभ्यां पुत्रहीनः प्रजायते।
दत्त पुत्रयुतो वापि सहोत्थसुतवान्‌ भवेत्‌॥ २७॥

तत्रस्थे विषमे राशौ बहुपुत्र्युतो नरः।
स्वल्पापत्यः समे राशौ जायते द्विजसत्तम १॥ २८॥

सिंहे चोपपदे विप्र निशानाथयुतेक्षिते।
अल्पप्रजोऽथ कन्यायां जातः कन्याप्रजो भवेत्‌॥ २९॥

सुतभावनवांशाच्च स्थिरसन्ततिकारकात्‌।
एवं त्रिशांशकुण्डल्यामपि योगं विचिन्तयेत्‌॥ ३०॥

शनिराहू त्रिलाभस्थौ पदाद्‌ भ्रातुर्विनाशकौ।
ज्येष्ठस्यैकादशे तत्र कनिष्ठस्य तृतीयके॥ ३१॥

दैतेज्ये तत्र गर्भस्य नाशो व्यवहितस्य च।
लग्ने वापि पदे रन्ध्रे दैत्याचार्ययुतेक्षिते॥ ३२॥

तथैव फलमित्याहुर्निर्विशंकं मुनीश्चराः।
तृतीयलाभयोर्विप्र चन्द्रेज्यबुधमङ्गलाः॥ ३३॥

बहवो भ्रातरस्तस्य बलवन्तः प्रतापिनः।
शन्यारसंयुते दृष्टे तृतीयैकादशे द्विज॥ ३४॥

कनिष्ठज्येष्ठयोर्नाशो दिवज्ञेयो द्विजसत्तम।
शनिरेको यदा विप्र लाभगो वा तृतीयगः॥ ३५॥

तदा स्वमात्रशेषः स्यादन्ये नश्यन्ति सोदराः।
तृतीये लाभगे केतौ बहुलं भगिनीसुखम्‌॥ ३६॥

आरूढात्‌ षष्ठभावस्थे पापाख्ये शुभवर्जिते।
शुभसम्बन्धरहिते चौरो भवति जातकः॥ ३७॥

सप्तमे द्वादशे स्थाने सैहिकेययुतेक्षिते।
ज्ञानवांश्च भवेद्‌ बालो बहुभाग्ययुतो द्विज॥ ३८॥

आरूढे संस्थिते सौम्ये सर्वदेशाधिपो भवेत्‌।
सर्वज्ञस्तत्र देवेज्ये कविर्वादी च भार्गवे॥ ३९॥

उपारूढात्‌ पदाद्‌ वापि धनस्थे शुभखेचरे।
सर्वद्रव्याधिपो धीमाञ्जायते द्विजसत्तम॥ ४०॥

उपारूढाद्‌धनाधीशे द्वितियभवनस्थिते।
पापखेचरसंयुक्ते चौरो भवति निश्चितम्‌॥ ४१॥

तत्सप्तमगृहाधीशाद्‌ राहौ धनगते द्विज।
दंष्ट्रावान्‌ जायते बालः स्तब्धवाक्‌ केतुखेचरे॥ ४२॥

शनैश्चरे कुरूपः स्यात्सप्तमेशाद्‌ द्वितीयगे।
मिश्रग्रहसमायुक्ते फलं मिश्रं समादिशेत्॥ ४३॥

1-6. O Brahmin, now I tell you about Upa Pad, the auspiciousness of which will confer on the native happiness from progeny, wife etc. The Pad of Lagna, as discussed earlier, is of prime importance. Upa Pad is calculated for the House, following the natal Lagna. This Upa Pad is also called Gaun Pad. O excellent of the Brahmins, if Upa Pad is conjunct with, or receives a Aspect from a benefic Planet, one will obtain full happiness from progeny and spouse. Should the Upa Pad be in a malefics Rāśi, or receives a Aspect from, or is conjunct with a malefic, one will become an ascetic and go without a wife. If (in the said circumstances) there be a benefic Aspect (on Upa Pad, or the related malefic), or a conjunct, deprival of spouse will not come to pass. In this case Sun, being exalted, or in a friendly Rāśi, is not a malefic. He is a malefic, if in debilitation, or in an enemy Rāśi.

Notes by Santanam. Regarding Upa Pad calculations, there are more than two views on the same Sloka of Mahārśi Parashara, or an identical Sutra from Jaimini. In this text, the word Anuchar is used, which denotes the House, following the Lagna at birth. Normally this is 12th House. However, when we study other comment6thes on Jaimini (Chaukhambh Hindi edition), we are taught, that it is 12th House in the case of an odd Rāśi ascending and it is 2nd House in the case of an even Rāśi ascending. Accordingly the Pad for the 12th, or the 2nd from Lagna is called Upa Pad. In calculating Upa Pad the rules mentioned in verses 4 and 5 of the previous chapter be kept in mind.

7-12. Effect from the 2nd from Upa Pad. If the 2nd from Upa Pad is a benefic Rāśi, or receives a Aspect from, or is conjunct with a benefic, the same good results (as for wife and sons) will come to pass. If there is a Planet in the 2nd from Upa Pad in its debilitation Rāśi, or debilitation Ańś, or is conjunct with a debilitated, or malefic Planet, there will be destruction of wife. If the said occupant be in its exaltation Rāśi, or Navāmśa, or receives a Aspect from another Planet, there will be many charming and virtuous wives. Oh Brahmin, if Gemini happens to be the 2nd from Upa Pad, then also there will be many wives. O excellent of the Brahmins, if the Upa Pad, or the 2nd there from be occupied by its own Lord, or, if the said Lord is in his other own House, the death of wife will be at advanced age.

13-15. Wife from the 2nd of Upa Pad (up to Sloka 22). If a Planet being constant indicator of wife (i.e. the 7th Lord, or Venus) is in its own House, there will be loss of wife only at a later stage. If the Lord of Upa Pad, or the constant significator of wife is in exaltation, the wife will be from a noble family. Reverse will be the case, if he is debilitated. O Brahmin, if the 2nd from Upa Pad is related to a benefic, the wife will be beautiful, fortunate and virtuous.

16. Should Saturn and Rahu be in the 2nd from Upa Pad, the native will lose his wife on account of calumny, or
through death.

17. The natives wife will be troubled by disorder of blood, leucorrhoea (Pradar) etc., if Venus and Ketu are in the 2nd from Upa Pad.

18. Mercury with Ketu in the 2nd from Upa Pad will cause breakage of bones, while Rahu, Saturn and Sun will cause
distress of bones.

19-22. Mercury and Rahu in the 2nd from Upa Pad will give a stout-bodied wife. If the 2nd from Upa Pad happens to be one of Mercury’s Rāśis and is tenanted by Mars and Saturn, the wife of the native will suffer from nasal disorders. Similarly a Rāśi of Mars, becoming the 2nd from Upa Pad and occupied by Mars and Saturn, will cause nasal disorders to ones wife. Jupiter and Saturn will, if be in the 2nd from Upa Pad, cause disorders of ears and/or eyes to the wife. If Mercury and Marsare placed in the 2nd from Upa Pad other than their own Rāśis, or, if Rahu is with Jupiter in the 2nd from Upa Pad, the natives wife will suffer from dental disorders. Saturn and Rahu together in one of Saturn’s Rāśis, which is the 2nd from Upa Pad, will cause lameness, or windy disorders to the natives wife. These evils will not come to pass, if there happens to be a Conjunct with, or a Aspect from a benefic (or from another benefic in the case of affliction being caused by a benefic himself). 23-23. O Brahmin, all these effects be deduced from the natal Lagna, Lagna Pad, the 7th from Upa Pad and the Lords thereof. So say Narada and others.

25-28. About Sons. If Saturn, Moon and Mercury are together in the 9th from one of the said places (Sloka 23), there will be no son at all, while Sun, Jupiter and Rahu so placed will give a number of sons. Moon so placed will give a son, while a mixture of Planets will delay the obtainment of a son. The son, caused by the Conjunct of Sun, Jupiter and Rahu, will be strong, valorous, greatly successful and will destroy enemies. If Mars and Saturn are in the said 9th, there will be no son, or a son will be obtained by adoption, or brothers son will come in adoption. In all these cases odd Rāśis will yield many sons, while even Rāśis will cause only a few.

29-30. Many Sons and Many Daughters. O Brahmin, if Leo happens to be Upa Pad and receives a Aspect from Moon, there will be a limited number of children. Similarly Virgo will cause many daughters.

31. Co-born form Lagna Pad (up to Sloka 36). Rahu and Saturn in the 3rd, or the 11th from Lagna Pad will destroy the co-born of the native. Rahu and Saturn in the 11th will indicate the destruction of elder brothers and/or sisters and in the 3rd younger ones.

32. If Venus is in the 3rd, or the 11th from Lagna Pad, there would have been an abortion to the mother earlier. Same is the effect, if Venus is in the 8th from natal Lagna, or from Lagna Pad.

33-36. These are the effects, o Brahmin, as stated by Mahārśis for the 3rd and the 11th from Lagna Pad. Should Moon, Jupiter, Mercury and Mars be in the 3rd, or the 11th from Lagna Pad, there will be many valorous co-born. Should Saturn and Mars be in the 3rd, or the 11th from Lagna Pad, or give Aspects thereto, younger and elder co-born will, respectively, be destroyed. If Saturn is alone in one of the said Houses, the native will be spared, while the co-born will die. Ketu in the 3rd, or the 11th will give abundant happiness from ones sisters.

37. Other Matters from Lagna Pad (up to Sloka 43). If the 6th from Lagna Pad is occupied by a malefic and is bereft of a Conjunct with, or a Aspect from a benefic, the native will be a thief.

38. If Rahu is in the 7th, or the 12th from Lagna Pad, or gives a Aspect to one of the said Houses, the native will be endowed with spiritual knowledge and be very fortunate.

39. If Mercury is in Lagna Pad, the native will Lord over a whole country, while Jupiter will make him a knower of all things. Venus in this context denotes a poet/speaker (also see Ch. 29, verse 30).

40. O excellent of the Brahmins, if benefics occupy the 2nd from Upa Pad, or from Lagna Pad, the native will be endowed with all kinds of wealth and be intelligent.

41. One will surely become a thief, if the Lord of the 2nd from Upa Pad is in 2nd House and is there conjunct with a malefic Planet.

42-43. O Brahmin, if Rahu is in the 2nd from the Lord of the 7th, counted from Upa Pad, the native will have long and projected teeth. Ketu in the 2nd from the Lord of the 7th, counted from Upa Pad, will cause stammering and Saturn in the 2nd from the Lord of the 7th, counted from Upa Pad, will make one look ugly. Mixed will be the effects, if there are mixed Planets.