Brihat Parashara Hora Shashtra (Sanskrit Shlokas with English Translation)

Title Body
BPHS Chapter 1 The Creation

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः १ (सृष्टिक्रमकथा)
Brihat Parashara Hora Shashtra Chapter...

BPHS Chapter 2 Great Incarnations

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः २ (अथावतारकथा)
Brihat Parashara Hora Shashtra Chapter 2...

BPHS Chapter 3 Planet Characters & Description

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ३ (ग्रहगुणस्वरूपाध्यायः)
Brihat Parashara Hora Shashtra...

BPHS Chapter 4 Zodiacal Rashis Described

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ४ (राशिस्वरूपाध्यायः)
Brihat Parashara Hora Shashtra...

BPHS Chapter 5 Special Lagnas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ५ (विशेषलग्नाध्यायः)

अथाहं सम्प्रवक्ष्यामि तवाग्रे...

BPHS Chapter 6 The Sixteen Divisions of a Rashi

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६ (षोडशवर्गाध्यायः)

अथ षोडशवर्गाध्यायः॥६॥
श्रुता...

Chapter 7 Divisional Considerations

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ७ (वर्गविवेकाध्यायः)

अथ वर्गविवेकाध्यायः॥७॥
अथ...

Chapter 8 Aspects of the Rashis

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ८ (राशिदृष्टिकथनाध्यायः)

अथ राशिदृष्टिकथनाध्यायः॥८॥...

Chapter 9 Evils at birth

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ९ (अरिष्टाध्यायः)

अथारिष्टाध्यायः॥९॥
आदौ...

Chapter 10 Antidotes for Evils

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः १० (अरिष्टभंगाध्यायः)

अथाऽरिष्टभंगाध्यायः॥१०॥
...

Chapter 11 Judgement of Houses

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ११ (भावविवेकाध्यायः)

अथ भावविवेकाध्यायः॥११॥
...

Chapter 12 Effects of 1st House

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः १२ (तनुभावफलाध्यायः)

अथ तनुभावफलाध्यायः॥१२॥
सपापो...

Chapter 13 Effects of the 2nd House

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः १३ (धनभावफलाध्यायः)

अथ धनभावफलाध्यायः॥१३॥
...

Chapter 14 Effects of 3rd House

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः १४ (सहजभावफलाध्यायः)

अथ सहजभावफलाध्यायः॥१४॥
अथ...

Chapter 15 Effects of 4th House

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः १५ (सुखभावफलाध्यायः)

अथ सुखभावफलाध्यायः॥१५॥
उक्तं...

Chapter 16 Effects of 5th House

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः १६ (पञ्चमभावफलाध्यायः)

अथ पञ्चमभावफलाध्यायः॥१६॥
...

Chapter 17 Effects of 6th House

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः १७ (षष्ठभावफलाध्यायः)

अथ षष्ठभावफलाध्यायः॥१७॥
अथ...

Chapter 18 Effects of 7th House

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः १८ (जायाभावफलाध्यायः)

अथ जायाभावफलाध्यायः॥१८॥
अथ...

Chapter 19 Effects of 8th House

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः १९ (आयुर्भावफलाध्यायः)

अथ आयुर्भावफलाध्यायः॥१९॥
...

Chapter 20 Effects of 9th House

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः २० (भाग्यभावफलाध्यायः)

अथ भाग्यभावफलाध्यायः॥२०॥
...

Chapter 21 Effects of 10th House

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः २१ (कर्मभावफलाध्यायः)

अथ कर्मभावफलाध्यायः॥२१॥
...

Chapter 22 Effects of 11th House

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः २२ (लाभभावफलाध्यायः)

अथ लाभभावफलाध्यायः॥२२॥
...

Chapter 23 Effects of 12th House

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः २३ (व्ययभावफलाध्यायः)

अथ व्ययभावफलाध्यायः॥२३॥
...

Chapter 24 Effects of House Lords in Various Houses

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः २४ (भावेशफलाध्यायः)

अथ भावेशफलाध्यायः॥२४॥
लग्नेशे...

Chapter 25 Effects of Non-Luminous Planets in Various Houses

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः २५ (अथाऽप्रकाशग्रहफलाध्यायः)

अथाऽप्रकाशग्रहफलाध्यायः॥२५...

Chapter 26 Evaluation of Aspects of Planets

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः २६ (ग्रहस्फुटदृष्टिकथनाध्ययाः)

अथ...

Chapter 27 Evaluation of Strengths

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः २७ (स्पष्टबलाध्यायः)

अथ स्पष्टबलाध्यायः॥२७॥
अथ...

Chapter 28 Isht and Kasht Balas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः २८ (अथेष्टकष्टाध्यायः)

अथेष्टकष्टाध्यायः॥२८॥
अथ...

Chapter 29 House Padas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः २९ (पदाध्यायः)

अथ पदाध्यायः॥२९॥
कथ्याम्यथा भावानां...

Chapter 30 Upa Pad

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ३० (अथोपपदाध्यायः)

अथोपपदाध्यायः॥३०॥
...

Chapter 31 Argala or Intervention from Planets

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ३१ (अथाऽर्गलाध्यायः)

अथाऽर्गलाध्यायः॥३१॥
भगवान्‌...

Chapter 32 Karakatwas of the Planets

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ३२ (कारकाध्यायः)

अथ कारकाध्यायः॥३२॥
अथाऽहं...

Chapter 33 Effects of Karakansa

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ३३ (कारकांशफलाध्यायः)

अथ कारकांशफलाध्यायः॥३३॥
...

Chapter 34 Yoga Karakas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ३४ (योगकारकाध्यायः)

अथ योगकारकाध्यायः॥३४॥
...

Chapter 35 Nabhash Yogas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ३५ (नाभसयोगाध्यायः)

अथ नाभसयोगाध्यायः॥३५॥
...

Chapter 36 Many Other Yogas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ३६ (विविधयोगाध्यायः)

अथ विविधयोगाध्यायः॥३६॥
लग्ने...

Chapter 37 Moons Yogas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ३७ (चन्द्रयोगाध्यायः)

अथ चन्द्रयोगाध्यायः॥३७॥
...

Chapter 38 Sun's Yogas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ३८ (रवियोगाध्यायः)

अथ रवियोगाध्यायः॥३८॥
सूर्यात्‌...

Chapter 39 Raja Yoga

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ३९ (राजयोगाध्यायः)

अथ राजयोगाध्यायः॥३९॥

अथाऽतः...

Chapter 40 Yogas for Royal Association

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ४० (राजसम्बन्धयोगाध्यायः)

अथ राजसम्बन्धयोगाध्यायः॥४०॥...

Chapter 41 Combinations for Wealth

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ४१ (विशेषधनयोगाऽध्यायः)

अथ विशेषधनयोगाऽध्यायः ||४१||...

Chapter 42 Combinations for Penury

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ४२ (दारिद्रय्योगाध्यायः)

अथ दारिद्रय्योगाध्यायः ||४२||...

Chapter 43 Longetivity

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ४३ (अथायुर्दायाध्यायः)

अथायुर्दायाध्यायः ||४३||

...

Chapter 44 Maraka Planets

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ४४ (मारकभेदाध्यायः)

अथ मारकभेदाध्यायः ||४४||

...

Chapter 45 Avasthas of Planets

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ४५ (ग्रहावस्थाध्यायः)

अथ ग्रहावस्थाध्यायः ||४५||

...
Chapter 46 Dashas of Planets

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ४६ (दशाध्यायः)

अथ दशाध्याय ||४६||

सर्वज्ञोऽसि...

Chapter 47 Effects of Dashas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ४७ (दशाफलाद्यायः)

अथ दशाफलाद्यायः ||४७||

...

Chapter 48 Distinctive Effects of the Nakshatra Dashas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ४८ (विशेषनक्षत्रदशाफलाध्यायः)

अथ...

Chapter 49 Effects of the Kala Chackra

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ४९ (कालचक्रदशाफलाध्यायः)

अथ कालचक्रदशाफलाध्यायः ||४९||...

Chapter 50 Effects of Char etc. Dashas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ५० (चरादिदशाफलाध्यायः)

अथ चरादिदशाफलाध्यायः ||५०||...

Chapter 51 Antar Dashas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ५१ (अथाऽन्तर्दशाध्यायः)

अथाऽन्तर्दशाध्यायः ||५१||

...
Chapter 52 Effects of Antardashas in the Dasha of Sun

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ५२ (विंशोत्तरीमतेन सूर्यदशान्तर्दशाफलाध्यायः)

अथ...

Chapter 53 Effects of the Antardashas in the Dasha of Moon

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ५३ (चन्द्रान्तर्दशाफलाध्यायः)

अथ...

Chapter 54 Effects of Antardashas in the Dasha of Mars

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ५४ (कुजदशान्तर्दशाफलाध्यायः)

अथ कुजदशान्तर्दशाफलाध्यायः...

Chapter 55 Effects of Antardashas in the Dasha of Rahu

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ५५ (रह्वन्तर्दशाफलाध्यायः)

अथ रह्वन्तर्दशाफलाध्यायः ||...

Chapter 56 Effect of Antardhashas in Dasha of Jupiter

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ५६ (जीवान्तर्दशाफलाध्यायः)

अथ जीवान्तर्दशाफलाध्यायः ||५६...

Chapter 57 Effects of Antardashas in the Dasha of Saturn

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ५७ (शन्यन्तर्दशाफलाध्यायः)

अथ शन्यन्तर्दशाफलाध्यायः ||५७...

Chapter 58 Effects of the Antar Dashas in the Dasha of Budh

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ५८ (बुधान्तर्दशाफलाध्यायः)

अथ बुधान्तर्दशाफलाध्यायः ||५८...

Chapter 59 Effects of the Antardashas in the Dasha of Ketu

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ५९ (केत्वन्तर्दशाफलाध्यायः)

अथ केत्वन्तर्दशाफलाध्यायः ॥...

Chapter 60 Effects of Antardashas in the Dasha of Shukra

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६० (शुक्रान्तर्दशाफलाध्यायः)

अथ शुक्रान्तर्दशाफलाध्यायः...

Chapter 61 Effects of Pratyantar Dashas in Antar Dashas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६१ (प्रत्यन्तर्दशाफलाध्यायः)

अठ प्रथ्यन्थर्धशाफलाढ्यायः...

Chapter 62 Effects of Sukshmantar Dashas in Pratyantar Dashas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६२ (सूक्ष्मान्तर्दशाध्यायः)

अथ सूक्ष्मान्थर्धशाढ्यायः ॥...

Chapter 63 Effects of Pran Dashas in Sukshma Dashas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६३ (प्राणदशाफलाध्यायः)

अठ प्राणधशाफलाढ्यायः ॥ ६३॥

...
Chapter 64 Effects of Antar Dashas in the Kala Chakra

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६४ (कालचक्रान्तर्दशाफलाध्यायः)

अठ...

Chapter 65 Effects of Dashas of Rashis in the Ansas of the Various Rashis

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६५ (कालचक्रनवांशदशाफलाध्यायः)

अठ...

Chapter 66 Ashtavarga

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६६ (अथाष्टकवर्गाध्यायः)

अठाष्तकवर्गाढ्यायः ॥ ६६॥

...

Chapter 67 Trikon Shodhana in the Ashtavarga

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६७ (त्रिकोणशोधनाध्यायः)

अठ थ्रिकोणशोढनाढ्यायः ॥ ६७॥...

Chapter 68 Ekadhipatya Shodhana in the Ashtavarga

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६८ (अथैकाधिपत्यशोधनाध्यायः)

अठैकाढिपथ्यशोढनाढ्यायः ॥ ६८...

Chapter 69 Pinda Sadhana in the Ashtavarga

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ६९ (पिण्डसाधनाध्यायः)

अठ पिण्दसाढनाढ्यायः ॥ ६९॥

...

Chapter 70 Effects of the Ashtakavarga

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ७० (अथाऽष्टकवर्गफलाध्यायः)

अठाऽष्तकवर्गफलाढ्यायः ॥ ७०॥...

Chapter 71 Determination of Longevity through the Ashtavarga

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ७१ (अथाऽष्टवर्गायुर्दायाध्यायः)

...

Chapter 72 Aggregational AshtakaVargas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ७२ (समुदायाष्टकवर्गाध्यायः)

अथ समुदायाष्टकवर्गाध्यायः ॥...

Chapter 73 Effects of the Rays of the Grahas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ७३ (रश्मिफलाध्यायः)

अथ रश्मिफलाध्यायः ॥ ७३॥

अथ...

Chapter 74 Effects of the Sudarshana Chackra

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ७४ (सुदर्शनचक्रफलाध्यायः)

अथ सुदर्शनचक्रफलाध्यायः ॥ ७४...

Chapter 75 Characteristic Features of Panchmahapurushas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ७५ (पंचमहापुरुषलक्षणाध्यायः)

अथ पंचमहापुरुषलक्षणाध्यायः...

Chapter 76 Effects of the Elements

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ७६ (पंचमहाभूतफलाध्यायः)

अथ पंचमहाभूतफलाध्यायः ॥ ७६॥...

Chapter 77 Effects of the Gunas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ७७ (सत्त्वादिगुणफलाध्यायः)

अथ सत्त्वादिगुणफलाध्यायः ॥ ७७...

Chapter 78 Lost Horoscopy

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ७८ (नष्टजातकाध्यायः)

अथ नष्टजातकाध्यायः ॥ ७८॥

...

Chapter 79 Ascetism Yoga

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ७९ (प्रव्रज्यायोगाध्यायः)

अथ प्रव्रज्यायोगाध्यायः ॥ ७९...

Chapter 80 Female Horoscopy

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ८० (स्त्रीजातकाध्यायः)

अथ स्त्रीजातकाध्यायः ॥ ८०॥

...
Chapter 81 Effects of Characteristic Features of Parts of Woman's Body

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ८१ (अंगलक्षणफलाध्यायः)

अथ अंगलक्षणफलाध्यायः ॥ ८१॥

...
Chapter 82 Effects of Moles, Marks, Signs etc for Men and Women

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ८२ (तिलादिलांछनफलाध्यायः)

अथ तिलादिलांछनफलाध्यायः ॥ ८२...

Chapter 83 Effects of the Curses in the previous birth

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ८३ (पूर्वजन्मशापद्योतनाध्यायः)
अथ...

Chapter 84 Remedial Measures to Pacify Planets

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ८४ (ग्रहशान्त्यध्यायः)

अथ ग्रहशान्त्यध्यायः ॥ ८४॥

...
Chapter 85 Inauspicious Births

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ८५ (अथऽशुभजन्मकथनाध्यायः)

अथऽशुभजन्मकथनाध्यायः ॥ ८५॥...

Chapter 86 Remidies for Amavasya Birth

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ८६ (दर्शजन्मशान्त्यध्यायः)

अथ दर्शजन्मशान्त्यध्यायः ॥ ८६...

Chapter 87 Remedies from the birth on Krishna Chaturdashi

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ८७ (कृष्णचतुर्दशीजन्म शान्त्यध्यायः)

अथ...

Chapter 88 Remedies from the birth in Bhadra and Inauspicious Yogas

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ८८ (भर्दावमदुर्योगशान्त्यध्यायः)

अथ...

Chapter 89 Remedies for Nakshatra Birth

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ८९ (अथैक नक्षत्र जातशान्त्यध्यायः)

अथैक नक्षत्र...

Chapter 90 Remedies for Sankranti Birth

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ९० (संक्रान्तिजन्मशान्त्यध्यायः)

अथ...

Chapter 91 Remedies for the birth in Eclipses

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ९१ (ग्रहणजातशान्त्यध्यायः)

अथ ग्रहणजातशान्त्यध्यायः ॥...

Chapter 92 Remedies from Gandanta Birth

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ९२ (गण्डान्तजातशान्त्यध्यायः)

अथ...

Chapter 93 Remedies for Abhukta Mula Birth

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ९३ (अभुक्तमूलशान्त्यध्यायः)

अथ अभुक्तमूलशान्त्यध्यायः ॥...

Chapter 94 Remedies for Jyeshtha Gandanta Birth

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ९४ (ज्येष्ठादि गण्डशान्त्यध्यायः)

अथ ज्येष्ठादि...

Chapter 95 Remedies for birth of a daughter after three sons

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ९५ (त्रीतरजन्मशान्त्यध्यायः)

अथ त्रीतरजन्मशान्त्यध्यायः...

Chapter 96 Remedies for Unusual Delivery

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ९६ (प्रसवविकारशान्त्यध्यायः)
अथ प्रसवविकारशान्त्यध्यायः...

Chapter 97 Conclusion

बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् अध्यायः ९७ (अथोपसंहाराध्यायः)

अथोपसंहाराध्यायः ॥ ९७॥

...

Subscribe to Brihat Parashara Hora Shashtra